pozvanka na ples

 

Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici

 

               Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banská Štiavnica

 

                                             Mesto  Banská Štiavnica                     

 

                                 

P O Z V Á N K A

                                                                 na jubilejný ples do Banskej Štiavnice 

                                                               Účasť v baníckych a iných uniformách vítaná!

 

 

 Predpredaj vstupeniek: KAMI – Kammerhofská 20, Banská Štiavnica, č. tel.: 045/692 08 66,

 Hotel GRAND-MATEJ Banská Štiavnica, č. tel.: 045/ 692 12 13.          Vstupné 33,- €  

 Slávne, vysoké a neomylné prezídium Vás týmto pozýva na jubilejný  

„25. REPREZENTAČNÝ BANÍCKY PLES – 17. CELOSLOVENSKÝ“

 10. februára 2017(piatok) o 19 00 hod.

  v priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici

 Program:

 uvítací skok cez kožu

 otvárací príhovor predsedu spolku

 

slávnostný prípitok predsedu komory

 kultúrny program

 slávnostná večera

 plesová zábava pri živej hudbe / orchester Pavla Zajáčka z Bratislavy/

 polnočné občerstvenie

 tombola

 

 

 

    Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.               Ing. Richard Kaňa        Mgr. Nadežda Babiaková

      predseda predstavenstva SBK                        predseda spolku                 primátorka mesta

 

Program Salamandrových dní

 

Program aktivít  - Salamandrové dni v Banskej Štiavnici 08 - 09.09.2016

 

 

 

V rámci programu Salamandrových dní  sú pripravované následné podujatia - aktivity

 

ŠTVRTOK  08.09.2016

 

08,00-16,00hod  Bazár  (ne)potrebných vecí   trvá do soboty

 

15,00-17,00hod  Banské múzeum, spoločné zasadnutie SBS a  SSPVT  so spoločnosťami SITG z Poľska ( Krakow, Katowice , Kielce) pri príležitosti 25-výročia podpísania spoločných dohôd o vzájomnej spolupráci

 

17,00 hod – prijatie zástupcov zahraničných delegácii primátorkou B. Štiavnice, miestnosť komorských grófov, gestori: Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska a Slovenská banícka spoločnosť

 

18,00 hod – odhalenie pamätnej tabule Ignácovi Antonovi Bornovi (1742-1791), vestibul pred vchodom do bývalej kaplnky sv. Ignáca, gestor: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

 

19,00hod  - Slávnostný šachtág , kultúrne centrum

 

 

 

PIATOK  09.09.2016

 

09,00-11,15 hod  Valné zhromaždenie SBK - kultúrne centrum

 

13,00-14,30 hod Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstvakostol sv. Kataríny

 

15,00-16,45 hod Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov  - kultúrne centrum

 

17,00 hod - slávnostná recepcia pre účastníkov celoštátnych osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov 2016, nádvorie a konferenčné priestory na poschodí

 

 

 

19,00-21,00hod  Salamandrový sprievod 

 

 

 

Ďalšie podujatia – akcie

 

Piatok 09.09.2016o 10,00hod Slávnostné stretnutie - Akademici v Banskej Štiavnici – Kammerhof

 

Deň otvorených dverí v  Štátnom ústrednom banskom archíve

 

Burza minerálov

 

Salamandrové pódium

 

Salamandrový jarmok

 

Sobota: 10.09.2016

 

Grand Prix Salamander – súťaž v pretláčaní rukou

 

Salamandrové detské pódium

 

Na terase – ochutnávka lokálnych vín, miestni remeselníci, živá hudba 

 

Prievidza   11.07.2016                                                                  za úrad SBK  Hrabovský                             

 

Otvorenie Salamandrových dní v kostole sv. Kataríny 11.9-2015

Príhovor predsedu predstavenstva D.h.C. Ing. Petra Čičmanca, PhD. na otvorení Salamandrových dní v Banskej Štiavnici v kostole  sv. Kataríny 11.9. 2015

 

Ctení hostia,   

vážené slávnostné zhromaždenie,dovoľte mi, aby som vás v  mene Slovenskej banskej komory a  Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a  geológie pozdravil na dnešnom slávnostnom zhromaždení.

              Srdečné blahoželanie chcem odovzdať baníkom, geológom, hutníkom a  naftárom.  Všetkým, ktorí dnes zavítali do tohto krásneho starobylého baníckeho mesta.  Svoje historické prvenstvo si zaslúžilo nielen vysokou produkciou striebra, vyspelou banskou vedou, technikou, baníckym školstvom, ale aj  významnými osobnosťami, ktoré tu pôsobili.

   Rád by som poďakoval predstaviteľom mesta za to, že Banská Štiavnica je každoročne pripravená  privítať všetkých návštevníkov, ktorí cítia spolupatričnosť k  baníckemu a hutníckemu spoločenstvu a  majú záujem o dôstojné uchovávanie nášho kultúrneho dedičstva.              

  Napĺňa nás hrdosťou, že  sa tu stretávajú baníci, geológovia, hutníci a naftári,  nielen z  rôznych kútov Slovenska, ale aj ich kolegovia spoza hraníc.

  Len pred chvíľou sme ukončili rokovanie valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory. Vznikla v roku 1998, aby ochraňovala a presadzovala oprávnené záujmy členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky. Jej súčasťou sú banícke spolky a cechy, usilujúce o zachovanie tradícií baníckeho povolania.

  Päť desiatok subjektov komory,  fyzických a právnických osôb, zaoberajúcich sa prieskumom a ťažbou surovín, dnes hodnotilo výsledky svojej práce.  

Na Slovensku máme 384 evidovaných dobývacích priestorov. Celkovo sme v nich vyťažili takmer 37 miliónov ton surovín, z toho viac ako 3 milióny z podzemia. 

Využívali sme hlavne ložiská energetických surovín (hnedého uhlia, ropy, a zemného plynu), rúd (železa, zlata, striebra, olova a zinku, magnezitu) a stavebných materiálov ako  stavebný kameň, štrkopiesky, piesky a  tehliarske suroviny.

Ťažili sme vápence pre výrobu cementov, vápna a na špeciálne účely. Z  ostatných surovín bentonit, perlit a mastenec.

           Svojou činnosťou sme prispeli k podpore slovenského hospodárstva. Organizácie, vykonávajúce banskú činnosť, zaplatili všetky úhrady do štátneho rozpočtu, environmentálneho fondu a  do rozpočtu miest a obcí  v celkovej výške viac ako 3,6 milióna eur.

           Vo svojich prevádzkach poskytovali prácu a sociálne istoty pre takmer  6 200 zamestnancov. 

Súčasťou Salamandrových dní sú už tradične aj hutníci. Náš najväčší hutnícky producent – spoločnosť  U.S. Steel  Košice -  má za sebou úspešný a stabilizovaný rok. 

            Tí najlepší z  našich pracovných kolektívov, si dnes na oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov prevezmú významné morálne ocenenie – čestný odznak ministra za pracovnú vernosť, obetavosť a  za dlhoročnú prácu v  záchranárskom zbore.

            V tejto slávnostnej chvíli chcem poďakovať orgánom štátnej správy a samosprávy, priaznivcom a  sympatizantom baníckeho stavu za záujem o dianie v  organizáciách združených v  Slovenskej banskej komore  a  zamestnávateľskom zväze a  za podporu našich aktivít.

Ctení hostia,

vážené slávnostné zhromaždenie, zhodnotením výsledkov našej práce a podnikania sme dali symbolickú bodku za predchádzajúcim baníckym rokom.

 Pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a  naftárov vám všetkým srdečne blahoželám k  sviatku. 

Prajem pevné zdravie, šťastie a spokojnosť v osobnom i pracovnom živote.

Nech nastávajúci banícky rok je pre vás úspešný a priaznivý.    

Mestu Banská Štiavnica  a jeho občanom želám, aby si zachovalo jedinečnosť svojej histórie, aby dokázalo naplniť program svojho rozvoja  a  naďalej sa zveľaďovalo a rástlo do krásy.

                                                            ZDAR BOH!

Program Salamandrových dní

 

Program aktivít  - Salamandrové dni v Banskej Štiavnici 08 - 09.09.2016

 

 

 

V rámci programu Salamandrových dní  sú pripravované následné podujatia - aktivity

 

ŠTVRTOK  08.09.2016

 

08,00-16,00hod  Bazár  (ne)potrebných vecí   trvá do soboty

 

15,00-17,00hod  Banské múzeum, spoločné zasadnutie SBS a  SSPVT  so spoločnosťami SITG z Poľska ( Krakow, Katowice , Kielce) pri príležitosti 25-výročia podpísania spoločných dohôd o vzájomnej spolupráci

 

17,00 hod – prijatie zástupcov zahraničných delegácii primátorkou B. Štiavnice, miestnosť komorských grófov, gestori: Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska a Slovenská banícka spoločnosť

 

18,00 hod – odhalenie pamätnej tabule Ignácovi Antonovi Bornovi (1742-1791), vestibul pred vchodom do bývalej kaplnky sv. Ignáca, gestor: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

 

19,00hod  - Slávnostný šachtág , kultúrne centrum

 

 

 

PIATOK  09.09.2016

 

09,00-11,15 hod  Valné zhromaždenie SBK  - kultúrne centrum

 

13,00-14,30 hod Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva – kostol sv. Kataríny

 

15,00-16,45 hod Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov  - kultúrne centrum

 17,00 hod - slávnostná recepcia pre účastníkov celoštátnych osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov 2016, nádvorie a konferenčné priestory na poschodí

 

 

19,00-21,00hod  Salamandrový sprievod 

 

 

 

Ďalšie podujatia – akcie

 

Piatok 09.09.2016 o 10,00hod Slávnostné stretnutie - Akademici v Banskej Štiavnici – Kammerhof

 

Deň otvorených dverí v  Štátnom ústrednom banskom archíve

 

Burza minerálov

 

Salamandrové pódium

 

Salamandrový jarmok

 

Sobota: 10.09.2016

 

Grand Prix Salamander – súťaž v pretláčaní rukou

 

Salamandrové detské pódium

 

Na terase – ochutnávka lokálnych vín, miestni remeselníci, živá hudba 

 

Prievidza   11.07.2016                                    za úrad SBK  Hrabovský                             

 

Predstavenstvo v Plaveckom Štvrtku

V zmysle plánu práce konalo sa 22. apríla 2015 v Plaveckom Štvrtku druhé tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK).

   Rokovanie viedol prvý predseda predstavenstva Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.  a malo nasledovný program:

Čítať ďalej...

Uznesenie z VZ 11.9.2015

Uznesenie

z  valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,

 konaného dňa 11.  9. 2015 v Banskej Štiavnici

 

Valné zhromaždenie:

 

 

I.                   Berie na vedomie:

1.      Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje že valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď z pozvaných 61 delegátov z 50 členov SBK sa rokovania zúčastnilo 46 delegátov (75,4 %) 35členov SBK ( 70,0 %).

 

 

II.                Schvaľuje:

 

1.      Program rokovania valného zhromaždenia.

2.      Predsedu   valného zhromaždenia: Ing. Jaroslav Švejkovský.

3.      Skrutátorov: Ing. Tatiana Mellová, Anna Krpelanová.

4.      Zapisovateľa: Ing.  Gurský Stanislav., overovateľ zápisu RNDr. Žec Branislav, CSc.

5.      Mandátovú  komisiu v zložení: JUDr. Milan Minárik, lng. Ján Gatial,Ing. Arpád Lőrincz, PhD.

6.      Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Levoča, MBA, Ing. Hredzák PhD, Ing. Beňovský  PhD.

7.       Správu o činnosti predstavenstva  komory za uplynulé obdobie.

8.      Správu o činnosti dozornej rady komory za uplynulé obdobie.

9.      Ročnú účtovnú závierku za rok 2014.

10.  Finančný rozpočet komory na rok 2015.

11.  Výšku členského príspevku na rok 2016 na úrovni roku  2015, t.j.

-         pre právnické osoby 1,67 € na zamestnanca najmenej 664 €,

-         pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €,

-         pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy a výskumné ústavy 166 €,

-         pre fyzické osoby 100 €,

-         Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.

Termín splatnosti je do 30.6.2016. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 664 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2016 a 31.12. 2016.

 

III.       Uznieslo sa, že voľby Ing. Emila Letavaja aprof. Ing. Michal Cehlár, PhD.  do

           predstavenstva  SBK, ktorí v zmysle stanov nahradili členov, ktorí odstúpili (Ing.

           Fedor Boroška, prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.) budú aklamačné.

          

           Pán Letavaj a p. Cehlár boli jednotlivo vo voľbách schválení za riadnych

           členov  predstavenstva.

          

 

IV.              Ukladá:

 

1.      V spolupráci s ministerstvom hospodárstva sa zapájať a sledovať vývoj pri tvorbe strategických  cieľov  a koncových dokumentov, ktoré rieši Národná technologická platforma – výskum, vývoj, inovácia surovín (NTP VVIS) ako partner MH SR.

 

2.      Pravidelne sledovať prípravu zmien zákonov v legislatívnom procese, analyzovať zámery a hľadať všetky dostupné spôsoby, aby ich konečné znenia boli pre naše prostredie prijateľné. Spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska regionálnymi orgánmi, poslancami miestnych, krajských zastupiteľstiev i poslancami NR SR.

 

3.      Sledovať a spolupracovať na programe EÚ Horizont  2020, ktorý je hlavným nástrojom pre realizáciu inovácií v banskom priemysle.

 

4.      Sledovať ako sa v krajinách EÚ napĺňa smernica 2014/95/EU, najmä pri akceptácií banských investícií a ako sú riešené potencionálne konflikty súvisiace s využívaním a zaberaním pozemkov pre ťažbu. Podľa toho prijímať a využiť efektívne opatrenia.

 

5.      Pri tvorbe európskej legislatívy presadzovať naše záujmy prostredníctvom nášho členstva v EUROMINES, EURACOAL a ÚEPG a prostredníctvom našich poslancov v Európskom parlamente.

 

6.      Pre vytvárania priaznivejšieho pohľadu na banskú činnosť pri práci s médiami musíme byť ústretoví a  s nimi vytrvalo a argumentačne komunikovať.  Štvrťročne  vydávať a na web stránke SBK publikovať informáciu o práci SBK.

 

7.      Aj keď došlo k zlepšeniu, naďalej kontrolovať a ihneď reagovať pri zistení, respektíve nahlásení čiernych ťažieb, spolupracovať s príslušným OBÚ.

 

8.      Pre  rok 2016 prijať opatrenia na zníženie nákladov a zabezpečiť vyrovnaný rozpočet SBK.

 

9.      Naďalej  aktívne pracovať v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

 

10.  Aktívne pracovať na realizácii projektov vyhlásených Ministerstvom školstva,vedy, výskumu a športu zameraných na rozvoj stredného odborného vzdelávania. V podnikoch ktoré využijú zmenu v príprave formou duálneho vzdelávania toto zabezpečiť tak, aby výuka začala od 01.09.2016.

 

11.  Podporovať vydávanie baníckej literatúry, odborných baníckych, geologických a historických publikácií, časopisu MONTANREVUE, činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a na baníctvo a prieskum zameraných spoločností , podporovať konanie  odborných  konferencií.

 

12.    Na októbrovom predstavenstve SBK prerokovať diskusne príspevky a prijaté   uznesenie rozpracovať do programu činnosti predstavenstva na rok 2015 - 2016.

 

          V Banskej Štiavnici 11. 09. 2015

  

          Ing. Jaroslav Švejkovský, v.r. predseda valného zhromaždenia                                                                                                                    Ing. Jozef Levoča, MBA, v.r.   predseda návrhovej komisie

Rokovala dozorná rada

V Košiciach 27. marca 2015 mala svoje riadne zasadanie dozorná rada Slovenskej banskej spoločnosti v Ústave geotechniky SAV s týmto programom:  

1.      Otvorenie

2.   Účtovná závierka za rok 2014

3.   Správa o hospodárení za rok 2014

4.   Vývoj členskej základne

5.   Úhrada členských príspevkov za rok 2014

6.   Inventúra hmotného majetku k 28. 2. 2015

7.   Plnenie uznesení z valného zhromaždenia a predstavenstiev

8.   Rôzne

9.   Uznesenie a ukončenie

Správa o práci našich členov

Správa o práci našich členov

V správe pána predsedu bolo zhodnotené ako  sme splnili zámery za  posledný rok a  teraz mi dovoľte, aby som uviedol výsledky a plány do budúcnosti tých našich členov, ktorí sa rozhodli prispieť do rokovania VZ a informovať ostatných členov SBK o svojej práci a zámeroch.

Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

V akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza bolo z podzemia ťažobných úsekov Handlová, Cigeľ a Nováky v roku 2014 vyťažených 1 952 000 ton uhlia a  vyrazených 12 550 metrov banských diel.

V rámci hospodárenia s uhoľnými zásobami a ich racionálneho využitia bola dosiahnutá 80,4 %-ná technologická výrubnosť a 60,1 %-ná plošná výrubnosť.

Hornonitrianske bane Prievidza svojím odberateľom expedovali 1 825 462 ton hnedého uhlia z toho  Slovenským elektrárňam do Elektrárne Nováky bolo dodaných 1 719 560 ton.

V predaji triedených druhov bol zaznamenaný medziročný pokles o 14 665 ton, spôsobený celkovým poklesom spotreby uhoľných palív spaľovaných v malých zdrojoch tepla. Objem predaja v roku 2014 bol 33 084 ton , čo potvrdzuje  opodstatnenosť ich výroby aj pre ďalšie obdobie.

Podiel dodávok hnedého uhlia z domácej produkcie bol viac ako 88 % a tak si HBP a.s. udržali si dominantné postavenie na slovenskom trhu. V plnom rozsahu boli splnené  požiadavky všetkých spotrebiteľov a obchodných partnerov.

Do roku 2014 HBP a.s. vstupovala so stavom 4059 zamestnancov ktorí v rámci roka poklesol  o 93 zamestnancov. K 31. 12. 2014 HBP a.s.  zamestnávala 3966 zamestnancov.

Na znížení stavov sa podieľala racionalizácia zamestnanosti , došlo k zlúčeniu niektorých útvarov spojená  so zmenu organizačnej štruktúry.

Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v roku 2014 preinvestovala viac ako 4,7 miliónov €. V roku 2014 spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza naplnila rozhodujúce ekonomické parametre, dosiahla kladný výsledok hospodárenia a splnila záväzky voči zamestnancom, štátnemu rozpočtu, poistným fondom a bankovým ústavom.

 

Zámery spoločnosti pre budúce obdobia:

Hlavným cieľom podnikateľského plánu na rok 2015 je dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia s krytím všetkých investičných a prevádzkových potrieb, súlad medzi výrobou a odbytom.

Ťažbu uhlia pre rok 2015 sa predpokladá v objeme 1 805 000 t. a pre zabezpečenie  ťažobnej spôsobilosti  roku 2016 bude  vyrazených 12 005 m banských chodieb.

  Do rozvoja spoločnosti plánujú HBP a.s. investovať celkovo 2,2 miliónov €, z toho                 v produkte uhlie 1,8 mil. €, najmä na inováciu elektro-strojných zariadení.

V súvislosti s udržiavaním zamestnanosti v regióne, bol v priebehu roka 2015 uvedený do prevádzky projekt Rybej farmy a skleníkového hospodárstva (uhorky)  v areáli Bane Handlová. Projekt je založený na technológii intenzívneho recirkulačného systému s využitím  tepelného potenciálu banských vôd.

Strategický obchodný partner, spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. začal od marca           realizovať projekt modernizácie blokov B1 a B2 Elektrárne Nováky. Ide o mimoriadne dôležitú investíciu, ktorá umožní prevádzkovanie uvedených blokov elektrárne aj po roku 2015 plnením prísnych emisných limitov stanovených smernicou EÚ o priemyselných emisiách.

 

NAFTA a.s. za rok 2014

Dlhodobo hlavnými aktivitami spoločnosti NAFTA a.s. sú podzemné skladovanie plynu a ťažba uhľovodíkov.

Súčasná geopolitická situácia a čiastočné obmedzenie dodávok plynu v zimnom období 2014/2015 potvrdilo nezastupiteľnú úlohu podzemných zásobníkov na plynárenskom trhu, a to nielen z pohľadu lokálnej energetickej stability, ale aj z európskeho hľadiska. Otvorením trhu s plynom výrazne narástol i počet klientov v oblasti podzemného skladovania zemného plynu v roku 2014 na celkový počet 18. V súčasnosti skladovacia kapacita NAFTA a.s. dosahuje 27,5 TWh čo je 2,54 mld.m3.      

V roku 2014 dosiahol zásobník Gajary-báden skladovaciu kapacitu 5,8 TWh (546 mil. m3),  čo je o 46 mil. m3   vyšší objem oproti pôvodne plánovanej kapacite 5,3 TWh (500 mil. m3). Zásobník Gajary-báden využíva najmodernejšie technológie, a to aj v porovnaní s európskou konkurenciou. Spolu s ostatnými zásobníkmi NAFTA tvorí komplex podzemných zásobníkov zemného plynu Láb, ktorý má:

-         unikátne prepojenie na distribučnú sieť,

-         tranzitnú sústavu a obchodný uzol v Rakúsku,

-         podporu reverzných tokov v prepravnej sieti.

Zvyšovanie bezpečnosti a automatizácia prevádzok pokračovali v roku 2014 na zbernom stredisku ZS4 Gajary a v roku 2015 predpokladáme dokončenie automatizácie strediska ZS3 Gajary.

Ďalšou kľúčovou oblasťou v spoločnosti NAFTA je prieskum a ťažba zemného plynu a ropy vo Viedenskej panve a Východoslovenskej nížine. V uplynulom roku bolo celkovo odvŕtaných sedem vrtov vo Viedenskej panve. V roku 2015 je v pláne odvŕtať tri vrty, z toho dva v západnej časti a jeden vo východnej časti. V roku 2014  získali ďalšie prieskumné územie Trnava v Podunajskej panve s rozlohou 792 km2, kde sa plánuje v najbližšom období geochemický a geofyzikálny prieskum.

Významným projektom v roku 2014 bola realizácia 3D seizmického merania v oblasti Kúty a  následne sa predpokladá i realizáciu 3D seizmického merania v oblasti Sekule a Závod 1.

Spracovaním projektovej dokumentácie sa zahájili prípravné práce na výstavbu nového zberného plynového strediska Záhorská Ves, ktorý sa plánuje uviesť do ťažby v druhom polroku 2015.

Priemerný stav zamestnancov za rok 2014 bol 703.

 

SMZ, a. s. Jelšava

V roku 2014 došlo v SMZ, a. s. Jelšava oproti roku 2013 k poklesu predaja produktov a to hlavne vplyvom zníženia odbytu žiaruvzdorných monolitických hmôt pre významného slovenského odberateľa a pre odberateľov na Ukrajine v doneckej oblasti, kde vplyvom vojnového konfliktu došlo k odstaveniu resp. obmedzeniu výroby v niektorých oceliarňach.

Celkový odbyt hlavných produktov v SMZ, a. s. Jelšava bol na úrovni 217 538 t, čo predstavuje pokles o 7,86 % ( cca 21700t) . Pre uvedený odbyt bolo potrebné vyťažiť 792 020 t úžitkovej rúbaniny a vyrobiť 499 465 t magnezitových koncentrátov. Rast predaja sa naopak dosiahol v tehliarenských a oceliarenských slinkoch a kaustických magnezitoch.

Aj napriek zníženiu objemu podnikateľskú činnosť SMZ, a. s. Jelšava v roku 2014 pozitívne ovplyvnili hlavne    nasledovné skutočnosti:

·          rast priemernej predajnej ceny, ktorý bol dosiahnutý zvýšením predaja ziskovejších výrobkov,

·          vyšší predaj kaustiku a tehliarenských slinkov,

·          stabilná cena materiálov a služieb,

·          zníženie cien elektrickej energie a nafty.

Na výsledok hospodárenia negatívne vplývali najmä:

·          celkový pokles predaja produktov,

·          mierny nárast ceny zemného plynu,

·          rast osobných nákladov na jednotku produkcie.

Celkový export v tonách predstavoval 91,61 % z odbytu, pričom smeroval do 42 krajín sveta.

V roku 2014 došlo k zníženiu priemerného ročného stavu zamestnancov o 22 (865). Priemerný mesačný zárobok bol dosiahnutý vo výške 854 € , ktorí  narástol o 2,5 %.

 V uplynulom roku spoločnosť pokračovala aj v investičnej činnosti a dodávateľských opravách. Stav strojných zariadení sa realizoval  formou dodávateľských opráv a údržbou  vo vlastnej réžii. Na tieto činnosti bolo vynaložených 8,5 mil. €

Podnikateľský zámer na rok 2015 je predpokladá  odbyt 204 tis. t sypkých hmôt ako hlavných výrobných produktov, čo je oproti roku 2014  pokles o cca13000t.

Ani tento pokles negatívne neovplyvni chod akciovej spoločnosti. Režim výrobných prevádzok sa predpokladá ako v minulom roku.

Pre zlepšenie konkurencieschopnosti na svetových trhoch výrobcov magnezitových žiaromateriálov  firma  zameria svoju pozornosť na inovácie v technologických procesoch a na vývoj nových produktov.

                                      

Slovenská banská spol. s. r. o. Hodruša – Hámre

Spoločnosť v roku 2014 pokračovala v realizácii banskej činnosti na svojom ložisku polymetalických Pb, Zn, Cu rúd s prímesami Au, Ag.

Kolektív 120-tich pracovníkov dosiahol v roku 2014 nasledovné výsledky :

-ťažba rudy: 42 000 t,

-ťažba jaloviny z prieskumných diel: 20 000 t,

- celkovo bolo vyrazených 2 947 m chodieb a 3 524 m3 výlomov

- v rámci prieskumu bolo odvŕtaných 2 511 m prieskumných vrtov.

- z 1852 ton polymetalického koncentrátu bolo v hute vyrobené :

                582 kg Au, 437 kg Ag, 162 t Pb, 46 t Cu a 176 t Zn.

Spoločnosť pre zvýšenie bezpečnosti na skalných pracoviskách zaviedla do praxe  svorníkovanie nadložia systémom SWELEX.

Pre skvalitnenie pracovného prostredia v podzemí bane Rozália sa na horizontálnej doprave nahradili dieselové lokomotív za nové akumulátorové, čo nemalou mierou prispelo k zlepšeniu kvality banského ovzdušia.

V úpravni sme zrealizovali kompletnú výmenu flotačnej linky a zabudovanie nového kužeľového drviča pre druhý stupeň drvenia.

Technologické laboratórium bolo vybavené novými prístrojmi a technológiou pre dokimastickú metódu stanovovania obsahov Au, Ag vo vzorkách rudy a koncenrátov.

Pri riešení geologických a technologických otázok  aktívne spolupracujeme s Prírodoveckou fakultou UK v Bratislave a fakultou BERG TU v Košiciach.

Spoločnosť Slovenská banská si mimoriadne váži ocenenie  finančnej správy SR MERKÚR 2014, ktoré jej bolo v decembri 2014  odovzdané z rúk prezidenta finančnej správy. 

Hlavným cieľom spoločnosti pre budúce obdobie je podstatné zvýšenie objemu prieskumných prác formou razenia  otvárkových diel, zvýšenie množstva prieskumných geologických vrtov, dosiahnuť ťažbu polymetalických rúd 40 000 ton

a výrobu koncentrátu na úrovni cca 1 000 ton.

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) je príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva štátnu geologickú službu. Táto zahrňuje riešenie širokospektrálnych úloh geologického výskumu a prieskumu, tvorbu, využívanie a ochranu informačného systému v geológii, registráciu, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky.

V roku 2014 mal ŠGÚDŠ priemerne 237 zamestnancov (fyzický počet). Z tohto počtu malo 145 zamestnancov vysokoškolské vzdelanie a úplné stredné vzdelanie 72 zamestnancov. Z celkového počtu pracovníkov tvorili ženy viac ako 50 %. Z pohľadu vekovej štruktúry je  43 % z celkového počtu zamestnancov mladších ako 50 rokov. Rozpočet výdavkov bol na rok 2014 pre ŠGÚDŠ schválený Ministerstvom životného prostredia vo výške 2 696 030 €. Tieto výdavky boli rozpočtovými opatreniami upravené  na 5 996 669 €, pričom čerpanie sumy 645 000 € bolo presunuté do roku 2015.

 V roku 2014 bolo zo štátneho rozpočtu riešených 27 úloh základného a aplikovaného výskumu. Začalo sa riešiť 7 nových geologických úloh a 6 bolo ukončených.  V danom roku ŠGÚDŠ riešil 15 významnejších zákaziek a viac ako 120 objednávok. 

ŠGÚDŠ významnou mierou prispieva k výskumu geologickej stavby Slovenskej republiky a jeho vývoja, k poznaniu množstvu, kvality , ochrane zdrojov a zásob podzemných vôd SR.

Významnou súčasťou ústavu sú akreditované geoanalytické laboratória (GAL), ktoré sú referenčným laboratóriom MŽP SR pre geológiu a analýzy geologických materiálov a horninového prostredia.

V rámci odbornej spolupráce v roku 2014 ústav aktívne spolupracoval s celým radom organizácií v rámci Slovenskej republiky napr. HBP  a.s., Nafta a.s., SMZ a.s., Jelšava, PrF Univerzity Komenského Bratislava, Geologický ústav SAV Bratislava .Je úspešný aj v medzinárodnej spolupráci na riešení celej rady medzinárodných projektov . Z operačných  programou  bol riešený -Stredná Európa projekt Transenergy – cezhraničné geotermálne zdroje Slovinska, Rakúska, Maďarska a Slovenska.

   ŠGÚDŠ je pevnou súčasťou celej rady medzinárodných geologických štruktúr  a zároveň je aktívny v komisiách, poradných orgánoch, pracovných skupinách a združeniach.

 

Rudné bane, štátny podnik Banská Bystrica

Rudné bane, boli zriadené  podľa zákona č. 88/1988 Zb.

Rudné bane sú štátnym podnikom, ktorý okrem iných činností zabezpečujú útlm v odvetví rudného baníctva na Slovensku tam, kde  podnikal štát. Pre RB š. p. bola daná povinnosť vypracovať , predložiť  na schválenie a následne realizovať plány zabezpečenia a likvidácie pre jednotlivé lokality na Slovensku.

Podľa súčasnej organizačnej štruktúry majú RB š. p. 41 zamestnancov.

Podľa schváleného a aktualizovaného plánu pre r. 2012-2017 vykonáva svoju  činnosti vo vlastnej réžii, niektoré  špecifické práce v podzemí i na povrchu sú vykonávané v súčinnosti s dodávateľmi.

RB v BB vykonávajú:

Technicko - bansko-stavebné a demontážne práce v lokalitách Banská Štiavnica, Hodruša – Hámre, Pezinok, Dúbrava, Vajsková, Malachov – Špania Dolina, Rudňany, Smolník, Slovinky, Rožňava, Nižná Slaná.

Zabezpečenie starých banských diel   na lokalitách – Banská Štiavnica, Rudňany, Slovinky, Hnilčík, Kvetnica Poprad, Hodruša – Hámre, Špania Dolina, Poráč, Slovinky.

Sociálne úhrady – pre Banskú Štiavnicu, Hodrušu – Hámre, Pezinok, Dúbravu, Železorudné bane SNV, Baňu Dolina Veľký Krtíš, Hornonitrianske bane Prievidza, Slovmag Ľubeník, SMZ Jelšava, Skansku Prievidza, Košický Magnezit, Uranpres.

Okrem týchto činností š. p. RB participujú na uvedených lokalitách pri vytváraní a ochrane krajinného prostredia, ktoré bolo porušené predchádzajúcou banskou činnosťou. Spolupracujú pri zisťovaní a optimalizácii enviro mentálnych záťaží.

 

EUROVIA Kameňolomy,  s.r.o. Košice

Spoločnosť v roku 2014  zaznamenala  oproti minulému roku nárast predaja stavebného kameňa o 19,3 %. A to najmä v dôsledku vyššieho predaja kameniva do podkladov vozovky na ceste R2 pri Zvolene. Nárast predaja kameniva znamenal zlepšenie hospodárskeho výsledku (HV)  pred zdanením oproti roku 2013 o 16,5%. V roku 2014 spoločnosť v 11 výrobných strediskách vyrobila 1,776 mil. ton kameniva a dosiahla celkové výkony 10,321 mil.€, čo bol 12,1 % nárast oproti roku 2013.  S HV pred zdanením   vo výške 571 227  € sa zaradila v roku 2014 medzi najúspešnejšie v odvetví výroby kameniva na stavebné účely. Veľký vplyv na úspešný rok mala skutočnosť, že bola významným dodávateľom kameniva na výstavbu rýchlostnej cesty R2 v úseku Pstruša-Kriváň.

Aj v tomto roku spoločnosť očakáva mierny nárast predaja stavebného kameniva, pretože významne narástli opravy ciest z eurofondov a pokračujú aj dodávky kameniva na rýchlostnú cestu R2 pri Zvolene. Tak isto očakáva ďalšie zlepšenie svojich hospodárskych výsledkov, minimálne o 10 %.

Spoločnosť stabilizovala svoju efektívnosť v predchádzajúcich rokoch. Väčšinu vŕtacích a trhacích prác si zabezpečuje dodávateľsky, rovnako aj technologickú dopravu suroviny. Kmeňový stav  sa stabilizoval na počte 103 zamestnancov, ktorý sa v sezóne operatívne doplňuje podľa potreby. Spoločnosť kladie vysoké nároky na trvalé zabezpečenie bezpečnosti svojich zamestnancov ako aj na ochranu životného a pracovného prostredia. V roku 2014 opätovne pracovala bez pracovného úrazu.

SZVK  - KE ( Slov. zväz výrobcov  kameniva)

Práca združenia bola organizovaná v zmysle schváleného plánu činnosti SZVK a aktívne sa zapájala  do činností súvisiacich s členstvom v UEPG (Európska asociácia výrobcov kameniva), a to najmä prostredníctvom komisií pri UEPG a tiež aj informovanosti o ďalších aktivitách UEPG.

          V dňoch 23.-24.6.2015 sa na Ministerstve životného prostredia SR konalo stretnutie zástupcov Európskej komisie, ktorá realizuje misie do 10 členských štátov EÚ za účelom procesu hodnotenia smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva za účasti zástupcov jednotlivých sektorov (štátny, súkromný, mimovládne organizácie). Za SZVK sa tohto stretnutia zúčastnili dvaja zástupcovia.

 Pozornosť sa venovala taktiež kvalite vyrábaného kameniva, organizovaniu odborných seminárov, publikačnej činnosti, účasti na odborných podujatiach naších partnerských zahraničných asociácií, vydávaniu vlastného časopisu a prezentovaniu kameniva medzi verejnosťou ako zdraviu neškodného, ekonomicky a ekologicky výhodnému stavebnému materiálu.

Pre zlepšenie práce SZVK organizoval aj iné aktivity , ako :

V dňoch 23. – 24.10.2014 zväz organizoval v Novom Smokovci už XVI. odborný seminár, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR.

Odborný seminár bol určený pre manažérov, vedúcich lomov, všetkých odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s výrobou, predajom, posudzovaním a používaním  prírodného ťaženého a drveného kameniva.

        Odborný seminár bol zároveň spojený s prezentáciou výrobcov technologických a upravárenských zariadení pre kameňopriemysel, nakladacej techniky, dopravných prostriedkov pre prepravu kameniva a pod.       

Dňa 30.4.2015 sa konal vo Vyhniach pod patronátom HBÚ  VI. odborný seminár so zameraním na uplatňovanie banských bezpečnostných predpisov na zaistenie BOZP , BP a ďalších aktuálnych predpisov.

 

SKANSKA  Sk.

Závod Tunely, ako špecializovaný závod pre práce v podzemí začlenený do Skanska Sk sa v uplynulom roku podieľal hlavne na výstavbe podzemných stavieb v Škandinávii. V Nórsku to boli práce na tuneli Holmestrand a následne na tuneli Larvik pričom okrem raziacich prác boli  realizované  aj práce na izolácii tunelov. Vo Švédsku boli úspešne ukončené práce na železničnom depe Norsborg, na tuneli Tanumshede a na autobusovom depe v Štokholme.
Na Slovensku bola zaujímavou zákazkou výmena potrubí DN 500 a VN káblov v šachte č 4 pre podzemnú elektráreň v Kremnici. V závode Tunely pracuje 150 zam.
      

 Bana Dolina a.s.:

Baňa Dolina dobývala hnedé uhlie na Modrokamenskom uhoľnom ložisku (MUB) v DP o rozlohe 22 ha. V slojovom  pásme o hrúbke cca 20 m boli v DP s medzipieskom   vyvinuté  3 uhoľné sloje .

I.sloj  - dobývaná hrúbka 1,6 až 3,2 m, výhrevnosť v bani 12 až 15 MJ.kg-1, II. sloj – dobývaná hrúbka 2,5 až 3,5 m, výhrevnosť 8,5 až 10 Mj.kg-1III. sloj – hrúbka 2,5 až 3,2 m, výhrevnosť 10 až 12 MJ.kg-1. III. sloj nebol dobývaný ale pre prieskum bolo vyrazených cca 2,5 km banských chodieb.

Celkovo za roky 1947 až 2015 sa vyťažilo 36 mil. ton hnedého uhlia , keď celkové zásoby boli cca 80 mil. ton. Ťažba začala v roku 1947 a  ukončená bola 31. mája 2015. Najvyššie ročné ťažby boli v rokoch 1980 až 1988 kedy dosahovali 1 mil. ton pri zamestnanosti až 2000 zamestnancov. Od roku 1997 bola realizovaná sociálna ťažba, od roku 2001 bolo vládou SR prijatý útlm ťažby, ktorý po viacerých  predĺženiach bol nakoniec ukončený v roku 2015. Sociálna ťažba aj útlm bol finančne podporovaný vládou SR. Za roky 1954 až 2015 zahynulo pri práci celkovo 41 zamestnancov.

V podzemí sa vyskytoval  CO2 a viacej  prevádzkových nehôd súviselo s výronom tohto plynu. Dobývalo sa v hĺbkach  20 až 350 m pod povrchom. Na 1 tonu vyťaženého uhlia pripadlo 4 m3 vyťaženej vody z podzemia ako aj z povrchových vrtov. Tu boli po prvý krát vo vrtoch zavedené tzv. lepené filtre ktoré boli vyriešené  na vtedajšom BVÚ v PD. 

Od sedemdesiatich rokov minulého storočia bolo rúbanie 100 % mechanizované (ako prvá baňa v ČSSR), razenie chodieb  zo 60 až 80 % bolo pomocou kombajnov.

Hlavným odberateľom uhlia boli ENO v Novákoch. Určite si pamätáte, ale vlakom sa uhlie dopravovalo cez územie Maďarska (v roku 1956 prerušené pre udalosti v Maďarsku). Dobývalo sa výlučne stenovaním,  do roku 1950 to bolo aj pilierovanie. Ukončenie banskej činnosti bolo nahlásené na OBÚ Banská Bystrica 30.6.2015.

 

Slovenská banícka spoločnosť (ďalej len SBS) riadi svoju činnosť v súlade s programom činnosti, ktorý  schvaľuje VZ.  Hlavná pozornosť v hodnotenom období bola sústredená na organizáciu a zabezpečenie medzinárodnej konferencie, ktorá bola v novembri  2014 orientovaná najmä na surovinovú politiku  Slovenska a nové technológie. Reálny stav je taký, že problém sur. politiky štátu bude riešený cez  NTP VVIS. Navyše je tu stále tlak ekologických združení, všetci sme svedkami rastu odporu občanov k akejkoľvek banskej činnosti.  SBS podala podporné stanovisko k žiadosti o predĺženie prieskumného územia Jahodná pre Ludovika-Energy s.r.o. ktoré bolo  odmietnuté.

Na základe vývoja SBS pripravuje v októbri 2015 medzinárodnú konferenciu na tému „Súčasnosť a budúcnosť baníctva“ ktorou chceme prezentovať možné východiská zo súčasnej nepriaznivej situácie v baníctve na Slovensku. Situácia nie je priaznivá ani v ostatných štátoch EU, veď v r. 2014 boli ťažby na nových závodoch spustené len vo Fínsku, Španielsku , Turecku a Švédsku. ( Zdroj EUROM-2014)  

 

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce (ďalej len SSTVP ) orientuje svoju činnosť v súlade so stanovami na oblasť vzdelávania pracovníkov, ktorí pracujú v oblasti trhacích a súvisiacich prác a na zvyšovanie ich kvalifikácie. Aj naďalej sa realizujú  kurzy výučby uchádzačov o oprávnenia na výkon trhacích prác, vydáva sa potrebná literatúra, organizuje sa medzinárodná konferencia , spolupracuje sa so zahraničnými spoločnosťami a  v  Európskej organizácii explozívnych inžinierov. Spoločnosť spolupracuje pri  úprave a vydávaní legislatívnych noriem

Prievidza 11.09.2015                                                             

         Ján  Hrabovský

Predstavenstvo v Prievidzi na Púšti

   V zmysle plánu práce konalo sa 25. februára 2015 v Prievidzi, na Púšti prvé tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK).

   Rokovanie viedol prvý predseda predstavenstva Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.  a malo nasledovný program:

Čítať ďalej...

Správa pršdstavenstva na VZ SBK 11.9-2015

Správa o činnosti predstavenstva SBK na 18. VZ-SBK 11. 9. 2015 v Banskej Štiavnici

 

Vážení hostia, milé dámy, páni, vážení delegáti,

ťažba a spracovanie surovín má na Slovensku nielen bohatú históriu, ale aj kontinuitu.V súčasnosti máme evidovaných 384 dobývacích priestorov. Využívali sme hlavne ložiská energetických surovín – hnedého uhlia, ropy, zemného plynu, rúd – železa, zlata, striebra, olova a zinku, magnezitu a stavebných materiálov, ako sú stavebný kameň, štrkopiesky, piesky a  tehliarske suroviny. Okrem toho prebiehala ťažba vápencov pre výrobu cementov, vápna a špeciálne účely, ako aj ostatných surovín, ako sú bentonit, perlit a mastenec.

Z  dobývacích priestorov sme na povrchu vyťažili 33,7 miliónov ton a z podzemia 3,1 milióna surovín. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu nárastu dobývania surovín na povrchu a k miernemu poklesu pri hlbinnom dobývaní a zemnom plyne. Najväčší nárast dobývania zaznamenal stavebný kameň.

Organizácie, ktoré vykonávajú banskú činnosť, prispeli do štátneho rozpočtu, environmentálneho fondu a do rozpočtu obcí zaplatením všetkých úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, ako aj za uskladňovanie plynov a kvapalín  sumou v celkovej výške viac ako 3 616 000 eur.

Ťažobné spoločnosti boli stabilizujúcim prvkom zamestnanosti v regiónoch svojho pôsobenia. Poskytovali pracovnú príležitosť a sociálne istoty pre 6 184 zamestnancov.

Rovnako ako banské organizácie hodnotia výsledky svojej práce  za uplynulý banícky rok, aj naša stavovská organizácia - Slovenská banská komora - má povinnosť každoročne na valnom zhromaždení, ktoré je  najvyšším správnym orgánom, zhodnotiť  prácu a činnosť svojich orgánov    od predchádzajúceho valného zhromaždenia.

Naše orgány boli zvolené na Valnom zhromaždení v roku 2014. V priebehu tohto roka došlo k dvom zmenám členov predstavenstva.

  • Na člena  predstavenstva abdikoval  pán  Weiss z dôvodu ukončenia jeho 8 - ročného pôsobenia na Fakulte BERG vo funkcii dekana.         Od februára tohto roku nastúpil do vedenia fakulty novozvolený dekan pán Cehlár. Na základe návrhu vedenia fakulty BERG bol  predstavenstvom Slovenskej banskej komory na druhom zasadnutí kooptovaný za  člena predstavenstva SBK.

Pán prof. Weiss v súčasnosti pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach, ako prorektor pre vedu a výskum.

 

  • Z pozície člena predstavenstva odstúpil pán Boroška, ktorí zároveň prestal vykonávať funkciu riaditeľa úradu komory. Namiesto neho bol na základe návrhu Hornonitrianskych baní Prievidza kooptovaný do  predstavenstva pán Letavaj.

Pán Boroška pracuje ako poradca SBK v odborných orgánoch ministerstva školstva pre novo pripravovaný systém odborného vzdelávania.

Do funkcie riaditeľa úradu komory v zmysle stanov bol predstavenstvom schválený pán Hrabovský. Podľa  platných stanov je potrebné, aby  páni Cehlár a Letavaj boli za člena predstavenstva voľbami potvrdení.  

            Dozorná  rada pracovala v zložení, v akom bola zvolená na vlaňajšom valnom zhromaždení, podľa prijatého plánu práce.

            Na ostatnom valnom zhromaždení bolo prijatých 12 uznesení, zameraných najmä:

-         na spoluprácu s centrálnymi orgánmi a orgánmi štátnej správy, s poslancami NR SR a  Európskeho parlamentu a so Združením miest a obcí Slovenska,

-         na sledovanie a aktívne sa zapájanie do tvorby  legislatívy s cieľom zlepšiť využívanie vlastného nerastného bohatstva pri zachovaní  ochrany  prírody,

-         na spoluprácu pri  príprave novej surovinovej politiky SR,

-         presadzovanie našich záujmov pri tvorbe európskej legislatívy prostredníctvom Euracoal, Euromines a Európskej asociácie výrobcov kameniva, v ktorých sme členmi,

-         aktívnu prácu v Rade Vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu,

-         spoluprácu so Združením banských spolkov a cechov Slovenska,

-         podporovanie vydávania baníckej  literatúry,

-         úzku spoluprácu s BERG fakultou pri príprave odborníkov,

-         rozvíjanie projektu Slovenská banská cesta.

            Predstavenstvo v zmysle prijatého programu, rokovalo  sedemkrát,      na siedmich miestach Slovenska: v Banskej Štiavnici, v Malej Tŕni, v Košiciach, v Prievidzi, v Plaveckom Štvrtku, v Hodruši - Hámroch a v Jelšave.

Pravidelne boli prizývaní predstavitelia našich členov, aby sme spoločne riešili ich problémy. Na rokovaniach sa zúčastňovali zástupcovia ministerstiev hospodárstva a životného prostredia, za ministerstvo hospodárstva generálny riaditeľ sekcie energetiky - pán Ján Petrovič,            za ministerstvo životného prostredia generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov pani  Vlasta Jánová.

Rokovania predstavenstva sa zúčastňovali aj:

-  predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska,

-  prezident Slovenskej baníckej spoločnosti,

-  predseda Hlavného banského úradu,

- a zástupcovia baníckych spolkov a cechov z regiónov, v ktorom sme

   rokovali.

         Zasadnutí predstavenstva sa zúčastnili zástupcovia týchto baníckych spolkov:

- Tovarišstvo Poráčskeho baníctva,

-  Spolok priateľov Bane  Nováky,

-  Bratstvo v Rožňave,

-  Kremnický spolok,

-  Banskobystrický cech,

-  Košický cech,

-  Hornonitriansky banícky spolok,

-  Malokarpatský spolok,

-  Eisenbach Vyhne.

         Predstavenstvo na svojich zasadnutiach prijalo celkom 37 schvaľovacích a 28 ukladacích uznesení.

Rokovalo o:

-          Tvorbe Energetického inovačného partnerstva.

-          Programe  HORIZONT 2020.

-          Novele zákona  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

-          Surovinovej politike.

-          Memorande národných baníckych a hutníckych združení krajín V 4.

-          Vyhláške o výbušninách.

-          O aktivitách Rady vlády pre odborné vzdelávanie, s dôrazom  na potrebu obnoviť vyučbu v odbore baníctvo, geológia, geotechnológie. V budúcom školskom roku bude tento odbor zaradený medzi prioritné odbory.

-          O novom operačnom programe – Kvalita životného prostredia.

-          O geologickom prieskume hradenom zo štátnych prostriedkov a o prioritných úlohách sekcie geológie a prírodných zdrojov.

-          O programe „Slovenská technologická platforma pre trvalo udržateľné surovinové  zdroje“,  ktorý budenadväzovať na pôvodne  prijatý Európsky projekt Technologickej platformy. Ide o občianske združenie pod gesciou ministerstiev hospodárstva a životného prostredia. Jeho činnosť predstavil pán Spišák z Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach.

-          O Štatúte komisie pre odbornú spôsobilosť,  ktorý bol prijatý.

 

-          O výbere členov komisie pre schvaľovanie učňovských pracovísk.

Slovenská banská komora spolupracovala na riešení rôznych úloh:

-          Prostredníctvom nášho zástupcu SMZ Jelšava v EUROMINES sa podieľame na programe Európskej únie Horizont 2020. 

-          Pôvodný program Európskej únie – Národná technologická platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje bol nahradený programom - Národná technologická platforma, výskum , vývoj , inovácia surovín. Riešením úlohy bola poverená F-BERG. Na dielčích prácach sa podieľajú aj členovia Slovenskej banskej komory. Jedným z výstupov bude aj riešenie surovinovej politiky.

-          Bola vykonaná analýza usmernenia Európskej únie k úprave našej legislatívy súvisiacej s posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Pri porovnaní s návrhom únie, neboli zistené zásadné rozdiely.

-          Bola prerokovaná príprava a spolupráca na úprave zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach.

-          Bol prerokovaný návrh k úprave zákona č. 58/2001 o Výbušninách a     k vykonávacím vyhláškam o bezpečnosti prevádzky a  o návode na používanie, evidencii. Niektoré pripomienky a požiadavky na vysvetlenie boli vyriešené pred mesiacom.

-          SBK sa zaoberala  námietkami na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov vo veci zákazu kyanizácie a postupe ku geologickému prieskumu.

-          Úspešne pokračujú aktivity na príprave duálneho vzdelávania. Bol vydaný zákon č.61/2015  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Boli schválené dva nové učebné  odbory pre výučbu odborných zamestnancov.

-          Bol pripomienkovaný návrh zákona o územnom plánovaní – stavebný zákon, ktorý bude predložený na druhé čítanie do Národnej rady Slovenskej republiky.

Predstavenstvo komory rokovalo aj o  stave prác na programe  Slovenská železná cesta, o štúdii na Fakulte BERG. O externom štúdiu pre  Hornonitrianske bane Prievidza a o podpore vydávania baníckej literatúry a organizovania konferencií.   

Dovoľte mi, oboznámiť vás s  plnením uznesení prijatých na  našom valnom zhromaždení v septembri 2014.

Uznesenie č. 1

V spolupráci s ministerstvom životného prostredia, ale hlavne s ministerstvom hospodárstva dosiahnuť, aby dokument Surovinová politika SR bol v tomto roku dopracovaný. Aby tento strategický dokument jasne predstavil postoje spoločnosti ku geologickému prieskumu, ťažbe a spracovaniu domáceho surovinového potenciálu a spôsoby, ako zabezpečiť kritické suroviny pre potrebu udržateľného chodu hospodárstva.

V rámci Komplexného rozpracovania cieľov Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky Ministerstva hospodárstva SR bola prijatá úloha        č. 2012//PVV/3200/2 „Surovinová politika SR“.

MH SR pri koncipovaní surovinovej politiky doposiaľ vychádzalo z doterajšej surovinovej politiky pre oblasť nerastných surovín, s ambíciou rozšírenia o aktivity podporujúce vyhľadávanie a využívanie tuzemských zdrojov surovín, včítane druhotných.

Surovinová politika vo vzťahu k energetickým surovinám nadväzuje     na Energetickú politiku SR, ktorá bola 5. 11. 2014 prijatá vládou Slovenskej republiky. Je snahou do surovinovej politiky zahrnúť aj ciele Európskeho inovačného partnerstva (EIP) v nerastných surovinách stanovené do roku 2020.

Skúsenosti z doterajšej prípravy surovinovej politiky poukázali na skutočnosť, že na zabezpečenie udržateľných dodávok surovín v celej ich šírke je pri jej  príprave nevyhnutné presadiť všetky aktivity, ktorými bude možné pozitívne ovplyvniť zabezpečovanie surovín.

Zo súčasného vnímania surovín sa vo verejnosti vytratila akceptácia verejného záujmu využívania ložísk nerastných surovín. Povoľovacie postupy sa stali zdĺhavé, sú zdrojom konfliktov a niekedy v priamom rozpore s požiadavkami iných orgánov verejnej správy.

Znalosť zásob a zdrojov surovín vychádza buď z historických geologicko-prieskumných prác alebo informácií zahraničných spoločností, ktoré sa snažili investovať do geologicko-prieskumných projektov. K  prípravám surovinových politík štátov sa pripravuje odporučenie Európskej technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR). Má zabezpečiť jednak koordinovaný, ako aj obsahovo metodologický postup spracovania. V tejto súvislosti došlo dňa 6. novembra 2014 k ustanoveniu Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS. Je to v  poradí tretia národná platforma v Európe, organizačne začlenená do Európskej technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje  ETP SMR.

Po jej ustanovenísa vytvoril priestor  pre prípravu surovinovej politiky v zmysle odporúčaní Európskej technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje,   s možnosťou využitia prostriedkov, ktoré v tejto súvislosti poskytuje program Európskej únie Horizont 2020.

Uznesenie č. 2

Pravidelne sledovať prípravu zmien zákonov v legislatívnom procese, analyzovať zámery a hľadať všetky dostupné spôsoby, aby ich konečné znenia boli pre naše prostredie prijateľné. Úzko spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, s regionálnymi orgánmi, poslancami miestnych, krajských zastupiteľstiev i poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Presadzovať rozvoj právnej váhy legislatívy ochrany a využívania nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia.

Kontrolu a sledovanie legislatívneho procesu máme zabezpečenú cez agentúru ENERGOPOR. Monitoring vykonáva aj odborový zväz hutníckeho a ťažobného priemyslu. Vývoj sledujú aj legislatívci na ministerstvách hospodárstva a životného prostredia, ktorí sa zúčastňujú medzirezortných konaní, vo výboroch Národnej rady SR. Na rokovaniach bol viackrát aj zástupca komory. V  prípade potreby sú kontaktovaní zástupcovia vlády Slovenskej republiky, parlamentu, poslanci na všetkých stupňoch samosprávy.

Máme poznatky o nevyhnutnosti úpravy zákona o výbušninách. Ide o zákon, ktorý sa priamo dotýka nášho predmetu záujmu a podnikania. Dosiahnutie dobrého výsledku, alebo prijateľného kompromisu je vecne a časovo mimoriadne náročné.

            Slovenská banská komora úzko spolupracuje s ministerstvom hospodárstva pri legislatívnom procese. Ceníme si, že predstavitelia ministerstva sú  pravidelnými  účastníkmi rokovaní predstavenstva. Slovenská banská komora spolupracovala s ministerstvom pri vypracovaní:

-          Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 343/2014, ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby.

-          Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 344/2014, ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.

-          Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 345/2014 o ohňostrojných prácach.

-          Pri predkladaní dokumentov na rokovanie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.

-           Pri návrhu vyhlášok:  

-        o trhacích prácach,

-        a vyhlášky ministerstva hospodárstva, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície.

-           Vyhlášky boli v komisii prerokované 8. júna 2015. Vyhláška o trhacích  

   prácach  už vyšla  v Zbierke zákonov.

   Návrh druhej vyhlášky bol predložený na pripomienkové konanie,   

   s termínom jeho ukončenia v  októbri 2015.    

S  ministerstvom hospodárstva sme spolupracovali pri udeľovaní čestných odznakov ministra hospodárstva Slovenskej republiky. Od posledného vyhodnotenia bolo spracovaných a predložených 71 návrhov na udelenie čestných odznakov ministra hospodárstva Slovenskej republiky, vrátane ocenených kandidátov na tohoročných oslavách. Doposiaľ bolo udelených  799 čestných odznakov.

     Aktívne sme sa zapojili do ustanovenej Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín. Je partnerom ministerstva hospodárstva pri tvorbe a pripomienkovaní strategických a koncepčných dokumentov v predmetnej oblasti.

V marci tohto roka sme sa zúčastnili na zasadnutí Zmiešanej komisie, kde boli riešené pracovné otázky ohľadne ťažby na spoločných ropných ložiskách a ložiskách zemného plynu podľa článku 2 Dohody medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky. Výsledkom rokovania bolo schválenie dielčích protokolov expertnej skupiny o metodike výpočtu zásob a hodnote zostatkových zásob plynu, o odpočte objemov zemného plynu  a o  priebehu ťažby a sumárnej ťažbe spoločného ložiska Vysoká – Zwendorf, o vyúčtovaní objemov ťažby a o definitívnom ukončení ťažby na tomto spoločnom ložisku.

       V súčinnosti s Hlavným banským úradom sledujeme stav legislatívneho  procesu prijímania novely stavebného zákona, ktorý v septembri prejde  do druhého čítania.

       Ministerstvo hospodárstva sa zúčastňuje na rokovaní a tvorbe materiálov Sektorovej rady pre ťažbu, úpravu surovín a geológiu.

Naši zástupcovia pán Švejkovský a pán Ivan podporili aktivitu Európskej asociácie ťažobného priemyslu („European Association of Mining Industries“), ktorá zorganizovala 17. apríla tohto roku „Okrúhly stôl k Strategickému Inovačnému partnerstvu v oblasti surovín“.  Bol  venovaný  novým prístupom k surovinovým zdrojom,  k ich udržateľnému využívaniu  a snahe o nadviazanie užšej spolupráce v oblasti nerastných surovín. Agende bola venovaná patričná pozornosť zo strany európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) a poradnej komisie pre priemyselné zmeny (CCMI). Seminár sa zaoberal aj otázkami, ako môže slovenský ťažobný priemysel

Prijali sme pozvanie  na  8. stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Banskej Bystrici. Bolo spojené s udeľovaním rezortných vyznamenaní, ktoré odovzdal štátny tajomník pán Obert.

Spolupracovali sme na tvorbe návrhu Energetickej politiky Slovenska (EP SR), ktorú v novembri 2014 Ministerstvo hospodárstva predložilo na rokovanie vlády. Vláda Slovenskej republiky ho schválila  uznesením č. 548/2014.

Energetická politika predstavuje strategický dokument, ktorého cieľom je dosiahnuť konkurencie -schopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny,  s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.

Časť Energetickej politiky je zameraná na stav zásobovania Slovenskej republiky energiou a palivami a na rozvoj jednotlivých odvetví energetiky,  s vytýčenými cieľmi a stanovenými opatreniami.

    Podporuje ťažbu domácehohnedého uhlia, ktoré je takmer výhradne určené na výrobu elektriny. Schválením objemov dodávky elektriny a tepla z domáceho uhlia vo Všeobecnom hospodárskom záujme je zabezpečená optimálna úroveň ťažby.

V dodávkach a v spracovaní ropy predpokladá, že spotreba benzínu si

zachová mierne klesajúci trend, resp. stagnáciu na dnešnej úrovni.  Spotreba motorovej nafty by sa mala vyvíjať naďalej rastúcim tempom v závislosti od dynamiky vývoja ekonomiky a rozsahu využívania alternatívnych motorových palív.

U zemného plynu sa predpokladá, že jeho spotreba v strednodobom horizonte bude na súčasnej úrovni,  s tendenciou klesať. V oblasti zásobovania plynom sa realizujú a pripravujú diverzifikačné projekty, spojené s budovaním energetickej bezpečnosti Slovenska a únie.

V oblasti výroby elektriny má Slovensko vysoký podiel nízkouhlíkovej

výroby. V súčasnosti má takmer vyrovnanú bilanciu a zabezpečenú sebestačnosť.

Slovenská republika je takmer na90 % závislá na dovoze primárnych

energetických zdrojov: jadrového paliva (100 %), zemného plynu (98 %), ropy (99 %) a  uhlia (68 %). Pre stabilitu zabezpečovania primárnej energie je nevyhnutná diverzifikácia dopravných ciest, najmä pre zemný plyn a ropu.

           Rovnako ako s ministerstvom hospodárstva, aj spolupráca s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky bola a stále je      na vysokej úrovni. Pani Vlasta Jánová, generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov sa pravidelne zúčastňuje rokovaní  predstavenstva.      S ministerstvom životného prostredia sme spolupracovali na viacerých aktivitách a úlohách:     Sekcia geológie a prírodných zdrojov zabezpečovala riešenie viacerých geologických úloh v oblasti geológie, prírodných zdrojov a ochrany horninového prostredia financovaných z  kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Spolupráca spočívala buď v navrhovaní technických riešení, alebo pri kontrole a monitoringu.

Uvediem oblasti, ktoré sa nás dotýkajú:

V rámci geologického výskumu geologickej stavby územia Slovenska sa pokračovalo v základnom geologickom mapovaní v mierke       1 : 50 000 a zostavovaní regionálnych geologických máp v regiónoch Orava a Podunajská nížina - Podunajská rovina, ako aj geologických máp v problematických územiach Slovenskej republiky. Ukončená bola geologická mapa regiónu Žiar a trojrozmerné modelovanie geologickej stavby Turčianskej kotliny.

V rámci regionálneho geologického výskumu v oblasti nerastných surovín sa riešili geologické úlohy zamerané na preskúmanie možností výskytu kritických nerastných surovín, na surovinový potenciál Slovenskej republiky a analýzu vybraných nerastných surovín, ako aj na potenciálne zdroje na výrobu kovového horčíka. Ukončený bol výskum aplikácie prírodných sorbentov na báze prírodných geologických materiálov pri odstraňovaní toxických a ťažkých kovov z prírodných vôd v objektoch  po  banskej činnosti.

Komisiou pre schvaľovanie zásob nerastov boli v roku 2014 schválené výpočty zásob na výhradných ložiskách Lutila - Horná Klapa (bentonit) a Šuja - Vidošová (dolomit).

            Prioritne sa zabezpečoval inžiniersko-geologický prieskum a sanácia svahových deformácií v obci Banka pri Piešťanoch, v mestách Košice a Handlová, v obciach Nižná Myšľa (2. a 3. etapa), Kapušany, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Šenkvice (3. etapa), Veľká Lehôtka, Hradec, Kraľovany, Červený Kameň, Žilina - Vranie, Likavka, Svätý Anton. Navrhovali sa protihavarijné opatrenia v lome Šútovo na lokalite Kraľovany. Ide o známe medializované lokality.

            Z Operačného programu Životné prostredie,  spolufinancovaného z Kohézneho fondu, sa realizoval geologický prieskum environmentálnych záťaží na 54 vybraných lokalitách. Vykonala sa analýza rizika znečisteného územia a štúdia uskutočniteľnosti sanácie environmentálnej záťaže.              V 12 lokalitách sa realizuje sanácia environmentálnych záťaží. V 87 lokalitách je v štádiu riešenia geologický prieskum životného prostredia pravdepodobných environmentálnych záťaží.

K 1. júlu tohto roka bolo podľa geologického zákona určených 96 prieskumných území na vykonávanie vybraných geologických prác, z toho na geologický prieskum rudných a nerudných surovín 48 prieskumných území, na geologický prieskum ropy a zemného plynu 8 prieskumných území a na geologický prieskum geotermálnych vôd, minerálnych vôd a geotermálnej energie 40 prieskumných území.

            S účinnosťou od marca tohto roka  nadobudli účinnosť dve vykonávacie vyhlášky Ministerstva životného prostredia, ktorými sa vykonáva geologický zákon a niektoré ustanovenia banského zákona.

Uznesenie č. 3

Pri tvorbe európskej legislatívy presadzovať naše záujmy prostredníctvom nášho členstva v EUROMINES, EURACOAL a v Európskej asociácii výrobcov kameniva (ÚEPG) a prostredníctvom našich poslancov v Európskom parlamente.

 

Po voľbách do Európskeho parlamentu sme kontaktovali našich poslancov, keďže predtým viackrát oslovili komoru s požiadavkou o náš názor. Pozitívnu odpoveď sme dostali od pána poslanca Šefčoviča, eurokomisára pre energetiku.

Komora podporila iniciatívu Zduženia baníckych spolkov a cechov Slovenska so zástupcami zahraničných združení z V4, Rakúska a Slovinska. Spoločné memorandum bude prostredníctvom europoslancov predložené    do Európskeho parlamentu a do Európskej rady.

 

Zastúpenie máme aj v organizácii  EUROMINES, prostredníctvom Slovenských magnezitových závodov Jelšava. V uplynulom období boli riešené problémy v oblasti emisií, surovinovej politiky, programov Natura 2000 a Horizont 2020.

 

V júni 2014 sa v  Aténach konalo valné zhromaždenie, ktoré schválilo rozpočet hospodárenia Euromines. Za nového člena bola prijatá portugalská asociácia (Assimagra). Pokračovalo sa s návrhom nových vnútorných predpisov, zverejnených na stránke Euromines.

 

Slovenské magnezitové závody Jelšava sa v spolupráci s  Euromines zaoberajú hlavne emisiami. Táto oblasť je pre fungovanie firmy veľmi dôležitá. Neustále sa objavujú snahy a záujem meniť podmienky prideľovania emisií a emisné limity. S tým súvisí povinnosť vypracovania rôznych štúdií, poukazujúcich na existenčnú nevyhnutnosť prideľovania emisií, prijímanie a hľadanie nových technológií na znižovanie ich produkovania.

 

Program Európskej únie Horizont 2020 je hlavným nástrojom pre realizáciu inovácií aj v banskom priemysle. 

 

Surovinová politika sa uberá smerom inovácií technológií. Len takto sa dá znížiť, aj keď nie celkom odstrániť, surovinová závislosť únie. Vo viacerých štátoch únie sa už realizujú  rôzne projekty inovácií. Napríklad vo Švédsku je to inovačný program STRIM, ktorého cieľom je zvýšiť a zdokonaliť baníctvo a ťažbu kovov. Vo Fínsku program Zelené baníctvo, ktorého cieľom je urobiť z Fínska vodcu v dvoch oblastiach:

-  Inteligencia a bane s minimálnym zásahom do životného prostredia

-  a Nové minerálne zdroje.

Projekt Natura 2000 sa zaoberá sústavou chránených území pre zachovanie prírodného dedičstva.

Európska únia venuje pozornosť aj novším členom únie, ako napr. Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko. Snaží sa vniknúť do problematiky jednotlivých štátv.  Zriadila pracovné skupiny, ktoré zhromažďujú informácie o ich ekonomickej, sociálnej a právnej situácii,  ako aj o životnom prostredí.

Smernica 2014/95/EU, ktorá nadobudla účinnosť 6. 12. 2014, zaväzuje veľké spoločnosti, aby poskytovali informácie o bezpečnosti práce, rizikách pre životné prostredie, sociálne a personálne aspekty, či ochranu ľudských práv. Zaoberá sa tiež akceptáciou banských investícií a potenciálnymi konfliktmi, súvisiacimi s využívaním a zaberaním pozemkov pre ťažbu. Vzájomná spolupráca je dôležitá, aby sa monitorovala situácia a prijímali efektívne opatrenia.

V organizácii  EURACOAL zastupujú Slovenskú banskú komoru Hornonitrianske bane Prievidza.  Organizácia sídli v Bruseli. Združuje veľkých výrobcov, spotrebiteľov, importérov a exportérov uhlia v Európe. Jej riadnym členom sú Hornonitrianske bane Prievidza, ako najväčšia hnedouhoľná ťažobná organizácia Slovenska.

Hlavnými cieľmi EURACOAL v roku 2015 je:

-  Dohodnúť 20% zníženie produkcie emisií skleníkových plynov pre ďalšie

   plánovacie obdobie.

-  Udržať trend znižovania environmentálnych dopadov ťažby a spaľovania   

uhlia – spolupracovať s komisiami pre veľké spaľovacie zariadenia s cieľom znižovania emisií a zvyšovania efektivity výroby, ako aj presadzovania najlepších dostupných technológii.

-  Presadzovať uhlie vyrobené v únii,  ako dostupnú ľahko skladovateľnú

   energetickú surovinu schopnú okamžitého použitia.

-  Zvyšovanie povedomia o energetickej bezpečnosti Európskej únie, aj

   vďaka uhliu, ako domácej dostupnej surovine.

Euracoal dlhodobo spolupracuje:

-  pri vyjednávaniach ohľadom emisných limitov členských krajín EU,

-  pri  zbere a spracovaní údajov pre manažment úložísk odpadov pri ťažbe a

   spracovaní uhlia,

-  pri analýze najlepších metód rekultivácie povrchu po ukončení ťažby,

-  pri hľadaní spôsobov využitia elektrárenských popolčekov,

-  Je aktívny aj pri spracovaní návrhu platieb za dobývacie priestory      

    a vydobyté nerasty v jednotlivých štátoch.

Hornonitrianske bane Prievidza sa ako riadny člen Euracoalu zúčastňuje výročných zasadnutí organizácie, spolupracuje pri spracovaní štatistík, týkajúcich sa dobývania, energie, spotreby uhlia na Slovensku a ďalších uvedených tém.

Slovenská banská komora má svoje zastúpenie aj v organizácii EUROMINES. Združuje banské podniky v únii a celom európskom priestore. Za cieľ si kladie najmä rozvoj dobývania rudných a nerudných surovín pri dodržaní najprísnejších environmentálnych kritérií a  najnovších technológií.

Zameriava sa na budúcu ťažbu tzv. Kritických surovín, ktoré sú  najdôležitejšími prvkami modernej elektroniky a technológií a v únii je ich nedostatok.

Skúma a odporúča nové technológie dobývania a spracovania surovín, nakladania s banskými odpadmi. Zaoberá sa rekultiváciou povrchu zemského po ukončení dobývania.

Odporúča finančné programy podpory inovatívnych projektov.

Pokúša sa o tvorbu a koordináciu jednotnej európskej banskej legislatívy, nerastných politík členských štátov EÚ, o komunikáciu s verejnosťou vo veci zlepšenia obrazu baníctva v európskom povedomí.      

Uznesenie č. 4

Úzko spolupracovať s mediálnou sférou pre vytváranie pravdivého obrazu, informovať o nevyhnutnosti sústavne lepšie poznávať naše nerastné bohatstvo cestou geologického prieskumu a  o tisícročia známej pravde, že baníctvo – ťažba surovín – je najzákladnejšou aktivitou bytia spoločnosti.

            Tento cieľ je možné zabezpečiť len aktívnou a cieľavedomou spoluprácou s mienkotvornými médiami na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Zámerom je pozitívna prezentácia Slovenskej banskej komory  navonok a  vytváranie priaznivej  verejnej mienky voči komore a členským spoločnostiam, ktoré združuje.

            V predchádzajúcom období sme mali pre zabezpečenie požadovanej informovanosti uzatvorenú dohodu so Slovenskou informačnou tlačovou agentúrou. Nakoľko naše očakávania neboli naplnené, od dohody sme odstúpili.

            V rámci proaktívnej komunikácie úrad komory pripravuje každoročne tlačovú správu pre médiá, v ktorej sú uvedené najvýznamnejšie aktivity komory za predchádzajúce obdobie.

            Komora spolupracuje s mienkotvornými médiami a na požiadanie redakcií a novinárov poskytuje stanoviská k prezentovaným témam.

            Významným informačným nástrojom je internetová stránka Slovenskej banskej komory, ktorá umožňuje operatívne zverejňovanie aktuálnych informácií a stanovísk jednotlivých členov komory. V tejto súvislosti chceme upozorniť členov komory, na možnosť využívať ako aktívny prvok komunikácie aj internetovú stránku komory.

            Vysoko pozitívne možno hodnotiť časopis MONTANREVUE, ktorý pútavou formou prináša zaujímavé príspevky a obrazový materiál o historickom dedičstve baníctva,  súčasnosti a významne baníctva a ťažby surovín.

            Viaceré organizácie združené v Slovenskej banskej komore majú spracované vlastné mediálne stratégie pre vytváranie priaznivého obrazu vo verejnosti. Využívajú všetky dostupné informačné kanály, vrátane agentúrneho spravodajstva SITA, aby prezentovali nielen výsledky svojej práce, ale otvárajú aj celospoločenské otázky a témy,  týkajúce sa ťažobných  aktivít. 

 

            Vytváranie priaznivejšieho obrazu o banskej činnosti a našich aktivitách vo verejnosti je dlhodobý proces. Preto do budúcnosti zostáva úloha ústretovo spolupracovať s médiami, vytrvalo argumentovať a efektívne využívať všetky možnosti komunikácie, a to na úrovni komory, ale aj  jednotlivých členských organizácií.

Uznesenie 5    

Sústrediť sa na maximálne odstránenie čiernych ťažieb, ktoré sústavne pretrvávajú,  čím  deformujú podnikateľské prostredie.    

Situácia vo odstraňovaní čiernych ťažieb - ide o banské práce na povrchu -  sa zlepšila. V hodnotenom období boli oznámené dva prípady čiernych ťažieb, ktoré boli prešetrené. V jednom prípade bolo hlásenie opodstatnené. Práce boli ihneď zastavené a situáciu riešil Obvodný banský úrad v Banskej  Bystrici.   

     Uznesenie 6

     Pokračovať v podpore vydávania baníckej literatúry, odborných konferencií, publikácii a tiež                    

     baníckych spolkov zastrešených  v združení.          

                  Investície do vzdelania, osvety a  prístupu k informáciám sú   

nevyhnutné. Na túto činnosť sme vyčlenili 3 822 Eur. Z toho 2 000 Eur na vydávanie baníckej literatúry, 1 680 Eur na propagáciu a sponzorstvo a 142 Eur na tvorbu  informačného bulletinu.          

Podporili sme aj 8. Slovenské stretnutie baníckych spolkov a cechov v Banskej  Bystrici.  

Uznesenie 7

Na rok 2015 zabezpečiť vyrovnaný rozpočet SBK.

Rozpočet, ktorý bude  predložený na  schválenie na dnešnom valnom zhromaždení je síce vyrovnaný, ale v položke P7 – iné je potrebné počítať so sumou 7 430 Eur pre  jeho vyrovnanie. Túto čiastku prisľúbili riešiť Hornonitrianske bane Prievidza.

Príčinou tohto stavu sú:

-  nižšie príjmy z úhrady členských príspevkov (-1 964 Eur),

-  zvýšené náklady spojené s prácou v Rade vlády SR pre odborné

   vzdelávanie,

-  zvýšenie odvodov. Podstatne vzrástli dane z 25 Eur v roku 2014 na 690

   Eur v roku 2015.

-  Vzhľadom na stále náročnejšie podmienky a predpoklad, že do konca roka

sa upraví počet členov komory na 50 (Rozmarín, Ludovika Energy, ORTAC a pán Pastor), pre rok 2016 bude potrebné prijať opatrenia k racionalizácii nákladov na činnosť komory.

Uznesenie 8

     Aktívne pracovať v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.     

Rada vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu bola menovaná v roku                   

2009. V súčasnom období zasadá raz za tri mesiace. Komora má v nej zastúpenie v zmysle zákona, rovnako ako ďalších šesť zamestnávateľských združení a komôr.

Hlavným cieľom práce Rady vlády od jej vzniku bolo zmeniť systém výučby na stredných odborných školách.  Tak, aby sa ich absolventi nehlásili na úradoch práce, aby boli uplatniteľní na trhu práce. Úsilie vyústilo do prípravy nového zákona o odbornom vzdelávaní. Bol schválený  Národnou radou Slovenskej republiky v marci tohto roka.

Nový zákon odštartoval duálne vzdelávanie. Ide v podstate o návrat k učňovskému systému v učebných odboroch a v študijných odboroch s maturitou. Zapája zamestnávateľské organizácie do procesu výučby tým, že študenti budú na určených pracoviskách od prvého ročníka vykonávať praktické vyučovanie.

Pozitívom zákona je, že sa mení financovanie stredných škôl. Študijné a učebné odbory, ktorých je na trhu práce nedostatok, budú mať na žiaka od štátu vyšší príspevok. Naopak odbory, ktorých absolventi zásobujú úrady práce, dostanú nižší príspevok.

Na základe podrobného rozboru bolo označených 31 študijných odborov,  ktorých absolventi majú problémy so zamestnaním. Z prieskumu potrieb pracovného trhu bol vypracovaný zoznam 17 nedostatkových študijných odborov.

Z pohľadu nášho odvetvia boli ako nedostatkové zaradené odbory:  

2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia,

 

2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika,

 

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika,

 

a dva novozriadené odbory:

 

2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika,

 

2176 H mechanik banských prevádzok,

Pre štúdium týchto odborov sa pripravujú  potrebné legislatívne normy, aby od roku 2016 bolo možné začať s výukou v duálnej forme vzdelávania.

Týmto systémom začalo v niektorých odboroch študovať od 1. septembra 2015 prvých 1 500 žiakov. Rada vlády má cieľ, aby do roku 2020 v tomto systéme študovalo 30 % z ročne končiacich 40 tisíc absolventov deviateho ročníka  v celej Slovenskej republike.

Hoci odborné školstvo prechádza zmenou, táto forma vzdelávania je už uplatňovaná v Hornonitrianskych baniach Prievidza, kde na pracoviskách vykonávajú odbornú prax študenti strednej odbornej školy z Prievidze, v profesiách elektrotechnik, mechanik, elektromechanik. Odbornú prax a výchovu umožňujú pre žiakov strednej odbornej školy z Revúcej aj Slovenské magnezitové závody Jelšava.

Uznesenie 9

Aktívne pracovať na realizácii projektov vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu,  zameraných na rozvoj stredného odborného vzdelávania.    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu koncom minulého roku vyhlásilo výzvu na riešenie druhej etapy projektu Národnej sústavy povolaní. Prvá etapa sa realizovala v rokoch 2012-2013).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne vyhlásilo výzvu na riešenie  projektu Národná sústava kvalifikácií.

Z viacerých uchádzačov sa riešiteľom prvého projektu stala spoločnosť TREXIMA Bratislava a druhého ASSECO Slovakia. Obe organizácie sa dohodli, že bude účelné pracovať na projektoch systémom sektorových rád. Obnovili sa sektorové rady z rokov 2012 a 2013, je ich celkom 24.

Komora zabezpečuje riešenie oboch projektov v sektorovej rade s názvom Ťažba a úprava surovín a geológia. Rada sa zišla na siedmich rokovaniach. Do realizácie nových projektov sa zapoja aj organizácie, ktoré sú členmi komory. Predpoklad ukončenia riešenia je v tomto roku.

Uznesenie 10

Podporovať vydávanie baníckej literatúry, odborných baníckych, geologických a historických publikácií, časopisu MONTANREVUE, činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a na baníctvo a prieskum zameraných spoločností.

Všetci dostávate časopis Montanrevue, ktorý si udržiava vysokú úroveň. Aktívne spolupracujeme na jeho tvorbe v redakčnej rade.

Podporili sme vydanie knihy Technické pamiatky Spiša -  III časť.

V týchto dňoch vyšla publikácia „Banícka a hutnícka minulosť Slovenska na starých pohľadniciach“. Sú v nej autenticky zachytené banské a hutnícke objekty, ktoré dokumentujú technickú vyspelosť vtedajších prevádzok. 

Uznesenie 11

Rozpracovať návrhy z diskusie na valnom zhromaždení na najbližšom zasadaní predstavenstva.      

Diskusia  z valného zhromaždenia v roku 2014 bola prerokovaná na rokovaní predstavenstva komory v októbri minulého roka. Písomná odpoveď na diskusný príspevok, ktorý sa týkal právnej pomoci novým podnikateľom, bola pánovi  Foltýnovi odoslaná písomne  v novembri 2014.

Uznesenie 12

Rozpracovať uznesenie do Programu činnosti predstavenstva na rok 2014 - 2015.    

          Predstavenstvo na svojom decembrovom zasadnutí v Košiciach prerokovalo návrh plánu práce predstavenstva na rok 2015.

Úrad komory v spolupráci s organizáciami koordinoval a zjednotil  plán akcií, aby nedochádzalo k disproporcii a vzájomnému prelínaniu. To isté bude potrebné vykonať aj pre rok 2016. Týmto vás žiadam o spoluprácu s úradom komory v tejto oblasti.

Toľko k  výsledkom našej činnosti a  k  plneniu prijatých uznesení na predchádzajúcom valnom zhromaždení.

Ctení hostia, milé dámy, vážení páni,

dovoľte mi upriamiť vašu pozornosť na najdôležitejšie oblasti a úlohy, ktoré  má Slovenská banská komora  pred sebou v  nastávajúcom období:

1. V spolupráci s ministerstvom hospodárstva sa zapájať a sledovať vývoj pri

tvorbe strategických cieľov a koncových dokumentov, ktoré rieši Národná technologická platforma – výskum, vývoj, inovácia surovín (NTP VVIS) ako partner ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

2. Pravidelne sledovať prípravu zmien zákonov v legislatívnom procese,

analyzovať zámery a hľadať všetky dostupné spôsoby, aby ich konečné znenia boli pre naše prostredie prijateľné. Spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska regionálnymi orgánmi, poslancami miestnych, krajských zastupiteľstiev a poslancami Národnej rady Slovenskej republiky.

3. Sledovať a spolupracovať na programe EÚ Horizont  2020, ktorý je

    hlavným nástrojom pre realizáciu inovácií v banskom priemysle.

4. Sledovať ako sa v krajinách EÚ napĺňa smernica 2014/95/EU, najmä pri

akceptácii banských investícií, ako sú riešené potencionálne konflikty,  súvisiace s využívaním a zaberaním pozemkov pre ťažbu. Podľa toho prijímať a využiť efektívne opatrenia.

5. Pri tvorbe európskej legislatívy presadzovať naše záujmy prostredníctvom  

nášho členstva v EUROMINES, EURACOAL, v Európskej asociácii výrobcov kameniva (ÚEPG) a prostredníctvom našich poslancov v Európskom parlamente.

6. Prevytváranie priaznivejšieho pohľadu na banskú činnosť pri práci

s médiami musíme byť ústretoví, argumentačne s nimi vytrvalo komunikovať. Na internetovej stránke Slovenskej banskej komory  štvrťročne  publikovať informáciu o práci komory.

7. Naďalej kontrolovať čierne ťažby. Pri ich zistení  ihneď reagovať,  

respektíve pri ich nahlásení spolupracovať s príslušným Obvodným banským úradom.

8. Pre  rok 2016 prijať opatrenia na zníženie nákladov a zabezpečiť

    vyrovnaný rozpočet Slovenskej banskej komory.

9. Naďalej aktívne pracovať v Rade vlády Slovenskej republiky pre odborné

    vzdelávanie a prípravu.

10. Aktívne pracovať na realizácii projektov vyhlásených Ministerstvom

školstva,vedy, výskumu a športu zameraných na rozvoj stredného odborného vzdelávania. V podnikoch, ktoré využijú formu duálneho vzdelávania, zabezpečiť to tak, aby výuka začala od 01. 09. 2016.

11. Podporovať vydávanie baníckej literatúry, odborných baníckych,

geologických a historických publikácií, časopisu MONTANREVUE, činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a na baníctvo a prieskum zameraných spoločností, podporovať konanie odborných  konferencií.

12. Na októbrovom predstavenstve SBK prerokovať diskusné príspevky a 

prijaté uznesenie rozpracovať do programu činnosti predstavenstva        na rok 2015 - 2016.

Vážení delegáti,

uviedol som základné výsledky,  ktoré sme dosiahli a podstatné témy, ktoré  v  spolupráci s vami riešili nové orgány Slovenskej banskej komory.

Dovoľte mi, poďakovať: vláde Slovenskej republiky, ministerstvu hospodárstva, ministerstvu životného prostredia, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, zastupiteľstvám, viacerým organizáciám a združeniam, s ktorými sme spolupracovali,  za ústretovosť a snahu o riešenie problémov, ktoré prinášajú špecifiká nášho podnikania.

Verím, že aj v ďalšom období bude vzájomná korektná spolupráca pokračovať.

Vysoko si ceníme  prítomnosť  hostí, ktorí prijali naše pozvanie a svojou účasťou obohatili  rokovanie dnešného valného zhromaždenia. .

            Záverom ďakujem vám všetkým, zástupcom členov komory, za vašu aktivitu  pri plnení  vytýčených úloh.

ZDAR BOH!

 

2012. © Slovenská banská komora
By Joomla 1.7 Templates