Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania predstavenstva SBK, ktoré sa konalo dňa 21. 02. 2018 v Prievidzi – RS Púšť

Na úvod predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, poprial všetkým veľa pracovných úspechov v novom roku 2018 a otvoril rokovanie.

 

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Onačila za MH SR v zastúpení p. Jána Petroviča, ktorý sa ospravedlnil, za MŽP SR p. Vlasta Jánová, p. Peter Kukelčík predseda HBÚ a p. Peter Čorej, predseda DR, ďalej predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy, poradca SBK p. Ján Hijj, za úrad komory p. Ján Hrabovský, p. Ján Ihring predseda Handlovského baníckeho spolku. Pre nemoc sa ospravedlnil p. Jarábek z MH SR, člen PSBK p. Ivan Bača bol mimo SR.

 

 

Predseda predložil program rokovania, ktorý bol aktuálne doplnený a bez pripomienok schválený.

 

PROGRAM :

  1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.

  2. Informácia o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP, a.s.

  3. Informácia o stave prác spracovania Surovinovej politiky

  4. Informácia o práci EURACOAL v r. 2017 a zámer r. 2018.

  5. Informácia o práci Handlovského baníckeho spolku

6. Rôzne

 1. Legislatíva.

 2. Zakúpenie kníh Dejiny ťažby nerastných surovín v lomoch a ich použitie na území Slovenska (od prvopočiatkov do roku 1945).

 3. Príspevok na 26. banícky ples v Banskej Štiavnici.

 4. Program aktivít – Kalendárium 2018.

 5. Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2018.

 6. Informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2017.

 7. Infomácia DUÁL-ne vzdelávanie.

 8. Dotácia z MŠVVaŠ SR - finančné prostriedky na DUAL.

 9. Listy - oznámenie o výstupe - zánik členstva v SBK: Banské projekty s.r.o.a Rudohorská investičná spoločnosť, a.s.

 10. Stav členov SBK k 31.12.2017.

 11. List- spolok SPIŠ - kniha Technické pamiatky IV.

 1. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

K bodu 1. programu a kontrola uznesenia PSBK zo 01.12.2017

Bol odsúhlasený program rokovania a vyhodnotenie plnenia uznesenia z 01.12.2017.

Pripomienky neboli a predstavenstvo SBK vyhodnotenie uznesení schvaľuje.

 

 

K bodu 2.)

Informáciu o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP a.s. predložil p. Peter Čičmanec, ktorý informáciu doplnil o aktuálne otázky. Do ENO bolo dodaných 1,756 mil. ton energetického uhlia, mimo Elektrárne Nováky bolo expedovaných 35,5 tis. t energetického uhlia, a to pre Bukózu Energo. Predaj triedených druhov uhlia dosiahol 21818 t. K 27.10.2017 ukončila, po 55-tich rokoch, svoju činnosť bývalá Baňa Cígeľ.

Pre prípravu dobývacích blokov bolo vyrazených 11053 m banských chodieb.

 

V pôsobnosti Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. je aj Hlavná banská záchranná stanica, ktorá zabezpečovala činnosť banskej záchrannej služby. V jej kompetencii je aj zabezpečenie banskej a ostatnej záchranárskej činnosti pre ďalších 24 organizácií, vykonávajúcich banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom.

V roku 2017 bol už jedenásty ročník aktívu bezpečnosti práce, pozitívne sú hodnotené doma vyrábané bezpečnostné videá.

 

Aj v roku 2017 boli Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. s priemerným počtom 3980 zamestnancov stále jedným z najväčších zamestnávateľov v Trenčianskom kraji.

V r.2017 pokračovala činnosť v AGRO GTV, s.r.o. (rajčiny), AGRO rybia farma, s.r.o., Ekosystémy s.r.o a úsek železničnej dopravy, o.z. BME – Nováky, služby pre zamestnancov a turizmus na Vyšnej Boci a v Demänovskej Doline.

Na AGRO RF bolo realizovaných cez 0,874 mil. kg rýb a 0,325 mil. kg rajčín, na AGRO GTV bolo vyrobených 1,57 mil. kg rajčín, BME kooperuje pri výrobe vagónov, Ekosystémy pracujú na opravách vagónov, sú rozpracované aktivity pre zlepšenia ekonomiky.

 

Investície spoločnosť smerovala predovšetkým do zámerov vplývajúcich na ťažobnú spôsobilosť. V ťažobnom úseku Čáry bolo nevyhnutné vybudovať základný vetrací okruh na sprístupnenie vťažnej VJ1, tzv. Nemeckej jamy. Nemalé prostriedky boli investované do čerpacej techniky pre bezpečné zaistenie banskej prevádzky v podzemí. Ďalej boli modernizované telefónne ústredne a banských dispečing.

V priebehu roka bola zabezpečená stabilita vývoja finančnej situácie, keď počas celého kalendárneho roka si spoločnosť plnila svoje záväzky voči zamestnancom, štátnemu rozpočtu, poistným fondom a bankovým ústavom.

Hlavnými cieľmi pre rok 2018 je dosiahnutie ziskového hospodárenia s krytím všetkých investičných a prevádzkových potrieb, súlad medzi výrobou a odbytom, transparentné realizovanie likvidačných prác v podzemí a revitalizácia povrchu bane Cigeľ, pokračovanie prípravy a rozvoja ťažby v ťažobnom úseku Čáry, kontinuálna ťažba v ťažobnom úseku Handlová, projektová a vecná príprava nových kapacít.

 

Spoločnosť v roku 2018 predpokladá v troch ťažobných úsekoch vyťažiť 1 800 000 ton uhlia, s plánovanými medziročnými rastovými parametrami ukazovateľov produktivity práce. Ďalším z hlavných cieľov je zabezpečenie prípravy ťažobnej spôsobilosti pre rok 2019 na úrovni 1 700 000 t. Tento cieľ by mal byť realizovaný vyrazením banských chodieb v objeme 13 500 m v roku 2018.

 

Význam uhlia v európskej energetike je stále veľký. Uhlie sa ťaží v 41 regiónoch, v 12 členských krajinách, vrátane Slovenska. V decembri minulého roka bola v Štrasburgu oficiálne odštartovaná Platforma pre transformáciu uhoľných regiónov. Jedným zo štyroch uhoľných regiónov, zaradených do pilotného programu, je aj Trenčiansky samosprávny kraj, s ťažbou hnedého uhlia na hornej Nitre. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. sa bude aktívne podieľať na tomto procese. Európske inštitúcie sa zhodujú v tom, že pôjde o dlhodobý proces. Regióny závislé od využívania uhlia sa musia zahrnúť do plánovania pokrývajúceho dve generácie. Tento termín je v súlade s ťažobnou spôsobilosťou a perspektívami spoločnosti, rovnako aj s uznesením vlády Slovenskej republiky o využívaní domáceho hnedého uhlia na výrobu elektrickej energie do roku 2030.

 

Dňa 06.07.2017 bolo rokovanie na vláde SR k Platforme transformácie uhoľných regiónov. Do roku 2050 sa má znížiť výroba el. energie z uhlia na 65% súčasného stavu, Dňa 05.02.2018 bol na vedení TSK (Trenčín) prerokovaný pripravovaný pilotný projekt.

Celá otázka výroby energie z uhlia je verejnosti (zo strany opozičných strán) vedome predkladaná nesprávne a dezinformačne, ako napr. údaje o ENO Nováky.

Emisné limity okolo „S“ , NOx sú dodržané, vyššie náklady na prevádzku alebo investičné, na ktoré poukazujú poslanci, a sú medializované, sú zavadzajúce.

K predmetným otázkam diskutovali – p. Kukelčík k emisným kvótam a limitom, p. Čorej k dezinformáciám v tlači okolo Gemerskej Polomy, p. Jánova, p. Žec a p. Švejkovský k problémom prieskumu, k problémom okolo ovzdušia v Jelšave .

 

K bodu 3. )

Informácia bola podaná písomne, ktorú doplnili  p. Onačila. a p. Hijj. Je vypracovaný návrh SP, očakávajú sa pripomienky, rozhodnutie MH SR bude do 31.07.2018, je predpoklad, že Vláda SR to prerokuje do konca roka, je to potrebné zosúladiť s hospodárskou politikou SR. Materiál dostanú členovia PSBK, pripomienky je potrebné dať na MH SR do 30.04.2018.

 

K bodu 4. )

Rozsiahla informácia o práci v EURACOAL, ktorého členom sú HBP, a.s. bola daná písomne, ktorú doplnil p. Čičmanec.

Nové emisné limity pre veľké spaľovne boli napadnuté Poľskom a Bulharskom, mení sa obchodovanie s emisnými limitami, ktoré sa majú znížiť o 1/3. Znižuje sa rozpočet na vedu a výskum – medziročne cca o 1/3.

Celkové trendy na uhoľnom trhu:

 • cena uhlia stúpa,

 • zvýšila sa celosvetová spotreba uhlia, najviac rastie na juhovýchodnej Ázii,

 • loďami a vlakmi sa previezlo takmer 1,1 miliardy ton uhlia,

 • ceny energie stúpli na úroveň roka 2013,

 • európska výroba uhlia sa mierne znižuje a takzvané „vypnutie uhlia“ je v nedohľadne.

 

 

K bodu 5.)

Správa bola predložená písomne, ktorú doplnil predseda p. Ihring, kde ide hlavne o pomoc pri oprave starých objektov vetracích šácht (Tri studničky), je určitý odliv členov – staršia generácia a nábor mladých je problematický.

Diskutoval - p. Szombathy doplnil k práci v Združení baníckych spolkov a cechov Slovenska, združujú 36 spolkov, z čoho 10 je spojených ešte s funkčným závodom.

p. Jánová otázka na počet členov – odp. v spolku je 89 členov

p. Kukelčík – k spolupráci so ZBSC Slovenska.

Predseda SBK poďakoval za dobrú prácu, na požiadanie HBP a.s. poskytne pomoc pri doprave sutín z opravy starých vetracích objektov.

 

K bodu 6.)

 

6.a) Prehľad právnych noriem predložený písomne, ktoré doplnil p. Hijj.

P. Hijj upozornil na – zdanenie poistiek, nadácií a snaha zrušiť všeobecný hospodársky záujem.

P. Kukelčík na úpravu zákona o vodách, poukázal na takmer zhodu so zákonom o odpadoch, snaha meniť CHLÚ – zasahovať do neho ( obce), vyjadrovať sa musia vodohospodári, činnosť sa zbytočne duplikuje.

P. Jánová hovorila k zákonu o odpadoch v dobývacích priestoroch.

P Švejkovský a p. Kováč hovorili k novelizácii ZP, k poplatkom, problém s termínmi napr. Lesy Slovenska) - ohrozuje sa prevádzka.

 

6.b) Informáciu o príprave vydania a o zakúpení kníh Dejiny ťažby nerastných surovín v lomoch a ich použitie na území Slovenska (od prvopočiatkov do roku 1945).

Kniha bude vydaná do koca apríla 2018.

 

6.c) Žiadosť organizátorov o príspevok na 26. banícky ples predložil riaditeľ úradu komory, schválený bol príspevok 300 €, ktorý je v rozpočte SBK na r. 2018.

 

6.d) Program aktivít - Kalendárium 2018 bol predložený písomne, prípadné zmeny budú spresnené a následne bude daná informácia. Ďalej bola daná informácia o aktivitách SBS.

 

6.e) Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2018.

Plán prijatý bez zmeny.

 

6.f) ) Informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2017.

O skutočnom plnení rozpočtu za r.2017 k 31.12.2017 informoval riaditeľ úradu SBK. DR prerokuje závierku rozpočtu na svojom marcovom zasadnutí.

 

6.g) Správa DUAL-ne vzdelávanie bola predložená písomne.

Dňa 21.02.2018 bolo rokovanie RZSDV, na stretnutí bol zástupca SBK p. Nemeth. O nových zámeroch bude daná informácia na aprílovom zasadnutí.

Na rokovaní RZSDV boli prijaté zmeny v dotácií pre DUAL, čiastka pre SBK bola z pôvodných 7 452,0€ upravená na 4 491 €. Takto bude upravená a podaná nová žiadosť.

 

6.h) Členovia SBK, a to Banské projekty, s.r.o., Bratislava a Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. Spišská Nová Ves (RIS) oznámili, že k 31.12.2017 vystupujú zo SBK. Členské za r. 2017 si BP, s.r.o. vysporiadali, RIS a.s. členské, napriek dvojitej výzve, nezaplatila.

Predstavenstvo v zmysle ( §3, odst.5, písm.d Zák. č.59/1998 Z.z.) ukončenie členstva v SBK, členstvo oboch subjektov hlasovaním ( 8x áno ) odsuhlasilo.

 

6.i) PSBK bola predložená informácia o členskej základni SBK za r. 2015-2017 a prijatých platbách za členské v SBK.

 

6.j) Banícky spolok SPIŠ ponúkol SBK k zakúpeniu novovydanú publikáciu „Technické pamiatky na Spiši – IV.časť“.

Bolo odsuhlásené zakúpenia 8ks kníh ( 8x25) , t.j. za 200€ ( položka V14 rozpočtu).

 

Ďalej bola daná informácia o organizovaní 26-tého svetového baníckého kongresu, ktorý bude 19.-22. júna 2018 v ASTANE – Kazachstán a o programe zasadnutí NR SR v r. 2018.

 

V bode rôzne ďalej vystúpili:

p. Szombathy vyjadril názor: - aby sa zjednotili stanoviská k SP a aby sa poskytla možnosť sa k nej vyjadriť, na 17.05.2018 je zámer pokračovať v diskusii na tému „ Nerastné bohatstvo štátu“, taktiež k záverom kolokvia ( 23.11.2017- okolo vývoja BZ a súvisiach predpisov) zo Spišskej Novej Vsi,

- pokračovať s rozhovorom u prezidenta p. Kisku, kde sa chce nadviazať na diskusiu počas návštevy u prezidenta v januári 2018, kde bolo zo strany diskutujúcich k jeho vystúpeniu tlmočené jeho neobjektívne hodnotenie banskej činnosti.

K opakovanému stretnutiu u p. Kisku nemá SBK výhrady, je potrebná nielen faktografická dokumentácia stavu, ale aj technická argumentácia a vyvrátiť často využívané fabulácie, ktoré sa opierajú o fiktívne zdroje.

p. Hijj hovoril, aby priestor k SP bol na konferencii poriadanej SBS, k problémom pre dopracovanie SP.

p. Kukelčík – hovoril k reakcii niektorých poslancov na aktuálne témy, ich nezáujem o konfrontáciu, k nepodloženej a dezinformačnej interpretácii skutočností.

p.Čičmanec hovoril k rokovaniu 05.02.2018 na TSK v Trenčíne k uhoľnej platforme a riešeniu stavu v budúcnosti na Hornej nitre ( po útlme ťažby uhlia).

p. Onačila – zastáva názor, že SP už neprejdnávať, ale dať stanoviská, časová os riešenia je daná následovne:

verejné pripomienky do 31.05.2018

odborný posudok 30.06.2018

Ved. MH SR 30.09.2018

medzirezortné rokovanie 30.11.2018

prerokovanie na MH SR 20.12.2018

Diskusia ukončená .

 

K bodu 7. Uznesenie a ukončenie rokovania

Riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, že bude doplnené o skutočnosti prijaté na rokovaní.

 

Prievidza 02.03.2018 Ing. Ján Hrabovský, PhD.

úradu SBK