Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania 6.PSBK zo dňa 18. 08. 2021

Na predstavenstve sa zúčastnilo 6 členov predstavenstva, predseda DR, riad. úradu SBK a dvaja hostia. Na úvod p. Gažúr z SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.
Dozorná rada SBK zasadala dňa 18.08.2021 pred rokovaním PSBK. na ktorom sa taktiež zúčastnili.


Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval hostiteľom zo SMZ Jelšava a.s. a otvoril rokovanie.
Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky, program bol doplnený a jednomyseľne schválený:

Na rokovaní boli pre jednané nasledovné otázky:
- Ku kontrole plnenia uznesení z 5PSBK bol materiál predložený písomne, pripomienky neboli. Vyhodnotenie bolo schválené.

-Informáciu o práci SMZ, a.s. Jelšava v prezentácii doplnil GR p. Gažúr. V roku 2020 závod zaznamenal pokles predaja produktov v sortimente tehliarenských a oceliarenských slinkov. Tento pokles bol spôsobený poklesom požiadaviek v oceliarenskom a cementárenskom priemysle. K nárastu došlo v predaji sypkých monolitických hmôt a kaustického magnezitu, ktorý dosiahol rekordnú úroveň.
Závod SMZ a.s. spolupracuje s 50-timi firmami.
Celkový odbyt hlavných produktov v SMZ, a. s. Jelšava bol na úrovni 217 kt, čo bol pokles o 7 %, celkový export v tonách predstavoval 93,7 % podiel z odbytu.
Priemerný ročný stav zamestnancov bol 776, t.zn, že stav sa znížil o 37, priemerný mesačný zárobok dosiahol výšku 1 191 EUR, čo bol nárast o 8,9 %.
V uplynulom roku spoločnosť investovala do obnovy strojných zariadení, mechanizmov a stavieb čiastku 4,4 mil. EUR, na opravy strojných zariadení bolo vynaložených 4,2 mil. EUR.

Aktualizovaný podnikateľský zámer na rok 2021 je postavený na odbyt 228 tis. ton sypkých hmôt, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 5 %, firma realizuje v tomto roku investície vo výške 2 mil. EUR a to do výstavby nových skladovacích priestorov, nových informačných a riadiacich systémov a do zlepšenia ochrany životného a pracovného prostredia.

Generálny riaditeľ ďalej informoval o práci v EUROMINES, kde ich pôsobenie a spoluprácu v združení hodnotil kladne.
Na početné otázky k – exportu, zmene sortimentu, nákladom na energiu, dopravu, výrobe energie cez fotovoltaiku, dopravu, ekologiu a ekonomiku odpovedal p. Gažúr.
Predseda PSBK poďakoval za informácie a poprial zástupcom SMZ a.s. veľa úspechov.

-Ďalej boli prerokované všetky materiály na XXIV. VZ SBK. boli dané písomne. Rokovanie VZ bude organizované tak ako obvyklé, bez prezentácií.

-Bola podaná nformácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.
-Oslavy DB 2021 v Banskej Štiavnici.
Salamandrový pochod mestom sa nekoná.
Slávnostný šachtág Salamander 2021 sa nekoná.
-Slávnostné zasadnutie zastupiteľstva mesta bude v kostole - 10.09.2021 od 13,00 hod.
-O 15,00 hod. bude stretnutie k DB v kostole, s možnosťou odovzdania vyznamenaní.
Salamandrový banícky večer organizuje mesto od 17,00 hod. v amfiteátri, s programom hudba Sitňanka, banícke divadlo Od pastiera po Anču a Štiavničan, vystúpenie folklórnej skupiny z Veľkého Krtíša, hudobné kapely.

-Bolo dohodnuté, že XXIV. VZ SBK sa bude konať 10.09.2021 o 09,00 hod. v Banskej
Štiavnici, v priestoroch Gymnázia A. Kmeťa.
Vyznamenania budú odovzdávané na stretnutiach, ktoré budú poriadané jednotlivými
zamestnavateľmi. Kto bude mať záujem, po dohode s mestom, môže vyznamenania
odovzdať na podujatí o 15,00 hod. v kostole ( je to v programe).

-Ďalej bola prerokovaná informácia o ponuke zakúpenia knihy Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša pre účastníkov VZ SBK.
PSBK schválilo nákup 70 ks kníh

-Informácia o príprave 13. Stretnutia zástupcov „ Baníckých spolkov,miest a obcí „
Správu doplnil p. Szombathy – stretnutie bude 3. - 4. septembra 2021 v Nižnej Slanej.
Program je plánovaný na piatok 03.09.2021 a sobotu 04.09.2021.

V ďalšom bola prerokovaná legislatíva, členské príspevky za r. 2021, doplnok stanov SBK,
Nakoľko člen SBK Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Bernoláková 6 Zlaté Moravce napriek osobného pohovoru a výzve listami nedošlo k náprave v zaplatení členského za r. 2020, PSBK podľa čl. 5 odst.4 a nádväzne na čl.6 odst.2-c schválilo ich vylúčenie z SBK. Ďalej sa bude postupovať podľa čl.5 - odst. 5 stanov SBK.

Prievidza : 30.08.2021 : Hrabovský