Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovanie šiesteho predstavenstva SBK spolu s dozornou radou SBK sa konalo v zmysle plánu práce. Na úvod podpredseda predstavenstva p. Jaroslav Švejkovský privítal všetkých prítomných a zaželal predstavenstvu SBK vecné a úspešné rokovanie, následne predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec otvoril rokovanie a privítal všetkých prítomných.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MŽP SR generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov p. Vlasta Jánova a p. Viera Maťová, riaditeľka odboru štátnej geológickej správy, členovia dozornej rady, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy, riaditeľ úradu SBK p. Ján Hrabovský, p. Alexander Szollos, za Občianske združenie Rozgagng Čučma.
Z hostí sa ospravedlnili p. Ján Petrovič, p. Peter Kukelčík a p. Ján Hijj. Predseda predstavenstva predložil program rokovania:

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.
2. Informácia o ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a ich pôsobenie v EUROMINES.
3. Prerokovávanie a schválenie materiálov na VZ SBK.
3-1) Správa o práci SBK na VZ.
3-1-1) Správa o činnosti predstavenstva SBK.
3-1-2) Úlohy na rok 2019-2020.
3-2) Správa o práci DR za r.2018.
3-3) Správa o hospodárení v r.2018.
3-4) Návrh zmeny členského príspevku na r. 2019.
3-5) Návrh členského príspevku na r. 2020.
3-6) Rozpočet na r. 2019.
3-7) Návrh na uznesenie VZ.
3-8) Tlačová správa.
4. Informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.
4.1 Program VZ.
4.2 Program Salamandrových dní 2019 v Banskej Štiavnici.
5. Informácia o práci Občianskeho združenia ROZGANG Čučma.
6. Rôzne
a) Legislatíva.
b) Informácia k DUAL-nemu vzdelávaniu (dotácia z MŠVVaŠ SR).
c) Informácia o členskom za r. 2019 (k 12.08. 2019).
d) Žiadosť SBS o podporu 30. konferencie na Repiskách v X./2019.

7. Uznesenie a ukončenie rokovania.
1. Ku kontrole plnenia uznesení, materiál bol predložený písomne, bod č. 1, riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť. K predloženému materiálu neboli pripomienky.

2. Informácia o výsledkoch bola spracovaná písomne, za r.2018 SMZ a.s. Jelšava dosiahla vo všetkých ukazovateľoch nárast s indexom od 1,07 (produktivita) do 1,18 (odbyt sypkých hmôt), ktorú pán Švejkovský doplnil o rekultiváciu odkaliska, riešenie odvodnenia kalov, k odbytu výrobkov, investíciám, k problému zmeny cien za výrobky, poukázal na pokles výroby ocele.
Pán Švejkovský odpovedal na otázky k stavom zamestnancov, k problému chýbajúcich profesií ako elektro a zámočníci, do závodu nastúpili 3 noví absolventi Fakulty BERG, Ø vek zamestnancov je 45 rokov, ďalej k technológii zakladania vydobytých priestorov a k otázkam činnosti v EUROMNES – problém emisií, ovzdušie , NOx .

3. Ďalej boli prerokované všetky materiály programu na XXII. VZ SBK:
◦ návrh (správa predsedu) bol dodaný písomne,
◦ návrh správy (riaditeľ úradu) o činnosti predstavenstva SBK, bude doplnený o 6. PSBK,
◦ návrh úloh na roky 2019-2020,
◦ správu o práci DR za r. 2018 podal p. Čorej,
◦ správa za r.2018 bola schválená a prerokovaná už na 4.rokovaní (apríl) v Bratislave,
◦ návrh zmeny členských príspevkov pre r. 2019 bol prijatý a bude predložený k schváleniu na VZ, ( zmena sa dotýka HBP a.s., SMZ a.s. a Nafta a.s.),
◦ návrh zmeny členských príspevkov pre r. 2020,
◦ návrh na rozpočet r. 2018 bol PSBK schválený s odporučením predložiť k schváleniu,
◦ návrh uznesenia VZ bol PSBK schválený s odporučením po doplnení predložiť ho VZ,
◦ návrh tlačovej správy bol PSBK prijatý.

4. Bola podaná informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov a Salamandra v Banskej Štiavnici, doplnil pán Szombathy.
Štvrtok : 10,00 hod. Konferencia – Europska banská cesta.
16,00 hod. Otvorenie Dní európského kultúrneho dedičstva 2019.
19,00 hod. Šachtág.
Piatok : Postupne VZ SBK, Kostol sv. Kataríny, slávnostná schôdza k DB od
15,00hod.

5. Informáciu o práci OZ ROZGANG v Čučme doplnil a o fotografie obohatil predseda spolku pán Alexander Sollos. Zdôraznil 500. výročie namaľovania unikátneho tabuľového obrazu Svätej Anny Samotretej – Metercie od neznámeho autora s iniciálami LA. K významným udalostiam patrila oprava historickej zvonice, pôvodnej banskej klopačky v Hornej obci a postavenie repliky banského gápľa.
16. augusta 2019, pri príležitosti Dní obce a 680. výročiu prvej písomnej zmienky o obci (1339), bola pri tomto objekte slávnostne odhalená pamätná tabuľa, venovaná obetiam banskej práce.

6. Ďalej bola podaná informácia z medzirezortného konaia na MŽP k zákonu o EIA,informácia k DUAL-nemu vzdelávaniu (dotácia z MŠVVaŠ SR), informácia o členskom za r. 2019, žiadosť SBS o podporu 30. konferencie na Repiskách v X./2019.

7. Návrh uznesenia zo 6. PSBK bol predložený písomne, ktorý bude doplnený o pripomienky, overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Jaroslav Švejkovský.
Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval za účasť a ocenil aktívny prístup.


Prievidza : 24.09.2019 Ing. Ján Hrabovský PhD.
riaditeľ úradu komory

 

Rokovania predstavenstva SBK dňa 20. 06. 2018 v Hodruši-Hámroch

 

 

Na úvod člen predstavenstva a riaditeľ Slovenska banská s.r.o  privítal všetkých členov a hostí prítomných na rokovaní predstavenstva SBK a zaželal úspešné  a vecné rokovanie.  

Následne predseda predstavenstva SBK  privítal všetkých prítomných, poďakoval hostiteľovi p. Bačovi z Slovenská banská s.r.o.   za vytvorenie dobrých pracovných podmienok  a otvoril rokovanie,

Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky. Predložený  program bol jednomyseľne schválený.

Program rokovania :

1.     Otvorenie,  privítanie hostí,  kontrola úloh.

2.     Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.

3.     Informácia o príprave 11. stretnutia  ban. miest a obcí SR v Pezinku.

4.     TOO na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici.

5.     Stav v realizácii Slovenskej banskej cesty. 

6.     Informácia o práci  OZ LIBETHA – Ľubietovský  banícky a hutnícky spolok

7.     Informácia Duálne vzdelávanie na r.2018-2019.  

8.     Rôzne:

a)     Legislatíva.

b)     Vyznamenaní na deň baníkov v r. 2018.

c)     Informácia - prostriedky – financovanie  DUAL-neho vzdelávania. 

d)     Ocenenie najlepšej záverečnej práce absolventa F-BERG.

e)     Informácie  na VZ SBK  2018 – správy členov SBK – do 20.07.2018.

f)       Prihláška za člena SBK: Slovenské štrkopiesky s.r.o, 05991 Veľký Slavkov.

g)     List na MDaV SR ( štátny tajomník- stavebný zákon) 

h)     Žiadosť o prispevok Malokartpatského baníckeho spolku na XI. stretnutie  baníckych miest a obcí SR - Pezinok - september 2018.

9.     Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

 

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili : za MŽP SR   GR odboru,  za MH SR    predseda HBÚ, generálny sekretár ZHŤPG , predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska   riaditeľ  úradu SBK ,  poradca SBK  predseda OZ – LIBETHA - Banícko hutnícky spolok a  starosta obce  Ľubietová.

Všetky materiály k rokovaniu  ( mimo bod č.6) boli dané písomne , informácia o činnosti OZ – LIBETHA bola podaná formou prezentácie. 

K vyhodnoteniu  plnenia uznesení,  neboli pripomienky.   

V prezentácii bola daná informácia o stave a ďalších zámeroch spoločnosti Slovenská banská s.r.o.

Spoločnosť v uplynulom kalendárnom roku dosiahla nasledovné výrobné výsledky : 

                       

- ťažba polymetalických rúd :             44.214 ton      

- ťažba jaloviny:                                  26.970 ton     

- razenie banských diel:                       3.032 m       

- výlomy:                                               7.555 m3      

- prieskumné vrty:                                 5.300 m       

- spracovanie rudy:                            48.359 ton      

- priemerná kvalita:                             10,4 g/t Au      

 - výroba koncentrátu:                      942 ton        

- priemerná výťažnosť:                       90%           

- predaj kovov :

              zlato:                                   446 kg          

              striebro:                              413 kg          

              olovo:                                 150 ton         

              meď:                                     31 ton          

              zinok:                                  165 ton         

 

Zámery a plány spoločnosti na nasledujúce obdobie.

Cieľom spoločnosti aj pre budúce obdobie je zabezpečiť objem prieskumných prác formou ražby nových otvárkových banských diel v predpokladanom ročnom objeme cca 2 500 m, dosiahnuť ťažbu rudy na úrovni cca 40.000 ton o plánovanej priemernej kvalite 10 g/t. Naďalej sa v podzemí chceme zameriavať na zlepšovanie pracovných podmienok k čomu nemalou mierou prispieva aj rozširovanie antivibračného programu pre všetky horizontálne razené banské diela.

V priebehu roku 2018 bude nevyhnutné začať realizovať zámery, ktoré nám umožnia vykonať otvárkové práce  pre dobývanie zrudnenia na úrovni nových hlbinných obzorov, modernizovať VN trafostanicu na bani Rozáli, v úprave pri spracovaní polymetalických rúd sa zamerať na skvalitnenie drvenia, triedenia a mletia.

V oblasti trhacích prác aj v tomto roku pokračujeme v spolupráci so zástupcami fy. AUSTIN Powder International, na úlohe používania emulzných čerpateľných a emulzných náložkovaných trhavín pri razení banských diel.

Naďalej pokračujeme v prácach na projekte zvýšenia kapacity odkaliska s perspektívou predĺženia jeho životnosti o cca 12 rokov a na projekte prípravy nového odvalového hospodárstva.

V spolupráci s Rudnými baňami š. p. Banská Bystrica, došlo k prevodu dobývacieho priestoru Banská Štiavnica na spoločnosť Slovenská banská.

Začiatkom roka 2018 sme začali práce na budovaní infraštruktúry pre IBV, ktorá je primárne určená pre stabilizáciu našich zamestnancov, predpokladá sa realizovať IBV v počte 10 rodinných domov.

Na otázky bolo odpovedané.  

K informácii o príprave 11. stretnutia  baníckych miest a obcí Slovenska v Pezinku 21.-23.9.2018. bolo konštatované, že k 6.6.2018 je prihlásených cez 900 účastníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska. Z týchto krajín je to spolu 52 spolkov, cechov a bratstiev, ďalej sú prihlásení účastnící z Ukrajiny a Azerbajdžanu.

 

Informáciu o TOO, príloha č. 4, na zabezpečenie  VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici, podal riaditeľ úradu komory. Porada k salamandrovým dňom za účasti primátorky  bola v mesiaci máj, Salamandrové dni budú  06-08.09.2018. Bola daná  informácia, že záštitu prijali všetci hlavní ústavní činitelia.   

Boli dané listy k priprave volieb do predstavenstva a DR na VZ, postup podľa volebného poriadku, subjektom  SBK budú emailom odoslané listy.

 

V informácii o realizácii Slovenskej banskej cesty bol konštatovaný následovný stav. 

Plánované práce podľa plánu Združenia na spoločných aktivitách spolkov, cechov a bratstiev (prezentácia, obnova bansko-technických pamiatok a budovanie baníckych chodníkov) pre rok 2017 s realizáciou až do 31.3.2018 prebehli v nasledovných výstupoch:

1. Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska na základe dohôd o spolupráci s banskými miestami a obcami rozposiela infomateriály – sprievodcov, kalendárium a info o pripravovaných podujatiach.

2. V roku 2017 sme s partnermi s Poľska a Česka rozpracovali materiál pod pracovným názvom „Montánne dedičstvo“ pre prezentáciu vybratých stredoeurópskych montánnych lokalít.

3. Obnova bansko-technických pamiatok a budovanie, rekonštrukcia baníckych náučných chodníkov:

Tieto aktivity sa v spoločnom pláne združenia a jeho členov realizujú posledné roky ako pomoc spolkom v zmysle Zákona č.71/2013, podľa ktorého združenie žiada podporu cez Ministerstvo hospodárstva SR. Od roku 2015 MH SR vyhovelo v žiadostiach v celkovej výške 30.000 € na rok. Pre rok 2017 bola dotácia schválená v decembri 2017, na základe čoho boli aj obmedzené aktivity v obnove bansko-technických objektov a sústredenie dotácie bolo na vydanie odbornej literatúry

4.V obnove boli podporené a realizované:

-         sprístupnenie štôlne Salvátor vo Vyšnej Boci,

-         sprístupnenie štôlne Strieborná v Kvetnici,

-         dobudovanie Turistického náučného banského chodníka „Uhoľná stopa“ zastávka

  „kaplnka“- Nováky

-         rekonštrukcia lokality „Dielňa pred Antimónovou štôlňou“ Pezinok.

 

Informácia o práci  OZ LIBETHA – Ľubietovský  banícky a hutnícky spolok bola podaná formou prezentácie.

OZ LIBETHA  vzniklo z iniciatívy starostu v r 2010, hoci ťažobné práce a ukončenie baníctva v obci bolo už v r. 1908. Pri zakladaní  baníckeho  a hutníckeho  spolku našli nadšencov pre udržanie starých tradícií obce, poriadajú  už tradičný ľubietovský banícko – hutnický deň.

Poriadajú banícky a hutnický workshop, keramická dielňa, liatinové sympózium, ryžovanie zlata, tradičný debnársky tanec, archeológia mestského hradu, naučný banícky chodník atď.

Na otázky odpovedal p. starosta.

Za odvedenú prácu bolo vyslovené poďakovanie.   

Stav v Duálnom vzdelávaní pre školský rok 2018/2019 je stav nasledovný:

HBP, a.s. má podpísané  zmluvy o duálnom vzdelávaní  s dvomi školami:

 

SOŠ Lipová 8, Handlová  pre učebný odbor  2683 H 11 Elektromechanik na 5 žiakov a pre učebný odbor 2671 H mechanik banských prevádzok na 10 žiakov.

SOŠ Vansovej 32, Prievidza pre učebný odbor  2683 H 11 Elektromechanik na 5 žiakov.

 

Ešte stále nie sú uzatvorené prijímacie konania na školy a stav po 1. kole je nasledovný:

SOŠ Prievidza – 4 žiaci odboru elektromechanik,

SOŠ Handlová – 2 žiaci odboru elektromechanik,

do učebného odboru 2176 H mechanik banských prevádzok sa neprihlásil ani jeden žiak.

 

So žiakmi bude, po potvrdení o prijatí na strednú odbornú školu, podpísaná učebná zmluva najneskôr do 31.8.2018. Prax v 1. ročníku budú vykonávať na školách, od 2. ročníku na pracoviskách HBP, a.s.

Konečný stav bude známy až po nástupe do školy  v septembri 2018.

 

SMZ a.s. Jelšava pre rok 2018/2019 nebude zabezpečovať duálne vzdelávanie, pre strednú školu v Revúcej poskytuje možnosť praktického výcviku vo svojich prevádzkach.

 

V bode rôzne sa hovorilo k zák. č. 58/2004 Z.z. o výbušninách, kde ide o zmeny okolo predaja, využívania a povoľovaní pyrotechniky,

 k vyznamenaným za r. 2018, SBK má na DUAL-ne vzdelávanie  vyčlenené  4491 € vo forme dotácie z MŠ SR,

F-BERG listom požiadala o ocenenie najlepšej  záverečnej práce pre prax absolventa fakulty. PSBK schválilo  čiastku 150€.  

Bola prejedaná prihláška za člena SBK od  Slovenské štrkopiesky s.r.o, 05991 Veľký Slavkov PSBK odsúhlasilo prijatie Slovenských  štrkopieskov s.r.o, 05991 Veľký Slavkov za člena SBK

 List na MDaV SR ( štátny tajomník- stavebný zákon), PSBK bolo oboznámené s listom, aj s opakovanou požiadavkou  SBK na účasť ( žiadosti nebolo vyhovené )pri príprave zmeny stavebného zákona. 

Žiadosť o prispevok Malokarpatského baníckeho spolku na XI.  stretnutie  Baníckych miest a obcí SR- Pezinok (september), PSBK  žiadosť prerokovalo a odsúhlasilo finančný  príspevok vo výške 300€

Riaditeľ úradu SBK  informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva a DR bude 22. 08 2018 o 10.00 hod. v Jelšave - Hrádok.

Od 09,00 hod bude rokovanie DR SBK.

 

Na záver podpredseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval riaditeľovi    zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia rokovanie predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

 

Prievidza : 06.07.2018                                                              riad úradu SBK

 

                         

Informácia z 4. rokovania predstavenstva SBK, ktoré sa uskutočnilo

dňa 18. 04. 2018 v Bratislave

 

 

 

Rokovanie  predstavenstva SBK sa konalo na ŠGÚDŠ v Bratislave

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili : generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Mesarčík, za MH SR sa zúčastnili p. Miroslav Jarábek a p. Onačila, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, ďalej predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Erik Sombathy, riaditeľ  úradu SBK p. Ján Hrabovský,  p. Ján Hijj poradca SBK  a pán Jirko Vitáloš predseda  spolku BARBORA z Pezinka. Ospravedlnil sa p. Peter Čorej , predseda DR.  

  Predstavenstvo prerokovalo nasledovný program:

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia z 3.PSBK v Prievidzi

  2. Informácia o práci  ŠGUDŠ – BA.                                           

  3. Informácia o programe MŽP SR na  r. 2018.                           

  4. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.                              

  5. Ročná účtovná závierka za rok 2017. 

  6. Informácia o práci spoloku BARBORA n.o. Pezinok ( p. Vitáloš).

  7. Rôzne:

  1. Legislatíva

  2. Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca.

  3. Požiadavka na preplatenie  nákladov – DUAL – SMK.

   7.3.1 Informácia k financovaniu duálneho vzdelávania.

  4. Informácia o rokovaní RZSDV.

  1. Uznesenie. 

    

   K bodu 1.)

               Ku kontrole plnenia uznesení,  materiál bol predložený písomne, bod č. 1., riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť.

   K bodu 2.)

   Informácia bola spracovaná písomne, bod č. 2. V prezentácii p. Žec  informoval o výsledkoch r. 2017, o programe ŠGÚDŠ na r. 2018. Účasť na programe  MINATURA 2020 bol zo strany ŠGÚDŠ  ukončený. Program pokračuje riešením banskej legislatívy v ďalších projektoch, do ktorých sa ŠGÚDŠ nezapojil.     

   Bola daná informácia o pripomenutí 80. rokov od založenia ústavu, pripravuje sa stretnutie riaditeľov európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys) v októbri 2018. Ústav je vo svojich laboratóriách vybavený špičkovou prístrojovou technikou, pracuje tu 235 zamestnancov, HV za r.2017 bol +3,0 tis. €. Ústav má aj dobrú  medzinárodnú spoluprácu pri riešení úloh. Problém bude personálne – odborné zabezpečenie ústavu. Pre lepšiu informovanosť verejnosti ústav organizuje každý rok tzv. deň otvorených dverí so zameraním na mladú generáciu, o ktorom bol premietnutý krátky film.

   Hlavnou  úlohou ústavu je:

   - geologické mapovanie,

   - inžinierska geológia, hydrogeológia, ložisková geológia,

   - operačné programy – hydrogeológia a zosuvy. 

   Bola premietnutá krátka upútavka k plánovanému stretnutiu riaditeľov geologických ústavov EU, ktorá bude  v októbri 2018.

   K bodu 3.)

              Informácia o plnení  programu MŽP SR na r. 2017 bola spracovaná písomne, ktorú  p. Jánová  doplnila o zámery na r. 2018, vyslovila názor o potrebe regulácie  pri výchove nových potrebných profesií. Pripomenula veľký vplyv rôznych enviroaktivistov  a mimovládnych organizácií, podávanie petícií a negatívne ovplyvňovanie verejnej mienky ale aj  neochotou veci riešiť.    

   V diskusii vystúpil p. Kukelčík – k nedostatočnej odbornej diskusii ako protiargument na aktivistov, ktorí sú lepšie organizovaní. 

                                  p- Jarábek – k prijatému postupu určitej kontroly pri príprave dokumentov s ohľadom na subjektívne pocity jednotlivcov, ktorí spochybňujú odborné stanoviská úradov.

                                  p. Jánová – k problému  ekológie vo Vrakuni.

   K bodu 4.)

   Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

   Správa predložená písomne – bod č.4, správu z poverenia predsedu DR predložil riaditeľ úradu SBK.

   K bodu 5.)

   Ročná účtovná závierka za rok 2017.

                     Predložený súhrnný materiál ako bol predložený do DR dostali aj členovia predstavenstva, správu doplnil p. Hrabovský, k správe neboli pripomienky.

   K bodu  6.)

   Informácia o práci spolku BARBORA.

   Správa predložená písomne, správu  doplnil p. Jirko Vitáloš krátkym filmom – Malé Karpaty, kde je pripomenuté baníctvo, keramika, vinohrady atď. Ďalej bola daná informácia  o príprave  Geoparku v spolupráci s úradom vlády.

    

    

   K bodu  7.)

   Rôzne :

   Legislatíva.

   7.1) Správu doplnil p. Hijj – novela  geologického zákona, o energetike, o výbušnom prostredí.

   Diskutovali:

   p. Jarábek       –    k zjednodušeniu agendy o úsporách energií,

   p. Jánová        – ku geologickému zákonu – možnosť vyvlastnenia pri likvidácii environmentálnej  záťaže a možné  vecné bremeno,

   p. Hrabovský – informoval o príprave zmien stavebného zákona, ktoré ešte neboli publikované,

    p. Jarábek odporučil list na MDV SR  so žiadosťou účasti zástupcu SBK v pracovnej komisii, list bol odoslaný.

   7.2)  Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca  ( tajomník pani Michalková ).

   Na úrad SBK bola doručená žiadosť ocenenia najlepšej študentskej práce  na ŠVK-2018.

   ŠVK – študentská vedecká konferencia organizovaná na F-BERG.

    

   7-3) Požiadavka na preplatenie  nákladov na  DUAL- SMZ.

   Faktúra bude preplatená po poukázaní dotácie na účet SBK.

    

   7-3-1) Informácia k DUAL- nemu vzdelávaniu.

    

   7-4) Informácia o rokovaní RZSDV.

    

   Ďalej diskutovali:

   p. Szombathy – informoval o organizovaní 3. ročníka LBU poriadanej o.z. ART SPECTRUM. p. Žec – stretnutie geologických služieb v Bratislave – október 2018,

   p. Kováč – Slávnostné stretnutie SZVK v Košiciach 08.06.2018  k 25.  výročiu založenia.   

   Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Branislav Žec. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa schválilo. Ďalšie rokovanie predstavenstva SBK  bude 20. júna 2018 o 10.00 hod. v Hodruši - Hámroch.

   Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval p. Žecovi z ŠGÚDŠ
   v Bratislave za vytvorenie príjemného prostredia na rokovaní predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

   Prievidza  15.05.2018                                                                               Hrabovský

                                                                                                                     úrad SBK

    

Dňa 02.02.2018 sa v hoteli  GRAND-MATEJ v Banskej  Štiavnici konal už 26 banícky ples. 

Organizátorom baníckeho plesu bol Banskoštiavnicky – Hodrušský banícky spolok, Slovenská banská komora a mesto Banská Štiavnica.  

Banícky ples symbolickým poklepom na klopačku otvoril p. Szombathy  - predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, krátkym programom sa prezentovala súkromná  tanečná  škola zo Žarnovice,  spevom spestril večer p. Bartko a do tanca zahrala skupina pána Zajačeka z Bratislavy. Súčasťou plesového programu  bola aj bohatá tombola.

Aj pri nižšej účasti (cca 70) bola zábava a nálada výborná. 

Je treba poďakovať  sponzorom , ktorí prispeli cenami do tomboly. 

Hrabovský za úrad SBK  

Podkategórie