Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Predstavenstvo v Plaveckom Štvrtku

V zmysle plánu práce konalo sa 22. apríla 2015 v Plaveckom Štvrtku druhé tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK).

   Rokovanie viedol prvý predseda predstavenstva Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.  a malo nasledovný program:

 

            1.      Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia

2.      Informácia o NAFTA, a.s.

 

3.      Program GP financovaného zo štátnych prostriedkov

 

4.      Informácia o založení a práci technologickej platformy pre suroviny v SR

 

5.      Informácia o rokovaní dozornej rady SBK

 

6.      Ročná účtovná závierka za rok 2014

 

7.      Informácia o práci Malokarpatského baníckeho spolku

 

8.      Rôzne

 

a.       legislatíva

 

b.      surovinová politika

 

c. kooptovanie člena predstavenstva     

 

9.      Uznesenie a ukončenie rokovania

 

 

 

Na rokovaní boli prítomní hostia, ktorých predseda privítal: generálnu riaditeľku sekcie geológie a prírodných zdrojov MŹP SR RNDr. Vlastu Jánovú, CSc., poradcov SBK JUDr. Ing. Jána Hijja PhD a Ing. Fedora Borošku, predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  Ing. Erika Sombathyho a členov predstavenstva.