Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania PSBK dňa 25. 10. 2023 Veľká Tŕňa

 

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal 9 členov PSBK, pred. DR, riad. úr. SBK, 6 hostí a následne predseda PSBK p. Michal Cehlár otvoril rokovanie.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Sombathy, predseda ZBSS, p. Kukelčík, a p. Vešelenyi, p. Kyseľ a p. Kratochvíľ za Ban. Cech horný Spiš ospravedlnili sa p. Petrovič a p. Cirjak.
Predseda predstavenstva predložil program rokovania ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bol aktuálne doplnený o bod 7g. Program rokovania bol schválený.
Predseda PSBK informoval o vymenovaní vlády SR, ministerkou MH je menovaná p. Saková, št. tajomníci sú p. Kamil Šaško a p.Vladimír Šimoňák, informoval o poslancovi NR p. Ing. Igorovi Šimkovi PhD ( absolvent F- BERG ) je poslancom NR, ktorý bude nápomocný pri riešení našej banícko- hutníckej problematiky.

Program: 1.Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.

2.Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.

3.Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov r.2023.

4.Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu
MONTANREVUE, zhodnotenie 15. Strernutia baníckych spolkov v Jelšave-
Revúcej - august 2023.

5. Inf. o práci Banícky cech horného Spiša – p. Kyseľa

6. Informácia o plnení Integrovaného národného energetického
a klimatického plánu

7. Rôzne: a) Legislatíva.
b) Informácia z RZSDV.
c). List – p. Nemeth – odstúpenie zo zastúpenia SBK – vzdelávanie
d) Návrh riešenia – zastúpenie SBK
e) Žiadosť SBS o podporu koferencie – Repiská 05.-06.09. 2023.
f) Inf. vstup do SBK Dem. Constst.
g) Mail – RNDr Otto Halas CsC
8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

K bodu 1.) Kontrola plnenia uznesení z 6.PSBK bola predložená písomne, pripomienky neboli a vyhodnotenie bolo schválené.

K bodu 2.) EUROVIA Kameňolomy, s.r.o. Košice v r.2022

Spoločnosť EUROVIA Kameňolomy s.r.o. Košice v roku 2022 zaznamenala nárast predaja stavebného kameniva o 4, % a v 10 výrobných strediskách vyrobila 2,338 mil. ton kameniva, čo súviselo najmä s výstavbou železničného koridoru Poprad – Lučivná, výstavbou železničného uzla Žilina ako aj rozsiahlou rekonštrukciou ciest I. triedy. Priemerná predajná cena výrobkov vzrástla na 6,96 €/tona. Spoločnosť zaznamenala nárast celkových výkonov na hodnotu 16,987 mil. €, čo predstavuje 8,8 % nárast oproti roku 2021. Hospodársky výsledok po zdanení vo výške 429 728 € . Pokles HV bol zapríčinený hlavne extrémnym nárastom ceny elektrickej energie, kde sme pri tej istej výrobe zaplatili o 1 mil. € viac ako v minulom roku.
Mimoriadna pozornosť je venovaná v spoločnosti bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov a v roku 2022 sme mali na všetkých pracoviskách jeden registrovaný pracovný úraz s dĺžkou PN 32 dní.

Vývoj a ciele spoločnosti na rok 2023 :
Schválený plán na rok 2023, ktorý očakáva tržby z predaja kameniva a ostatných služieb vo výške cca 16 562 tis. € , čo je predpokladaný mierny pokles tržieb o 426 tis. € oproti r. 2022, keď tržby boli vo výške 16 988 tis. €. Plánujeme predať 1 996 560 ton, čo predstavuje predpokladaný pokles predaja kameniva v tonách oproti r. 2022 o cca 323 tis. ton. Budeme pokračovať v dodávkach na železničný koridor Poprad – Lučivná, na rekonštrukciu železničnej stanice Žilina, pre obaľovačky v rámci opráv ciest I. triedy ako aj v dodávkach na Poľský trh. Zámerom spoločnosti pre r. 2023 je dosiahnuť čistý zisk pred zdanením + 861 tis. €.
V prezentácii uviedol príklady práce jednotlivých stredísk, k novým stavbám, niektorých úprav, riešenie prostredia, k lomu Malužiná ktorého plošina je na koóte +1100m.n.m., problémom sú ľudia, potreba robiť aj nadčasovú prácu, informoval 25-ročnej práci SZVK, novým predsedom je p. Ruska.
K bodu 3.) Vyhodnotenie valného zhromaždenia SBK a osláv dňa baníkov r.2023.
VZ SBK sa z pozvaných 55 delegátov zúčastnilo 40 delegátov, čo bola 73 % - tná účasť a delegáti zastupovali 29 členov komory, čo je 66,0 % zo 44 členov komory.
Účastníkom VZ a hosťom bola bezplatne venovaná publikácia KVETY Bane II a Biela kniha baníctva vydanej F- BERG TU KE.

Správu o činnosti predstavenstva a plnení úloh z XXV. VZ SBK predniesol predseda predstavenstva SBK Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. Správy členov SBK sú v elektronickej forme na úrade komory.

Správu o činnosti dozornej rady predniesol jej predseda DR Ing. Peter Čorej, PhD.
Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022 a návrh rozpočtu komory pre rok 2023 predložil riaditeľ úradu komory pán Ing. Ján Hrabovský PhD. Obidva dokumenty boli schválená s počtom 40 hlasov.


Bol odsúhlasený návrh členského príspevku v SBK na rok 2024
-pre právnické osoby 6,00 € na zamestnanca ( HBP, Nafta, SMZ), 800€,
-pre občianske združenia s právnou subjektivitou 400€,
-pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, výskumné ústavy a Slov. banské múzeum Banská Štiavnica 200 €,
-pre fyzické osoby 120 €,
-Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.
V rámci diskusie vystúpil :
p. Cehlár, p. Werner a p. Paulik .
Na 1PSBK boli disk. Príspevky prerokované
P. Cehlár: Vzhľadom na menovanie novej vlády SR a tým aj nového ministra a tajomníkov MH, je potrebné začať spoluprácu a nadviazať na už zrealizované aktivity pre oblasť legislatívy, SP, kritických surovín, ťažby, prieskumu, nových technológií, ochrany a environmentalistiky.
K tomu bude zorganizované stretnutie v BŠ, následne so zástupcami z MH, do vládneho vyhlásenia vlády SR navrhnúť len zjednodušené formulovanie záujmu potreby ťažby a využitia domácich podzemných a povrchových zdrojov surovín.

p. Werner: myšlienka určitej koncentrácie subjektov ktoré pracujú v odvetví baníctva bude predmetom neskoršej diskusie
k otázke organizácie baníckeho plesu bude vykonaný prieskum záujmu a možností realizácie ( počet, miesto, efektívnosť )
k otázke možnosti prístupu k výsledkom TZV v Markušovciach sa bude konať

p. Paulík : Na stretnutí s MH sa bude rokovať aj o činnosti HBZS nakoľko ukončením likvidácie Bane Nováky už nebudú prostriedky na činnosť HBZS. Potreba záchranných prác nezanikne a iné záchranné zložky nie sú vybavené technicky ani legislatívne riešené na výkon takýchto prác.

K bodu 4.) Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu MONTANREVUE, zhodnotenie 15. Strernutia baníckych spolkov v Jelšave- Revúcej - august 2023.

V r.2023, boli zo strany ZBSS organizované tieto hlavné udalosti, a to 15. stretnutia banských miest a obcí Slovenska Revúca/Jelšava 25.-26. august 2023, Salamander 2023 – Oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 7.-8.9.2023, 27. setkání hornických měst a obcí ČR v Ostrave 8.-10.9.2023.

Činnosť členov, partnerov a samotného ZBSCS v roku 2023:
Významným podujatím prvého polroka boli „Turíčne sviatky Dobšiná s výročím 340 rokov nepretržitého pôsobenia Baníckeho bratstva Brüderschaft Dobšiná“, konané 28.5.2023 s tradičným sprievodom, omšami v katolíckom a evanjelickom kostole (sprievod sa pred kostolmi podľa pôvodnej tradície rozdvojíl), potom na námestí spoločná slávnosť, prijatie u primátora.
Najvýznamnejším podujatím roka bolo 15.stretnutie banských miest a obcí Slovenska konané v mestách Revúca a Jelšava. Stretnutie bolo otvorené príhovormi a konferenciou v piatok 25.8. v Revúcej, hlavný program sa konal v Jelšave v sobotu 26.8. sprievodom do kostola, odovzdaním vyznamenaní a popoludňajším programom až do 20.00 hod. v Coburgovskom kaštieli. Organizátormi boli mestá Jelšava a Revúca, obec Lubeník, za ťažobné spoločnosti Slovmag,a.s. ,Lubeník a hlavným organizátorom príprav bolo vedenie SMZ, a.s., Jelšava so Spolkom MAGNEZITÁR Jelšava. Podujatie bolo vedené s mottom „100 rokov výroby magnezitu v SMZ Jelšava“.
Salamander 2023 – Oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 7.-8.9.2023 a 27. setkání hornických měst a obcí ČR v Ostrave 8.-10.9.2023.
Na oslavách DB čestné odznaky ministra hospodárstva SR odovzdal št.taj. Ing. Peter Švec, slávnostný akt viedol predseda SBK dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. a gen. sekr. ZHŤPG Ing. Slávka Štefancová. V sprievode bola účasť cca 1200 pochodujúcich (700 predvoj, 500 historický sprievod), 11 spolkov a cechov sa zúčastnilo 27.stretnutia ČR v Ostrave, kde bolo cca 110 účastníkov zo Slovenska.

K bodu č.5.)Inf. o práci Baníckého Cechu Horného Spiša predložil p. Kyseľa – predseda spolku.

Predmetom správy o činnosti OZ Baníckeho cechu horného Spiša so sídlom v Poprade - Kvetnici bolo :
1. Rozšírenie Slovenskej banskej cesty o horný Spiš.
2. Prezentácia práce s deťmi a mládežou.
3. Banské práce na zabezpečení starých banských diel na hornom Spiši.
4. Príprava projektu Interreg v rámci Malopoľského vojvodstva, banským mestom Olkusz, Fakultou stavebníctva a manažmentu prírodných zdrojov (starý názov Fakulta baníctva a geoinžinierstva), mestami a obcami na hornom Spiši, O. Z. Baníckeho cechu horného Spiša a VÚC PSK.
V prezentácií formou bohatej fotodokumentácie demonštroval záslužnú činnosť spolku
pri objave, úprave a sprístupnenia niektorých banských diel.
Spolok je treba oceniť aj za ich organizovanú činnosť so školami čo sa stalo už tradíciou a vedia zaujať a postarať sa aj o 250 žiakov škôl.
Je to o to cenejšie, že baníctvo na Hornom Spiši sa ukončilo v 70-tich rokoch vo Švábovciach, ale ich činnosť je hlavne v oblasti Kvetnice, kde banská činnosť bola ukončená už oveľa skôr a členovia spolku nie sú profesne baníkmi.

Na otázky odpovedal p. Kyseľa, požiadalo finančnú pomoc pri realizácií zámerov cechu.

K bodu 6.)Informácia o plnení Integrovaného národného energetického a klimatického plánu

Integrovaný národný, energetický a klimatický plán obnovy bol spracovaný podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy.
-Stanovisko MH k mat. bolo odoslané na EU v Júni
-Nový materiál z EU ( priložený v rozsahu 363 str. ) už má nové údaje (ciele ) ktoré ale bude treba znovu podrobne preskúmať


Ďalej bola prerokovaná: legislatíva, diskusia k listu ( 6PSBK – p. Sombathy) ktorý sa má zaslať na MH k Solivaru a N. Slanej, Informácia z rokovania RZSDV dňa 13.09.2023.
V súčasnosti začali rokovania Krajských rád pre OVP, kde hlavným bodom rokovania je schválenie krajských stratégií OVP. Tieto stratégie by mali potom zástupcovia VUC prezentovať na rokovaní Rady vlády pre OVP. V súčasnosti prebieha aktivita zameraná na redukciu počtu stredných škôl. Z cca 460 stredných odborných škôl by malo zostať cca 100. Cieľom je zabezpečenie kvalitnej výučby. Ekonomická efektívnosť je u stredných škôl pri počte žiakov nad 250. Pripravuje sa konferencia Absolvent ktorá sa má uskutoční 07.12.2023.
List p Nemetha – odstúpenie zo zastúpenia SBK , návrh riešenia – zastúpenie SBK

Ide o nasledovné inštitúcie Rada vlády pre odborné vzdelávanie ( OVP člen pracovnej komisie Rady vlády pre odborné vzdelávanie pre skupinu št. odborov č. 21 ( banské odbory ) Člen Rady zamestnávateľov pre OVP Tu sa odporúča, aby SBK zastupoval p. Kuzma ktorý je tajomníkom Rady, do Krajskej rady pre OVP BBSK sa odporúča p. Košinárová z SMZ Jelšava

Ďalej bola prerokovaná - žiadosť SBS o podporu koferencie – Repiská 04.- 05. 10.2023,
-Inf. vstup do SBK Demetrios C Constantinides. prihlášku spoločnosti Slovenská spoločnosť Stredné Slovensko s.r.o. ktorú predložila spoločnosť BULGOLD Inc. a ktorá získala prieskumné územie Lutila, kde chce vykonávať prieskum na zlato a striebro.
- žiadosť pána RNDr Otto Halas CsC aby sa zmiernila požiadavka pri pravidelnom overovaní odbornej spôsobilosti jednotlivcov.
PSBK sa stotožnilo so stanoviskom ktoré ste obdržali z HBÚ BŠ a vzhľadom na niektoré negatívne skúsenosti nebude v tejto záležitosti konať.

Na záver bolo schválené uznesenie z 1. PSBK doplnené o pripomienky,
Následné rokovanie predstavenstva sa predpokladá 01.12.2023 na F- BERG v Košiciach.
Na záver predstavenstva p. Cehlár poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a hosťom za aktívny a vecný prístup a rokovanie PSBK ukončil.

Hrabovský – úrad SBK

Informácia z VZ SBK sa konalo dňa 08. 09. 2023 v B. Štiavnici


Už XXVI valné zhromaždenie SBK otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.
Na VZ z pozvaných 55 delegátov sa rokovania zúčastnilo 40 delegátov t.j. 73% a zo 45 členov SBK sa zúčastnilo 29 t.j. 66 %.

Predseda predstavenstva predložil návrh pracovné predsedníctva a následne programu obidva návrhy boli hlasovaním schválené.
Za predsedu valného zhromaždenia bol schválený pán Ing. Ľudovít Kováč ,
mandátová JUDr. Milan Minárik a návrhová komisia RNDr Igor Slaninka PhD , za zapisovateľa a overovateľa boli schválení páni Ing. Hrabovský PhD a Ing.Stanislav Paulík.

Program XXVI.VZ SBK r. 2023


1.) Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.
2.) Predloženie a schválenie programu VZ.
3.) Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľa zápisu, skrutátorov.
4.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
5.) Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.
6.) Správa mandátovej komisie.
7.) Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie a stanovisko DR k účtovnej
závierke.
8.) Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2022.
9.) Finančný rozpočet komory na rok 2023.
10.) Výška členského príspevku na rok 2024.
11.) Diskusia.
12.) Návrh uznesenia a jeho schválenie.
13.) Záver VZ.

Správu o činnosti predstavenstva a plnení úloh z XXV. VZ SBK predniesol predseda predstavenstva SBK Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Správu o činnosti dozornej rady predniesol jej predseda DR Ing. Peter Čorej PhD. Zároveň predložil stanovisko DR k účtovnej závierke, ktorú DR odporúča VZ schváliť bez výhrad.

Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022 predložil p. Ing. Jan Hrabovský PhD ,Ročná účtovná závierka (delegáti dostali pri prezentácií ) po prerokovaní v pléne, a po odporučení dozornou radou, bola schválená jednomyseľne s počtom 40 hlasov (všetci prítomní delegáti).


Ďalej bol predložený návrh rozpočtu komory pre rok 2023 (delegáti dostali pri prezentácií ) a

návrh členského príspevku v SBK na rok 2024 ktorý predložil riad. úradu SBK.

Výšku členského príspevku na rok 2024:
-pre právnické osoby 6,0€ na zamestnanca, najmenej 800€,
-pre občianske združenia s právnou subjektivitou 400 €,
-pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, Banské múzeum a výskumné ústavy 200€,
-pre fyzické osoby 120€,
-Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.
Termín splatnosti je do 30.6.2024. Pre členov platiacich príspevok vyšší
ako 800€ v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2024 a k 31.12. 2024.
Rozpočet na r. 2023, návrh rozpočtu na r. 2024 a výška členského na r. 2024 boli schválené počtom 40 hlasov (všetci prítomní delegáti).

V rámci diskusie vystúpil :
p. Cehlár – k aktivitám a rokovaniam na MH v BA , na stretnutí v Banskej Štiavnici a v Hodruši Hámroch za účasti poslancov NR,
Na MH boli dané odpovede na otázky k „ kritickým surovinám „, a to - aký je potenciál SR, ekonomika, možnosti využitia a čo sa dá ponúknuť. Eviduje sa 44 tzv. Kritických surovín pre potrebu ďalšieho rozvoja. V SR máme 11 týchto surovín v SR, min. 22 je potrebné dovážať.
Pracuje sa na dekarbonizácií, je potrebné zabezpečiť geologický prieskum, nie je prepracovaný informačný systém pre inštitúcie a štát. Pripravuje zákon EU k surovinám, v decembri sa predpokladá k tomu osobitná konferencia.

p. Werner – vo svojom vystúpení upozornil, že je treba hľadať možnosti financovania akcií ktoré organizujú jednotlivé subjekty, napr. konferencie kde je potrebný dôkladný preklad
- poukázal na skutočnosť, že už 3 roky sa nekonal Banícky ples po 2 covidových rokoch ten tohoročný sa nekonal pre nižší záujem ( podľa org. Min. počet je 80 účastníkov.
- poukázal na skutočnosť, že inštitúcie ktoré ukončili činnosť a ich nasledovníci nezabezpečili archíváciu výsledkov, ako napr. TBC Výv. stredisko v Markušovciach.

p.Paulik - poukázal na skutočnosť, že po ukončení ťažby v HBP a.s. v r. 2023 nie je rozhodnuté o pôsobení Banskej záchrannej služby ( súčasť integrovaného záchranného systému SR) aj keď na MH boli k tomu vedené rozhovory. Financovanie je predbežne dohodnuté do r. 2025 a riešiť je potrené stav po r. 2026, nakoľko potreba takejto služby bude potrebná aj naďalej.

Keďže viac príspevkov nebolo, bola diskusia ukončená.
Diskusné príspevky budú prejednané na PSBK v októbri 2023.

Správu návrhovej komisie - návrh uznesenia z valného zhromaždenia predniesol jej predseda RNDr Igor Slaninka PhD.Návrh uznesenia delegáti valného zhromaždenia schválili jednomyseľne.

Valné zhromaždenie ukončil predseda valného zhromaždenia Ing. Ľudovít Kováč
Po VZ sa od 14,00hod konal v kostole sv. Kataríny slávnostný akt, kde za účastí zástupcov MH a MŽP boli odovzdané vyznamenania zamestnancov baní, hutníkov, geológov a za tradície.

Ing. Hrabovský Ján, PhD.

 

 

Inf. z rokovania 6.PSBK z 25. 08. 2023 v Jelšave - Hrádok

Na úvod p. Roman Gažúr – GR SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.
Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval a otvoril rokovanie.
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 členov predstavenstva, jeden mimo SR, p. Pekarčíkova sa vyjadrila formou per rollam, predstavenstvo je uznášaniaschopné. Za hostí sa zúčastnili traja účastníci
Dozorná rada zasadala dňa 25.08.2023 pred rokovaním PSBK, na ktorom sa následne zúčastnili.
Program:

1.Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.
2.Informácia o ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a ich pôsobenie v EUROMINES.
3.Prerokovávanie a schválenie materiálov na VZ SBK.
3-1) Správa o práci SBK na XXVI.VZ.
3-1-1) Úlohy na rok 2023-24.
3-2) Správa o práci DR za r.2022.
3-3) Správa o hospodárení v r.2022.
3-4) Rozpočet na r. 2023.
3-5) Návrh na uznesenie z VZ.
4.Informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov
a naftárov, 8. – 10. september 2023, Banská Štiavnica.
4.1 Program VZ.
5. Rôzne
a) Legislatíva.
b) Informácia - zaplatenie členského v SBK za r. 2023.
c) Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre vzdelávanie a prípravu Rady vlády SR.
d) Informácia - oznam SG Geotechnika, a.s. o výstupe z SBK
e) Informácia k vydaniu knihy KVETY Bane – II.
f) Informácia k Výzve na riešenie problémov okolo Solivaru Prešov a bane Nižná Slana.
g) Finančná pomoc - 1000 € na recepciu pre vyznamenaných.

6.Záver a uznesenie z 6. PSBK .

K bodu 1.) Ku kontrole plnenia uznesení z 5. PSBK bol materiál predložený písomne, pripomienky neboli, Vyhodnotenie bolo schválené.

K bodu 2.) Informácia o výsledkoch SMZ, a.s. Jelšava za rok 2022 bola daná písomne ktorú v prezentácií doplnil p. GR. Bolo potrebné prijať viacero opatrení, vyrovnať sa s energetickou krízou, neúmerným rastom ceny zemného plynu a elektrickej energie a následnou infláciou.

Aby bola zabezpečená finančná stabilita firmy, boli prijaté opatrenia zamerané na zníženie výrobných nákladov, optimalizáciu výroby a udržanie si kľúčových odberateľov.
Napriek problémom, ciele výroby a predaja boli splnené.

Bol splnený plánovaný objem predaja a dosiahli sme celkový odbyt hlavných produktov na úrovni 193 tis. t, čo ale bol medziročný pokles o 16 %. K pozitívam roku 2022 patrí výrazný nárast predaja kaustického magnezitu (+ 18 %), ktorý dosiahol historicky rekordnú úroveň.
Výroba splnila požadované objemy produkcie pri dodržaní kvalitatívnych parametrov. Vyrobených bolo 173 tis. t magnezitových slinkov, pričom k tomu bolo potrebné vyťažiť 465 tis. t úžitkovej rúbaniny a vyrobiť 428 tis. t koncentrátov.

Ročné výsledky hospodárenia za rok 2022 sú dobrým východiskom do ďalšieho obdobia, neboli potrebné žiadne úverové zdroje. Bol docielený primeraný zisk.

Aj napriek poklesu odbytu i výroby, stavy zamestnancov sa znížili len o prirodzený odchod, bol zabezpečený rast miezd
Priemerný stav zamestnancov bol 824, pričom priemerný zárobok dosiahol 1 257 EUR.

Výsledky hospodárenia nám umožnili zvýšiť inovačné aktivity, investičné činnosti a opravy strojov a zariadení. Na investičné akcie sme vynaložili 1,38 mil. EUR a na dodávateľské opravy 1,26 mil. EUR.

OBCHODNÁ ČINNOSŤ.

Výrobky SMZ, a.s. Jelšava boli v roku 2022 dodávané do viac ako 40 krajín. K najväčším odberateľom patrili: Nemecko, Ukrajina, ČR a Poľsko .

VÝROBA

V roku 2022 bolo vyrobených 172 751 t magnezitových slinkov, z toho v Jelšave 162 830 t a na divízii Bočiar 9 921 t.
Ťažba bola realizovaná optimalizovanou metódou výstupkového dobývania so zakládkou, ktorá predstavovala až 97,30 % podielu ťažby celkovej rúbaniny (CR).
Selektívne bolo vyťažených 222.540 t, čo predstavuje 47,87 % z úžitkovej rúbaniny.
K významnému zvýšeniu stupňa využitia ťaženej suroviny prispelo trvalé vytrieďovanie frakcie 20-40 mm zo selektívne ťaženej suroviny, Pre rotačné pece a na priamu expedíciu bolo v priebehu roka na odvale Kohútik vytriedených 59 000 t K 0-4, k čomu významne prispel novozakúpený mobilný triedič.

Podnikateľský zámer firmy pre rok 2023 stanouil nasledovné ciele
ťažba Celkovej rúbaniny : 390 200 t
výroba koncentrátov spolu (ÚŤS, drv., odval): 350 400 t
výroba sypkých hmôt spolu: 129 870 t
objem odbytu: min. 140 000 t magnezitových slinkov, kaustiku a ZMŽH

Spoluprácu v EUROMINES a ich pôsobenie a spoluprácu v združení je hodnotená kladne.

V prezentácii p. GR Gažúr doplnil problémy ktoré riešili : - triedenie odvalov , montáž nových panelov pre fotovoltaiku na 1,5MW, využitie odpad. tepla, triedenie odp. mat. z pecí, je tu spolupráca s Fy COMEX ( PL) a F BERG, k študentom a k aktivitám pre zamestnancov.
Na otázky odpovedal p. Gažúr.
Ďalej boli prerokované jednotlivé správy, ktoré budú predmetom VZ

3-1) Správa o práci SBK na XXVI.VZ – návrh bude doplnený po rokovaní 6PSBK
3-1-1) Úlohy na rok 2023-24 – odporúčané na VZ, budú doplnené po diskusii na VZ
3-2) Správa o práci DR za r.2022. – doplní sa po 6PSBK
3-3) Správa o hospodárení v r.2022. – súhlas, predložiť na VZ
3-4) Rozpočet na r. 2023. – súhlas, predložiť na VZ
3-5) Návrh na uznesenie z VZ – súhlas, predložiť na VZ

-Informáciu k 15. SBMOS 25. – 27. august 2023 v Jelšave a k DB 2023 doplnil p. Sombathy, predpokladá sa účasť cca 600 osôb zo 6-tich krajín.

- Program XXVI. VZ SBK

-Schvalila sa úhrada 1000€ na obedy účastníkov XXVI. VZSBK

Legislatíva, Informácia o členskom za r. 2023, Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre vzdelávanie a prípravu Rady vlády SR, Oznámenie o výstupe člena SG Geotechnika – organizačná zložka pre SR, ktoré ukončilo činnosť PSBK shválilo k 31.12.2023, Informácia k vydaniu knihy KVETY BANÍ II - Minerály Východoslovenskej banskej oblasti, PSBK schválilo nákup 25 ks kníh
V diskusii sa hovorilo k výzve na riešenie problémov následkov ukončenia ťažby v Solivari Prešov a Bane Nižná Slana.
K tomu diskutovali P. Sombathy, p. Slaninka a p. Kukelčík
Bola schválená finančná pomoc 1000€ na recepciu pre vyznamenaných DB.08.09.2023.
Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom,
poďakoval a ocenil aktívny a vecný prístup pri rokovaní. Osobitne poďakoval p. Gažúrovi z SMZ a.s. Jelšava za vytvorenie príjemného prostredia rokovanie predstavenstva a DR SBK a rokovanie PSBK ukončil.

Prievidza : 16.10.2023 Hrabovský
riaditeľ úradu komory

 

 

Inf. z rokovania 6.PSBK z 25. 08. 2023 v Jelšave - Hrádok

Na úvod p. Roman Gažúr – GR SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.
Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval a otvoril rokovanie.
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 členov predstavenstva, jeden mimo SR, p. Pekarčíkova sa vyjadrila formou per rollam, predstavenstvo je uznášaniaschopné. Za hostí sa zúčastnili traja účastníci
Dozorná rada zasadala dňa 25.08.2023 pred rokovaním PSBK, na ktorom sa následne zúčastnili.
Program:

1.Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.
2.Informácia o ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a ich pôsobenie v EUROMINES.
3.Prerokovávanie a schválenie materiálov na VZ SBK.
3-1) Správa o práci SBK na XXVI.VZ.
3-1-1) Úlohy na rok 2023-24.
3-2) Správa o práci DR za r.2022.
3-3) Správa o hospodárení v r.2022.
3-4) Rozpočet na r. 2023.
3-5) Návrh na uznesenie z VZ.
4.Informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov
a naftárov, 8. – 10. september 2023, Banská Štiavnica.
4.1 Program VZ.
5. Rôzne
a) Legislatíva.
b) Informácia - zaplatenie členského v SBK za r. 2023.
c) Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre vzdelávanie a prípravu Rady vlády SR.
d) Informácia - oznam SG Geotechnika, a.s. o výstupe z SBK
e) Informácia k vydaniu knihy KVETY Bane – II.
f) Informácia k Výzve na riešenie problémov okolo Solivaru Prešov a bane Nižná Slana.
g) Finančná pomoc - 1000 € na recepciu pre vyznamenaných.

6.Záver a uznesenie z 6. PSBK .

K bodu 1.) Ku kontrole plnenia uznesení z 5. PSBK bol materiál predložený písomne, pripomienky neboli, Vyhodnotenie bolo schválené.

K bodu 2.) Informácia o výsledkoch SMZ, a.s. Jelšava za rok 2022 bola daná písomne ktorú v prezentácií doplnil p. GR. Bolo potrebné prijať viacero opatrení, vyrovnať sa s energetickou krízou, neúmerným rastom ceny zemného plynu a elektrickej energie a následnou infláciou.

Aby bola zabezpečená finančná stabilita firmy, boli prijaté opatrenia zamerané na zníženie výrobných nákladov, optimalizáciu výroby a udržanie si kľúčových odberateľov.
Napriek problémom, ciele výroby a predaja boli splnené.

Bol splnený plánovaný objem predaja a dosiahli sme celkový odbyt hlavných produktov na úrovni 193 tis. t, čo ale bol medziročný pokles o 16 %. K pozitívam roku 2022 patrí výrazný nárast predaja kaustického magnezitu (+ 18 %), ktorý dosiahol historicky rekordnú úroveň.
Výroba splnila požadované objemy produkcie pri dodržaní kvalitatívnych parametrov. Vyrobených bolo 173 tis. t magnezitových slinkov, pričom k tomu bolo potrebné vyťažiť 465 tis. t úžitkovej rúbaniny a vyrobiť 428 tis. t koncentrátov.

Ročné výsledky hospodárenia za rok 2022 sú dobrým východiskom do ďalšieho obdobia, neboli potrebné žiadne úverové zdroje. Bol docielený primeraný zisk.

Aj napriek poklesu odbytu i výroby, stavy zamestnancov sa znížili len o prirodzený odchod, bol zabezpečený rast miezd
Priemerný stav zamestnancov bol 824, pričom priemerný zárobok dosiahol 1 257 EUR.

Výsledky hospodárenia nám umožnili zvýšiť inovačné aktivity, investičné činnosti a opravy strojov a zariadení. Na investičné akcie sme vynaložili 1,38 mil. EUR a na dodávateľské opravy 1,26 mil. EUR.

OBCHODNÁ ČINNOSŤ.

Výrobky SMZ, a.s. Jelšava boli v roku 2022 dodávané do viac ako 40 krajín. K najväčším odberateľom patrili: Nemecko, Ukrajina, ČR a Poľsko .

VÝROBA

V roku 2022 bolo vyrobených 172 751 t magnezitových slinkov, z toho v Jelšave 162 830 t a na divízii Bočiar 9 921 t.
Ťažba bola realizovaná optimalizovanou metódou výstupkového dobývania so zakládkou, ktorá predstavovala až 97,30 % podielu ťažby celkovej rúbaniny (CR).
Selektívne bolo vyťažených 222.540 t, čo predstavuje 47,87 % z úžitkovej rúbaniny.
K významnému zvýšeniu stupňa využitia ťaženej suroviny prispelo trvalé vytrieďovanie frakcie 20-40 mm zo selektívne ťaženej suroviny, Pre rotačné pece a na priamu expedíciu bolo v priebehu roka na odvale Kohútik vytriedených 59 000 t K 0-4, k čomu významne prispel novozakúpený mobilný triedič.

Podnikateľský zámer firmy pre rok 2023 stanouil nasledovné ciele
ťažba Celkovej rúbaniny : 390 200 t
výroba koncentrátov spolu (ÚŤS, drv., odval): 350 400 t
výroba sypkých hmôt spolu: 129 870 t
objem odbytu: min. 140 000 t magnezitových slinkov, kaustiku a ZMŽH

Spoluprácu v EUROMINES a ich pôsobenie a spoluprácu v združení je hodnotená kladne.

V prezentácii p. GR Gažúr doplnil problémy ktoré riešili : - triedenie odvalov , montáž nových panelov pre fotovoltaiku na 1,5MW, využitie odpad. tepla, triedenie odp. mat. z pecí, je tu spolupráca s Fy COMEX ( PL) a F BERG, k študentom a k aktivitám pre zamestnancov.
Na otázky odpovedal p. Gažúr.
Ďalej boli prerokované jednotlivé správy, ktoré budú predmetom VZ

3-1) Správa o práci SBK na XXVI.VZ – návrh bude doplnený po rokovaní 6PSBK
3-1-1) Úlohy na rok 2023-24 – odporúčané na VZ, budú doplnené po diskusii na VZ
3-2) Správa o práci DR za r.2022. – doplní sa po 6PSBK
3-3) Správa o hospodárení v r.2022. – súhlas, predložiť na VZ
3-4) Rozpočet na r. 2023. – súhlas, predložiť na VZ
3-5) Návrh na uznesenie z VZ – súhlas, predložiť na VZ

-Informáciu k 15. SBMOS 25. – 27. august 2023 v Jelšave a k DB 2023 doplnil p. Sombathy, predpokladá sa účasť cca 600 osôb zo 6-tich krajín.

- Program XXVI. VZ SBK

-Schvalila sa úhrada 1000€ na obedy účastníkov XXVI. VZSBK

Legislatíva, Informácia o členskom za r. 2023, Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre vzdelávanie a prípravu Rady vlády SR, Oznámenie o výstupe člena SG Geotechnika – organizačná zložka pre SR, ktoré ukončilo činnosť PSBK shválilo k 31.12.2023, Informácia k vydaniu knihy KVETY BANÍ II - Minerály Východoslovenskej banskej oblasti, PSBK schválilo nákup 25 ks kníh
V diskusii sa hovorilo k výzve na riešenie problémov následkov ukončenia ťažby v Solivari Prešov a Bane Nižná Slana.
K tomu diskutovali P. Sombathy, p. Slaninka a p. Kukelčík
Bola schválená finančná pomoc 1000€ na recepciu pre vyznamenaných DB.08.09.2023.
Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom,
poďakoval a ocenil aktívny a vecný prístup pri rokovaní. Osobitne poďakoval p. Gažúrovi z SMZ a.s. Jelšava za vytvorenie príjemného prostredia rokovanie predstavenstva a DR SBK a rokovanie PSBK ukončil.

Prievidza : 16.10.2023 Hrabovský
riaditeľ úradu komory