Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z celoslovenských osláv baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, ktoré sa konali dňa 07. 09. 2018 v Banskej Štiavnici

V rámci celoslovenských osláv sa už tradične organizovali nasledovné podujatia:
Prijatie hostí primátorkou mesta Banská Štiavnica pani Nadeždou Babiakovovou.
Slávnostný „ Šachtág „ Banskoštiavnicko-Hodrušského baníckeho spolku.
XXI. valné zhromaždenie SBK.
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva a otvorenie Salamandrových dní v Kostole sv. Kataríny.
Celoslovenské oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftáriov.
Salamandrový sprievod mestom.

Súčasťou boli aj ďalšie sprievodné akcie organizované Slovenským banským múzeom, Banskoštiavnicko-Hodrušským baníckym spolkom a Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Slávnostné zhromaždenie s udelením vyznamenaní bolo v priestoroch kultúrneho centra Banská Štiavnica, Kammerhofská ulica č. 1. Celkom bolo odovzdaných 36 ocenení udelených MH SR a 10 ocenení udelených MŽP SR.
Ocenenia odovzdali minister hospodárstva pán Žiga a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR pán Susko. Po slávnostnej schôdzi ku DBHGN SR bola pre vyznamenaných a pozvaných hostí, v priestoroch Slovenského banského múzea, recepcia.

Na slávnostnom zhromaždení bolo prítomných celkom 25 hostí, z nich najvýznamnejší boli: p. Peter Žiga, minister hospodárstva SR, p. Boris Susko tajomník MŽP SR, p. Branislav Ondruš, tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, p. Nadežda Babiaková primátorka Banskej Štiavnice, p. Emil Machyna za Radu KOVO, p. Jozef Škrobák, predseda OZPBGN, p. Jozef Pitner za ZHŤPG, delegácia U.S. Steel Košice v čele s p. Kiráľvargom a ďalší.

V Salamandrovom sprievode bolo cez 1000 účastníkov, a to zástupcov baníckeho a hutníckeho stavu, z organizácií, škôl,  baníckych spolkov a cechov zo Slovenska ako aj zo zahraničia. V Salamandrovom sprievode už tradične boli zástupcovia z Čiech, Poľska, Maďarska a Rakúska. Celý priebeh osláv Salamandrových dní mal dôstojnú atmosféru a tešil sa priazni veľkého počtu občanov a turistov mesta banská Štiavnica.

 Ing. Ján Hrabovský, PhD.
riaditeľ úradu SBK