Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z 4. rokovania predstavenstva SBK, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 04. 2018 v Bratislave

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo na ŠGÚDŠ v Bratislave

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili : generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Mesarčík, za MH SR sa zúčastnili p. Miroslav Jarábek a p. Onačila, p. Peter Kukelčík predseda HBÚ, ďalej predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy, riaditeľ úradu SBK p. Ján Hrabovský, p. Ján Hijj poradca SBK a pán Jirko Vitáloš predseda spolku BARBORA z Pezinka. Ospravedlnil sa p. Peter Čorej , predseda DR.

Predstavenstvo prerokovalo nasledovný program:

 

  1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia z 3.PSBK v Prievidzi

  2. Informácia o práci ŠGUDŠ – BA.

  3. Informácia o programe MŽP SR na r. 2018.

  4. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

  5. Ročná účtovná závierka za rok 2017.

  6. Informácia o práci spoloku BARBORA n.o. Pezinok ( p. Vitáloš).

  7. Rôzne:

  1. Legislatíva

  2. Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca.

  3. Požiadavka na preplatenie nákladov – DUAL – SMK.

7.3.1 Informácia k financovaniu duálneho vzdelávania.

  1. Informácia o rokovaní RZSDV.

  1. Uznesenie.

 

K bodu 1.)

Ku kontrole plnenia uznesení, materiál bol predložený písomne, bod č. 1., riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť.

K bodu 2.)

Informácia bola spracovaná písomne, bod č. 2. V prezentácii p. Žec informoval o výsledkoch r. 2017, o programe ŠGÚDŠ na r. 2018. Účasť na programe MINATURA 2020 bol zo strany ŠGÚDŠ ukončený. Program pokračuje riešením banskej legislatívy v ďalších projektoch, do ktorých sa ŠGÚDŠ nezapojil.

Bola daná informácia o pripomenutí 80. rokov od založenia ústavu, pripravuje sa stretnutie riaditeľov európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys) v októbri 2018. Ústav je vo svojich laboratóriách vybavený špičkovou prístrojovou technikou, pracuje tu 235 zamestnancov, HV za r.2017 bol +3,0 tis. €. Ústav má aj dobrú medzinárodnú spoluprácu pri riešení úloh. Problém bude personálne – odborné zabezpečenie ústavu. Pre lepšiu informovanosť verejnosti ústav organizuje každý rok tzv. deň otvorených dverí so zameraním na mladú generáciu, o ktorom bol premietnutý krátky film.

Hlavnou úlohou ústavu je:

- geologické mapovanie,

- inžinierska geológia, hydrogeológia, ložisková geológia,

- operačné programy – hydrogeológia a zosuvy.

Bola premietnutá krátka upútavka k plánovanému stretnutiu riaditeľov geologických ústavov EU, ktorá bude v októbri 2018.

K bodu 3.)

Informácia o plnení  programu MŽP SR na r. 2017 bola spracovaná písomne, ktorú p. Jánová doplnila o zámery na r. 2018, vyslovila názor o potrebe regulácie pri výchove nových potrebných profesií. Pripomenula veľký vplyv rôznych enviroaktivistov a mimovládnych organizácií, podávanie petícií a negatívne ovplyvňovanie verejnej mienky ale aj  neochotou veci riešiť.

V diskusii vystúpil p. Kukelčík – k nedostatočnej odbornej diskusii ako protiargument na aktivistov, ktorí sú lepšie organizovaní.

p- Jarábek – k prijatému postupu určitej kontroly pri príprave dokumentov s ohľadom na subjektívne pocity jednotlivcov, ktorí spochybňujú odborné stanoviská úradov.

p. Jánová – k problému ekológie vo Vrakuni.

K bodu 4.)

Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

Správa predložená písomne – bod č.4, správu z poverenia predsedu DR predložil riaditeľ úradu SBK.

K bodu 5.)

Ročná účtovná závierka za rok 2017.

Predložený súhrnný materiál ako bol predložený do DR dostali aj členovia predstavenstva, správu doplnil p. Hrabovský, k správe neboli pripomienky.

K bodu 6.)

Informácia o práci spolku BARBORA.

Správa predložená písomne, správu  doplnil p. Jirko Vitáloš krátkym filmom – Malé Karpaty, kde je pripomenuté baníctvo, keramika, vinohrady atď. Ďalej bola daná informácia o príprave Geoparku v spolupráci s úradom vlády.

 

 

K bodu 7.)

Rôzne :

Legislatíva.

7.1) Správu doplnil p. Hijj – novela geologického zákona, o energetike, o výbušnom prostredí.

Diskutovali:

p. Jarábek – k zjednodušeniu agendy o úsporách energií,

p. Jánová – ku geologickému zákonu – možnosť vyvlastnenia pri likvidácii environmentálnej záťaže a možné vecné bremeno,

p. Hrabovský – informoval o príprave zmien stavebného zákona, ktoré ešte neboli publikované,

p. Jarábek odporučil list na MDV SR  so žiadosťou účasti zástupcu SBK v pracovnej komisii, list bol odoslaný.

7.2) Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca ( tajomník pani Michalková ).

Na úrad SBK bola doručená žiadosť ocenenia najlepšej študentskej práce na ŠVK-2018.

ŠVK – študentská vedecká konferencia organizovaná na F-BERG.

 

7-3) Požiadavka na preplatenie nákladov na  DUAL- SMZ.

Faktúra bude preplatená po poukázaní dotácie na účet SBK.

 

7-3-1) Informácia k DUAL- nemu vzdelávaniu.

 

7-4) Informácia o rokovaní RZSDV.

 

Ďalej diskutovali:

p. Szombathy – informoval o organizovaní 3. ročníka LBU poriadanej o.z. ART SPECTRUM. p. Žec – stretnutie geologických služieb v Bratislave – október 2018,

p. Kováč – Slávnostné stretnutie SZVK v Košiciach 08.06.2018 k 25. výročiu založenia.

Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Branislav Žec. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa schválilo. Ďalšie rokovanie predstavenstva SBK bude 20. júna 2018 o 10.00 hod. v Hodruši - Hámroch.

Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval p. Žecovi z ŠGÚDŠ
v Bratislave za vytvorenie príjemného prostredia na rokovaní predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

Prievidza 15.05.2018 Hrabovský

úrad SBK