Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania PSBK dňa 13. 10. 2021

Predstavenstva SBK sa zúčastnilo 6 členov PSBK, predseda DR, riaditeľ úradu SBK , 5. hostí.

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Michal Cehlár  otvoril rokovanie PSBK.

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky ktorý bol bez pripomienok prijatý.

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.

 

  1. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.

 

  1. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov 2021.

 

  1. Infornácia k aktivitám a programom vyhlásených Vládou SR.

 

  1. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu

MONTANREVUE, príprava 17. ES baníckych spolkov v Banskej Štiavnici - september 2022.

 

  1. Informácia o práci baníckeho spolku SPIŠ ( p. Klaučo).

 

  1. Informácia o práci Gemerského baníckeho spolku Bratstvo (p. Oravec)

 

  1. Rôzne:

   1. Legislatíva,

   2. Informácia z RZSDV,

   3. Zrušenie uz. z 6PSBK – vylúčenie KaS Zl. Moravce z SBK

   4. Žiadosť SBS o podporu koferencie – Repiská 07-08.10.2021

 

  1. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

-Ku kontrole plnenia uznesení z 6.PSBK bol materiál predložený písomne, k predloženému materiálu pripomienky neboli, vyhodnotenie bolo schválené.

 

-Písomnú informáciu o EUROVIA Kameňolomy, s.r.o. Košice v r.2020 formou prezentácie doplnil p. Kovač. Spoločnosť EUROVIA Kameňolomy s.r.o. Košice v roku 2020 zaznamenala nárast predaja stavebného kameniva o 1,9 % a v 10 výrobných strediskách vyrobila 1,972 mil. ton kameniva, čo súviselo najmä s rozbehom výstavby železničného koridoru Poprad – Lučivná, ako aj dokončovaním D1 Prešov západ – Prešov juh. Priemerná predajná cena výrobkov vzrástla na 6,19 €/tona. Spoločnosť zaznamenala nárast celkových výkonov na hodnotu 12,856 mil. €, čo predstavuje 10,5 % nárast oproti roku 2019. Hospodársky výsledok po zdanení vo výške 767 954 € .

Tradične dobré výsledky dosiahli v kvalite vyrábanej produkcie Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001. Mimoriadna pozornosť je venovaná v spoločnosti bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov a v roku 2020 mali na pracoviskách jeden registrovaný pracovný úraz.

 

Prehľad vybraných výrobných a ekonomických ukazovateľov:

 

 

 

2020

index 2020/2019

Výroba kameniva celkom

( t )

1 971 876

1,090

Predaj kameniva celkom

( t )

1 946 631

1,019

Celkové výkony

( v eur)

12 855 752

1,105

HV po zdanení

( v eur)

767 954

2,073

Počet zamestnancov

osoby

95

0,922

 

Vývoj a ciele spoločnosti na rok 2021 :

Pre r 2021 bol schválený plán kde sa očakávajú tržby z predaja kameniva a ostatných služieb vo výške cca 14 299 tis. €,čo zn. predať 2 005 457 ton, čo nárast predaja kameniva o cca 58 tis. ton. Zámerom spoločnosti pre r. 2021 je dosiahnuť zisk pred zdanením + 1 266 tis. €. Predpokladané stanovené ciele zo začiatku roka sa nám darí plniť, keď k 30.09.2021 sme v predaji a vo výkonoch zrealizovali už 78 %.

V diskusii na otázky odpovedal p. Kováč – očakáva sa zlepšenie hosp. výsledku, zlepšila sa platobná disciplína, odber výrobkov je zabezpečený, zvažuje sa zvýšiť zmennosť

 

-Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov 2021 bolo bolo hodnotené kladne, úrad SBK sa písomne poďakoval za spoluprácu pri zabezpečení VZ. Boli prerokované diskuzné príspevky o ktorých sa hovorilo aj v priebehu samotnej diskuzie, písomná odpoveď nie je potrebná, k príspevku p. Paulíka záver bude dané podporné stanovisko. ( K zmene organizácie záchrannej služby ).

Odovzdávanie ocenených vyznamenaní v kostole sv. Kataríny organizovanej mestom bolo hodnotené kladne. Mestu, školám a ZBSS bol zaslaný ďakovný list.

 

-Infornácia k aktivitám a programom vyhlásených Vládou SR.

Vyhlásené aktivity sú t.č. v rozpracovávaní, prvé informácie budú v 1. polroku 2022.

K práci komisie MH pre novú SP informoval na ši zástupci.

Bolo odporučené vypracovať spoločný Akčný plán k SP.

Je potrebné , aby v SP bol deklarovaný verejný štátny záujem pri využívaní surovín.

Akčný plán pripraví predseda.

 

 

-Písomnú informáciu práce ZBSS hodnotenie časopisu MONTANREVUE, k príprave 17. ES baníckych spolkov v Banskej Štiavnici - september 2022. formou prezentácie doplnil p. Sombathy. Prezentoval akcie spolkov ktoré boli realizované v r. 2021.

Bola zhodnotená práca časopisu Montanrevue, nové ciele, budovanie Geoparkov, bola daná informácia k príprave 17. celoeuropského stretnutia baníckyh spolkov ktoré sa priravuje v septembri v Banskej Štiavnici. Mesto B. Štiavnica bude organizovať k príprave stretnutie.

Pán predseda ocenil a poďakoval za prácu spolkou pri zachovaní montálneho dedičstva.

 

 

 

-Písomnú o práci baníckeho spolku SPIŠ správu doplnil p. Klaučo (+3) kde informoval o príprave stretnutia baníckych obcí z regiónu ktoré sa predpokladá konať dňa 01.12.2021 v SP. N. Vsi.

Pán predseda ocenil a poďakoval za prácu spolkou pri zachovaní montánneho dedičstva na strednom Spiši.

 

Informácia o práci Gemerského baníckeho spolku Bratstvo

Písomnú správu za p. Oravca ( ospravedlnil sa ) predložil a doplnil p. Sombathy kde boli prezentované aktivity spolku Bratstvo z Rožňavy.

Pán predseda ocenil a poďakoval za prácu spolkou pri zachovaní montánneho dedičstva.

 

-V ďalšom bola dana informácia k materiálom z legislatívy za august a september.

-Správy zo zasadnutí RZSDV z mesiaca september a október boli sané písomne, k správam otázky neboli, pripravuje sa stretnutie k DUALu v Prievidzi 4.11 a vJelšave 5.11 . 2021.

-Po pisomnom vyrozumení KaS Zl. Moravce vyrovnali členske v SBK za r. 2020 a r. 2021. Týmto splnili podmienky úradu SBK a potvrdili svoj záulem byť členom SBK.

Na základe toho PSBK zrušilo uznesenie z 18.08.2021 o vylúčení KaS Zl. Moravce z SBK.

-PSBS schválili čiastku 100 € pre SBS na podporu konferncie na Repiskách v N. Tatrách. Konferencie sa zúčastnilo 35 účastníkov zo Slovenska a Českej republiky.

-V diskusii sa hovorilo k informácii o ukončení ťažby v Bani Handlivá, k využívanej technike

k spolupráci ZBSS s územnými celkami pri vypracovávaní materiélov o SP s úz. celkami.

Na záver bol prerokovaný návrh uznesenia zo 1. PSBK, overovateľom zápisnice a uznesenia bude p. Ľudovít Kováč, následné rokovanie predstavenstva sa predpokladá v decembri na F- BERG v Košiciach.

Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom,

poďakoval a ocenil aktívny a vecný prístup následne rokovanie PSBK ukončil.

 

Prievidza : 18.10.2021 Hrabovský

úrad SBK