Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania 3. PSBK ktoré sa konalo formou video konferencie dňa 17. februára 2021.

Vzhľadom na skutočnosť, že 1. a 2. PSBK bolo organizované „ per rollam“ a súčasný stav nedovoľuje osobní stretávanie, bolo 3PSBK organizované a zabezpečené formou vídeo-konferencie.

Rokovania formou video konferencie sa zúčastnilo 6 členov PSBK, predseda DR a prizvaní hostia. Pán Cehlár a p. Bača boli na stretnutí s predsedom NR SR, p. Letavaj bol na PN.

Na rokovaní bol po doplnení odsúhlasený nasledovný program rokovania:

 

  1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.

  2. Informácia o výsledkoch r. 2020 a zámeroch r. 2021 spoločnosti HBP, a.s.

  3. Informácia o práci v EURACOAL za r. 2020 a program r.2021.

  4. Informácia o návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030.

  5. Rôzne

a) Legislatíva.

b) Program aktivít – Kalendárium 2021.

c) Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2021.

d) Informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2020.

e) Stav členov SBK k 31.12.2020.

e.1 ) Návrh list – Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Zlaté Moravce.

g) Písomné oZakúpenie 10 ks knihy Dobšiná.

h) List z Rudných baní, š.p. – ukončenie členstva v SBK.

ch) Informácia k duálnemu vzdelávaniu a návrh dotácie na r. 2021.

i) Informácie: Aktivity Fakulty BERG, Stratégia rozvoja bezpečnosti surovinových

a energetických zdrojov SR, Výchova banských odborníkov s platným

certifikátom pre všetky krajiny EÚ.

6. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

 

K bodu č. 1.

Prvý podpredseda predstavenstva pozdravil účastníkov videokonferencie, ospravedlnil p. Cehlára a p. Baču a oboznámil účastníkov s programom, ktorý po doplnení o bod. 5i) bol PSBK schválený.

K vyhodnoteniu plnenia opatrení z 2.PSBK neboli pripomienky a bolo schválené.

 

 

K bodu č. 2.

Písomnú informáciu o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP a.s. predložil p. Peter Čičmanec, ktorú doplnil o nasledovné skutočnosti :

Všeobecný hospodársky záujem k ťažbe uhlia (VHZ) končí v r. 2023, kedy končí aj výroba elektrickej energie v ENO Zemianske Kostoľany. K tomu termínu bude ukončená aj ťažba uhlia v HBP a.s.

Do r. 2023 sa predpokladá ročná ťažba cca po 1,120 mil. ton uhlia. Z celkového počtu cca 2700

Zamestnancov je cca 2000 napojených priamo na ťažbu.

V prijatom Akčnom programe pre hornú Nitru mali mať HBP a.s. vyčlenených 420,0 mil €. Vzhľadom na pandémiu sa zo strany vlády SR toto nezabezpečí, a tak program náhradných pracovných miest je zásadne ohrozený.

K bodu č. 3.

Informáciu o  práci v EURACOAL za r. 2020 a program r. 2021 predložil p. Peter Čičmanec, ktorý informáciu doplnil o aktuálne otázky.

Naša účasť sa obmedzí hlavne na zber dát a informácií.

 

K bodu č. 4.

K návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030, ktorý prijala vláda SR, podal informáciu p. Onačila z MH SR.

Program prijatý a schválený vládou SR v r. 2020, prvé zmeny sa očakávajú až v r. 2022. Pozornosť sa bude venovať nízko-uhlíkovej energetike.

K bodu č. 5 – Rôzne:

K aktivitám F-BERG : informáciu predložil p. prof. Janočko, kde ako reakciu na Národný integrovaný reformný plán (MF SR Heger) bola na F-BERG vypracovaná – Stratégia rozvoja bezpečnosti surovinových a energetických zdrojov SR a pre rozvoj technológií a priemyslu 21. storočia.

Informoval o príprave zriadenia centra Fakulty BERG s Univerzitou v SAINT- PETERSBURGU pre vzdelávanie banských inžinierov, o unifikácii štúdia baníckych odborov – prieskum, príprava , ťažba, spracovanie, rekultivácia územia. Ide o spoluprácu schválenou  EU s podporou možnosti praxe a poznania banských prevádzok v krajinách EU.

Na otázku p. Levoču odpovedal prof. Janočko.

Štúdium aj so zahraničnou praxou sa predpokladá 5-6 rokov.

Certifikát zo študijných odborov bude platný pre všetky krajiny sveta.

 

K legislatíve.

Pán Kukelčík doplnil písomnú správu a pripomenul dôležité zmeny ako:

 • zmena poplatkov za vydobyte nerasty,

 • vyhláška o zmene obvodov banských úradov,

 • zmena geologického zákona – vstupy na pozemok, odvaly, odplaty za škody na pozemku.

Odporučil nové informácie o zmenách v legislatíva zasielať aj členom SBK a SZVK.

 

Program aktivít – Kalendárium 2021.

Informácia daná písomne, ktorú doplnil p. Szombathy:

 • 13. stretnutie SZBS sa predpokladá 24. - 25. september v Rožňave,

 • v r. 2022 sa predpokladá organizovať 17. Európske dni 8.-11.11.2022 v Banskej Štiavnici.

 

K  plánu zasadnutí PSBK.

Návrh termínov a miesta zasadnutí PSBK boli spresnené, je to stále otvorený materiál, ktorý bude podľa podmienok aktualizovaný.

Informácia sa berie na vedomie.

 

 

K rozpočtu SBK.

Informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2020 bola daná písomne, v marci bude prerokovaná na zasadnutí DR.

 

Stav členov SBK k 31.12.2020.

Informácia predložená písomne. Za r. 2020 nezaplatili členské Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Zlaté Moravce. Bol prijatý mail s informáciou o zaplatení členského , ale k 26.02.2021, na konte SBK ale ešte neboli zaznamenané.

 

Rudne bane, š.p. Banská Štiavnica písomne požiadali listom z 28.01.2021 o ukončenie členstva v SBK.

Žiadosť člena SBK Rudné bane, š.p. o ukončení členstva v SBK, podľa §3, ods. 3 Zákona č. 59/1998 o SBK bola hlasovaním prijatá a odsúhlasená.

 

 

Informácie k duálnemu vzdelávaniu a návrhu dotácie pre r. 2021.

O zasadnutí pracovnej skupiny pre verifikáciu potrieb trhu práce, bola podaná písomná informácia.

Na duálne vzdelávanie r.2021 boli z MŠVVaŠ SR pre SBK pridelené prostriedky vo výške 10085,- €.

 

V diskusii vystúpili.

Pán Szombathy, ktorý informoval o pripravovanom stretnutí s prezidentkou SR p. Čaputovou, ktoré sa predpokladá v priebehu roka. Bol pripravený okruh otázok – úloh pre informáciu, ktorá bude odovzdaná prezidentskej kancelárii pred stretnutím.

Pán Onačila, vzhľadom na ukončenie pracovného pomeru na MH k 31.03.2021, poďakoval za dobrú spoluprácu a poprial veľa dobrej a efektívnej práce.

 

V závere predsedajúci 3.PSBK pán Čičmanec poďakoval všetkým zúčastneným videokonferencie za aktívny prístup k rokovaniu PSBK.

Osobitne poďakoval pánovi Onačilovi z MH SR za dlhodobo dobrú, vecnú a odbornú spoluprácu pri plnení úloh SBK.

 

Prievidza 26.02.2021

 

 

Hrabovský

Úrad SBK