Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z 3.PSBK ktoré sa konalo dňa 16. 02. 2022 vo Vyšnej Boci 

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo v priestoroch Hotela Barbora, ktorý je zariadením HBP a.s. Po odznení baníckej hymny prvý podpredseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí.

Predseda PSBK p. Cehlár poďakoval za vytvorenie dobrých podmienok pre rokovanie 3PSBK a otvoril zasadnutie .

 

3PSBK sa zúčastnilo 7 členov predstavenstva, páni Kováč a Gažúr sa vyjadrili formou „ per rollam“ ospravedlnil sa p. Čorej preds. DR. Z hostí sa rokovania zúčastnili : za úrad komory p. Ján Hrabovský, predseda ZBSS p. Erik Sombathy , za banícky cech Horný SPIŠ predseda p. Slavomír Kyseľ a p. Kratochvíla, právny poradca SBK p.K. a pán doc. Ing. Martin Sisol PhD z F- BERG.

 

Predseda predložil program rokovania, ktorý bol bez pripomienok schválený.

 

PROGRAM :

Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.

2.Informácia o výsledkoch r.2021 a zámeroch r.2022 spoločnosti HBP.a.s

3.Informácia o práci v EUROCCOL za r. 2021 a program r.2022

 

4.Informácia o postupe realizácie integrovaného národného energetického a

Klimatického plánu na roky 2021 - 2030

5.Informácia k aktivitám v SP ( komisia MH )

6.Legislatívny plán vlády SR na r. 2022

 

7.Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore ťažby surovín

 

8. Informácia o činnosti Ban.cechu Horný Spiš

 

9. Rôzne:

a) Legislatíva.

b) Program baníckych aktivít – Kalendárium 2022.

c) Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2022.

d) Informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2021

e) Stav členov SBK k 31.12.2021

f) Inf. z 56 a 57. rokovania RZSDV ,

g) List pre SBK od p. Letavaja

 

h) Návrh o menovanie za národného garanta v rámci overovania

kvalifikácií v národnom projekte Systém overovania kvalifikácií

v Slovenskej republike.

 

i) Kooptácia pána Ing. Stanislava Paulíka do PSBK za odstupujúceho

p- Letavaja.

 

10. Uznesenie

 

Na začiatku rokovania bol prerokovaný bod 9i) - kooptácia pána Ing. Stanislava Paulíka do PSBK za odstupeného p- Letavaja.

Návrh bol vypracovaný v zmysle čl. 10 stanov SBK a k prerokovaniu ho predložil pán predseda Cehlár. Predložený návrh bol PSBK prijatý, pán Paulík poďakoval za dôveru.

 

.

K bodu 1. program a kontrola uznesenia z PSBK, konaného dňa  02.12.2022 formou video-konferencie.

Ku kontrole plnenia uznesení bol materiál predložený písomne, uviedol ho riaditeľ úradu a odporučil vyhodnotenie schváliť.

K vyhodnoteniu neboli pripomienky a bolo schválené.

 

K bodu 2.) Informáciu o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP a.s. predložil p. Peter Čičmanec, ktorý informáciu doplnil o aktuálne otázky.

 

V akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza bolo v roku 2021 z podzemia ťažobných úsekov Handlová, Nováky a Čáry vyťažených celkovo 1 074 100 ton uhlia.

Na konci septembra 2021 bola ukončená ťažba uhlia v bani Handlová, čím bolo zavŕšené 112 ročné obdobie priemyselnej ťažby uhlia na handlovskom ložisku.

V roku 2021 bolo celkovo vyrazených 6 537 metrov banských diel.

V rámci hospodárenia s uhoľnými zásobami a ich racionálneho využitia bola dosiahnutá 81,6 %-ná technologická výrubnosť a 55,5 %-ná plošná výrubnosť.

Celkovo bolo v roku 2021 zo spoločnosti HBP, a.s. Prievidza expedovaných 1 112 323 ton uhlia, z toho bolo 404 ton triedené uhlie a 238 ton energetické uhlie mimo Elektráreň Nováky. Obchodnému partnerovi Slovenským elektrárňam, a. s. Bratislava bolo do Elektrárne Nováky dodaných 1 111 681 ton energetického uhlia.

Hlavná banská záchranná stanica, o.z. počas roka 2021 plnila prioritne základné úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy, t.j. riešenie a zdolávanie mimoriadnych udalostí, kontrolu činnosti a funkčnosti závodných banských záchranných staníc v rámci Slovenska, výchovu a vzdelávanie banských záchranárov a pracovníkov riadiacich činnosť pri zdolávaní mimoriadnych udalostí. Hlavná banská záchranná stanica zabezpečovala stálu pohotovostnú službu pre 21 organizácií na celom Slovensku. Celkovo pôsobilo v banskom záchrannom zbore Slovenska v priemere 186 banských záchranárov, z toho 169 zo spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza.

V roku 2021 bolo zaznamenaných 143 evidovaných pracovných úrazov, z toho bolo 76 registrovaných. V porovnaní s rokom 2020 klesla úrazovosť o 39 evidovaných a o 13 registrovaných pracovných úrazov. Počet registrovaných úrazov má klesajúci trend od roku 2007.

Hornonitrianske bane Prievidza zamestnávali v závere roka 2021 celkovo 2 456 zamestnancov z toho 194 zamestnancov pracovalo na základe zmluvných vzťahov dodávateľským spôsobom. V priebehu roka pokračoval proces racionalizácie zamestnanosti. Rekvalifikáciu prostredníctvom projektu „Podpora zamestnateľnosti pre región horná Nitra“ využilo 151 zamestnancov.

 

Zámery spoločnosti pre budúce obdobia:

Z hľadiska koncepcie ťažby, technickej pripravenosti, plynulých prechodov pracovísk a vytvárania podmienok pre bezpečnú prácu v jednotlivých prevádzkach, spoločnosť plánuje v roku 2022 vyťažiť 1,1 mil. ton uhlia v bani Nováky a Čáry. Spoločnosť sa bude musieť vysporiadať s významným rastom materiálových nákladov a nákladov na spotrebovávané energie, ktorý vyplynul z turbulentného vývoja na jednotlivých trhoch a burzách.

V roku 2022 sa bude sa pokračovať v organizačných zmenách, v racionalizácii a konsolidácii všetkých činností. Detailnejšie sa rozpracujú aktivity a fungovanie skupiny Hornonitrianske bane od roku 2024 tak, aby reagovali na aktuálne zmeny vo vonkajšom prostredí a na ukončenie ťažby uhlia v závere roka 2023.

Budú pokračovať rokovania s MH SR a MV SR o banskej záchrannej služby po roku 2023. Hlavná banská záchranná stanica pripravila koncepciu zmeny organizácie banskej záchrannej služby vo vzťahu ku ukončeniu ťažby v HBP, a.s. Koncepcia predpokladá zmenu v režime financovania so zámerom zachovania plnej funkčnosti banskej záchrannej služby aj v budúcom období.

Očakáva sa, že v prvom polroku 2022 bude schválený Operačný program Slovensko, ktorého šiestou prioritnou osou je Fond na spravodlivú transformáciu v rámci nového programového obdobia 2021 – 2027. Týmto sa otvorí priestor na vyhlasovanie výziev a samotné čerpanie finančných prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu, čo sa predpokladá v druhej polovici roka 2022.

Pán Čičmanec ďalej informoval :

Na likvidácii Bane Cígeľ boli vykonané práce v objeme 3,5 mil€, zabezpečuje sa rekvalifikácia pracovníkov, začalo sa s likvidáciou Bane Handlová, je zámer vybudovať v Handlovej banský skanzen. Prebiehajú náročné rokovania ako ďalej s HBZS, je tu snaha jej prechodu do pôsobnosti Hasičského zboru, problém je financovanie, treba zmeniť legislatívu.

Na otázky odpovedal pán Čičmanec.

K bodu 3. )Informácia o práci v EURACOAL za r. 2021 a program r. 2022

Analýza aktuálneho vývoja v roku 2021

 

Boli riešené najmä tieto skutočnosti

 

 • Pripomienkovanie aktualizácie obchodovania s povolenkami CO2 v rámci aktualizácie predpisov EU ETS

 • Analýza a poznámky k finálnej podobe návrhu balíčka EK Fit for 55

 • Komentár k Direktíve o prírodných habitatoch: Euracoal navrhuje kategóriu „

 • návrh EK k Regulačnému úradu a mechanizmu zdaňovania uhlíka na hraniciach EÚ

 • Pripomienky Euracoal k Návrhu upravujúcemu Direktívu EK o OZE

 • Analýza návrhu znenia Metánovej stratégie EK

 • Zhodnotenie online zasadnutia Platformy Spravodlivej Transformácie konanej 11 – 15. Novembra

 • .Kritické zhodnotenie takzvanej Metánovej regulácie navrhovanej EK. Podľa Euracoal sa jedná o ďalší nový nástroj zelených aktivistov na „prenasledovanie“ podzemných uhoľných baní – najmä v Poľsku, Slovinsku ( Velenje r. 2035) a Rumunsku

 • Zhodnotenie záverov prípravy novej Direktívy EK O Pôde

 

 • Analýza a poznámky k postojom novozvolenej vlády v Nemecku k fosílnym palivám

 • Analýza výsledkov zasadnutí Európskeho Výboru

 • Analýza reportu IEA o vývoji cien na trhu a stúpajúcich cenách

 • Analýza k tzv. Návodom na štátnu pomoc pre dosiahnutie klimatických, energetických a Environmentálnych cieľov EÚ

 • Analýza klasifikácie EÚ pre zemný plyn ako tzv. prechodového fosílneho paliva – začiatkom roka 2022 boli jadrové a plynové zdroje schválené ako prechodové.

 

Trh s uhlím vo svete:

 • medziročne vzrástla uhoľná energetika o 12% v Indii a o 9% v Číne, spotreba uhlia vo svete medziročne vzrástla o 6%.

 • Spotreba uhlia bude rásť v roku 2022 v Indii a Číne, vyrovnaná zostane v Austrálii, v Indonézii a Rusku sa očakáva mierny nárast.

 • Vývozy vyťaženého uhlia bude zvyšovať najmä indonézia a Južná Afrika, import bude stúpať v Číne a Indii. Indonézia vyviezla za uplynulý rok cca. 170 mil ton, Austrália 200 mil. ton, JAR 80 mil.ton, Rusko okolo 160 mil. ton, Kolumbia okolo 40 mil. ton.

Metánová smernica (Methane Regulation)

 

 • Plánuje sa zákonom zaviesť kontinuálne merania metánu na výdušných banských dielach, ktorá baňa bude produkovať viac ako 4,5 m3 metánu na tonu uhlia. Dokonca plánujú zakázať úniky metánu zo starých uzavretých baní od roku 2025 čo je pravdepodobne nereálne

 • ČR má k Metánovej smernici zamietavé stanovisko, ako aj Poľskí a nemeckí baníci. Ak návrh prejde , v roku 2025 by museli v Poľsku zavrieť 19 z 25 hlbinných baní a v roku 2028 aj všetky bane na koksovateľné uhlie, preto že vypršia výnimky.

 • Podobný problém bude mať aj Baňa Velenje na Slovinsku. Písali vo veci svojmu ministerstvu, finančne by také pokuty ako sú navrhované nezvládli.

 

Národné prezentácie uhoľných organizácii:


 • Ukrajina: Dtek uzavrie do 2 rokov 30 baní, kríza vo výrobe uhlia pokračuje, štát má ambíciu do roku 2030 znížiť emisie CH4 o 30%

 • Česko: elektriku vyrábajú z uhlia v objeme 30% , budúcnosť vidia v jadrových elektrárňach a decentralizovaných OZE. Za rok 2021 vyťažili 29 mil. ton hnedého uhlia

 • Nemecko Minulý rok uzavreli jadrové elektrárne s kapacitou 4 GW, poslednú zavrú v roku 2022. Vyťažili pod 11 miliónov ton lignitu.

 • Čierne uhlie: v roku 2020 spálili 30,5 mil. ton , v roku 2021 takmer 36 mil. ton Energetické uhlie pochádzalo najmä z Ruska, aj 50% všetkého uhlia použitého v Nemecku je z Ruska. Koksovateľné uhlie dovážajú najmä z Austrálie a Kolumbie.

 • Poľsko: 69% elektriny a tepla vyrábajú z uhlia, z čoho 51% je z čierneho uhlia. Prevádzkujú 21 baní na čierne uhlie. Spotreba uhlia stále rastie, aj medziročne.

 • Hnedé uhlie v roku 2021 vyťažili 51,99 mil. ton z čoho Belchatów 38 mil. ton. Ťažba uhlia sa medziročne zvýšila o 13%

 • Slovinsko: Energomix majú rozložený po tretinách na lignit, jadro a vodu. Ročná ťažba vo Velenji je 2,8 mil. ton dovážajú čierne uhlie okolo 700 000 ton. Elektráreň Šoštanj má finančné problémy kvôli vysokým cenám povoleniek ETS, nedostávajú žiadne kompenzácie od štátu. Slovinska vláda rozhodla ukončiť ťažbu v roku 2033.

 

 

K bodu 4. ) Informácia o postupe realizácie integrovaného národného

Energetického a Klimatického plánu na roky 2021 - 2030

Pri snahe overiť si niektoré skutočnosti na MH, výsledok bol negatívny, prvé hodnotenie a výstupy budú známe až v r. 2023.

K bodu 5.) Informácia k aktivitám v SP ( komisia MH )

Informáciu o práci na novej SP podal pán Cehlár, bolo dané stanovisko k príprave novej smernice o úhradách pri dobývaní nerastov, SBK sa s ním stotožňuje , odborná diskusia s ľuďmi z praxe nebola.

 

K bodu 6.) Legislatívny plán Vlády SR na r. 2022

Banské zákony sa majú prerokovať v XII. mesiaci r, 2022. Doteraz neboli zverejnené a dané do pripomienkového konania.

Boli peijaté zmeny v envíromentálnom fonde, k Banským vodám, je zámer novelizovať aj Geologický zákon.

 

 

7.) Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore ťažby surovín

Pre oboznámenie sa, boli dané materiály ktoré boli prerokované v Sektorovej rade, kde sa spolupracuje s firmou  ASSECO a TREXIMA

7-1 : ASSECO – Stratégia ľudských zdrojov, každá stať sa dá otvoriť

7-2 : Systém overovania kvalifikácie - Nemeth

7-3 : Systém overovania kvalifikácie – ASSECO

7-4: Štatút Aliancie sektorových rád

7-5 : Návrh stanov Združenia právnických osôb - ZPO

 

 

K bodu 8. Inf. o činnosti Ban.cechu Horný Spiš

 

Informáciu formov prezentácie predložil pán Kyseľ – predseda cechu.

Banícky Cech Horného Spiša aj keď je najmladším spolkom, za svoje krátke obdobie vykonal veľa práce pre zachovaní baníckych tradícií. Spolupracuje s 19-tími obcami, kde sa v minulosti vykonávali dobývacie práce.

Banícky cech vybudoval: Slovenskú banskú cestu

Naučný banský chodnik

Obnovil portály starých štôlni – napr. Strieborná ktorá sa nachádza

nedaleko bývaleho lomu – dnes vodná plocha pre turistov a

rybárov

Bol vyrobený a inštalovaný historický banícky svietnik

Banícky cech má veľmi dobré výsledky pri práci s deťmi, spolupracuje so školami, kde napr. akcia Prírodovedné hry bola s účasťou cez 300 - 800 žiakov, organizujú sa aj akcie pre rodiny pod názvom Zážitkové soboty.

Pri príležitosti 50 rokov od ukončenia ťažby mangánovej rudy vo Švábovciach, spolu s obcami Hôrka a Kišovce zorganizoval stretnutie s ukážkou „skoku cez kožu“ a otvorenie a posvetenie portálu vstupnej úpadnice vo Švábovciach ( kolónia) a pamätníka vo Švábovciach s huntíkom ktorý pripomína, že z podzemia bolo vyťažených  5 108 000ton mangánovej rudy.

Banícky cech ma  zámer spojiť uzkokľajkou po povrchu obec Vyderník so Slovenským Rajom.

Pán Kyseľ odpovedal na množstvo otázok, poprosil o podporu pri zabezpečovaní matreiálov na trealizovanie tejto turistickej atrakcie a do múzea.

 

Predseda SBK srdečne poďakoval p. predsedovi cechu za vykonanú prácu a poprial veľa štastia, zdravia a úspechov, bola prisľúbená spolupráca pri materiálnom zabezpečení.

 

 

Ďalej bola prerokovaná legislatíva, program baníckych aktivít – Kalendárium 2022, plán rokovaní predstavenstva na r. 2022, informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2021,

informácia k stavu členov SBK k 31.12.2021, SBK ma 45 členov, informácia z 56. a 57 rokovania RZSDV, návrh na menovanie za národného garanta v rámci overovania kvalifikácií v národnom projekte Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike.

PSBK schválilo pána Prof. BAUERA ako zástupcu SBK za národného garanta a MŠVVaŠ odporúča menovať ho do funkcie.

 

Po prerokovaní programu 3.PSBK, pán predseda PSBK vyzval prítomných, či má niekto príspevok do diskusie. Pripomienky neboli, pristúpilo sa k prerokovaniu uznesenia z 3PSBK.

Na záver riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, za overovateľa zápisnice a uznesenia navrhol p. Stanislava Paulíka. Predstavenstvo návrh uznesenia a overovateľa schválilo. .

 

Keďže ďalšie príspevky na prerokovanie neboli, predseda predstavenstva poďakoval členom a hosťom na jednaní za účasť a aktivný pristup, nasledne rokovanie ukončil.

 

Prievidza 28.02.2022 Hrabovský

Úrad SBK