Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory, ktoré sa konalo dňa 11. 09. 2020 v Jelšave – Hrádok

SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA

 Informácia z valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory, ktoré sa konalo dňa 11. 09. 2020 v Jelšave – Hrádok.

 

 

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Predložil návrh, aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:

Ing. Jozef Levoča MBA, Mgr. Ivan Mesarčík ( MŽP ) Ing. Peter Čičmanec, PhD.

Predseda predstavenstva SBK predložil návrh programu valného zhromaždenia tak, ako bol uvedený na pozvánkach pre delegátov s hlasovacím právom. Návrh bol hlasovaním prijatý bez doplnkov.

 

 

K bodu č. 1

 

  1. Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.

  2. Predloženie a schválenie programu VZ.

  3. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa,  overovateľa zápisu, skrutátorov.

  4. Voľba volebno-mandátovej a návrhovej komisie.

  5. Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.

  6. Správa volebno - mandátovej komisie.

  7. Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie a stanovisko DR k účtovnej závierke.

  8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2019, správa o hospodárení.

  9. Finančný rozpočet komory na rok 2020.

  10. Výška členského príspevku na rok 2021.

  11. Doplňujúce voľby členov predstavenstva za odstupujúcich členov.

- voľby predsedu predstavenstva SBK

- voľby 1. podpredsedu SBK

- voľba členov predstavenstva

  1. Diskusia.

  2. Návrh uznesenia a jeho schválenie.

  3. Záver VZ.

 

 

Pripomienky k návrhu programu neboli, návrh programu bol jednomyseľne schválený.

 

 

Za predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Jozef Levoča, ktorý bol delegátmi jednomyseľne schválený a Ing. Jozef Levoča sa ujal rokovania valného zhromaždenia.

 

Ďalej boli zvolení za zapisovateľa Ing. Ján Hrabovský PhD., za overovateľa zápisnice Ing. Ivan Bača, za skrutátorov VZ pani Anna Krpelanová a pani Máziková Ema

Do volebno- mandátovej komisie boli schválení pan JUDr. Milan Minárik predseda,  Ing. Norbert Werner a Ing. Arpád Lörincz, PhD. členovia komisie.

Do návrhovej komisie boli zvolení Ing. Ľudovít Kováč predseda, Ing. Slavomír Hredzák, PhD. a Ing. Andrej Dráb ako členovia.

 

 

Správu o činnosti predstavenstva a plnení úloh z  XXII. VZ SBK predniesol predseda predstavenstva SBK Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. Správy členov SBK sú v elektronickej forme na úrade komory

 

Správu volebno - mandátovej komisie predložil jej predseda JUDr. Milan Minárik. Konštatoval, že z pozvaných 57 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 42 delegátov, čo je 73,6 %-tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 29 členov komory zo 46 členov komory, čo je 63,0 %.

 

Správu o činnosti dozornej rady predniesol jej predseda DR Ing. Peter Čorej PhD . Zároveň predložil stanovisko DR k účtovnej závierke, ktorú DR odporúča VZ schváliť bez výhrad.

 

Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019 predložil riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD.

Ročná účtovná závierka (doložená v elektronickej podobe v materiáloch delegátov), po prerokovaní v pléne a po odporučení dozornou radou, bola schválená jednomyseľne s počtom 42 hlasov.

 

Riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD. predložil návrh na schválenie rozpočtu komory na rok 2020. Návrh rozpočtu na rok 2020 bol schválený s počtom 42 hlasov (všetci prítomní delegáti).

 

Riaditeľ Úradu komory po prerokovaní a odporučení PSBK predložil návrh členského príspevku za rok 2021 ktorý sa nemení a zostáva ako bol v r. 2020:

 

  • pre právnické osoby 4,00 € na zamestnanca, najmenej 730€,

  • pre občianske združenia s právnou subjektivitou 365€,

  • pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, výskumné ústavy a Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica 185 €,

  • pre fyzické osoby 110 €,

  • Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.

Termín splatnosti je do 30.6.2021. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 730 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2021 a 31.12. 2021.

 

 

Návrh výšky členského príspevku na rok 2021 bol schválený s počtom 42 hlasov (všetci prítomní delegáti).

 

Vzhľadom na stanoviska podané 4.členmi predstavenstva boli vykonané voľby doplňujúce voľby :

- predsedu predstavenstva SBK

- 1. podpredsedu PSBK

- noví členovia PSBK za odstupujúcich členov

 

Na základe článku č.5 , odst.5 volebného a rokovacieho poriadku, môže VZ na základe hlasovania ( 50% za) vykonať voľby do orgánov SBK aj aklamačným spôsobom – teda priamou voľbou.

Predstavenstvo na základe toho odporučilo VZ vykonať voľby priamou voľbou hlasovaním, ktoré to odsúhlasilo a voľby do orgánov SBK boli aklamačné– teda priamou voľbou.

 

Predstavenstvo SBK podľa čl.3 odst 1. Volebného a rokovacieho poriadku navrhlo za:

 

predsedu PSBK - pán Michala Cehlára

za 1. podpredsedu SBK – pán Petra Čičmanca

za členov PSBK - pána Roman Gažúra a pána Igora Slaninku

 

Hlasovanie bolo jednotlivo za každého kandidáta a všetci boli zvolení počtom 42 prítomných delegátov.

 

Po vykonaní volieb predsedajúci VZ vyzval nového predsedu PSBK pána M. Cehlára aby zaujal miesto v pracovnom predsedníctve XXIII. VZ SBK.

V príhovore poďakoval za dôveru, vyslovil presvedčenie, že SBK sa bude aj naďalej podieľať na zabezpečovaní svojho poslania vyplývajúce z preambuly zákona.

Navrhol pripraviť doplnok stanov SBK na vytvorenie funkcie Čestného predsedu predstavenstva SBK, zmena stanov a ich odsúhlasenie bude na XXIV. VZ SBK

 

 

V rámci diskusie vystúpil:

pán Cehlár – v prezentácií predstavil najnovšie smery postupu vo veci zabezpečenia kritických surovín, ktorí Európska komisia predstavila 3.9.2020 ako akčný plán pre kritické suroviny. Predpokladá sa, že európske ambície v oblasti klímy a digitalizácie povedú k prudkému zvýšeniu dopytu po kritických surovinách. Riešením by malo byť zníženie závislosti na ich dovoze, rozvoj ťažby v Európe a ich efektívnejšia recyklácia.

pán Oravec a pán Gajdzica ocenil 22. ročnú prácu odstupujúceho predsedu SBK pána Čičmanca čo pre jej prácu vykonal, novému predsedovi PSBK p. Cehlárovi popriali veľa úspechov, vyjadrili názor, že práca v SBK bude stále náročnejši

 

Správu návrhovej komisie z valného zhromaždenia predniesol jej predseda Ing. Ľudovít Kováč Návrh uznesenia delegáti valného zhromaždenia schválili jednomyseľne. Text uznesenia z valného zhromaždenia je priložený k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

 

Valné zhromaždenie ukončil predseda valného zhromaždenia Ing. Jozef Levoča.

 

Prievidza 17.09.2020 Hrabovský

Úrad SBK