Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z XXI. valného zhromaždenia SBK v roku 2018

Informácia z XXI. valného zhromaždenia SBK v roku 2018

 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
v Banskej Štiavnici

Začiatok: 07. 09. 2018 o 9.00 hod.

Počet členov SBK: 46
Počet pozvaných delegátov: 57

 

Pracovné predsedníctvo:

predseda OZ PBGN – p. Jozef Škrobák
zástupca MH SR – p. Ján Petrovič
druhý podpredseda SBK – predseda VZ p. Jozef Levoča
zástupca MŽP SR - p. Vlasta Jánová
primátorka mesta Banská Štiavnica – p. Nadežda Babiaková
predseda predstavenstva SBK – p. Peter Čičmanec


1) Otvorenie
banícka hymna z reprodukcie,
otvárací príhovor p. Peter Čičmanec


Milé dámy, vážení páni, vážení delegáti a hostia valného zhromaždenia,

Dnešným, už XXI. valným zhromaždením, ktoré je najvyšším orgánom Slovenskej banskej komory, na ktorom zhodnotíme činnosť orgánov banskej komory od predchádzajúceho valného zhromaždenia, konaného 8. 9. 2017, máme za sebou vstup do 3-tieho desaťročia jej existencie.
V zhode s článkom 9, odstavcom 4 platných stanov Slovenská banská komora pravidelne bilancuje výsledky svojej práce a aktivít svojich členov.
Ako po iné roky, aj dnešné valné zhromaždenie je súčasťou už tradičných Salamandrových dní.
Dovoľte mi poďakovať primátorke mesta pani Nadežde Babiakovej za to, že mesto Banská Štiavnica nám vytvára podmienky na naše rokovanie a stretnutie baníckeho, geologického, hutníckeho a naftárskeho spoločenstva.

Na budúci rok tomu bude už 70 rokov, kedy v povojnovom období obnovy Československej republiky bol 9. september 1949 stanovený ako deň, kedy si pripomíname prácu baníkov.

Vážení delegáti skôr, ako pristúpime k rokovaniu, dovoľte mi srdečne privítať medzi nami hostí:
- p. Vlastu Jánovú, generálnu riaditeľku sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR,

- p. Jána Petroviča, generálneho riaditeľa sekcie energetiky MH SR,

- p. Nadeždu Babiakovú, primátorku mesta Banská Štiavnica,

- p. Jozefa Škrobáka, predsedu Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky,

- p. Petra Kukelčíka, predsedu Hlavného banského úradu,

- p. Dušana Onačílu, p. Dušana Žubora a p. Vladimíra Andrášika, zástupcov MH SR,

- p. Bibiánu Burianovú, notárku.

Vítam i vás, delegátov valného zhromaždenia.

Je pre nás cťou, že  pozvanie prijali i niektorí čestní členovia komory. Prišli medzi nás:
p. Mikuláš Beránek, p. Fedor Boroška, p. Juraj Dančišín, p. Peter Gajdzica, p. Stanislav Lukáč, p. Adrián Panáček.

Rokovanie valného zhromaždenia sa bude riadiť programom. Dostali ho všetci členovia a je uvedený v pozvánke.

1. Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.
2. Predloženie a schválenie programu VZ.
3. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa,  overovateľa zápisu, skrutátorov.
4. Voľba volebno-mandátovej a návrhovej komisie.
5. Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.
6. Správa mandátovej komisie.
7. Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie a stanovisko DR k účtovnej závierke.
8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2017.
9. Finančný rozpočet komory na rok 2018.
10. Výška členského príspevku na rok 2019.
11. Voľby členov predstavenstva, náhradníkov, členov a náhradníka DR.
12. Diskusia.
13. Návrh uznesenia a jeho schválenie.
14. Záver VZ.
15. Prezentácie členov SBK.


Predstavenstvo Slovenskej banskej komory odporúčilo a VZ program schválilo. V správe predsedu o činnosti predstavenstva bola daná informácia o dobývaní nerastov v  Slovenskej republike, o práci predstavenstva Slovenskej banskej komory a plnenie programu. Ostatné časti správy ste dostali v písomnej forme, nové úlohy boli predložené v uznesení z valného zhromaždenia.
Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený pán Jozef Levoča, ktorí sa ujal vedenia 21. riadneho valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory.

a zapisovateľa bol zvolený p. Ján Hrabovský z úradu komory a za overovateľa zápisu p. Branislav Žec zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Bratislava.

Do volebnej a mandátovej komisie boli zvolení
p. Pavol Rafaj Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., predseda komisie
p. Tibor Haneš Skanská SK, a. s.
p. Arpád Lőrincz CRH (Slovensko), a. s.

Do návrhovej komisie boli zvolení
p. Ľudovít Kováč Eurovia-kameňolomy a.s., predseda komisie
p. Slavomír Hredzák Ústav Geotechniky SAV, Košice
p. Karol Bauer Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce.

Správa o činnosti predstavenstva a o plnení úloh z XX. VZ SBK predniesol predseda predstavenstva, správu o činnosti predstavenstva SBK predložil riaditeľ úradu SBK.
Správy o práci našich členov ste obdŕžali v materiáloch, niektoré boli predložené formou prezentácie.
Ďalej boli prejednané správy volebnej a mandátovej komisie, predseda pán Rafaj, správa o činnosti DR ktorú predniesol pán Čorej predsedu dozornej rady, nasledovalo schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017 a stanovisko DR k ročnej účtovnej závierke ktoré bolo v správe DR.
Ročná účtovná závierka za rok 2017 bola schválená.
Pokračovalo sa schválením rozpočtu na rok 2018 a návrhom členského príspevku na rok 2019, ktoré predniesol riaditeľ úradu SBK, obidva predložené materiály boli schválené.

Voľby do predstavenstva a DR SBK.
Na XXI.VZ SBK končil štvorročný mandát predstavenstva komory a dozornej rady, ktoré boli zvolené na valnom zhromaždení v roku 2014. Podľa platných pravidiel bol potrebné zvoliť nové orgány SBK, a to predstavenstvo a dozornú radu.

Návrh kandidátky bol v zmysle volebného poriadku čl. 3 odseku 1 vypracovaný úradom komory z návrhov, ktoré predložili členovia komory. Každý navrhovaný kandidát s kandidatúrou súhlasí. Pri návrhoch bola rešpektovaná zásada, aby v orgánoch komory boli zastúpené všetky oblasti baníctva (uhoľné, rudné a nerudné baníctvo, ťažba a spracovanie stavebných hmôt, ťažba plynu a ropy, geologicky prieskum a projekčné inštitúcie, vysoké školy ). Opätovné zvolenie do orgánov je možné. Počas platného mandátu došlo k nasledovnej  zmene členov predstavenstva (za p. Borošku – p. Letavaj, za p. Gajdzicu - p. Kováč, za p. Weissa – p. Cehlár ) čo je 33% a v DR (za p. Krupu - p. Hudy), čo je 20%.

Všetky doručené návrhy boli obsiahnuté na kandidátkach. Ten, kto neposlal žiadny návrh sa vzdal podania návrhu.

Na základe článku č.5, odstavec 5, môže VZ na základe hlasovania (50% za) vykonať voľby do orgánov SBK aj aklamačným spôsobom – teda priamou voľbou. Predstavenstvo na základe toho odporučilo a VZ schválilo vykonať voľby do orgánov SBK aklamačným spôsobom – teda priamou voľbou.

Predseda volebnej a mandátovej komisie pán Rafaj.

Vážené predsedníctvo, hostia, delegáti VZ, pristúpime k voľbám do orgánov SBK, a to predstavenstva a dozornej rady.
Po spracovaní podaných návrhov, úrad SBK predložil predstavenstvu SBK na prerokovanie návrh nasledovnú kandidátku členov a náhradníkov predstavenstva SBK, členov a náhradníka DR SBK.

Písomné návrhy kandidátov som overil a obsahujú všetky náležitosti.

Do predstavenstva SBK boli odporučení nasledovní kandidáti :

1. Ing. Ivan Bača – riaditeľ, Slovenská banská, s.r.o., za oblasť rudného baníctva,
2. prof. Ing. Michal Cehlár M.Sc. PhD., Ing-Paed., Technická univerzita a Energogaz, a. s. za projekčné, akademické a spoločenské organizácie,
3. Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. - generálny riaditeľ HBP, a.s. Prievidza, za oblasť uhlia
4. Ing. Ľudovít Kováč – riaditeľ EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Košice, za oblasť stavebných hmôt,
5. Ing. Jozef Levoča – riaditeľ divízie prieskumu a ťažby Nafta Gbely, a.s., za oblasť ropy a zemného plynu,
6. Ing. Emil Letavaj - riaditeľ odboru riadenia výroby, HBP, .s. Prievidza, za oblasť uhlia,
7. Ing. Jozefína Pekarčíková – riaditeľka Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., za oblasť stavebných hmôt,
8. Ing. Jaroslav Švejkovský – generálny riaditeľ SMZ, a.s. Jelšava, za oblasť magnezitu a nerudného baníctva,
9. Ing. Branislav Žec, CSc., riaditeľ ŠGÚDŠ Bratislava, za oblasť geológie a výskumu.


Náhradníci:
10. Ing. Norbert Werner, Slovenské združenie výrobcov kameniva, Košice
11. Ing. Andrej Dráb, Dobývanie, s.r.o., Stráňavy

 

Do dozornej rady boli navrhnutí a odporučení nasledovní kandidáti:

1. prof. Ing. Viliam Bauer, PhD., TU, Fakulta BERG za projekčné, akademické a spoločenské organizácie,
2. Ing. Peter Čorej, PhD., individuálny člen,
3. Ing. Eduard Hudy, za SZVK,
4. Ing. Stanislav Paulík, riaditeľ HBZS, HBP, a.s. Prievidza,
5. Ing. Tibor Turčan, Banská agentúra Košice,

Náhradník Ing. Gallo Vladimír – Slovmag, Lubeník.


Zápis z volieb orgánov SBK – XXI. VZ rok 2018.
Na dnešnom VZ SBK končí štvorročný mandát predstavenstva komory a dozornej rady, ktoré boli zvolené na valnom zhromaždení v roku 2014. Podľa platných pravidiel je dnes našou povinnosťou zvoliť nové orgány SBK, a to predstavenstva a DR.

Návrh kandidátky bol v zmysle volebného poriadku čl. 3 odseku 1 vypracovaný úradom komory z návrhov ku ktorému boli vyzvaný všetci členovia komory. Každý navrhovaný kandidát s kandidatúrou súhlasí. Pri návrhoch je rešpektovaná zásada, aby v orgánoch komory boli zastúpené všetky oblasti baníctva (uhoľné, rudné a nerudné baníctvo, ťažba a spracovanie stavebných hmôt, ťažba plynu a ropy, geologicky prieskum a projekčné inštitúcie, vysoké školy, ). Opätovné zvolenie do orgánov je možné. Počas platného mandátu došlo k nasledovnej  zmene členov predstavenstva ( Boroška - Letavaj, Gajdzica - Kováč, Weiss-Cehlár ) čo je 33%a v DR (Krupa-Hudy) čo je 20%.
Všetky doručené návrhy sú obsiahnuté na kandidátkach. Ten, kto neposlal žiadny návrh sa vzdal podania návrhu.

PSBK na svojom zasadnutí dňa 22.08.2018 odporučilo vykonať voľby aklamačným spôsobom, t.j. priamou voľbou hlasovaním. Tento spôsob výkonu volieb, VZ počtom 45 ( všetci prítomní ) delegátov odsúhlasilo.

Predseda volebnej komisie JUDr. Pavol Rafaj predložil návrh kandidátky na verejnú voľbu predsedu predstavenstva SBK,  troch podpredsedov predstavenstva, členov a náhradníkov predstavenstva , členov a náhradníka DR

Výsledky volieb:
Za predsedu predstavenstva bol navrhnutý Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. Delegáti valného zhromaždenia jednomyseľne počtom 45 hlasov zvolili za predsedu predstavenstva SBK Dr.h.c. Ing. Petra Čičmanca, PhD.

Za podpredsedov predstavenstva boli navrhnutí:
Ing. Jaroslav Švejkovský
Ing. Jozef Levoča
Ing. Ľudovít Kováč

Delegáti valného zhromaždenia jednomyseľne počtom 45 hlasov schválili každého navrhnutého kandidáta za podpredsedu predstavenstva SBK.

Voľby ostatných členov predstavenstva, dozornej rady a náhradníkov sa konali verejným hlasovaním.

Za kandidátov na člena predstavenstva boli navrhnutí: Ing. Ivan Bača, prof. Ing. Michal Cehlár M.Sc. PhD. Ing-Paed., Ing. Emil Letavaj, Ing. Jozefína Pekarčíková a Ing. Branislav Žec, CSc.
Všetci boli zvolení počtom 45 hlasov.

Za náhradníkov PSBK boli navrhnutí Ing. Norbert Werner a Ing. Andrej Dráb
Náhradníci boli zvolení počtom 44 hlasov , jeden sa zdržal hlasovania.

Za kandidátov na členov dozornej rady boli navrhnutí:
Ing. Peter Čorej, PhD., Ing. Tibor Turčan, prof, Ing. Viliam Bauer, PhD., Ing. Stanislav Paulík a Ing. Eduard Hudy.

VZ verejným  hlasovaním zvolilo 5 členov dozornej rady a jedného kandidáta. Za členov dozornej rady boli zvolení:
1. Ing. Peter Čorej, PhD.
2. Ing. Eduard Hudy
3. Ing. Stanislav Paulík
4. Prof. Ing. Viliam Bauer, PhD.
5. Ing. Tibor Turčan

Všetci boli zvolení počtom 45 hlasov.

Za náhradníka člena dozornej rady bol zvolený Ing. Vladimír Gallo.
Náhradník boli zvolený počtom 44 hlasov, jeden sa zdržal hlasovania.

Banská Štiavnica 07.09.2018

JUDr. Pavol Rafaj predseda volebno –mandátovej komisie VZ

Dozorná rada si hlasovaním „per rollam„ zvolila za svojho predsedu pána Petra Čoreja, podklady hlasovania ( mailom ) sú na úrade SBK.


V rámci diskusie vystúpil:
Ing. Ján Petrovič, PhD. z MH SR, ktorý oboznámil delegátov so stavom rozpracovania SP, je predpoklad, že SP bude do konca roka prerokovaná a prijatá. Vyslovil spokojnosť so spoluprácou s SBK a s výsledkami SBK. Zablahoželal zvoleným členom SBK a všetkým poprial veľa úspešnej práce v ďalšom náročnom období.
RNDr. Vlasta Jánova z MŽP SR poďakovala za dobrú spoluprácu, pripomenula problémy s riešením legislatívy, popriala úspech v ďalšej práci.
Mgr. Nadežda Babiaková primátorka mesta banská Štiavnica (vystúpila po bode č.5) odovzdala pozdrav, pripomenula už 25 rokov od zápisu technických pamiatok Banskej Štiavnice do kultúrneho dedičstva v rámci UNESCO, pozvala všetkých na zasadnutie mestského zastupiteľstva v kostole Sv. Kataríny a do Salamandrového sprievodu.


Na XXI VZ bolo prijaté nasledovné uznesenie:


Uznesenie
z  valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,
konaného dňa 07. 09. 2018 v Banskej Štiavnici


Valné zhromaždenie:

I. Berie na vedomie:

Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje že valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď z pozvaných 57 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 45 delegátov, čo je 79 %-tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 34 členov komory, čo je 74 % zo 46 členov komory.

II. Schvaľuje:

1. Program rokovania valného zhromaždenia.
2. Predsedu valného zhromaždenia: Ing. Jozef Levoča.
3. Skrutátorov: Henrieta Schneiderová, Anna Krpelanová.
4. Zapisovateľa: Ing. Hrabovský Ján, PhD. overovateľa zápisu: Ing. Žec Branislav, CSc.
5. Volebnú a mandátovú komisiu v zložení: JUDr. Pavol Rafaj, Ing. Tibor Haneš, Ing. Arpád Lorincz, PhD. Ing. Adolf Lunev, Ing. Erik Szombathy
6. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudovít Kováč, Ing. Slavomír Hredzák, PhD, prof. Viliam Bauer.
7. Správu o činnosti predstavenstva komory za uplynulé obdobie.
8. Správu o činnosti dozornej rady komory za uplynulé obdobie.
9. Ročnú účtovnú závierku za rok 2017.
10. Finančný rozpočet komory na rok 2018.
11. Výšku členského príspevku na rok 2019:
pre právnické osoby 3,00 € na zamestnanca, najmenej 664 €,
pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €,
pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, Banské múzeum a výskumné ústavy 166 €,
pre fyzické osoby 100 €,
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.
Termín splatnosti je do 30.6.2019. Pre členov platiacich príspevok vyšší
ako 664 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2019 a k 31.12. 2019.

III. Uznieslo sa, že voľby do orgánov SBK a DR budú aklamačné – verejným hlasovaním.
IV. Zvolilo:
IV.1 predsedu predstavenstva komory Dr.h.c Ing. Petra Čičmanca, PhD.,
IV.2 prvého podpredsedu predstavenstva Ing. Jaroslava Švejkovského,
IV.3 druhého podpredsedu predstavenstva Ing. Jozef Levoču,
IV.4 tretieho podpredsedu predstavenstva Ing. Ľudovíta Kováča,
IV.5 piatich členov predstavenstva: Ing. Ivan Bača,
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.,
Ing. Emil Letavaj,
Ing. Jozefína Pekarčíková,
Ing. Branislav Žec, CSc.,

IV.6 dvoch náhradníkov predstavenstva: Ing. Andrej Dráb,
Ing. Norbert Werner,

IV.7 piatich členov dozornej rady: prof. Ing. Viliam Bauer, PhD.,
Ing. Peter Čorej, MBA,
Ing. Stanislav Paulík,
Ing. Tibor Turčan,
Ing. Eduard Hudy,

IV.8 jedného náhradníka dozornej rady: Ing. Vladimír Gallo

IV.9 valné zhromaždenie ukladá, že dozorná rada si svojho predsedu zvolí do 30.09.2018 a na zasadnutie PSBK 18.10.2018riaditeľ úradu SBK pozve zvoleného predsedu DR.


V. Ukladá:

V.1 V spolupráci s ministerstvom hospodárstva, sa aktívne zapojiť do finálnych prác pri tvorbe strategických cieľov a koncových dokumentov Surovinovej politiky a do procesu jej realizácie.

V.2 Pravidelne sledovať prípravu zmien zákonov v legislatívnom procese, analyzovať zámery a hľadať všetky dostupné spôsoby, aby ich konečné znenia boli pre naše prostredie prijateľné. Spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, regionálnymi orgánmi, poslancami miestnych, krajských zastupiteľstiev i poslancami NR SR.

V.3 Sledovať a spolupracovať na programe EÚ Horizont 2020, ktorý je hlavným nástrojom pre realizáciu inovácií v banskom priemysle.

V.4 Pri tvorbe európskej legislatívy presadzovať naše záujmy prostredníctvom nášho členstva v EUROMINES, EURACOAL a ÚEPG a prostredníctvom našich poslancov v Európskom parlamente.

V.5 Pri práci s médiami je potrebné vytrvalo a argumentačne komunikovať. Na webovom sídle
SBK publikovať informáciu o práci SBK.

V.6 Aj keď je menej tzv. čiernych ťažieb, tieto sa stále vyskytujú, na ich riešení je potrebné
spolupracovať s príslušným OBÚ a úradmi štátnej správy.

V.7 Na rok 2019 prijať opatrenia a racionalizovať náklady, zabezpečiť vyrovnaný rozpočet
SBK.

V.8 Naďalej aktívne pracovať v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

V.9 Aktívne pracovať na realizácii projektov vyhlásených Ministerstvom školstva SR, vedy, výskumu a športu SR zameraných na rozvoj stredného odborného vzdelávania. Pokračovať v zlepšovaní prípravy duálneho vzdelávania toto zabezpečiť tak, aby výuka pokračovala aj od 01.09.2019.

V.10 Podporovať vydávanie baníckej literatúry, odborných baníckych, geologických a historických publikácií, časopisu MONTANREVUE, činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a na baníctvo a prieskum zameraných spoločností, podporovať konanie odborných konferencií.

V.11 Na októbrovom predstavenstve SBK prerokovať diskusne príspevky a prijaté
uznesenie rozpracovať do programu činnosti predstavenstva na rok 2018- 2019.


V Banskej Štiavnici 07. 09. 2018

Ing. Jozef Levoča, MBA Ing. Ľudovít Kováč
predseda valného zhromaždenia predseda návrhovej komisie


Záver a ukončenie VZ.

Vážení delegáti, program nášho rokovania sme naplnili, ďakujem za účasť a prístup k rokovaniu.

Rok 2018, ktorý v reálnom čase žijeme, je náročným rokom kde spoločnosť je ovplyvnená tohtoročnými voľbami, kedy technické a racionálne argumenty sú potlačené populizmom pred voľbami. Budúci rok 2018-19 je rokom, kedy SBK vstupuje do 21. roku od svojho vzniku. SR ako súčasť EU musí rešpektovať prostredie, v ktorom sa pohybuje podzemné a povrchové podnikanie. Bude si to vyžadovať veľa trpezlivej a angažovanej práce. Všetci veríme, že spoločne dokážeme prekážky prekonať a nájdeme spoločné riešenia.

Týmto uzatváram naše dnešné rokovanie VZ SBK, ďakujem za aktívny prístup a všetkých prítomných pozývam na obed vo vedľajšom Hoteli Grand-Matej.

Dávam do pozornosti, že o 13.oo hodine v blízkom Kostole svätej Kataríny budú otvorené Salamandrové dni mesta Banská Štiavnica a záujemcov pozývam na ich otvorenie.

Zároveň Vás pozývam na odpoludňajšie stretnutie v tejto miestnosti o 15.00 hod., kde budú morálne ocenení najlepší zamestnanci z baní, lomov, hút, nafty a geologického prieskumu.
Všetkým prajem dobrú chuť, pohodu a  pozývam Vás večer o 18.30 hod. do Salamandrového sprievodu.

ZDAR BOH !


Prezentácie členov SBK :

1. Považská cementáreň LADCE
2. Dobývanie, s. r. o. Lom Polom- Stráňavy
3. Hronský Ján – BENOX Banská Bystrica


Prievidza 26.10.2018 Ing. Ján Hrabovský, PhD.
riaditeľ úradu komory