Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z XXIV. valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory, ktoré sa konalo dňa 10 09. 2021 v Banskej Štiavnici

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., predseda predstavenstva, ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení - Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., Ing. Jozef Levoča MBA, Nadežda Babiaková, doc. Ing. Adriana Rosová PhD., delegáti valného zhromaždenia návrh schválili. a predsedníctvo pracovalo v navrhnutom zložení.

Predseda predstavenstva SBK predložil návrh programu valného zhromaždenia, ktorý bol hlasovaním prijatý bez doplnkov.

 

 

Program

  1. Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.

  2. Predloženie a schválenie programu VZ.

  3. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa,  overovateľa zápisu, skrutátorov.

  4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

  5. Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.

  6. Správa mandátovej komisie.

7.) Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie a stanovisko DR k účtovnej

závierke.

8.) Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2020.

9.) Finančný rozpočet komory na rok 2021.

10.) Výška členského príspevku na rok 2022.

11.) Doplnok stanov SBK ( čestný predseda PSBK )

12.) Diskusia.

13.) Návrh uznesenia a jeho schválenie.

14.) Záver VZ.

 

Pripomienky k návrhu programu neboli, návrh programu bol jednomyseľne schválený.

 

Za predsedu valného zhromaždenia bol schválený Ing. Jozef Levoča. zhromaždenia.

 

Ďalej za zapisovateľa bol zvolený Ing. Ján Hrabovský PhD., za overovateľa zápisnice Ing. Emil Letavaj za skrutátorov VZ pani Anna Krpelanová a pani Lenka Lepeňová.

 

Do mandátovej komisie boli zvolení JUDr. Milan Minárik predseda,  Ing. Norbert Werner a Ing. Arpád Lörincz, PhD.

 

Do návrhovej komisie boli zvolení Ing. Ľudovít Kováč predseda, Ing. Slavomír Hredzák, PhD. a Ing. Andrej Dráb.

 

Správu o činnosti predstavenstva a plnení úloh z  XXIV. VZ SBK predniesol predseda predstavenstva SBK Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

 

Správu mandátovej komisie predložil jej predseda JUDr. Milan Minárik. Konštatoval, že z pozvaných 55 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 39 delegátov, čo je 70,91 %-tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 29 členov komory zo 44 členov komory, čo je 66,0 %.

 

Správu o činnosti dozornej rady predniesol jej podpredseda DR prof. Viliam Bauer. Zároveň predložil stanovisko DR k účtovnej závierke, ktorú DR odporúčala VZ schváliť bez výhrad.

 

Správu k schváleniu ročnej účtovnej závierky za rok 2020 predložil riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD.

Ročná účtovná závierka (doložená v elektronickej podobe v materiáloch delegátov), po prerokovaní v pléne, a po odporučení dozornou radou, bola schválená jednomyseľne s počtom 39 hlasov.

 

Riaditeľ Úradu komory SBK ďalej predložil návrh na schválenie rozpočtu komory na rok 2021,ktorý bol schválený s počtom 39 hlasov (všetci prítomní delegáti).

Pri prezentácii delegáti prevzali kníhu Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša.

 

Riaditeľ Úradu komory po prerokovaní a odporučení PSBK predložil návrh členského príspevku za rok 2022 ktorý sa nemení a zostáva ako bol v r. 2020:

 

  • pre právnické osoby 4,00 € na zamestnanca, najmenej 730€,

  • pre občianske združenia s právnou subjektivitou 365€,

  • pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, výskumné ústavy a Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica 185 €,

  • pre fyzické osoby 110 €,

  • Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.

Termín splatnosti je do 30.6.2022. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 730 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2022 a 31.12. 2022.

 

Návrh výšky členského príspevku na rok 2022 bol schválený s počtom 39 hlasov.

 

Delegáti schválil nasledovný doplnok stanov SBK ( úloha z XXIII, VZ SBK)

Stanovy SBK sa dopĺňajú o nový článok 10.1 nasledovné znenia:

 

Článok 10.1

Čestný predseda predstavenstva komory

 

 1. Za čestného predsedu predstavenstva komory môže byť vymenovaná osoba, ktorá:

 1. sa zaslúžila o vznik komory alebo významne ovplyvnila jej činnosť a

 2. vykonávala funkciu predsedu predstavenstva komory a

 3. aktívne sa podieľala na realizácií poslania komory v rámci jej pôsobnosti.

 1. Návrh na udelenie titulu „čestného predsedu predstavenstva komory“ môže podať každý člen predstavenstva komory. Takýto návrh prerokuje predstavenstvo komory a po jeho kladnom odporučení predloží predstavenstvo komory návrh valnému zhromaždeniu na schválenie.

 2. Dekrét o udelení titulu „čestný predseda predstavenstva komory“ odovzdá predseda predstavenstva komory alebo ním poverený člen na zasadnutí valného zhromaždenia alebo predstavenstva komory.

 3. Titul „čestný predseda predstavenstva komory“ sa udeľuje doživotne. Za jej vykonávanie komora poskytne náhradu hotových výdavkov, vrátane nákladov na cestovné.

 4. Čestný predseda predstavenstva komory má:

  1. oprávnenie zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov komory, ak aj na iných aktivitách organizovaných komorou;

  2. právo v odôvodnených prípadoch zvolať rokovanie predstavenstva komory;

  3. právo vystupovať za svoju osobu na valnom zhromaždení komory;

  4. všetky práva riadneho člena komory bez povinnosti platiť členské príspevky.

 

PSBK na svojom rokovaní 18.08.2021 schválilo a predkladá k schváleniu VZ na menovanie za „Čestného predsedu predstavenstva SBK “ pána Petra Čičmanca, ktorý funkciu predsedu PSBK vykonával od 11.09.1998, do ktorej bol zvolený na ustanovujúcom VZ SBK v Banskej Štiavnici.

Návrh na pána Petra Čičmanca za „Čestného predsedu predstavenstva komory bol schválený s počtom 39 hlasov (všetci prítomní delegáti).

 

V diskusii vystúpili:

 

p. Cehlár – hovoril k práci komisie na vypracovanie SP, kde SBK ma 3. zástupcov, k návrh postupu a programu, k aktivitám prijatých na úrovni Komisie EÚ.

p. Paulík (HBP, a.s.) – informoval o pripravovanej transformácii HBZS, požiadal o pomoc pri riešení ďalšej pôsobnosti HBZS po roku 2023, jej financovania a jej postavenia v integrovanom záchrannom systéme SR. Sú spracované viaceré varianty.

p. Werner – hovoril k príprave novej SP, požadoval stanoviť jasné ciele, ktoré budú základom pre postup jednotlivých výrobných subjektov, aby to nebol len základ k burzovým špekuláciám.

p. Foltýn (čestný člen komory) - k príprave SP, baníctvo je vytlačené na okraj záujmu spoločnosti, poukázal na nezáujem a neprítomnosť pozvaných hostí (MH SR, MŽP SR a štátna banská správa) – ich účasť je potrebná, je nevyhnutné začať s presviedčaním verejnosti o potrebe ťažby surovín, napr. pri výstavbe diaľnic. Navrhuje, aby do geologického zákona bola zakotvená povinnosť výkonu geologického prieskumu a informácia o ložisku.

p Bauer (Fakulta BERG) – vyzýva začať dialóg s občianskymi združeniami o potrebe surovín. V aliancii sektorových rád sa to preberalo.

p. Dančišin (EUROVIA SK) – je zrejmé, že v budúcnosti bude prevládať povrchová ťažba surovín, súčasný vývoj nie je dobrý a blíži sa kritický stav, nové ekonomické vstupy to zásadne zhoršujú, začína sa s recykláciou materiálov na výstavbu vozoviek 20-25%, problém je platná legislatíva.

 

Správu návrhovej komisie -  návrh uznesenia z valného zhromaždenia predniesol jej predseda Ing. Ľudovít Kováč Návrh uznesenia delegáti valného zhromaždenia schválili jednomyseľne.

 

HLAVNÉ ÚLOHY rok 2021-2022.

 

 1. Po rozpracovaní nových dokumentov Plánu obnovy a odolnosti SR, programu Moderné a úspešné Slovensko, Návrhu vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 v spolupráci s ministerstvom hospodárstva sa aktívne zapojiť do finálnych prác pri tvorbe a ich realizácii.

 

 1. Spolupracovať na programoch vyhlasovaných EÚ, pravidelne sledovať prípravu zmien zákonov v legislatívnom procese, analyzovať zámery a hľadať všetky dostupné spôsoby, aby boli pre naše prostredie prijateľné. Spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, regionálnymi orgánmi, poslancami miestnych, krajských zastupiteľstiev i poslancami NR SR.

 

 1. Prostredníctvom nášho členstva v EUROMINES, EURACOAL a ÚEPG presadzovať naše záujmy pri tvorbe európskej legislatívy za pomoci našich poslancov v Európskom parlamente.

 

 1. Na webovom sídle SBK publikovať informácie o práci SBK a formu komunikácie s okolím cez sociálne siete, a tým osloviť širšiu skupinu jeho užívateľov.

 

 1. Za rok 2022 zabezpečiť vyrovnaný rozpočet SBK. Zabezpečiť, aby stav finančných prostriedkov k 31.12.2022 bol minimálne 16000,- €.

 

 1. Aktívne pracovať na realizácii projektov vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zameraných na rozvoj stredného odborného vzdelávania. Pokračovať v duálnom vzdelávaní zabezpečiť aby výuka pokračovala aj od 01.09.2022.

 

 1. Podporovať vydávanie baníckej literatúry, odborných baníckych, geologických a historických publikácií, časopisu MONTANREVUE, činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a na baníctvo a prieskum zameraných spoločností, podporovať konanie odborných konferencií.

 

 1. Iniciovať odbornú diskusiu so širokou verejnosťou a rôznymi občianskymi iniciatívami o možnosti zabezpečenia dobývaním domácich surovinových zdrojov pre zabezpečenie rozvoja výstavby infraštruktúry a programov vyhlásených Vládou SR.

 

 1. Na októbrovom predstavenstve SBK prerokovať diskusne príspevky a prijaté uznesenia rozpracovať do programu činnosti predstavenstva na rok 2021- 2022.

 

 

Po prerokovaní programu, predseda XXIV. VZ SBK pán Ing. Jozef Levoča ukončil.

 

O 13,00hod. v kostole svätej Kataríny sa konalo slávnostné zasadnutie poslancov a hostí mestského zastupiteľstva.

 

O 15,00hod. v kostole svätej Kataríny bolo pri príležitosti Dňa baníkov slávnostne udeľovanie rezortných vyznamenaní za prítomnosti MH p. Sulíka a št. tajomníka MŽP pána Smatanu.

Celoslovenské oslavy DB a Salamandrový sprievod sa t.r. pre pandémiu nekonali.

Celkom bolo MH udelených 29 vyznamenaní.

 

PD 20.09.2021 Hrabovský

Úrad SBK

vedenie VZ SBK : p. Leviča, p.Cehlár p. Babiakova a p. Rossova

z pléna VZ SBK

p. Gurský preberá dekrét pre p. Čičmanca „čestný predseda predstavenstva komory“

prvý rad z prava : p. R.Sulík MH , p. Smatana št. tajomník MŽP

Vyznamenaní zamestnanci

 

 • Vyznam. odovzdal p. MH R. Sulík asist. Taj. F-BERG p. S. Michalkova