Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania PSBK dňa 02. decembra 2021 formou video konferencie

Na úvod predseda PSBK p. Michal Cehlár privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a zahájil rokovanie PSBK.

Video konferencie on line sa zúčastnili šiesti členovia predstavenstva, riad. úradu SBK a 3 hostia. Dvaja členovia sa vyjadrili formou „per rollam“ a jeden bol ospravedlnený (SC).

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom PSBK odoslaný elektronicky v predstihu a bez pripomienok bol prijatý.

 

PSBK prerokovalo nasledovný program: -

 

  1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.

  2. Vedecko-výskumná a pedagogická činnosť FBERG TUKE.

  3. Informácia o práci  Ústavu Geotechniky SAV Košice.

  4. Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2021 a návrh na rok 2022.

  5. Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2022.

  6. Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov SBK v školskom roku 2021- 2022.

  7. Rôzne:

   1. Legislatíva.

   2. Informácia – DUAL 2021.

   3. Informácia k 17.EKHT - Europäische Knappen – und Hüttentage.

   4. Členské v SBK k 30.11.2021.

  8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

 

 • K vyhodnoteniu plnenia opatrení z 1.PSBK neboli pripomienky a bolo schválené.

 • Informácia o Vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti FBERG TUKE bola predložená písomne, ktorú prezentovala pani Michalková ( tajomníčka F BERG) a doplnil pán Cehlár.

 

Absolventi bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

V akademickom roku 2019/2020 ukončilo štúdium celkovo 342 študentov v dennej a externej forme (Tab. 1). Pokles počtu absolventov sa prejavuje pri absolventoch externého štúdia.

 

 

K 31. 10. 2021 sa na FBERG zapísalo celkom 1303 študentov v dennej aj externej forme. Oproti minulému roku je to nárast o 57 študentov.

Štúdium: bakalárske 863 807 D 56 EX.

inžinierske 361 355 6

doktorandské 79 25 54

1303 1187 116

 

Naďalej sa zvyšuje záujem zahraničných študentov, keď 31. októbru 2021 sa zapísalo 381 zahraničných študentov, čo predstavuje nárast o 127 študentov oproti minulému roku (254). Najväčšiu skupinu zastupujú študenti z Ukrajiny v počte 324. Podiel zahraničných študentov ku celkovému počtu študentov na FBERG je cca 29 %.

 

Prehľad počtu študentov v III. stupni štúdia FBERG – doktorandské štúdium.

 

Ústav

Denná forma

Externá forma

Spolu

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

1

2

3

Ústav geovied

3

3

6

Ústav logistiky a dopravy

6

14

20

Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov

1

0

1

Ústav zemských zdrojov

14

35

49

Spolu

25

54

79

 

 

Činnosť FBERG v oblasti vedy, výskumu, a publikačnej činnosti

 

V roku 2021 boli riešene nasledovné projekty.

 

 

Pracovisko

Počty projektov

 

Výskumné aktivity (VA) od subjektov verejnej správy

Aktivity od iných subjektov

Spolu

VEGA

APVV

KEGA

Iné

Spolu

HZ

Spolu

ÚGKaGIS

0

1

2

0

3

1

1

4

ÚGV

1

1

0

1

3

3

3

6

ÚLaD

4

2

5

0

11

0

0

11

ÚRaIVP

2

1

1

0

4

0

0

4

ÚZZ

5

2

2

0

9

2

2

11

Spolu

12

7

10

1

30

6

6

36

 

F BERG je hodnotená ako najlepšia v publikačnej oblasti.

Ma akreditáciu na výučbu 15 programov, na každý program musí mať profesorov ako garantov.

Oslavy 70 rokov činnosti baníckej fakulty ( 2021) sa predpokladajú 8-9. júna 2022.

 

 • Informáciu o práci  Ústavu Geotechniky SAV Košice doplnil jeho riaditeľ p. Hredzák

Je treba oceniť výsledky prác ústavu v domácich a zahraničných projektov ako aj pri výchove nových odborníkov, napr. na ústave sú 4 doktoranti z UA, dvoch prijali do zamestnania.

Ústav geotechniky SAV je organizačne rozdelený do 5 výskumných oddelení, ďalej do 2 servisných tímov a organizačno-technického útvaru, ktoré svojou činnosťou podporujú výskum realizovaný vo vedeckých oddeleniach.

Dobre výsledky ma ústav v publikáciách a citácií v odborných časopisoch.

Ústav ma širokú spoluprácu so zahraničím, na domácej pôde sa pravidelne uchádza a rieši projekty VEGA (10 projektov z toho 1 v partnerstve s Prešovskou univerzitou a 1 s Ústavom farmaceutickej chémie UVLF Košice) a APVV, aktuálne 4 projekty, z toho jeden nový so začiatkom od 01.07.2021 (do 30.06.2025) v spolupráci so SvF TUKE, PU v Prešove a UMB v Banskej Bystrici.

 

 • Predpoklad čerpania rozpočtu za r. 2021 predložil riad. úradu SBK, je predpoklad, že

úloha z VZ bude splnená.

 • Ďalej bol predložený návrh na rozpočet r. 2022, ktorý vychádza z terajších znalostí

a predpokladu činností.

 

 • PSBK prebralo predložený návrh plánu zasadnutí PSBK na r. 2022. Na 3.PSBK sa

upraví podľa pripomienok.

 

 • Bola prerokovaná Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov SBK

v školskom roku 2021- 2022

 

 • Duálne vzdelávanie v HBP, a.s.

V júli 2021 nastúpili pracovať do HBP, a.s. 2 absolventi učebného odboru 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika, obaja nastúpili na pracoviská v podzemí.

 

Ďalej sa v uvedenom učebnom odbore pripravujú na pracoviskách HBP a.s.:

 • 3 žiaci 3. ročníka SOŠ Lipová v Handlovej, s 2 žiakmi pre neospravedlnenú absenciu z odborného výcviku sme vypovedali učebnú zmluvu.

 • 3 žiaci 2. ročníka SOŠ Lipová v Handlovej nastúpili na odborný výcvik na pracoviská v Novákoch.

 

V odštepnom závode BME duálne vzdelávanie prebieha nasledovne:

 

Od septembra 2021 pokračujú na praktickom vyučovaní 2 žiaci 4. ročníka duálneho vzdelávania SOŠ Vansovej v Prievidzi, v študijnom odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Obaja žiaci majú podpísanú zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, žiakom je vyplácaná odmena za produktívnu prácu a motivačné štipendium vo výške 150 €/mesiac.

 

V 3. ročníku učebného odboru 2433 H - obrábač kovov SOŠ Vansovej v Prievidzi vykonáva odborný výcvik na pracoviskách o.z. BME 6 žiakov.

 

Od septembra 2021 do 1. ročníka učebného odboru 2466 H – mechanik opravár – stroje a zariadenia nastúpilo 5 žiakov. So SOŠ Vansovej v Prievidzi je uzatvorená zmluva o poskytovaní duálneho vzdelávania, so žiakmi sú uzatvorené učebné zmluvy. Od septembra 2022 bude odborný výcvik prebiehať na pracoviskách o.z. BME.

DUAL navštevuje celkom 19 žiakov.

Škola v Revúcej zabezpečuje výučbu v odbore metalurg a SMZ a.s. Jelšava odbornú prax.

 

V legislatíve boli pripomenuté dôležité zmeny ako:

 • namiesto funkcie "hlavný inšpektor práce" sa zavedie manažérska funkcia "riaditeľ inšpektorátu práce" bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce, ale so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti BOZP,

 • zmeny k ochranným prostriedkom,

 • zmeny v envirofondoch a starých záťaží,

 • v decembri ma Vláda SR vo svojom pláne zmeny banských zákonov.

 • SR pripravuje zmenu zákona – poplatky za vydobytý nerast.

 

Bola daná informácia k 17.EKHT - Europäische Knappen – und Hüttentage

Pán predseda ZBSCS doplnil informáciu o postupe prípravného výboru, je snaha o gesciu aj zo strany európskych štruktúr, program bude postupne upresňovaný, VZ-SBK sa predpokladá v piatok 09.09.2022, ďalej kostol, odovzdávanie vyznamenaní, program bude aktualizovaný podľa vývoja situácie. Prvý cirkulár k oslavám bude odoslaný do konca roka.

Dátum 31.05.2022 je hraničný, pre rozhodnutie o konaní celej akcie.

 

 Informácia k stavu členov SBK k 30.11.2021.

Informácia predložená písomne. Za r. 2021 nezaplatil členské jeden člen z Nitry.

 

Návrh uznesenia z 2. PSBK bol predložený písomne a bol doplnený o pripomienky. V diskusii neboli podané žiadne ďalšie podnety, návrh bol prijatý. Riaditeľ úradu komory predložil návrh, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bola pani Jozefína Pekarčíková, ďalej informoval, že následné rokovanie predstavenstva sa predpokladá 16.02.2022 v Prievidzi.

Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval a ocenil aktívny a vecný prístup pri rokovaní následne rokovanie PSBK ukončil.

 

Prievidza 07.12.2021 Hrabovský