Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z valného zhromaždenia SBK

Informácia z valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,
ktoré sa konalo dňa 06. 09. 2019 v Banskej Štiavnici

 

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.
Predložil návrh, aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:
Ing. Jaroslav Švejkovský, Ing. Ján Petrovič PhD, RNDr. Vlasta Jánová, Mgr. Nadežda Babiaková, Jozef Škrobák a Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
Predseda predstavenstva SBK predložil návrh programu valného zhromaždenia tak, ako bol uvedený na pozvánkach pre delegátov s hlasovacím právom. Návrh bol hlasovaním prijatý bez doplnkov.


K bodu č. 1

1.) Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.
2.) Predloženie a schválenie programu VZ.
3.) Voľba predsedu VZ, zapisovateľa,  overovateľa zápisu, skrutátorov.
4.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
5.) Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.
6.) Správa mandátovej komisie.
7.) Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie a stanovisko DR k účtovnej
závierke.
8.) Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2018.
9.) Výška členského príspevku na rok 2019.
10.) Finančný rozpočet komory na rok 2019.
11.) Výška členského príspevku na rok 2020.
12.) Diskusia.
13.) Návrh uznesenia a jeho schválenie.
14.) Záver VZ.
15.) Prezentácie členov SBK.

Pripomienky k návrhu programu neboli, za program hlasovali všetci prítomní.

Za predsedu VZ bol schválený pán Ing. Jaroslav Švejkovský, ktorý sa ujal riadenia rokovania valného zhromaždenia. V ďalšom boli schválení členovia mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľ a overovateľ zápisnice.

Správu o činnosti predstavenstva a plnení úloh z  XXII. VZ SBK predložil predseda predstavenstva SBK Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., informáciu o zasadnutiach predstavenstva SBK podal Ing Ján Hrabovský, PhD., riaditeľ úradu SBK.
Správy o činnosti členov SBK boli dané delegátom v písomnej forme, prezentáciu pripravili (SSTVP, Rudné bane, š.p., F-BERG – Košice a Ing. Richard Kaňa – strieborné bane v Bolívii – POTOSI).

Správu mandátovej komisie predložil jej predseda JUDr. Pavol Rafaj. Konštatoval, že z pozvaných 57 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 46 delegátov, čo je 80,7 %-tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 33 členov komory zo 46 členov komory, čo je 71,7 %. Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.


Správu o činnosti dozornej rady predniesol jej podpredseda DR prof. Ing. Viliam Bauer, PhD. Zároveň predložil stanovisko DR k účtovnej závierke, ktorú DR odporúča VZ schváliť bez výhrad.

Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018 predložil riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD.
Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2018 schváliť bez výhrad. Ročná účtovná závierka (doložená v listinnej podobe v materiáloch delegátov), po prerokovaní v pléne a po odporučení dozornou radou, bola schválená jednomyseľne počtom 46 hlasov.

Riaditeľ Úradu komory po prerokovaní a odporučení PSBK predložil návrh zmeny členského príspevku za rok 2019 pre HBP a.s., Nafta a.s. a SMZ Jelšava a.s. nasledovne:
Pre právnické osoby 4€ na zamestnanca, ostatné platby sa pre r.2019 nemenia.
Návrh zmeny členského príspevku za rok 2019 pre HBP a.s., Nafta a.s. a SMZ Jelšava a.s.na rok 2019 bol schválený s počtom 46 hlasov (všetci prítomní delegáti).


Riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD. predložil návrh na schválenie rozpočtu komory na rok 2019. Návrh rozpočtu je priložený k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.
Návrh rozpočtu na rok 2019 bol schválený s počtom 46 hlasov (všetci prítomní delegáti).


Riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD. predložil návrh na schválenie členského príspevku na rok 2020 nasledovne

◦ pre právnické osoby 4,00 €, na zamestnanca najmenej 730€,
◦ pre občianske združenia s právnou subjektivitou 365€,
◦ pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, výskumné ústavy a Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica 185 €,
◦ pre fyzické osoby 110 €,
◦ Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.
Termín splatnosti je do 30.6.2020. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 730 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2020 a 31.12. 2020.


Návrh výšky členského príspevku na rok 2020 ( zvýšený o 10%) bol schválený s počtom 46 hlasov (všetci prítomní delegáti).


V rámci diskusie vystúpil:
Pán Ing. Ján Petrovič, PhD. z MH SR, ktorý oboznámil delegátov so stavom rozpracovania SP, k rokovaniu o zmene zákona o EIA, k národnému energetickému a klimatickému plánu a k akčnému plánu SR do r. 2030. Vyslovil spokojnosť so spoluprácou s SBK a s výsledkami SBK.
Pán Ing. Erik Szombathy sa poďakoval za dobrú spoluprácu a podporu ZBSCS, požiadal o podporu aktivity pre mládež cez organizovanie tzv. LBU ( letná banská univerzita ) pre deti, ktorej cieľom je aj touto formou priblížiť činnosť a potrebu baníctva pre spoločnosť. V súvislosti so skonom pána Vilíma, požiadal o vzdanie úcty minutou ticha na jeho pamiatku a tak oceniť jeho prácu pri vzniku SBK a ZBSCS.
Pán Ing. Ján Foltýn vyslovil myšlienku vyzvať spoločnosť na diskusiu, čo je prednejšie a dôležitejšie, ako zabezpečiť stabilitu a rozvoj spoločnosti a tým spokojnosť ľudí SR. Je potrebné odborne, bez emócií, diskutovať a s rozvojom nových postupov a technológií využívať domáce zdroje surovín. Voda a suroviny rozhodnú o budúcnosti spoločnosti, nie populistické krátkodobé vyhlásenia.

Správu návrhovej komisie -  návrh uznesenia z valného zhromaždenia predniesol jej predseda Ing. Jozef Levoča, MBA. Návrh uznesenia delegáti valného zhromaždenia schválili jednomyseľne.

Valné zhromaždenie ukončil predseda valného zhromaždenia Ing. Jaroslav Švejkovský

O výsledkoch členov SBK, formou prezentácie informovali Ing. Marian Beňovský, PhD. za SSTVP, Ing. Adolf Lunev za Rudné bane, š.p., prof. Ing. Viliam Bauer, PhD. za F-BERG TU Košice a Ing. Richard Kaňa.

 


Prievidza 24.09.2019 Ing. Ján Hrabovský, PhD.
riaditeľ úradu SBK