Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z XXV VZ SBK ktoré sa konalo dňa 09. 09. 2022 v Banskej Štiavnici

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Predložil návrh, aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:

Mgr. Nadežda Babiaková, Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. Ing. Jozef Levoča, MBA, Ing. Dr.h.c. Peter Čičmanec, PhD., Ing. Silvia Michalková.

Delegáti valného zhromaždenia návrh jednomyseľne schválili a predsedníctvo pracovalo v navrhnutom zložení.

Predseda predstavenstva SBK predložil návrh programu valného zhromaždenia tak, ako bol uvedený na pozvánkach pre delegátov s hlasovacím právom. Návrh bol hlasovaním prijatý bez doplnkov.

 

 

K bodu č. 1

 

  1. Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.

  2. Predloženie a schválenie programu VZ.

  3. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa,  overovateľa zápisu, skrutátorov.

  4. Voľba volebno-mandátovej a návrhovej komisie.

  5. Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.

  6. Správa mandátovej a volebnej komisie.

7.) Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie a stanovisko DR k účtovnej

závierke.

8.) Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2021.

9.) Finančný rozpočet komory na rok 2022.

10.) Výška členského príspevku na rok 2023.

11.) Voľby členov predstavenstva, náhradníkov, členov a náhradníka DR

12.) Diskusia.

13.) Návrh uznesenia a jeho schválenie.

14.) Záver VZ.

-Po návrhu predsedu predstavenstva za predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Jozef Levoča. Predložený návrh bol delegátmi jednomyseľne schválený a Ing. Jozef Levoča sa ujal rokovania valného zhromaždenia.

-Za zapisovateľa bola navrhnutá Ing. Silvia Michalková za overovateľa zápisnice Ing. Stanislav Paulik, za skrutátorov VZ boli navrhnuté  pp. Anna Krpelanová a  Lenka Lepeňová. Návrhy na zapisovateľa, overovateľa a skrutátorov boli jednomyseľne schválené.

 

-Do volebno- mandátovej komisie boli navrhnutí JUDr. Milan Minárik predseda, členovia komisie  Ing. Norbert Werner, Ing. Arpád Lörincz, PhD., pp. Anna Krpelanová a Lenka Lepeňova.

 

-Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ľudovít Kováč predseda, Ing. Slavomír Hredzák, PhD. a JUDr. Marián Krška.

Návrhy za členov volebno - mandátovej a návrhovej komisie boli jednomyseľne schválené.

 

 

-Správu o činnosti predstavenstva a plnení úloh z  XXIV. VZ SBK predniesol predseda predstavenstva SBK Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. Správy členov SBK sú v elektronickej forme na Úrade komory.

 

 

-Správu volebno - mandátovej komisie predložil jej predseda JUDr. Milan Minárik. Konštatoval, že z pozvaných 54 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 42 delegátov, čo je 77,8 %-tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 31 členov komory zo 43 členov komory, čo je 72,09 %. Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

 

-Správu o činnosti dozornej rady predniesol jej predseda DR Ing. Peter Čorej, PhD. Zároveň predložil stanovisko DR k účtovnej závierke, ktorú DR odporúča VZ schváliť bez výhrad.

 

-Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021 predložil v zastúpení riaditeľa Úradu komory pán Ing. Peter Čorej PhD.

Ročná účtovná závierka (doložená v elektronickej podobe v materiáloch delegátov), po prerokovaní v pléne, a po odporučení dozornou radou, bola schválená jednomyseľne s počtom 42 hlasov.

 

-Návrh rozpočtu komory pre rok 2022 v zastúpení riaditeľa Úradu komory predložil pán Ing. Peter Čorej PhD. Návrh rozpočtu je priložený k originálu zápisnice založenej na Úrade komory. Návrh rozpočtu na rok 2022 bol schválený s počtom 42 hlasov (všetci prítomní delegáti).

-Návrh členského príspevku v SBK na rok 2023 predniesol v zastúpení riaditeľa Úradu komory pán Ing. Peter Čorej PhD.

  • pre právnické osoby 6,00 € na zamestnanca, najmenej 800€,

  • pre občianske združenia s právnou subjektivitou 400€,

  • pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, výskumné ústavy a Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica 200 €,

  • pre fyzické osoby 120 €,

  • Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.

Termín splatnosti je do 30.6.2023. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 800 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2023 a 31.12. 2023.

 

Návrh výšky členského príspevku na rok 2023 bol schválený s počtom 42 hlasov (všetci prítomní delegáti).

 

 

-Voľby do Predstavenstva a DR SBK.

 

Na XXV VZ SBK skončíl štvorročný mandát predstavenstva komory a dozornej rady, ktoré boli zvolené na valnom zhromaždení v roku 2018. Podľa platných pravidiel je dnes

našou povinnosťou zvoliť nové orgány SBK, a to predstavenstva a DR.

Návrh kandidátky bol v zmysle volebného poriadku čl. 3 odseku 1 vypracovaný úradom komory z návrhov, ku ktorému boli vyzvaní všetci členovia komory. Každý navrhovaný kandidát s kandidatúrou súhlasí. Pri návrhoch je rešpektovaná zásada, aby v orgánoch komory boli zastúpené všetky oblasti baníctva (uhoľné, rudné a nerudné baníctvo, ťažba a spracovanie stavebných hmôt, ťažba plynu a ropy, geologicky prieskum a projekčné inštitúcie, vysoké školy). Opätovné zvolenie do orgánov je možné. Počas platného mandátu došlo k nasledovnej  zmene členov a funkcií predstavenstva (predseda PSBK – Cehlár, predtým Čičmanec, prvý podpredseda Čičmanec, predtým Švejkovský, člen Gažúr, predtým Švejkovský, člen Paulik , predtým Letavaj, v DR člen Gallo, predtým Paulik).

Napriek výzve, na úrad SBK neboli doručené žiadne nové návrhy na členov PSBK.

Podľa článku č. 3 volebného poriadku pri návrhu kandidátky platí:

 

 1. Návrh kandidátky na voľby orgánov komory zostaví úrad komory z písomných návrhov podaných jednotlivými členmi komory najneskôr desať pracovných dní pred konaním valného zhromaždenia. Návrh kandidátky schvaľuje predstavenstvo. Návrhy sa berú do úvahy, ak obsahujú potvrdenie kandidátov ich podpisom o súhlase s kandidatúrou. Návrh kandidátky pre voľbu orgánov na ustanovujúcom valnom zhromaždení predkladá prípravný výbor.

 

 1. Na návrhu kandidátky sa uvedú mená všetkých kandidátov, ktorí boli navrhnutí na jednotlivé funkcie v stanovenom termíne. Návrh kandidátky dostane každý delegát valného zhromaždenia pred rokovaním

 

 1. O každom kandidátovi sa na kandidátke uvedie meno, priezvisko, akademické tituly, ak ich má, a zamestnávateľ.

 

 1. Každého kandidáta osobitne predstaví valnému zhromaždeniu predseda volebnej komisie.

 

Na základe článku č.5 , odst. 5 môže VZ na základe hlasovania ( 50% za) vykonať voľby do orgánov SBK aj aklamačným spôsobom – teda priamou voľbou.

Predstavenstvo na základe toho odporúča VZ vykonať voľby priamou voľbou hlasovaním.

 

Na základe vyššie uvedeného znenia a odporučenia PSBK pristúpime k hlasovaniu vykonať voľby do orgánov SBK aklamačným spôsobom – teda priamou voľbou.

 

Do PSBK boli odporučení nasledovní kandidáti :

 

 1. Ing. Ivan Bača – riaditeľ, Slovenská banská, s.r.o., za oblasť rudného baníctva.

 2. prof. Ing. Michal Cehlár M.Sc. PhD., Ing.- Paed IGIP za projekčné, akademické a spoločenské organizácie.

 3. Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., generálny riaditeľ a predseda predstavenstva HBP, .s. Prievidza, za oblasť uhlia.

 4. Ing. Ing. Ľudovít Kováč – riaditeľ EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Košice, za oblasť stavebných hmôt.

 5. Ing. Jozef Levoča – riaditeľ divízie prieskumu a ťažby Nafta Gbely, a.s., za oblasť ropy a zemného plynu.

 6. Ing. Stanislav Paulik - riaditeľ o.z. Hlavná banská záchranná stanica a poverený výkonom funkcie riaditeľa úseku technicko-výrobného HBP, a.s. Prievidza, za oblasť uhlia.

 7. Ing. Jozefína Pekarčíková – riaditeľka Agrostav, stavebno-obchodné družstvo, Poprad, za oblasť stavebných hmôt.

 8. Ing. Roman Gažúr – generálny riaditeľ SMZ, a.s. Jelšava, za oblasť magnezitu a nerudného baníctva.

 9. RNDr. Igor Slaninka PhD., riaditeľ ŠGÚDŠ Bratislava, za oblasť geológie a výskumu.

 

Na volebnom lístku sú uvedené v abecednom poradí ďalšie odporúčané návrhy:

Náhradníci:

 1. Ing. Andej Dráb – Dobývanie , s.r.o., Stráňavy

 2. Ing Arpád Lorincz – Danucem Slovakia, a.s.

 

Návrh predsedu predstavenstva bol schválený počtom hlasov 41, jeden sa zdržal hlasovania.

Návrh troch podpredsedov predstavenstva, piatich členov predstavenstva a dvoch náhradníkov bol schválený počtom hlasov 42 prítomných delegátov.

 

Do dozornej rady boli navrhnutí a odporučení nasledovní kandidáti:

 

 1. prof. Ing. Viliam Bauer, PhD., fakulta BERG za projekčné, akademické a spoločenské organizácie.

 2. Ing. Peter Čorej, PhD., individuálny člen.

 3. Ing. Eduard Hudy, za SZVK.

 4. Ing. Tibor Turčan, Banská agentúra Košice.

5. Ing. Gallo Vladimír – Slovmag a.s., Lubeník.

 

Náhradník – Ing. Norbert Werner, individuálny člen.

Návrh piatich členov DR a jedného náhradníka bola schválený počtom hlasov 42 prítomných delegátov.

Členovia DR si za predsedu DR zvolily pána Ing. Peter Čorej PhD.,

 

V rámci diskusie neboli podané žiadne pripomienky alebo návrhy. :

 Správu návrhovej komisie -  návrh uznesenia z valného zhromaždenia predniesol jej predseda Ing. Ľudovít Kováč Návrh uznesenia delegáti valného zhromaždenia schválili jednomyseľne. Text uznesenia z valného zhromaždenia je priložený k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

 Vážení delegáti, program nášho rokovania sme naplnili, ďakujem za účasť a prístup k rokovaniu.

Na dnešnom rokovaní SBK sme hodnotili našu prácu po 24. VZ. Vedeli sme, že to bude po spoločenských zmenách náročné a navyše, stav ktorý tu je po celosvetovej pandémií značne ovplyvnil našu prácu a navyše je tu vojenský konflikt krajín v Európe. Budúce obdobie 2022 – 2023 kedy SBK vstupuje do 25. roku od svojho vzniku prinesie veľa nových vstupov ktoré zásadne ovplyvnia ďalší vývoj. Verím, že súčasný turbulentný vývoj vo svete ale hlavne aj na Slovensku sa upokojí a budú stanovené nové výzvy do ktorých sa aktívne zapojíme.

Týmto uzatváram naše dnešné rokovanie VZ SBK, ďakujem za aktívny prístup a všetkých prítomných pozývam na rokovanie konferencie venovanej Stratégii a inovácii v SP EU.

Od 15,00hod. sa konalo v kostole svätej Kataríny slávnostné stretnutie, kde boli odovzdané vyznamenania za r. 2022.

Dňa 17.10.2022 sa konalo na MH stretnutie zástupcov baníkov, obecnej správy a spolkov, stretnutie s ministrom hospodárstva p. Hirmanom.

  

Ing. Hrabovský Ján, PhD

Úrad SBK