Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania predstavenstva SBK, ktoré sa konalo dňa 18. 10. 2018.

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK a prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec  otvoril rokovanie PSBK.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Miroslav Jarábek za MH SR, p. Peter Kukelčík predseda HBÚ, p. Ján Hijj poradca SBK, p.Szombathy predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, p. Hrabovský riaditeľ úradu SBK, p. Kopnická predseda baníckeho cechu Slovinky a p. Hudák tajomník cechu. Ospravedlnila sa p. Vlasta Jánova z MŽP SR.
Z členov predstavenstva sa ospravedlnili p. Žec, p. Levoča a  p. Letavaj. Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bez pripomienok schválený:

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.
2. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.
3. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov 2018.
4. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, XI. Stret. Ban. spolkov a cechov v Pezinku.
5. Informácia o práci Slovenskej baníckej spoločnosti.
6. Informácia o práci Baníckeho cechu Slovinky.
7. Rôzne
a. legislatíva
b. vyradenie majetku SBK ( odporúčenie DR )
c. žiadosť o príspevok na konferenciu poriadanej SBS
d. informácia z RZSDV
e. žiadosť F BERG - KE o príspevok na 67-ty skok cez kožu
8. Uznesenie a ukončenie rokovania


1-Ku kontrole plnenia uznesení bol materiál predložený písomne, uviedol ho riaditeľ úradu a odporučil vyhodnotenie schváliť.
K vyhodnoteniu neboli pripomienky.

2-Informácia bola spracovaná písomne,v prezentácii p Kováč informoval o práci SZVK, EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.
Spoločnosť EUROVIA Kameňolomy s.r.o. Košice v roku 2017 zaznamenala nárast predaja stavebného kameniva o 34 % a v 10 výrobných strediskách vyrobila 2,319 mil. ton kameniva, čo súviselo najmä s rozbehnutím výstavby D1 Budimír – Bidovce a prípravou materiálov na D1 Obchvat Prešova. Priemerná predajná cena výrobkov pritom poklesla na 5,65 €/tona. Spoločnosť aj napriek tomu zaznamenala nárast celkových výkonov. Dosiahla celkové výkony 12,626 mil. €, čo bolo ako roku 2016. Hospodársky výsledok predstavoval viac ako trojnásobný nárast výsledku z roku 2016.
Kmeňový stav pracovníkov je stabilizovaný na počte 103 zamestnancov a v sezóne sa doplňuje podľa potreby.
V roku 2018, sa očakávajú tržby z predaja kameniva a ostatných služieb vo výške cca 13 996 tis. € , čo je predpokladaný nárast tržieb o 1 370 tis. € oproti r. 2017.
Plánuje sa predať 2 300 000 ton, čo predstavuje predpokladaný nárast predaja kameniva v tonách oproti r. 2017 o cca 400 tis. ton a to najmä z dôvodu dodávok na D1 Budimír – Bidovce, rekonštrukciu električkových tratí v Košiciach a dodávok na D1 Prešov západ – Prešov juh pre EUROVIU SK. Zámerom spoločnosti pre r. 2018 je dosiahnuť vyšší zisk ako v r. 2017
Pripravuje sa XX. Odborný seminár SZVK, kde mimo technickej problematiky sa budú venovať legislatíve. Zameraný bude hlavne na problematiku vyhlasovania rôznych druhov chránených území v DP, prípadne v ich okolí. Hovorilo sa k aktuálnym otázkam okolo problémov povrchovej ťažby v okolí BA, obchádzajú sa ťažobné organizácie ( napr. problém EIA).
Diskutovalo sa
- k otázke tzv. čiernych ťažieb ( v okolí Bratislavy), k správaniu sa obcí, riešenie podaní na OBÚ.
Na otázky odpovedal p. Kováč.

3- Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov, predložená správa hodnotila VZ a oslavy DB.
V diskusii odzneli viaceré pripomienky ktoré budú riešené takto:
termín budúcoročných osláv DB a VZ bude upresnený po prerokovaní s primátorkou mesta Banská Štiavnica, bude prehodnotené radenie a organizácia Salamandrového sprievodu, prehodnotí sa počet vyznamenaní (navýšenie za tradície), ktoré sa budú udeľovať na slávnostnej schôdzi.
Ďalej boli prerokované pripomienky zabezpečenia a organizácie osláv, ktoré budú uplatnené už pri oslavách v r. 2019.
1. Odovzdanie vyznamenaní neprítomných na oslavách (v zastúpení) s výnimkou náhlej nemoci alebo „ Im memoriam“ nebude realizované.
2. Za overenie účasti na oslavách Dňa baníkov zodpovedá pozývajúci (Úrad SBK a ZHŤPG).
3. Účasť generálneho sekretára ZHŤPG od 14,00 hod. v kultúrnom centre je povinná.
4. Prezentácia hostí a vyznamenaných bude vykonávaná osobitne.

Tieto pripomienky budú prerokované na zasadnutí ZHŤPG.

4- Predloženú správu doplnil p. Szombathy, XI. stretnutie je hodnotené kladne, vysoká účasť, dobrý program, prítomnosť zástupcu MH SR pri udeľovaní ocenení, XII. stretnutie bude v máji 2019 v Ľubietovej.

5- Písomnú správu o práci Slovenskej baníckej spoločnosti doplnil p. Hrabovský, členovia SBS v priebehu roka organizovali viacere odborné konferencie ako F- BERG Košice, z ústavu Geotechniky Košice, Slovenské banské múzeum venuje všestrannú pozornosť propagovaniu bohatej baníckej histórie. V r. 2017 to bola napr. medzinárodná konferencia „ARGENTI FODINA 2017“, ktorá bola venovaná „Histórii montánnych regiónov Európy“. Konferencia „Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“ sa uskutočnila v súlade s programom, prezentovalo sa 65 účastníkov a hostí, čo je najvyššia účasť za posledné roky. Z toho zo zahraničia 23, najviac z Poľska 10, Česka 6, Maďarska 5 a Ukrajiny 2.
Všetci prítomní ocenili kvalitu a aktuálnosť prednášok.
Situáciu o stave SP SR doplnil p. Jarábek, poukázal na postup riešenia jednotlivých politik p. podpr. vlády, pripravuje sa klimaticko – energetický plán, EU má len 8%-tný podiel na energii svetovej výrobe energií. Na budúcom PSBK bude podaná bližšia informácia  o stave prác.

6- Písomnú informáciu formou krátkej prezentácie o práci Baníckeho cech Slovinky podala jeho predsedkyňa a tajomník cechu. Z jeho najdôležitejších aktivít možno pripomenúť banícky náučný chodník, malé múzeum pod MÚ, oslavy DB v obci, banícky „ šachtág „, spolky „ dolného Spiša „ majú snahu vytvoriť spoločnú mapu banských chodníkov a vybudovať cyklotrasu cez banícke obce. Ide o cech s pomerne veľkou členskou základňou (160), získavajú aj nových mladých členov. Na početné otázky odpovedala predsedkyňa a tajomník spolku.
Predseda PSBK poďakoval za vykonanú prác a pripomenúl, že na základe žadosti bude možné podporiť niektoré aktivitu.

K bodu 7. Rôzne
a. Legislatíva - Informácia daná písomne, reagovalo sa aj na aktuálne veci z STV, kde
poslankyňa A.Z upozornila na porušovanie zákona vo veci ťažby štrkov ( čierne ťažby) v oblasti Bratislavy.
Boli potvrdené podania na OBU v Bratislave, vykonáva sa ich preverovanie, starostovia obcí si nie sú vedomí takého konania.
Ďalej sa hovorilo k zákonu č.51/1988 o banskej činnosti, poradca SBK sa zúčastnil rokovania výboru NR k tejto veci, kde boli odrazené niektoré návrhy, je nepredvídateľné čo sa udeje v NR pri jeho prerokovaní.
P. Szombathy hovoril ku geologickému zákonu (k prieskum, budúce využitie ložiska atď.), ku ktorému je veľa negatívnych podnetov.
b. Vyradenie majetku SBK - viď. bod 7b a 7-b-1 podľa odporúčania z rokovania DR. Ide o vyradenie majetku - odpredajom po ocenení s ktorým PSBK súhlasí . Záver v uznesení.
c. Žiadosť SBS o príspevok na konferenciu poriadanú na Repiskách na tému Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie, predložil p. Hrabovský, ktorý podal aj informáciu o priebehu konferencie, kde bolo 65 účastníkov, 23 zo zahraničia, odznelo 22 prednášok. Konferencia bola účastníkmi hodnotená kladne.
d. Informácia k DUALU – Dňa 27. 09. 2018 sa uskutočnilo XXVIII. rokovanie RZ SDV, bola podaná informácia o nástupe žiakov v duálnom vzdelávaní pre školský rok 2018/2019. Ponuka zamestnávateľov bola 2 438 učebných miest. Ku dňu 17. 09. 2018 bolo potvrdených 1 501 miest a zo strany škôl je prísľub 339 miest. Zostalo nepokrytých 598 miest, čo sa ešte rieši. V pracovnej komisii ministerky školstva došlo k zmene .Následné rokovanie Rady bude zabezpečovať SLsK vo Zvolene.

e. Žiadosť F-BERG o príspevok na 66-ty „ Skok cez kožený flek“ bola predložená písomne.

Po naplnení programu v diskusii vystúpili :
- páni Kukelčík, Bača, Szombathy, Hijj kde sa hovorilo k  príspevku pána Greisela z 22.08.2018, ktorý bol vybavený a k pripomienkam smernice nosenia  baníckych uniforiem. Bola stanovená komisia, kde bude otázka smernice prediskutovaná s informáciou na 2 PSBK v Košiciach.

Uznesenie
Riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Ľudovít Kováč. Predstavenstvo návrh uznesenia, doplnené na základe diskusie schválilo.
Ďalej bola daná informácia, že ďalšie rokovanie predstavenstva SBK bude 07. decembra 2018 na F–BERG v Košiciach.  

Na záver predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a hosťom za účasť, ocenil aktívny prístup pri rokovaní a osobitne poďakoval p. Kováčovi z EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia na rokovanie predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

Prievidza : 26.10.2018 Hrabovský
úrad SBK