Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. z 5PSBK

Informácia z rokovania 5.PSBK, ktoré sa konalo
dňa 17. 06. 2020 v Hodruši-Hámroch


Na rokovaní PSBK sa zúčastnilo 7 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory a 6 hostí.

      Na úvod člen predstavenstva p. Ivan Bača privítal všetkých prítomných v rokovacej  miestnosti a poprial členom PSBK  a prítomným hosťom vecné a úspešné  rokovanie.
Následne predseda predstavenstva SBK p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných, poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie dobrých pracovných

podmienok  a otvoril rokovanie.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MŽP SR  p. Vlasta Jánova, generálna riaditeľka odboru,  za MH SR p. Onačila a p. Rokfalusy,  predseda  Združenia baníckych

spolkov a cechov Slovenska  p. Erik Sombathy, p. Ján Hrabovský riaditeľ  úradu SBK, a páni Zoltán Vén ( predseda) a Považan ( tajomník)  za  OZ Novobanský banícky

spolok.
Z predstavenstva sa ospravedlnili p. Letavaj  a p. Pekarčíková, materiál na rokovanie bol odoslaný mailom, predložený  program bol jednomyseľne schválený.

Program rokovania :
1. Otvorenie,  privítanie hostí,  kontrola úloh.
2. Informácia o  činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.
3. Informácia o 13. stretnutí  baníckych miest a obcí Slovenska v Prešove.
4. Informácia k VZ SBK,  DB-2020  a ostatné aktivity v Banskej Štiavnici.
5. Predložiť informáciu o návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na  roky 2021 – 2030.
6. Informácia o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program  „Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030“ – informáciu osobne  predloží
          p. Onačila.
7. Plnenie úlohy č. 4 z 3.PSBK – aktivity ŠGÚDŠ ( HÚ SBK r.2020).
8. Informácia -  Duálne vzdelávanie na r.2020-2021. 
9. Informácia o práci OZ Novobanský banícky spolok.
10. Rôzne
a. Legislatíva.
b. Informácia – návrh zmeny v PSBK – Švejkovský – Gažúr ( SMZ a.s.Jelšava
c. Informácia  - prostriedky na  duálne  vzdelávanie.
d. Informácia zo zasadnutí RZSDV.
e. Informácia – požiadavka - DB 2020 – správy členov SBK na VZ, do 31.07.2020.
f. Informácia – vyznamenaní na DB 2020.
g. Informácia k úlohe č.9 – rozprava – návrh zmeny členského.
h. Informácia k úlohe č.5  z 2. PSBK.
i. Ukončenie členstva v SBK – T&B SK s.r.o Bojnice
11. Uznesenie a ukončenie rokovania.

K bodu 1. Ku kontrole plnenia uznesení,  materiál bol predložený písomne (bod č. 1.), riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť. K predloženému materiálu neboli

pripomienky a  plnenie úloh bolo schválené.

K bodu 2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o. bola spracovaná písomne, v prezentácii p. Ivan Bača  informoval o stave a ďalších zámeroch spoločnosti Slovenská

banská s.r.o.
V roku 2019 spoločnosť Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša – Hámre pokračovala v realizácii banskej činnosti v dobývacom priestore Banská Hodruša a osobitnom

dobývacom priestore Banská Štiavnica VII.
  
Spoločnosť v uplynulom kalendárnom roku 2019 dosiahla nasledovné výrobné výsledky : 
- ťažba polymetalických rúd : 51.400 t                + 8820 t  (porovnanie s rokom 2017)          
- prieskumné vrty                   :    6.379  m             +    283 m
- spracovanie rudy                 :    49.972  t               - 4.152 t
- priemerná kvalita vsádzky   :        8,65 g/t Au           - 2,55 g/t
 - výroba koncentrátu             :   1 094,5  t            + 152 t     
- priemerná výťažnosť na Au :         88 %                      - 2 %               
- dosiahnutý predaj kovov      :                     Zlato      :   359,0 kg      - 146 kg             
                              Striebro   :   296 kg         - 920 kg          
                              Olovo     :  110,65 t       + 3,04 t          
                              Meď       :  16,60 t        - 3,86 t          
                              Zinok      :  118,70 t       - 21,39 t        

    Aj napriek vyššej cene, spoločnosť dosiahla výkony  v porovnaní s predchádzajúcim rokom  nižšie o 2,7 mil. €.
    Spoločnosť Slovenská banská s.r.o  zostáva naďalej vo finančne stabilnej úrovni, plniaca si včas všetky mzdové a daňovo odvodové povinnosti, vytváranie zdrojov pre ďalší

rozvoj a modernizáciu bez nutnosti čerpania externých úverových zdrojov.

Zámery a plány spoločnosti na nasledujúce obdobie.
Cieľom Slovenskej banskej, s.r.o. pre budúce obdobie je zabezpečiť objem prieskumných vrtov 1000m mesačne, začalo sa z budovaním haly na úpravu vsádzky aj  jemnejších častíc  s

obsahom pod 4Au gr/t  flotaciou a luhovaním, s výkonom 1t/hod. Záujem o využitie novej technológie prejavili aj iné odborné organizácie. 
Pán Bača  odpovedal na otázky, ktoré boli vzájomne diskutované. 

K bodu 3. Informáciu o príprave 13. stretnutia  baníckych miest a obcí Slovenska 14.-16.08.2020 v Prešove predložil p. Szombathy.
      
K bodu 4. Informáciu o k organizácii VZ SBK a osláv DB v Banskej Štiavnici, podal riaditeľ
úradu komory a p. Szombathy. Zo strany mesta je záujem organizovať všetky podujatia
spojené s oslavami SALAMANDER 2020, s vylúčením samotného sprievodu mestom.
K akciam spojených s DB bola  široká rozprava, boli prediskutované viaceré možnosti realizácie jednotlivých aktivít. O postupe pri zabezpečení aktivít osláv bude ešte diskusia

v ZHŤPG a u primátorky  mesta Banská Štiavnica.
O organizácii VZ SBK a DB r. 2020 Vás budeme operatívne informovať.     

K bodu 5. Informáciu o stave prác k návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na  roky 2021 – 2030 predložil  pán Rokfalusy z MH SR.
 
K bodu  6.) Informáciu o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program  „Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030“  predložil p. Onačila.
Nástup nového vedenia MH SR v najbližšom období bude celý postup tvorby a zamerania sa SP aktualizovať. Je  zrejmé, že budú stanovené nové aktivity a zámery, kde sa javí

odklon od využívania surovinovej základne, s kladením dôrazu na ekologizáciu postupov bez seriózneho rozboru potrieb, zdrojov, ekonomických možností, dostupnosti a

bezpečnosti krajiny.      
V diskusii vystúpila pani Jánova a páni Rokfalusy a Szombathy .
EU t.č. v SP nevyvíja nijakú aktivitu, len kontroluje, v návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na  roky 2021 – 2030 nie je ani zmienka o SP.

K bodu  7.)Informáciu o plnení aktivit a plnení programov vyhlásených EU v ŠGÚDŠ, podal p. Žec.
V roku 2019 to boli nasledovné programy.

EP 1
Program EÚ Horizont 2020 – ENOS – Možnosti kontinentálneho uskladňovania CO2.

EP2
Iniciatíva EÚ Interreg Stredná Európa – Projekt GeoPLAZMA-CE – Plánovanie, hodnotenie a mapovanie stratégií pre plytkú geotermálnu energiu v strednej Európe. Projekt bol

úspešne ukončený.

EP3
Program Interreg – Dunajský nadnárodný program: Projekt SIMONA (Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for

joint Danube Basin water managemen) − Informačný, monitorovací a hodnotiaci systém kvality sedimentov na podporu nadnárodnej spolupráce v rámci jednotného manažmentu

povodia Dunaja.

EP4
Program EÚ Horizont 2020 – GeoERA: Projekt GeoConnect3d (Cross-border, crossthematic multiscale framework for combining geological models and data for resource

appraisal and policy support) − Cezhraničný multitematický rámec viacerých kombinácií geologických modelov a údajov na hodnotenie zdrojov na podporu rozhodovacích

procesov európskych orgánov, štátnej správy a samosprávy.

EP5
Program EÚ Horizont 2020 – GeoERA: Projekt Mintell4EU (Mineral Intelligence for Europe). Aktualizácia elektronickej ročenky nerastných surovín pre Európu a jej

integrácia ročenky do existujúcej databázy projektu Minerals4EU.

EP6
Program EÚ Horizont 2020 – GeoERA: Projekt MUSE − Managing Urban Shallow geothermal Energy.
Európske fondy.
Operačný program Životné prostredie (OPŽP – celkom 6):
ŠGÚDŠ riešil v roku 2019 úlohy, ktoré vyplývali zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Životné prostredie v programovom období

2007 – 2013 o udržateľnosti implementovaných projektov:

Na záver p. Žec informoval, že dňom 16.06.2020 skončil vo funkcii GR ŠGÚDŠ.
Predseda PSBK poďakoval za úspešnú spoluprácu medzi ŠGÚDŠ a SBK a dobrú prácu v PSBK pri plnení programu.
Riešenie nástupcu p. Žeca do PSBK bude predložené na 6.PSBK SBK. 

K bodu  8.) Informácia  o duálnom vzdelávaní na r.2020-2021.
Duálne vzdelávanie  v HBP, a.s.
o.z. BME
Od septembra 2019 nastúpili na praktické vyučovanie 2 žiaci 2. ročníka duálneho vzdelávania v študijnom odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.
Od septembra 2019 do 1. ročníku nastúpili 6 žiaci učebného odboru 2433 H - obrábač kovov. So SOŠ Vansovej v Prievidzi je uzatvorená zmluva o poskytovaní duálneho

vzdelávania.
Od septembra 2020 je pripravovaná učebná zmluva so Strednou odbornou školou T. Vansovej v Prievidzi o umožnení duálneho vzdelávania pre 6 žiakov učebného odboru 2466

H02 mechanik opravár – stroje a zariadenia. 

HBP, a.s.
V zmysle Zákona č. 61/2015 Z.z. zabezpečujeme v súčasnosti duálne vzdelávania v učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika na pracoviskách HBP

nasledovne:
Odborný výcvik v 1. ročníku vykonávali na školách ďalší 5 žiaci SOŠ Lipová v Handlovej, s ktorými máme uzatvorené učebné zmluvy. Títo žiaci nastúpia od septembra 2020 na

pracoviská ÚEÚ v Novákoch, kde bude od 2. ročníka prebiehať odborný výcvik.
Od septembra 2020 je pripravovaná učebná zmluva so Strednou odbornou školou Lipová v Handlovej o umožnení duálneho vzdelávania pre 5 žiakov učebného odboru 2683 H11

elektromechanik – silnoprúdová technika.
V čase od 16. marca do 29. marca 2020 a naďalej od 30. marca 2020 do odvolania je prerušené teoretické a aj praktické vyučovanie.
Tieto opatrenia sa týkajú aj výberového konania žiakov do systému duálneho vzdelávania a preto  školskom roku 2020/2021 je možné učebnú zmluvu uzavrieť až do 31.1.2021


SMZ a.s. Jelšava:
SMZ a.s. Jelšava spolupracuje so strednou školou Gen.   Viesta  v Revúcej. V súčasnom období sa formou DUALU nevzdeláva žiadny žiak.  Pre  strednej školy,  SMZ a.s. 

zabezpečuje odbornú prax pre 3. a 4. ročník v odbore mechanik strojov a zariadení (3+6 žiakov) a pre odbor mechanik elektrotechnik (3+3 žiakov) a murár- tretí ročník sú to

2 žiaci.

K bodu 9.)nformáciu o práci OZ Novobanského  baníckého spoloku  formou prezentácie
podal p. Zoltán Vén predseda spolku. Pútava prezentácia ukázala, čo tento najmladší. banícky spolok za svojú krátku dobu dokázal.
Boli prezentované výsledky záchrany starých banských objektov, vybudovaný náučný banský chodník, súčasne archeologické práce pri odkrytí stavby Pottrrového

atmosférického ohňového stroja ktorí začal pracovať už v r. 1722 pri odčerpávaní banských vôd a  ďalšie zaujímavosti. Svojou učasťou na zasadnutí baníckeho spolku v októbri

2019 veľvyslanec Anglicka ocenil prácu členov spolku pri zachovávaní bohatej a slávnej histórie baníckych regiónov, ktoré sa  nezmazateľne zapísali do histórie európskeho,

ale aj svetového baníctva.
Na početné otázky odpovedali p. Vén a p. Považan.
Preseda SBK poďakoval spolku za odvedenú prácu a poprial ím veľa šťastia v práci. 
PSBK schválilo čiastku 200€ na podporu programu  spolku. 


K bodu  10.)Rôzne:
a. Legislatíva.
b. Informácia – návrh zmeny v PSBK – Švejkovský – Gažúr ( SMZ a.s.Jelšava).
c. Informácia  - prostriedky na  duálne  vzdelávanie.
d. Informácia zo zasadnutí RZSDV.
e. Informácia – požiadavka - DB 2020 – správy členov SBK na VZ, do 31.07.2020.
f. Informácia – vyznamenaní na DB 2020.
g. Informácia k úlohe č.9 – rozprava – návrh zmeny členského.
h. Informácia k úlohe č.5  z 2. PSBK.
i. Ukončenie členstva v SBK – T&B SK s.r.o Bojnice.

a) Legislatíva - k predloženej informácii neboli pripomienky.
b) Oznámenie o ukončení pracovného pomeru v SMZ a.s. p. J.Švejkovského.  
     Na  základe oznámenia o odstúpení pána Švejkovského z PSBK v zmysle čl.10 odst.8
     PSBK súhlasí s koptáciou p. Romana Gažúra za člena PSBK.
c) Informácia - prostriedky ( dotácia ) na DUAL.   
    SBK má na DUAL-ne vzdelávanie vo forme dotácie z MŠVVŠ SR priznanú čiastku 4138€
   
d) Informácia  zo zasadnutí RZSDV - k predloženej správe neboli pripomienky.
e) Informácia – správy o činnosti členov SBK ako podklad do správy preds. PSBK na VZ 
    zaslať na úrad SBK  do 31.07.2020.
f) Informácie o návrhu  na vyznamenaných k DB 2020.
g) Informácia k plneniu úlohy č.9 – návrh zmeny členského.
    K rozprave boli predložené informácie :
-   Vývoj členského v SBK od počiatku.
-   Skutočnosť čerpania rozpočtu za r. 2015 -19.
    Po krátkej rozprave, t.č. nie je priestor na zmenu platby členského za členstvo v SBK. 
h) Informácia k úlohe č.5  z 2. PSBK.
Zo strany SZVK bol predložený príklad priebehu vybavovania potrebných pracovných podkladou po zmene kompetencií kde niektoré rozhodnutia boli presunuté na nižšie

organizačné zložky systému štátnej správy.  
 
i) Ukončenie členstva v SBK – T&B SK s.r.o Bojnice
Na úrad SBK bola zaslana žiadosť o zrušenie členstva v SBK z dôvodu ukončenia svojej činnosti. Po dohode s p. Ing. Štefanom Jančim, konateľom spoločnosti, PSBK v zmysle čl.5

bod 1a stanov SBK súhlasí s ukončením členstva v SBK k 30.06.2020.

Diskusia :
Pán Szombathy  podal informáciu:
- k pripravovanej akcii – Okrúhly stôl – k SP, Montánnemu dedičstvu, možnosti čerpania EU fondov, za účasti EU poslancov – 10.09.2020 v Banskej Štiavnici.
- k potrebe vypracovať informáciu o stave baníctva a jeho podiel v SR  pre kanceláriu prezidentky ( p. Rozkopal)  ako príprava na stretnutie. 
Prijatá úloha – podklady  podľa potreby dodajú oslovené subjekty. ( ZBSS,SBK, SZVK)

Pán Cehlár – dekan FBERG predložil požiadavku na presun schválenej čiastky 150EUR, ako odmenu za najlepšiu prácu ŠVK (ktora, pre mimoriadne opatrenia, sa nekonala) na

odmenu pre absolventa štúdia, kde budú odmenení dvaja absolventi.
Prestavenstvo SBK nemá výhrady a súhlasí.

Predseda PSBK vyzval účastníkov či sú ďalšie otázky, ktoré je treba prerokovať, pripomienky neboli, pristúpilo sa k prerokovaniu uznesenia z 5. PSBK.
  
11) Uznesenie a ukončenie rokovania.
Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, ktorý bude doplnený o prijaté závery.
Bolo odsúhlasené, že overovateľom zápisnice a uznesenia bude p. Ivan Bača. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa schválilo.
Riaditeľ úradu SBK  informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva a DR bude 19. 08 2020 o 10.00 hod. v Jelšave - Hrádok. 
Od 09,00 hod bude rokovanie DR SBK.

Na záver predseda predstavenstva poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, osobitne poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej

banskej s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia rokovania predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

Prievidza : 19.06.2020                                        Ing. Ján  Hrabovský PhD.
                                                            riaditeľ úradu komory