Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. Zmena vyhlášky č.333/1996 Z.z.

Aktuálna informácia k zmene vyhlášky č.333/1996 Z.z

Ministerstvo hospodárstva vypracovalo návrh zmeny vyhlášky č.333/1996 Z.z. ktorej obsahom je zmena pôsobnosti obvodných banských úradov v SR. Keďže ide o závažný zásah do doterajšej praxe, je potrebné aby ste sa s pripravovanou zmenou oboznámili a  na zmeny ktoré jej vydaním nastanú, sa v rozhodovaní a konaní pripravili.   
Materiál je možné nájsť na  link  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-127.
Pre jednoduchšiu informáciu prikladám znenie dvoch hlavných dokumentov, a to vlastný návrh zmeny a dôvodovú správu. 


                              Návrh

                             VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,

ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovuje:


§ 1

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov sa ustanovujú takto:

a)Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce,
b)Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bánovce nad Bebravou, Brezno, Bytča, Detva, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Poltár, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Topoľčany, Turčianske Teplice, Trenčín, Tvrdošín, Žilina,
c)Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Revúca,
d)Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okres Čadca,
e)Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okres Rimavská Sobota.


§ 2

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov v konaniach začatých a právoplatne neskončených pred 31. májom 2020 a pre výkon hlavného dozoru, ktorý začal a právoplatne neskončil pred 31. májom 2020 sa ustanovujú takto:

a)Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce,
b)Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín,
c)Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou,
d)Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Topoľčany,
e)Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Revúca a Rimavská Sobota.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2020.


          Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

 „Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov“ je vypracovaný na základe
§ 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o banskej činnosti“) a je predkladaný ako iniciatívny návrh.
Cieľom predloženého návrhu je v záujme racionalizácie štátnej banskej správy, ako aj zefektívnenia činnosti obvodných banských úradov a samotného výkonu hlavného banského dozoru zmeniť obvody pôsobnosti obvodných banských úradov. Samotným návrhom nedochádza k zrušeniu žiadneho z piatich existujúcich obvodných banských úradov.
Na základe § 38 ods. 1 zákona o banskej činnosti boli ako súčasť štátnej banskej správy zriadené obvodné banské úrady v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prievidzi a Spišskej Novej Vsi. Na základe splnomocňovacieho ustanovenia v zákone o banskej činnosti vydalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlášku č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, kde boli obvody pôsobnosti obvodných banských úradov ustanovené na základe územnosprávneho členenia Slovenskej republiky podľa jednotlivých okresov. Tento princíp ustanovenia obvodov pôsobnosti obvodných banských úradov podľa okresov zostáva zachovaný, dochádza len k zmene obvodu pôsobnosti obvodného banského úradu Prievidza a obvodného banského úradu Spišská Nová Ves. Zároveň sa zrušuje pôvodná vyhláška, ktorou boli ustanovené obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu a nemá ani žiadne sociálne vplyvy.
Materiál je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Materiál nebude predmetom vnútro-komunitárneho pripomienkového konania.
Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. júna 2020.


B. Osobitná časť

K § 1
Ustanovujú sa obvody pôsobnosti obvodných banských úradov na základe územnosprávneho členenia Slovenskej republiky podľa jednotlivých okresov.
K § 2
V záujme zachovania právnej istoty sa prechodným ustanovením upravujú konania, ktoré sa začali a neboli právoplatne ukončené pred nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy. Na základe tohto ustanovenia budú začaté konania a konania právoplatne neskončené prebiehať na obvodnom banskom úrade podľa obvodu pôsobnosti ustanoveného pôvodnou právnou úpravou. 
K § 3
Zrušovacie ustanovenie, ktorým dochádza k zrušeniu pôvodne prijatej vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
K § 4
Navrhuje sa účinnosť vyhlášky.

PD   06.05.2020                                                                                Hrabovský riad. úrad SBK