Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

4PSBK-BA

Informácia z rokovania 4PSBK ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 04. 2019 v Bratislave

  

Na úvod podpredseda predstavenstva p. Levoča privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie. Prítomní  boli všetci členovia PSBK.

Následne predseda predstavenstva SBK p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných, poďakoval hostiteľom z NAFTA a.s za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MŽP p. Vlasta Jánova, za MH p. Onačila, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, p. Ján Hijj, predseda  ZBSS p. Erik Sombathy, riaditeľ  úradu SBK p. Ján Hrabovský a pán doc. Ján Sand z baníckeho spolku PERMON v Mariánke.  

 

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členmi predstavenstva  schválený:

  1. Otvorenie, program a kontrola úloh.
  2. Informácia o práci a.s. Nafta.
  3. Informácia o programe MŽP SR na r. 2019.
  4. Ročná účtovná závierka za r. 2018.
  5. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.
  6. Informácia o práci spolku PERMON Maríanka.
  7. Informácia o príprave 12. stretnutia  baníckych miest a obcí Slovenska - Ľubietova.

Rôzne:   a)Legislatíva.

             b)Správa zo zasadnutia RZSDV (rada pre duálne vzdelávanie).

             c)Žiadosť o príspevok OZ Libetha Ľubietová - 12. stretnutie baníckych miest a obcí Ľubietová.

             d)Dotácia z MŠVVaŠ SR na Duálne vzdelávanie.

             e)Z mena zastúpenia SBK v komisii východoslovenského kraja p. Dančišin – p. Oravec.

             f)Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca na ŠVK ( Študentská vedecká konferencia).

            g)Žiadosť F-BERG, najlepšia absolventská práca 2019

      9.  Uznesenie a ukončenie

 K bodu 1.)     

Kontrola plnenia uznesení bola predložená písomne, pripomienky neboli a vyhodnotenie bolo schválené.

 K bodu 2.)

Informácia bola spracovaná písomne, v  prezentácii p. Levoča informoval o ďalších zámeroch NAFTA a.s. , informoval o štyroch prieskumných územiach v SR (Záhorie, Trnava, Topoľčany a východné Slovensko) spolu s UA. Bol premiestnený riadiaci dispečing, spolupráca s OMV (záchranári) Na početné otázky (páni Kukelčík, Sand, p. Jánová) odpovedal pán Levoča, ktorý uviedol príklady likvidácie a následnej rekultivácie plôch, kde boli ťažobné vrty (Cenín, Kalisko, Moravany), náklad cez 2,1 mil. €. NAFTA a.s.  je na piatom mieste v EU ( kapacita) pri prevádzkovaní  plynových zásobníkov. 

 K bodu 3.)

Informácia o programe MŽP SR za r. 2018 bola spracovaná písomne. Správu doplnila p. Jánova, pripomenula stály záujem o prieskum územia, znižujú sa operačné programy, preferované sú potreby riešenia environmentálnych záťaží.

Na otázky využitia geotermálnej energie (páni Szombathy, Kukelčík) a prečo nie je financovaná, odpovedala p. Jánova, povolené je len priemyselné využitie.

 K bodu 4.)

Ročná účtovná závierka za rok 2018.

Predložený súhrnný materiál, ako bol predložený do DR, dostali aj členovia predstavenstva,  k správe neboli pripomienky.

 K bodu 5.)

Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

Správa predložená písomne, ktorú v zastúpení predsedu DR predložil p. Hrabovský.

  

K bodu 6.)

Informácia o práci OZ PERMON  - Mariánka.

Správa predložená písomne, správu  doplnil p. doc. Ján Sand a informoval aj o ďalších aktivitách spolku. Spolok svojimi aktivitami zachováva a pripomína prácu jedinej bridlicovej bane na Slovensku. Tabuľky z bridlice sa využívali v minulosti pri výučbe v školách aj v krajinách blízkeho východu. Na ďalšie aktivity SBK prispela čiastkou 100,-€.

Predseda PSBK poďakoval za odvedenú prácu.

K bodu 7.)

Informácia o príprave 12. stretnutia ZBSS v Ľubietovej.

Na stretnutie je prihlásených cez 840 účastníkov, 35 obcí, 58 spolkov. Na piatkový šachťák (17.05.2019) je prihlásených 350 účastníkov.

SBK bude mať na 12. stretnutí účasť.

 K bodu 8.)

Rôzne :

  1. a) Legislatíva.

Správa daná písomne, diskusia k správe o stave podnikateľského prostredia v SR, kde diskutovali p. Kukelčík, p. Jánova a ďalší. Zlepšovateľské prostredie sa nezlepšuje, naopak stále sa zvyšujú nároky okolia, ako napr. – doručovanie dokumentácie každému možnému účastníkovi rokovania, dokumentácie okolo starých banských diel, do rozhodovania vstupuje aj tzv. Druhová ochrana – napr. žaby, mloky atď.

 b) Správa z XXXII. zasadnutia RZSDV bola daná písomne, ďalej bola daná informácia z marcového zasadnutia v PN, ďalšie je plánované 25.04. 2019 v Nemšovej.

Je pripravovaná zmena RZSDV - RadY zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania -založeného podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka

na záujmové združeniE právnických osôb .

 c) Žiadosť o príspevok OZ Libetha Ľubietová - 12. stretnutie baníckych miest a obcí Ľubietová.

OZ Libetha Ľubietová podala písomnú žiadosť o finančnú podporu k zabezpečeniu XII. stretnutia baníckych spolkov, ktoré bude 17.-19.05.2019 v obci Ľubietová.

SBK na predmetné stretnutie schvalila príspevok vo výške 300,-€.

 d) Dotácia z MŠ,V,VaŠ na Duálne vzdelávanie.

V roku 2019-2020 bolo pre SBK vyčlenených 4138,- € ( príloha 8-d-1), žiadosť bola podaná.

 e) Zmena zastúpenia SBK v komisii Vychodoslovenského kraja. Dančišin – Oravec.

Pán Dančišin požiadal z dôvodu pracovnej záneprázdnenosti o zmenu zastúpenia SBK v komisii  KROVP (Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu).

Po konzultácií a rozhovore bude zástupcom SBK v komisií p. Dušan Oravec.

PSBK zmenu zastúpenia SBK v KROPV schvaľuje, list bol odoslaný.

 f) Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca na ŠVK (Študentská vedecká konferencia).

F-BERG písomne požiadala o finančný príspevok autorovi za najlepšiu prácu na študentskej vedeckej konferencii organizovanou F BERG.

PSBK schvaľuje finančný príspevok vo výške 150,-€ autorovi najlepšej práce a poveruje p. Cehlára toto ocenenie odovzdať

g) Žiadosť F-BERG, najlepšia absolventská práca za rok 2019.

Pán dekan Cehlár požiadal o ocenenie najlepšej absolventskej práce študenta, ktorý ukončil štúdium na F-BERG v Košiciach r. 2019.

PSBK schvaľuje finančný príspevok vo výške 150,-€ pre autora najlepšej absolventskej práce .

 K bodu 9.)

Uznesenie a ukončenie rokovania.

 Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, ďalšie  rokovanie predstavenstva bude 19. júna 2019 v Hodruši - Hámroch.

 

Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval p. Levočovi z NAFTA a.s. za vytvorenie príjemného prostredia rokovanie predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

Prievidza 10.05.2019                                                                     Ing. Ján Hrabovský PhD.

                                                                                                             riaditeľ úradu komory