Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo v zariadením HBP a.s. na Repiskách. Na úvod prvý podpredseda predstavenstva p. Peter Čičmanec  privítal všetkých prítomných a poprial veľa zdravia v r. 2024.  Následne predseda PSBK p. Cehlár poďakoval za vytvorenie  podmienok pre rokovanie a otvoril zasadnutie .

Inf. z rokovania 2.PSBK dňa 01. 12. 2023 v Košiciach, TU- FBERG.


Na úvod predseda SBK p. Michal Cehlár privítal 7členov PSBK, predsedu DR, riad. úradu SBK a 2 hostí. z členov PSBK sa ospravedlnil p. Gažúr (ZSC) a p. Bača ( PN ).
Z prizvaných hostí sa zúčastnil p. Kukelčík a p. Veselényi predseda HBÚ, ospravedlnili sa p. Petrovič z MH SR a p. Szombathy, predseda ZBSS.
Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva odoslaný v predstihu a bez pripomienok schválený.

Informácia z rokovania PSBK dňa 25. 10. 2023 Veľká Tŕňa

 

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal 9 členov PSBK, pred. DR, riad. úr. SBK, 6 hostí a následne predseda PSBK p. Michal Cehlár otvoril rokovanie.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Sombathy, predseda ZBSS, p. Kukelčík, a p. Vešelenyi, p. Kyseľ a p. Kratochvíľ za Ban. Cech horný Spiš ospravedlnili sa p. Petrovič a p. Cirjak.
Predseda predstavenstva predložil program rokovania ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bol aktuálne doplnený o bod 7g. Program rokovania bol schválený.
Predseda PSBK informoval o vymenovaní vlády SR, ministerkou MH je menovaná p. Saková, št. tajomníci sú p. Kamil Šaško a p.Vladimír Šimoňák, informoval o poslancovi NR p. Ing. Igorovi Šimkovi PhD ( absolvent F- BERG ) je poslancom NR, ktorý bude nápomocný pri riešení našej banícko- hutníckej problematiky.

Informácia z VZ SBK sa konalo dňa 08. 09. 2023 v B. Štiavnici


Už XXVI valné zhromaždenie SBK otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.
Na VZ z pozvaných 55 delegátov sa rokovania zúčastnilo 40 delegátov t.j. 73% a zo 45 členov SBK sa zúčastnilo 29 t.j. 66 %.

Predseda predstavenstva predložil návrh pracovné predsedníctva a následne programu obidva návrhy boli hlasovaním schválené.
Za predsedu valného zhromaždenia bol schválený pán Ing. Ľudovít Kováč ,
mandátová JUDr. Milan Minárik a návrhová komisia RNDr Igor Slaninka PhD , za zapisovateľa a overovateľa boli schválení páni Ing. Hrabovský PhD a Ing.Stanislav Paulík.