Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania predstavenstva SBK

Informácia z rokovania predstavenstva SBK,
ktoré sa konalo dňa 20. 02. 2019 v PrievidziNa úvod predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, poprial všetkým veľa osobných úspechov v novom roku 2019 a otvoril rokovanie.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Onačila z MH SR a p. Peter Kukelčík predseda HBÚ za MŽP SR p. Vlasta Jánová, a p. Peter Čorej, predseda DR, p. Ján Hijj, za úrad komory p. Ján Hrabovský, p. MUDr. Sitár a p. Širila za banícky spolok Banícke bratstvo – Herrengrunt - Špania Dolina.

PROGRAM :

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.
2. Informácia o výsledkoch r.2018 a zámeroch r.2019 spoločnosti HBP.a.s.
3. Informácia o práci v EUROCOAL za r. 2018 a program r.2019.
4. Informácia o stave prác spracovania SP.
5. Informácia o práci Banícke bratstva – Herrengrunt - Špania Dolina.
6. Rôzne:
a. Legislatíva.
b. Kníha na XXII. VZ SBK - Kvety baní – minerály Banskoštiavnicko-hodrušského rudného rajónu a stredoslovenskej banskej oblasti.
c. Príspevok na 27. banícky ples v Banskej Štiavnici.
d. Program aktivít – Kalendárium 2019.
e. Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2019.
f. Informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2018.
g. Stav členov SBK k 31.12.2018.
h. Informácia k Duálnemu vzdelávaniu a k Rade združenia pre stredné duálne vzdelávanie (RZSDV).
i. Návrh úpravy smernice k uniformám.
j. Informácia zo stretnutia na MH SR – štátny tajomník p. Ferencz .
7. Uznesenie a ukončenie rokovania.

K bodu 1. program a kontrola uznesenia z PSBK, konaného dňa  07.12.2018 v Košiciach.
Predstavenstvo schválilo program rokovania a vyhodnotenie plnenia uznesenia z 07.12.2018.

K bodu 2.)
Informáciu o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP a.s. predložil p. Peter Čičmanec, ktorý informáciu doplnil o aktuálne otázky.
V akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza bolo z podzemia ťažobných úsekov Handlová, Nováky a Čáry v roku 2018 vyťažených 1 502 000 ton uhlia, celkovo vyrazených 10 592 metrov banských diel.
Hornonitrianske bane Prievidza po ukončení ťažby bane Cigeľ v roku 2017, a tým aj výroby a predaja triedených druhov uhlia, vyrábali a expedovali len energetické uhlie v celkovom objeme 1 538 321 ton.
Najvýznamnejšiemu obchodnému partnerovi Slovenským elektrárňam, a.s. Bratislava bolo do Elektrárne Nováky dodaných 1 507 193 ton. Ďalšiemu obchodnému partnerovi - spoločnosti Bukóza Energo vo Vranove nad Topľou bolo dodaných 29 849 t energetického uhlia požadovanej zrnitosti a výhrevnosti.
V pôsobnosti Hornonitrianskych baní Prievidza je aj Hlavná banská záchranná stanica. Hlavná banská záchranná stanica zabezpečovala stálu pohotovostnú službu pre 27 organizácií na celom Slovensku a vykonávala dozor a metodické riadenie troch závodných banských záchranných staníc. Celkovo pôsobilo v banskom záchrannom zbore Slovenska v priemere 235 banských záchranárov, z toho 194 zo spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza. Pohotovostná služba zasahovala pri likvidácii 6 mimoriadnych udalostí.
Z hľadiska pracovnej úrazovosti bol minulý rok na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcim. Počet registrovaných úrazov má od roku 2007 klesajúci trend.
V závere roka skupina Hornonitrianske bane zamestnávala 3332 zamestnancov a ďalších 202 zamestnancov pracovalo na základe zmluvných vzťahov dodávateľským spôsobom.
Investície spoločnosť smerovala predovšetkým do obnovy elektro-strojného zariadenia. Nemalé prostriedky boli investované do banskej čerpacej techniky pre bezpečné zaistenie banskej prevádzky v podzemí.
Hoci finančná situácia bola v priebehu roka zložitá, spoločnosť si plnila záväzky voči zamestnancom, štátnemu rozpočtu, poistným fondom a bankovým ústavom v lehotách splatnosti.
Spoločnosť v roku 2019 predpokladá v troch ťažobných úsekoch vyťažiť 1 520 000 ton uhlia a vyraziť 10654m banských chodieb. Predpokladá sa krytie všetkých investičných a prevádzkových potrieb, súlad medzi výrobou a odbytom, ukončenie realizovania likvidačných prác v podzemí a na povrchu bane Cigeľ, pokračovanie prípravy a rozvoja ťažby v ťažobnom úseku Čáry, kontinuálna ťažba v ťažobnom úseku Handlová a Nováky.

V decembri minulého roka vláda SR schválila vládny materiál ohľadne problematiky transformácie regiónu hornej Nitry v súvislosti s návrhom ďalšieho pokračovania všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny. Tento materiál obsahuje východiská pre riešenie situácie spojenej so skrátením všeobecného hospodárskeho záujmu na výrobu elektriny z domáceho uhlia do konca roku 2023.
Schválený vládny materiál však neznamená okamžité ukončenie ťažby uhlia. Bola daná informácia o zmene rozhodnutia vlády SR k tzv. Všeobecnému hospodárskemu záujmu (využívanie domáceho uhlia), ktorého platnosť skončí v r.2023. Pre riešenie energetickej bezpečnosti na hornej Nitre, je potrebné dobudovať prepojenie siete energetických uzlov Bystričany a Horná Ždaňa. Podľa vývoja v energetike sa rozhodne o útlmovom programe ťažby. Bude potrebné riešiť aj sociálne dopady na obyvateľstvo, k čomu sa pripravuje materiál do vlády SR – stratégia Hornej Nitry.

K bodu 3. )

Informácia o práci v EURACOAL za rok 2018 a program na rok 2019.

Zasadnutie Valného zhromaždenia EURACOAL a výročného zasadania EURACOAL sa konalo v Bruseli dňa 21.1.2019 .
Euracoal mal pre obyvateľstvo a orgány EÚ 5 nasledovných hlavných odkazov:
• uhlie je po rope druhým najvýznamnejším zdrojom energie na svete,
• uholný priemysel chráni v rámci možností životné prostredie prostredníctvom neustále monitorovaných tepelných elektrární,
• existuje silný hodnotový reťazec naviazaný na uhoľný priemysel,
• uhoľný sektor je otvorený zmenám a tiež je aktívny na poli inovácii a hľadaní nových využití uhlia,
• napĺňanie dopytu po energiách a ekonomický rast spoločnosti sú faktory, ktoré musia byť vzaté do úvahy pri rozhodovaní o budúcnosti sektoru uhoľného priemyslu.


Konkrétnu prácu EURACOAL vybavuje päť výborov.

Výbor pre energetiku a životné prostredie: Rieši stanovené hodnoty LCP BREF( limity),

Technicko-výskumný výbor: V rámci programového rámca Výskumného Fondu pre uhlie a oceľ (RFCS) prijatých bolo 7 projektov. Členovia Euracoal by mali pripravovať návrhy na podávanie projektov do programu RFCS.

Európsky sociálny výbor: V oblasti jednania o Klimatickej stratégii do roku 2050 skonštatovali, že ciele Klimatickej stratégie do roku 2030 sú nereálne. Celkom spracovali 8 scenárov, ale len posledné dva scenáre - teda 7. a 8. scenár sú realizovateľné. EÚ stále počíta so znižovaním závislosti od dovozu uhlia, import sa však naopak stále zvyšuje. Dnes nie je známy predpoklad čo bude o 20 – 30 rokov v silovej energetike, aké budú podiely jednotlivých zdrojov /druhov budú v energetických mixoch krajín.

Činnosť a plány Euracoal na rok 2019.
Euracoal pripravuje pre novozvolených poslancov Európskeho Parlamentu brožúru CoalTech 2051 o tom, čo uhlie je, ako a kde sa ťaží a čo sa s ním musí robiť.
Pripravuje nové vydanie zborníka Coal Industry Across Europe, kde sa zverejní sumár ťažieb a energetického využívania uhlia v Európe za predchádzajúce roky.
Pripravuje aj novú brožúru Prípad 550 LCP – BREF (Kapacitné obmedzenia tepelných elektrární), kde sa vysvetlí, prečo a ako EK obišla vedecké poznatky o reálnych možnostiach znižovania vybraných druhov emisii pri tvorbe nezmyselného predpisu pre tepelné elektrárne.
Celá diskusia okolo uhlia – tzv. Uhoľná platforma – je viac-menej len v politickej rovine s dávkou populizmu a sľubov, s absenciou sociálnej spravodlivosti, s vedomím skresľovania skutočností, ako napr. dotácie do energetických zdrojov.

Na otázky vyslovené v diskusii – páni Švejkovský, Kukelčík, Hijj a p. Jánová odpovedal p. Čičmanec.

K bodu 4. )

Informácia bola daná formou prezentácie, ktorú predstavil zástupca MH. Po prerokovaní postupu a úprave pri rokovaní na F-BERG v Košiciach bol inovovaný pôvodne vypracovaný postup zosúladený s programom ppreds. vlády SR do r. 2030.
V diskusii p. Hijj odporučil prepojiť materiály aj od iných subjektov, nepredpokladajú sa výrazne zmeny, energetická politika je riešená samostatne. Bol predložený nový harmonogram postupu prác, v porade ministra to bude v apríli 2019, vo vláde v decembri r. 2019.
K bodu 5.)
Správa o práci Banícke bratstva – Herrengrunt - Špania Dolina bola predložená písomne, ktorú formou prezentácie pútavou formou a znalosťou problematiky doplnil p. Sitár.
Činnosť Baníckeho bratstva je mimoriadne aktívna, organizuje rôzne aktivity, banícke tradície. Múzem medi (Cu) malo 154 návštev s 1799 návštevníkmi zo SR a zo zahraničia – 557 z 10 štátov sveta.Pri overovaní artefaktov okolo výroby a vývozu Cu z okolia Banskej Bystrice do celého sveta spolupracujú s banským múzeom z mesta Bochum v SRN. V r.1500 sa vyviezlo do sveta 60000t Cu, čo bolo dokázené nájdením a overením tzv. Fungerovských ingotov. Venujú sa aj osvete, najmä medzi mládežou, vyrobili tri naučné filmy ktoré sú známe aj celosvetovom priestore. Pracuje sa na obnove starej kaplnky k 500-ročnému výročiu povstania baníkov, ktoré bolo v r. 1525-26.
Na otázky odpovedal p. Sitár, ktorý žiaľ konštatoval väčší záujem o spoluprácu zo zahraničia ako zo Slovenska.
Predseda PSBK poďakoval zástupcom Baníckeho bratstva za ich historickú ,tvorivú a výchovnú činnosť pri propagácií baníctva našich predkov.

K bodu 6.)
6.a) Prehľad právnych noriem predložený písomne, ktoré doplnil p. Hijj.
Bolo upozornené na niektoré zmeny okolo školského zákona , k novým STN- normám kde bude možnosť aj zapožičania.
Bolo hovorené k zákonu o EIA ktorý je v medzirezortnom pripomienkovaní.
Odporúča sa dať zo strany SBK pripomienky k lehotám, k účasti zástupcov na rokovaní – len prítomní môžu dať pripomienky, riešiť len pripomienky ktoré majú oporu v zákone

6.b) Informáciu o príprave vydania a  zakúpení kníh.
Kvety baní – minerály Banskoštiavnicko - hodrušského rudného rajónu a stredoslovenskej banskej oblasti. Kniha bude zabezpečená v spolupráci s  Banskoštiavnicko – Hodrušským spolkom a MH SR.

6.c) Žiadosť organizátorov o príspevok na 27. banícky ples predložil riaditeľ úradu komory.
Schválený bol príspevok vo výške 300 € ktorý je v rozpočte SBK na r. 2019.

6.d) Program aktivít - Kalendárium 2019 bol predložený písomne, prípadné zmeny budú spresnené a následne bude daná informácia.

6.e) Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2019.
Plán bol aktualizovaný, 5. zasadnutie PSBK bude 19. júna v Hodruši.
6.f) ) Informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2018.
Informáciu o plnení rozpočtu za r.2018 k 31.12.2018 podal riaditeľ úradu SBK, rozpočet bol dodržaný v zmysle uznesenia z VZ. . DR prerokuje závierku rozpočtu na svojom aprílovom zasadnutí.

6.g) Stav členov SBK k 31.12.2018.
Informácia bola daná písomne , v SBK je 44 členov, členské zaplatili všetci členovia. Nahlásené zmeny adresy boli aktualizované, v Bulletíne sú aaktualizované.
6.h) Správa DUAL
Dňa 24.12.2019 a 20.02.2019 boli rokovania RZSDV, na stretnutiach bol zástupca SBK p. Nemeth. Niektoré úlohy budú riešené v parlamentnom výbore pre vzdelávanie. O nových zámeroch bude daná informácia na aprílovom zasadnutí.
Na rokovaní RZSDV boli prijaté dotácií pre DUAL, čiastka pre SBK je 4 138 €. Takto bude podaná žiadosť na jej čerpanie.
Body 6h-1,2,3 informatívne správy sa zobrali na vedomie.
Bod 6-h-4 Návrh členov sektorovej rady ( príloha 6h-4 ) pre Ťažbu a úpravu surovín bol schválený.

6.i) K predloženému návrhu zmeny riadiaceho aktu k baníckym uniformám.
Diskutované zmeny budú zapracované do návrhu, ktorý bude predložený na MH.

6.j) Informácia zo stretnutia na MH SR – štátny tajomník p. Ferencz.
Využitie nformácie o stretnutí zástupcov APZ so štátnym tajomníkom p. Ferenczom bude riešiť každý individuálne podľa potreby.
K bodu 7. Uznesenie a ukončenie rokovania
Návrh uznesenia po doplnení bol schválený.
Najbližšie rokovanie predstavenstva SBK bude v apríli 2019.
Na záver predseda predstavenstva poďakoval členom a hosťom PSBK na jednaní za účasť a aktívny pristup, nasledne rokovanie ukončil
Prievidza 28.02.2019 Ing. Ján Hrabovský, PhD.
riaditeľ úradu komory