Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z 5PSBK - Jún 2019

Informácia

z rokovania 5.PSBK dňa 19. 06. 2019 v Hodruši-Hámroch

  Na zasadnutí PSBK sa zúčastnilo 6 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory, poradca SBK  a 5 hostí. Ospravedlnili sa p. Pekarčíková (D) , p. Cehlár (ZSC) a p. Kováč (prac. Porada), z hostí sa ospravedlnili p. Petrovič ktorého zastúpil p. Jarábek.

 Na úvod člen predstavenstva p. Ivan Bača privítal všetkých prítomných a poprial členom PSBK a prítomným hosťom vecné a úspešné  rokovanie.

Následne predseda predstavenstva SBK p. Peter Čičmanec poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o.   za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MŽP SR p. Vlasta Jánova, generálna riaditeľka odboru,  za MH SR  p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ,  predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Erik Sombathy, p. Ján Hrabovský riaditeľ  úradu SBK,  p. Ján Hijj, poradca SBK a p. Ivan Lepeň za  OZ EIZENBACH.

  Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky. Predložený  program bol schválený.

Program rokovania :

 1. Otvorenie, privítanie hostí, kontrola úloh. (p.  Hrabovský)
 2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o. (p. Bača
 3. Informácia o 12. stretnutí baníckych miest a obcí Slovenska v Ľubietovej. (p. Hrabovský, doplní p.Szombathy)
 4. TOO na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici.(p. Hrabovský)
 5. Informácia o práci OZ EISENBACH – Vyhne (p. Lepeň)
 6. Informácia Duálne vzdelávanie na r.2019-2020 (p. Hrabovský)
 7. Rôzne:
  1. Legislatíva (p. Hijj)
  2. Vyznamenaní na deň baníkov v r. 2019. (p. Hrabovský)
  3. Informácia o finančných prostriedkoch na DUAL  (p. Hrabovský)
  4. Informácia. zo zasadnutia RZSDV (p. Hrabovský)
  5. Informácia k riešeniu podnikateľského prostredia (p. Hrabovský)
  6. DB 2019 – správy členov SBK – predložiť do 15.07.2019 (p. Hrabovský )
  7. Informácia k rozpočtu 2019 – osobne (p. Hrabovský )
 8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

                  Ku kontrole plnenia uznesení, materiál bol predložený písomne (bod č. 1.), riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť. K predloženému materiálu neboli pripomienky a  plnenie úloh bolo schválené.

 Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o. bola spracovaná písomne, bod č. 2. V prezentácii p. Ivan Bača  informoval o stave a ďalších zámeroch spoločnosti Slovenská banská s.r.o.

V roku 2018 spoločnosť Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša – Hámre pokračovala v realizácii banskej činnosti v dobývacom priestore Banská Hodruša a osobitnom dobývacom priestore Banská Štiavnica VII.

  Spoločnosť v uplynulom kalendárnom roku 2018 dosiahla nasledovné výrobné výsledky :

- ťažba polymetalických rúd    :           42.580 t                 - 1.634 t  (porovnanie s rokom 2017)          

- ťažba jaloviny                       :          25.920 t                 - 1.050 t     

- razenie banských diel           :            3.007 m               -     25 m

- výlomy                                :         8.633 m3             + 1.078 m3

- prieskumné vrty                   :            6.096  m            +   796 m

- spracovanie rudy                 :        45.820  t               - 2.539 t

- priemerná kvalita vsádzky   :         11,2 g/t Au         + 0,8 g/t

 - výroba koncentrátu             :           1 094,5  t                + 152 t     

- priemerná výťažnosť na Au :         88 %                       - 2 %               

- dosiahnutý predaj kovov   :         Zlato      : 505,20 kg     + 58,94 kg            

                                                           Striebro :   328,01 kg     - 85,30 kg          

                                                         Olovo     :  107,61 t         - 41,954 t          

                                                           Meď       :    20,46 t        - 10,440 t          

                                                           Zinok      :  140,09 t        - 25,210 t        

     V roku 2018 bol zaznamený mierny vzostup priemernej ceny zlata na úroveň 34.538 €/kg. (2017 = 34.008). Spoločnosť výrobou dosiahla výkony v porovnaní s predchádzajúcim rokom  vyššie o 2,1 mil. €.

   Spoločnosť Slovenská banská s.r.o  zostáva naďalej vo finančne stabilnej úrovni, plniaca si včas všetky mzdové a daňovo odvodové povinnosti, vytváranie zdrojov pre ďalší rozvoj a modernizáciu bez nutnosti čerpania externých úverových zdrojov.

 Zámery spoločnosti.

Cieľom Slovenskej banskej, s.r.o. pre budúce obdobie je zabezpečiť objem prieskumných prác formou ražby nových otvárkových banských diel v predpokladanom ročnom objeme cca 2 500 m, dosiahnuť ťažbu rudy na úrovni cca 40.000 ton o plánovanej priemernej kvalite 10 g/t. Naďalej sa v podzemí chceme zameriavať na zlepšovanie pracovných podmienok k čomu prispieva aj rozširovanie antivibračného programu pre všetky horizontálne razené banské diela a postupne využívať vydobyté priestory na ukladanie jaloviny.

V priebehu roku 2019 je nevyhnutné začať realizovať zámery, ktoré umožnia realizovať otvárkové práce zamerané na sprístupnenie nových hlbinných obzorov pod úrovňou XVII. obzoru.

V technológii procesu úpravy pri spracovaní polymetalických rúd sa zamerali na skvalitnenie drvenia, triedenia a mletia, zaoberáme myšlienkou spracovania pevnej časti kalu ukladaného na odkalisko, ktorá obsahuje úžitkové zložky (Au, Ag).

V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave pracujeme na vytvorení meračského a geologického 3D modelu bane aplikovaním Geografického informačného systému (GIS).

V súčasnej dobe riešime náročnú úlohu nedostatku odborne a prakticky pripravených pracovníkov pre oblasť dobývania a úpravy nerastov.

 V diskusii vystúpili p. Kukelčík, p.Jánová, p. Čorej k problémom technickej dokumentácie, k technológii vŕtania, stavov. Pán Bača odpovedal na otázky, niektoré budú vzájomne diskutované. 

 

Informácia o 12. stretnutí baníckych miest a obcí Slovenska v Ľubietovej 17-19.05.2019 bola predložená písomne ktorú doplnil p. Szombathy.

Od 10,00 hod. bolo zasadnutie Rady združenia, PSBS, od  13,00 hod sa konala konferencia o kultúrnom dedičstve baníckych regiónov SR, ČR a Poľska, informácia k filmu, ktorý bol natočený o dobývaní a vývoze medi zo Španej Doliny  do sveta.

O 15,30 hod. sa konala v rímskokatolíckom kostole bohoslužba (3-farári) a ocenenie zaslúžilých členov za udržiavanie baníckych tradícií. O 17,45 hod. bolo pred obecným úradom slávnostné  otvorenie  XII. stretnutia baníckych miest, obcí a Baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Stretnutie pokračovalo od 19,00 hod. slávnostným „ Šachtágom „, v sobotu a nedeľu podľa programu.

V diskusii vystúpili p. Jánova, p. Szombathy, p. Kukelčík, a p. Hrabovský, ktorí ocenili organizátorov za technické a organizačné zvládnutie podujatia.

PSBK oceňuje prácu starostu a OZ Libetha, organizátorom bol zaslaný ďakovný list.

 

Informáciu o TOO, príloha č. 4, na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici, podal riaditeľ úradu komory. Informáciu z porady k salamandrovým dňom u primátorky p. Babiakovej podal p. Szombathy. Salamandrové dni v Ban.  Štiavnici budú  05. -  07. 09. 2019, oslavy dňa baníkov v Handlovej 30-31.08.2019  

Na otázky odpovedali p. Szombathy a Hrabovský.

Na VZ SBK bude pre účastníkov pripravená kniha HNILČÍK – sprievodca podzemia

 Informácia o práci OZ EISENBACH-Vyhne bola podaná písomne, ktorú doplnil predseda OZ p. Lepeň.

Občianske združenie Eisenbach Vyhne vzniklo v roku 2010 v obci s bohatou baníckou, strojárskou, pivovarníckou a kúpeľnou históriou. História baníctva sa spočiatku spájala s ťažbou železných rúd a neskôr sa Vyhne stali  významnou  oblasťou ťažby strieborno-zlatých rúd v banskom závode Sv. Antona Paduánskeho.

V  roku 2016 OZ Eisenbach  vydalo stručného sprievodcu po náučnom chodníku. Pravidelne sa zúčastňujú baníckych akcií , ktoré organizuje  Združenie banských miest a obcí Slovenska.

Dňa 15.6.2019 sa konal už po desiatykrát   Vyhniansky Trnád 2019.

V roku 2018 združenie vydalo knižnú publikáciu „ Vyhnianske bane - zabudnutá história“. Venovaná je vyhnianskemu baníctvu od najstarších čias až po ukončenie ťažby zlatostrieborných rúd vo vyhnianskom revíre v roku 1947.

Na otázky k aktivitám, členstvu (15), spolupráci – odpovedal p. Lepeň.

Predseda PSBK poďakoval za vykonanú prácu a poprial veľa elánu do ďalšej práce a pri udržovaní baníckych tradícií.

 Informácia o duálnom vzdelávaní na r.2019-2020.

Duálne vzdelávanie je zabezpečované v HBP, a.s. a na BME o.z.

V júni 2018 v systéme duálneho vzdelávania ukončilo štúdium 12 žiakov SOŠ T. Vansovej v Prievidzi, z toho 6 obrábačov kovov (2433 H) a 6 mechanikov strojov a zariadení (2466 H 02). Do pracovného pomeru nastúpili 2 žiaci - obrábači kovov (z toho 1 rozviazal pracovný pomer dohodou). Predpokladaný nástup do zamestnania je júl 2020.

V júni 2019 ukončia štúdium na pracoviskách HBz., a.s. - o.z. BME 8 žiaci 4. ročníka maturitných odborov: Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4 žiaci) a Mechanik strojov a zariadení (4 žiaci).

Od septembra 2019 by mali do 1. ročníku nastúpiť 6 žiaci učebného odboru 2433 H - obrábač kovov. Uvedení žiaci majú prísľub zamestnávateľa o poskytnutí možnosti štúdia v systéme duálneho vzdelávania.

 HBP, a.s.

V zmysle zákona č. 61/2015 Z.z. zabezpečujeme v súčasnosti duálne vzdelávanie v učebnom odbore 2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová technika na pracoviskách HBP a.s pre:

 • 8 žiakov 3. ročníka (5 žiakov SOŠ T. Vansovej v Prievidzi a 3 žiaci SOŠ Lipová v Handlovej). S uvedenými žiakmi boli uzatvorené učebné zmluvy. 4 žiakov 2. ročníka SOŠ Lipová v Handlovej.
 • Odborný výcvik v 1. ročníku vykonávajú na školách ďalší 5 žiaci (4 žiaci SOŠ T. Vansovej v Prievidzi a 1 žiak SOŠ Lipová v Handlovej), s ktorými máme uzatvorené učebné zmluvy. Títo žiaci nastúpia od septembra 2019 na pracoviská ÚEÚ v Novákoch, kde bude od 2. ročníka prebiehať odborný výcvik.

Od školského roku 2019/2020 pripravujeme zmluvu o duálnom vzdelávaní so SOŠ Lipová 8 v Handlovej na zabezpečenie duálneho vzdelávania pre 5 elektromechanikov pre silnoprúdové zariadenia. Prijímacie konanie žiakov bolo uzatvorené 18. júna 2019.

 

V bode rôzne bolo prerokované

 7a) Legislatíva (p. Hijj).

 7b) Vyznamenaní na deň baníkov v r. 2019. (p. Hrabovský).

 7c) Informácia o finačných prostriedkoch – dotácia na DUAL (p. Hrabovský).

 7d) Informácia zo zasadnutia RZSDV (p.Hrabovský).

 7e) Informácia k riešeniu podnikateľského prostredia (p. Hrabovský).

7 f )VZ DB 2019 – správy členov SBK – doručiť do 15.07.2019 (p. Hrabovský).

7g) Informácia k rozpočtu r .2019 – osobne (p. Hrabovský).

a)Legislatíva.

Vypracovanú správu doplnil p. Hijj.

 1. Kukelčík - upozornil na riešenia k žiadosti povoľovania trhacích prác, k účastníkom konania, je potrebné sa do 27.06.2019 vyjadriť k zmenám o EIA, ktoré sú už uvedené na portáli MŽP SR – rokovanie na MH bolo vykonané, medtirezortné s MŽP zabezpečí MH.

Diskutovali

 p.Jánova k zmenám  EIA, - stanovisko MŽP -l zákaz riešenia podnetov, ktoré sú nad rozsah zákona“.

 1. Jarábek - hovoril k stretnutiu s MŽP SR, rozpory zatiaľ neboli prekonané.
 2. Kukelčík – odporúča, aby sa kontrolovala realizácia už dohodnutých problémov, či následne nedošlo k zmene, dosledovať pripomienky.
 3. Hijj – je potrebné realizovať stretnutie na MH SR, SBK, HBÚ (21.06.2019 – p. Hijj, p. Jarabek, p. Balog) a po odsúhlasení ministrom, ich opätovne prerokovať na MŽP SR.

Hovorilo sa aj k stavebnému zákonu kde je cca 1400 pripomienok.

b) Vyznamenaní na DB v r. 2019.

V komisii ( mala tripartita) bol prerokovaný návrh zo strany subjektov SBK na vyznamenania, ktorý bol odporúčený MH SR na  schválenie. Celkom bolo podaných  35 návrhov rezortných vyznamenaní. MŽP SR  návrh ešte nepredložilo.

c) Informácia - prostriedky ( dotácia ) na DUAL.  

SBK má na DUAL-ne vzdelávanie vo forme dotácie z MŠVVŠ SR priznanú čiastku 4138€

Zmluva bola podpísaná 26.06.2019.

d) Informácia zo zasadnutí RZSDV.

Pre informáciu a oboznámenie sa o postupe riešení, boli predložené zápisy z 34, 35 a 36 zasadnutia RZSDV.

f) Informácie k riešeniu podnikateľského prostredia.

Pripomienky k zmene St. zákona a EIA boli na MH predložené , dňa 21.06.2019 bolo stretnutie na MH SR pripomienky k EIA, p. Kukelčík ďalej informoval o zmenách v zákonnej úprave o obnove odbornosti výkonávať trhacie práce a k zmene účastníkov pri  povoľovaní   banskej činnosti. (len priamo zainteresovaní). 

g) VZ DB 2019 – správy členov SBK – predložiť do 15.07.2019.

Bola vyslovená požiadavka na zaslania výsledkov o činnosti oslovených členov SBK za účelom vypracovania správy na 22.VZ SBK

 ( podklady pre správu na VZ )

h) Informácia k rozpočtu 2019.

Bola podaná informácia o predpoklade plnenia rozpočtu na r. 2019 z ktorej vyplýva, že pre zachovanie vyrovnaného rozpočtu je potrebné pre HBP a.s., Prievidza, Nafta a.s. Bratislava a SMZ a.s. Jelšava zvýšiť členské za člena z 3€ na 4€. Prípadné dorovnanie výsledku bude riešené položkou

7 – Iné.

Po krátkej rozprave prítomní členovia PSBK návrh schválili.

Rozhodnutie zapísať do uznesenia a predložiľ na VZ SBK 06.09.2019 k schváleniu.

Predseda PSBK vyzval účastníkov či sú nejaké otázky, ktoré je treba prerokovať, pripomienky neboli, pristúpilo sa k prerokovaniu doplneného uznesenia z 5. PSBK, ktorý predložil riaditeľ úradu SBK.

Bolo odsúhlasené, že overovateľom zápisnice a uznesenia bude p. Ivan Bača.

Riaditeľ úradu SBK informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva a DR bude 21. 08 2019 o 10.00 hod. v Jelšave – Hrádok, rokovanie DR bude od 09,00 hod.

Na záver predseda predstavenstva poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, osobitne poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia rokovanie predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

 

Prievidza : 01.07.2019                                                           Hrabovský za úrad SBK