Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia - 4PSBK apríl 2020

Informácia zo  4.PSBK – apríl 2020.

 Pracovné materiály boli členom PSBK zaslané mailom a záznam schválený  
formou „ per rollam „  apríl 2020.

                                                           

          V súvislosti so šírením COVID -19 boli vládou SR prijaté mimoriadne opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu tohto ochorenia. Jedným z mnoho opatrení,  je aj  zákaz zhromažďovania sa osôb.
Rokovanie 4. PSBK  bolo pripravované na  29.04.2020 v Bratislave. Vzhľadom na vývoj situácie to nebolo možné.  Je pravdepodobne, že aj v máji, po povolení niektorých činností, to bude problematické.
Keďže život ide ďalej, nebolo by dobré, aby sa veci posúvali, keď je ich možné riešiť inak. Rozhodnutia a riešenia  presúvajú všetci, všetko sa všade odkladá na neskôr. PSBK po zvážení situácie prijalo rozhodnutie prerokovať materiály 4.PSBK  formou „ per rollam“.
Takým spôsobom bolo organizované a prebehlo aj rokovanie DR začiatkom apríla.   
Pracovný materiál bol členom PSBK odoslaný emailom a  po zaslaní a preštudovaní  materiálov ho členovia PSBK schválili a svojím podpisom, vo forme  pdf., potvrdili. Súhlas všetkých členov  PSBK a DR je založený v dokumentácii DR a  PSBK.  Materiály 4.PSBK boli odoslané aj hosťom, ktorí sú na zasadnutia PSBK prizývaní.   

Predmetom 4. PSBK bol nasledovný program: 

               1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia z 3.PSBK vo Vyšnej  Boci.
               2. Informácia o práci  ŠGUDŠ – BA  (preložené na 5.PSBK). 
               3. Informácia o programe MŽP SR na  r. 2020. 
               4. Ročná účtovná závierka za rok 2019. 
               5. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.  
               6. Informácia o príprave 13. stretnutia  baníckych miest a obcí Slovenska
                 ( preložené na 5.PSBK). 
               7. Rôzne
                 7.1 Legislatíva.                                                         
                 7.2 Žiadosť F-BERG, najlepšia diplomová práca r.2020.
                 7.3 Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca na ŠVK (Študentská vedecká konferencia).
                 7.4 Informácia o rokovaní RZSDV.
             8. Uznesenie – záznam.

Po preštudovaní predložených materiálov členovia PSBK prijali nasledovné závery:

Predstavenstvo SBK : 

I. berie na vedomie        
            
- vyhodnotenie plnenia uznesení,
- informáciu o plnení programu MŽP SR za r. 2019 a na r.2020, 
- informáciu o účtovnej závierke za rok 2019,               
- informáciu  o činnosti Rady združenia pre systém duálneho vzdelávania,
- informáciu o príprave 13. Stretnutia baníckych spolkov a cechov SR v Prešove,
    
II. schvaľuje
             
- odmenu 150,- € za najlepšiu študentskú prácu ŠVK – 2020,
- odmenu 150,- € za najlepšiu absolventskú prácu r.2020 (sponzorská zmluva),
- miesto rokovania predstavenstva SBK v mesiaci jún - Hodruša-Hámre,

III. ukladá

1. Priebežne kontrolovať prípravu v duálnom  odbornom vzdelávaní pre  r. 2020  a prípravu na r. 2021. O stave plnenia podať
          informáciu na predstavenstve v júni 2020.
         T: v texte       Z : riaditeľ úradu SBK

2.        Správu DR o hospodárení SBK za r. 2019, ktorá bude predložená na VZ 2020, prerokovať na predstavenstve SBK v mesiaci august.
         T: v texte                                              Z: predseda DR


3. Predložiť informáciu o návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na  roky 2021 – 2030.
          T: 4. PSBK                                                              Z : riaditeľ úradu SBK
                                                                                      MH SR
          Preložené na budúce PSBK.

4. Podať informáciu o zapojení sa a plnení do programu EÚ - kvalita životného prostredia.
          T:  29.apríl 2020                                                 Z: riaditeľ ŠGÚDŠ 
          Preložené na budúce PSBK.
5. V mesiaci marec zorganizovať stretnutie významných podnikov k danej problematike, zvýšiť záujem o duálne vzdelávanie.
          T: v texte       Z : riaditeľ úradu SBK
                                                                                         p. Németh
          Stretnutie pre prijatie zákazu zhromažďovania sa bolo zrušené.

             
 Úlohy z 2.PSBK, ktoré po splnení bodov  9, 10 a 12., zostávajú v platnosti.

1. Priebežne sledovať aktivity schvaľovania zákonov  v NR Slovenska.
                    T: na PSBK       Z: riaditeľ úradu SBK
2.        Kontrolovať postup  čerpania prostriedkov na duálne vzdelávanie.   
                   T: priebežne ( od 05/2020)                                    Z: riaditeľ úradu SBK
3.        Informovať o stave rozpracovania Integrovaného národného energetického
                   a klimatického plánu – časový postup plnenia.  
                   T: 19.02.2020                                                         Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                          MH SR
                   Presun na riadne  rokovanie PSBK.
4.        Informáciu o príprave osláv DB v r. 2020 podať na júnovom zasadnutí PSBK.
                  T: jún 2020                                                             Z : riaditeľ úradu komory
5.        K  zmenám už prijatých zákonov (ochrana krajiny, vodný zákon)  SBK spolu so
                  SZVK urobiť analýzu dopadu, hlavne pre lomy a poukázať na veci,
                  ktoré majú oporu v zákonoch, keďže niektoré úpravy idú nad rámec zákonov aj
                  smerníc EU.
                  T: 3.PSBK                                                               Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                             SZVK
                  Preložené na 5.PSBK (žiadosť p. Kováča).
6.        Informovať o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program
                 „Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030“.
                 T: jún 2020                                                    Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                             MH SR

7.        Informovať o postupe prerokovania  stavebného zákona a zákona o EIA v LRV
                  SR.  
                 T: august 2020                                                       Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                             MH SR
8.        V mesiaci máj pripraviť v Multifunkčnom centre v SN stretnutie k surovinám, na
                 ktoré  budú prizvaní aj zástupcovia obcí, kde sa suroviny ťažia a z takých obcí,
                 kde je  predpoklad ťažby. Pri príprave bude potrebné spolupracovať s MH SR,
                 geológmi  a podnikateľskými firmami.
                 T: máj - jún 2020                                                      Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                             predseda ZBSCS

           
            
    Prievidza : 04.05.2020                                                                 Zapísal: Ing. Ján  Hrabovský, PhD. 
                                                                                                 riaditeľ úradu komory