Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. 5. PSBK - jún 2021

Na oceňovaní vedec roka 2020 SR  v kategórii  Osobnosť medzinárodnej spolupráce za rok 2020 bola táto cena udelena  pánovi Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Srdečne blahoželáme  a Zdar Boh  v zastúpení členov SBK  úrad SBK

 

                                     Informácia z rokovania 5.PSBK, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 06. 2021 v Hodruši-Hámroch

       Na rokovaní sa priamo sa zúčastnilo 5 členov predstavenstva, p. Čičmanec, p. Gažúr  a p. Slaninka sa pre neodkladné pracovné povinností vyjadrili  formou  „ per rollam „,ďalej  riaditeľ úradu komory a 3 hostia. Ospravedlnili sa p. Pekarčíková predseda DR p. Čorej, z hostí sa ospravedlnili p. Petrovič ( MH)  a p. Mesarčík (MŽP) . 

Na úvod člen predstavenstva p. Ivan Bača privítal všetkých prítomných v rokovacej  miestnosti  a poprial členom PSBK  a prítomným hosťom vecné a úspešné  rokovanie.

Následne predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár  privítal všetkých prítomných, poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie dobrých pracovných podmienok  a otvoril rokovanie.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: poradca SBK p. Kukelčík,  predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Erik Sombathy, p. Ján Hrabovský riaditeľ  úradu SBK a pán Durbak  za Banskoštiavnickohodrušský banícky spolok. 

  Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 5 členov predstavenstva, na mieste rokovania, 3 čleovia „ per rollam „ ospravedlnila sa p. Pekarčíková, predstavenstvo je uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky. Predložený  program bol jednomyseľne schválený.

 Program rokovania :

 1. Otvorenie, privítanie hostí,  kontrola úloh.
 2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.
 3. Informácia k VZ SBK a ku dňu baníkov 2021, a ostatné aktivity v Banskej Štiavnici.
 4. Informácia o postupe realizácie dokumentu “Moderné a úspešné Slovensko – národný integrovaný reformný plán”. Oblasť nerastných surovín a obnoviteľných zdrojov energie, renomovaných priemyselných podnikov Slovenska.
 5. Informácia - Duálne vzdelávanie na r.2021-2022. 
 6. Informácia o práci Banskoštiavnickohodrušsky banícky spolok.
 7. Rôzne
  1. Legislatíva.
  2. Informácia zo zasadnutí RZSDV.
  3. Dohoda o vykonaní práce p. Janákova.
  4. Informácia – požiadavka - DB 2021 – správy členov SBK na VZ, do 31.07.2021.
  5. Informácia – vyznamenania na DB 2021.
  6. Návrh – doplnok stanov SBK ( k  schváleniu na XXIV VZ). 
  7. Úprava členského v EUROMINES.
  8. Požiadavka MH SR – aktivity SBK od r. 2018
 8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 -Ku kontrole plnenia uznesení predloženému písomne neboli pripomienky a bolo schválené.

 -Písomná informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o. doplnil p. Bača  formou prezentácie s pôsobyvými foto z podzemia.

 V roku 2020 spoločnosť Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša – Hámre pokračovala v realizácii banskej činnosti v štyroch dobývacích priestoroch – 3DP polymetalické rudy  a v DP Žarnovica lom Kalvária, kde sa povrchovým spôsobom vyťažilo malé množstvo lomového kameňa.

 Spoločnosť v uplynulom kalendárnom dosiahla nasledovné výrobné výsledky : 

 - ťažba polymetalických rúd    :           53.900 t          

- ťažba jaloviny                       :           26.260 t                  

- razenie banských diel           :             3.484 m        

- výlomy                                  :          9.176 m3       

- prieskumné vrty                    :           11.266 m          

- spracovanie rudy                  :           55.950 t          

- priemerná kvalita vsádzky    :              6,91 g/t       

 - výroba koncentrátu             :           883,2 t        1.050,3  t                   - 15,9 %

- priemerná výťažnosť na Au :             87 %               85 %                    +   2,3 %              

Z koncenrátu bolo získané    Zlato - 0,336 t,  Striebro - 0,268 t, Olovo - 102,03 t, Meď- 19,61 t a Zinok 95,49 t    

V roku 2020 bola priemerná realizačná cena kovov vyššia cca o 19 % v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom.

Spoločnosť SB je naďalej vo finančne stabilnej úrovni plniaca si včas všetky mzdové a daňovo odvodové povinnosti, vytváranie zdrojov pre ďalší rozvoj a modernizáciu bez nutnosti čerpania externých úverových zdrojov.

 V roku 2021 je zámer  dosiahnuť objem prieskumných prác razením nových otvárkových banských diel v ročnom objeme cca 2 500 m, dosiahnuť ťažbu rudy na úrovni 45.000 ton.

Ďalej je to vybudovanie novej vysokonapäťovej trafostanice v DP Banská Štiavnica,  výstavba nového laboratória a poloprevádzkovej výskumnej linky s plánovaným termínom dokončenia 09/2021.

Spoločnosť sa intenzívne venuje aj oblasti zameranej na zlepšenie kvality životného prostredia v obci. Pre zaistenie znižovania uvedenej envirozáťaže spoločnosť pristúpila k príprave investičného zámeru ukladania flotačných kalov do vydobytých priestorov s výhľadovým cieľom postupného premiestnenia existujúceho odkaliska do voľných vyrúbaných priestorov v podzemí.

Neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti je aj historická baňa Starovšechsvätých,  ktorá vytvára pre širokú verejnosť vhodnú príležitosť oboznámiť sa s podzemnými priestormi vytvorenými banskou činnosťou pri dobývaní nerastov.

 -Ďalej bola podaná Informácia k VZ SBK a ku dňu baníkov 2021,  ako aj  ostatné aktivity v Banskej Štiavnici.

Celoslovenské oslavy DB, ako aj Salamander  sa organizovať nebudú. 

Je predopoklad, že oslavy Dňa baníkov v tomto roku budú prebiehať v takom režime ako v r. 2020, a to:

- vyznamenania ku Dňu baníkov boli schválené a budú odovzdávané na slávnostných

schôdzach organizácií a inštitúcií

 -Banska Štiavnica ponúkla možnosť dovzdanie niekoľkých vyznamenaní v kostole o 15,00hod. .

-Vo štvrtok Banskoštiavnickohodrušsky banícky spolok organizuje „ ŠACHTÁG „          

-Mesto Banská Štiavnica bude organizovať a piatok

- 13.00 v kostole sv. Kataríny – slávnostné zasadnutie pred staviteľstva mesta

- 18.00 Salamandrové pódium na amfiteátri.

 -ZBSS dňa 03. - 04.09.2021 sa pripravuje stretnutie baníckych spolokov v Nižnej Slanej. 

 -Informácia o postupe realizácie  dokumentu “Moderné a úspešné Slovensko – národný

integrovaný reformný plán”. Oblasť nerastných surovín a obnoviteľných zdrojov energie,

renomovaných priemyselných podnikov Slovenska.

Vzhľadom na skutočnosť, že na materiáloch sa pracuje, informácia bude podaná na 2.PSBK

v decembri.

Komisia ustanovená k vypracovaniu SP bude má plánované mesačné zasadnutia. Priebežne

bude podavaná aktuálna situácia.  

Ďalej bola podaná  informácia:

- k Duálnemu  vzdelávaniu na r.2021-2022

- o práci Bansko-Štiavnicko-Hodrušsko baníckeho spolku

- k legislatíve

- k práci RZSDV

- k vyznamenaniam  na DB 2021.

- úprava členského v EUROMINES.

 Predseda PSBK vyzval prítomných, či sú ďalšie otázky ktoré je treba prerokovať, pripomienky neboli, pristúpilo sa k prerokovaniu uznesenia z 5. PSBK, ktoré bolo prijaté

 Na záver predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, ocenil aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia rokovania predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

Prievidza 21.07. 2021                                                                       Hrabovský

                                                                                                          Úrad SBK