Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. z PSBK

                                                                             Informácia

 

z rokovania predstavenstva dňa  22. februára 2017 v PRIEVIDZI  

 

 

               Na rokovaní  predstavenstva SBK bolo  prítomných 9 členov predstavenstva,  poradca  SBK, riaditeľ úradu komory a 8 hostí, ospravedlnili sa p. Čorej  predseda DR a p. Kukelčík predseda HBÚ, za MŽP SR  bola prítomná p. Jánová, za MH SR boli prítomní p.Jarábek a p. Onačila. Prezentáciu Letnej banskej univerzity detí  (LBU) predložili p. Suraová a p. Kováčová.

 

                Na predstavenstve SBK bol prerokovaný  nasledovný program:

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu, kontrola uznesenia.

  2. Informácia o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP, a.s.

  3. Informácia o postupe prác spracovania Surovinovej politiky – I. etapa.

  4. Informácia o práci EURACOAL v r. 2016 a zámer r. 2017.

  5. Informácia o práci Baníckeho spolku priateľov bane Nováky.

  6. Rôzne:

 1. Legislatíva.

 2. Podpora baníckej literatúry v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom sa pripravuje publikácia Banská Štiavnica – lokalite UNESCO – Banské technické a kultúrne pamiatky.

 3. Príspevok na 25. banícky ples v Banskej Štiavnici.

 4. Program aktivít – Kalendárium 2017.

 5. Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2017.

 6. Letná banská univerzita – prezentácia OZ ART SPECTRUM,

  žiadosť o príspevok.

 7. Tetraedritové suroviny Slovenska a možnosti ich využitia-informácia.

 8. Žiadosť Slovenského banského múzea o príspevok na konferenciu História montánnych regiónov Európy – 09/2017 v Banskej Štiavnici.

 9. Informácia o plnení rozpočtu SBK za  r. 2016.

 10. Žiadosť F-BERG o príspevok  k 65. výročiu fakulty. 

 11. Správa DUÁL-ne vzdelávanie a plnenie opatrenia, časť V-4 z druhého  PSBK v Košiciach.

 1. Uznesenie a ukončenie rokovania.

   

  Písomne predložené materiály jednotliví predkladatelia doplnili a odpovedali na otázky.

  Z bodu rôzne k legislatíve treba na upozorniť na zákon č.315/2016, k čomu bol členom SBK bol zaslaný list, odporúčame do pozornosti Kalendárium na r.2017, pripravované aktivity atď.   

  Zo zasadnutia bolo vypracované a prijaté uznesenie a vyhotovená zápisnica.

  Nasledovné rokovanie PSBK bude v mesiaci apríl.

  V mesiaci máj sa pripravuje 10. stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska, ktoré sa bude konať v Novej Bani.     

   

   

  Prievidza 02.03.2017                                                                    Hrabovský úrad SBK