Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

(STAV OD 1.1.2022, zmeny sú vyznačené modrou farbou) 

Pozri TU

 

 Zoznam škôl zapojených v duálnom vzdelávaní pre banské odbory

1. Stredná odborná škola, Generála Viesta č.6, 050 01 Revúca
  Odbor:  2174 K technik mineralurg.

2. Stredná odborná škola, Lipová 8, 97251 Handlová
  odbor: 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

3. Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 97101 Prievidza
   odbor 2176 H mechanik banských prevádzok
   odboru 2466 H – mechanik opravár – stroje a zariadenia
   učebnéhý odbor - 2433 H - obrábač kovov

Zoznam zamestnávateľov ktorým bolo vydané osvedčenie pre duálne vzdelávanie.

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, Jelšava 049 16.

 Odbor:  2174 K technik mineralurg.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01  Prievidza

 odbor 2176 H mechanik banských prevádzok
 odbor 2466 H – mechanik opravár – stroje a zariadenia
 učebnéhý odbor 2433 H - obrábač kovov
 odbor 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

Prievidza 02.12.2020                                                            Hrabovský
                                                                                                  úrad SBK

 

 

 

 

Informácia k duálnemu vzdelávaniu
Na webstránke RÚZ bola aktualizovaná informácia o príprave inštruktorov praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, ktoré organizuje RÚZ v mene RZ SDV resp. všetkých SaPO (link: https://ruzsr.sk/priprava-instruktorov).
 
Informácia je spracovaná v prehľadnej a jednoduchej forme, obsahuje v okrem iného aj priebežne aktualizované informácie o najbližších termínoch školení, postup prihlasovania, kontaktné údaje na kolegyňu, ktorá organizuje školenia a tiež predstavenie lektoriek.
Prievidza 07.10.2020 úrad SBK Hrabovský

SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA

  

DUÁLNE VZDELAVÁNIE

 

 

Štátnym inštitútom pre vzdelávanie bol v SR vykonaný rozbor študijných odborov pre konfrontáciu s potrebou trhu práce a ich ďalším smerovaním.

  

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce bol zistený nasledovný stav: 

 

  

2157 M            geológia, geotechnika a environmentalistika,

 

2176 H            mechanik banských prevádzok,

 

2466 H 01       mechanik opravár – plynárenské zariadenia,

 

2683 H 12       elektromechanik – automatizačná technika,

 

2683 H 15       elektromechanik – úžitková technika,

 

2738 H 01       operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla. 5

  

Pre potreby v baníctve boli schválené tri nové odbory na  štúdium, a to :

 

2157 M            geológia, geotechnika a environmentalistika,

 

2176 H            mechanik banských prevádzok.

 

2174K            technik mineralurg