Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania PSBK zo dňa 26. 10. 2022 vo Veľkej Tŕni

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK a prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Michal Cehlár  otvoril rokovanie PSBK. Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Szombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, p. Širila za SBS, p. Kukelčík, p. Vrábel za TRATEC s.r.o PO a p. Michalková z Fakulty BERG. Na PSBK bolo prítomných 7 členov predstavenstva, p. Levoča a p. Slaninka sa ospravedlnili pre pracovné povinnosti a vyjadrili sa – formou „per rollam“, p. Čorej bol (PN). Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bol bez pripomienok schválený.

 

 

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.

 

  1. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.

 

  1. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov 2022.

 

  1. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu MONTANREVUE, zhodnotenie 17. ES baníckych spolkov v Banskej Štiavnici - september 2022.

 

  1. Informácia o činnosti nového člena SBK dpoločnosť TRATEC s.r.o

Prešov.

 

6. Informácia o práci SBS za r 2021-2022.

 

7. Rôzne: a) Legislatíva.

b) Informácia z RZSDV.

c) Prihláška nové člena - TRATEC s.r.o Prešov.

d) Žiadosť SBS o podporu koferencie – Repiská 29.-30.09.2022.

e) Voľba predsedu DR.

f) Výstup z SBK – oznam Eurovia SK.

g) Autorizácia školy pre DUAL.

8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

- Ku kontrole plnenia uznesení z 6.PSBK bol materiál predložený písomne, k predloženému materiálu pripomienky neboli.

Vzhľadom na potrebu odchodu p. Cehlára (ZSC) bola prerokovaná aj otázka pripravovanej zmeny banského zákona a informácia o stretnutí členov PSBK, mesta Banská Štiavnica, ZBSS a poslanci NR SR u ministra hospodárstva pána Hirmana.

Na PSBK bolo prijaté :

 • Pripravovaná zmena banského zákona je ako celok neprijateľná a je potrebné ju kompletne prepracovať

 • Pripraviť koncepčné návrhy pre zvýšenie energetickej a surovinovej sebestačnosti, zachovania výroby, ako aj otázok legislatívy:

Zástupcovia stavovských a výrobných organizácií navrhnú v termíne do 04. 11. 2022

členov pre pracovnú skupinu, ktorá bude participovať na vypracovaní tém operatívy,

ktorá následne bude koncepčne prerokovaná s ministrom hospodárstva SR v termíne

od 07. 11. 2022.

- Členov pracovnej skupiny MH SR zo zástupcov stavovských a výrobných organizácií

a pracovné otázky – námety, dohodne pán predseda PSBK.

 

- Bola daná informácia o práci EUROVIA Kameňolomy, s.r.o. Košice v r.2021

Spoločnosť EUROVIA Kameňolomy s.r.o. Košice v roku 2021 zaznamenala nárast predaja stavebného kameniva o 14,5 % a v 10 výrobných strediskách vyrobila 2,392 mil. ton kameniva, čo súviselo najmä s  výstavbou železničného koridoru Poprad – Lučivná, ako aj dokončovaním D1 Prešov západ – Prešov juh. Priemerná predajná cena výrobkov vzrástla na 6,70 €/tona. Spoločnosť zaznamenala nárast celkových výkonov na hodnotu 15,604 mil. €, čo predstavuje 21,3 % nárast oproti roku 2020. Hospodársky výsledok po zdanení vo výške 1 114 493 € .

Mimoriadna pozornosť je venovaná v spoločnosti bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov a v roku 2021 na všetkých pracoviskách štyri registrované pracovné úrazy s dĺžkou PN 192 dní.

 

Prehľad vybraných výrobných a ekonomických ukazovateľov:

 

 

 

2021

index 2021/2020

Výroba kameniva celkom

( t )

2 392 506

1,213

Predaj kameniva celkom

( t )

2 228 928

1,145

Celkové výkony

( v eur)

15 604 707

1,213

HV po zdanení

( v eur)

1 114 493

1,451

Počet zamestnancov

osoby

95

1

 

Vývoj a ciele spoločnosti na rok 2022 :

Pôvodný zámer spoločnosti bol aj v roku 2022 udržať hospodársky výsledok na úrovni roku 2021. Vývoj cien základných vstupov ako sú elektrická energia, nafta, výbušniny a s tým spojené aj navýšenie cien externých služieb nás donútil pôvodný zámer prehodnotiť, keďže sme neboli schopný tieto navýšenia v plnej miere preniesť do odbytových cien našich výrobkov. V poslednom upravenom rozpočte sa počíta s predajom na úrovni 2 mil. ton pri priemernej cene 6,91 €/tona a celkových výkonoch na úrovni 14,529 mil.€. Hospodársky výsledok na úrovni -850 tis.€ . Pokles predaja je do značnej miery zapríčinený rušením, prípadne posúvaním termínu realizácie niektorých stavieb a projektov vzhľadom na problémy pri indexácii zazmluvnených realizačných cien, ktoré nezohľadňujú nárast vstupov stavebných materiálov.

Po minulom roku sme kládli dôraz aj na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov a do konca septembra sme zaznamenali jeden úraz s dĺžkou PN 2 dni.

 

-Valné zhromaždenie

Valného zhromaždenia sa z pozvaných 54 delegátov zúčastnilo 42 delegátov, čo bola 78 % - tná účasť a delegáti zastupovali 31 členov komory zo 43 členov komory, čo je 72,09 %.

účastníkom VZ a hosťom bola bezplatne venovaná publikácia História baníckeho vysokého školstva na území Slovenska a USB kľúč z návštevy baníckych lokalít p.Kaňu - Baníckymi chodníkmi v Európe a Zámorí na svetových ložiskách rudných surovín a zachovania baníckych tradícií pre ďalšie pokolenia,

 

VZ prerokovalo nasledovný program:

 

  1. Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.

  2. Predloženie a schválenie programu VZ.

  3. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa,  overovateľa zápisu, skrutátorov.

  4. Voľba volebno-mandátovej a návrhovej komisie.

  5. Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.

  6. Správa mandátovej a volebnej komisie.

7.) Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie a stanovisko DR k účtovnej

závierke.

8.) Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2021.

9.) Finančný rozpočet komory na rok 2022.

10.) Výška členského príspevku na rok 2023.

11.) Voľby členov predstavenstva, náhradníkov , členov a náhr. DR

12.) Diskusia.

13.) Návrh uznesenia a jeho schválenie.

14.) Záver VZ.

Keďže na WEEB stránke je k XXV VZ SBK informácia, kde je všetko o VZ SBK uvedené.

Pre rok 2023 bola odsúhlasená zmena členského príspevku v SBK na rok 2023 .

  • pre právnické osoby 6,00 € na zamestnanca, najmenej 800€,

  • pre občianske združenia s právnou subjektivitou 400€,

  • pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, výskumné ústavy a Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica 200 €,

  • pre fyzické osoby 120 €,

  • Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.

Termín splatnosti je do 30.6.2023. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 800 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2023 a 31.12. 2023.

Návrh výšky členského príspevku na rok 2023 bol schválený s počtom 42 hlasov (všetci prítomní delegáti).

- Nakoľko na XXV. VZ SBK končí štvorročný mandát predstavenstva komory a dozornej rady, ktoré boli zvolené na valnom zhromaždení v roku 2018. Podľa platných pravidiel bolo potrebné zvoliť nové orgány SBK, a to predstavenstva a DR.

Návrh kandidátky bol v zmysle volebného poriadku čl. 3 odseku 1 vypracovaný úradom komory z návrhov, ku ktorému boli vyzvaní všetci členovia komory. Každý navrhovaný kandidát s kandidatúrou súhlasí. Pri návrhoch je rešpektovaná zásada, aby v orgánoch komory boli zastúpené všetky oblasti baníctva (uhoľné, rudné a nerudné baníctvo, ťažba a spracovanie stavebných hmôt, ťažba plynu a ropy, geologicky prieskum a projekčné inštitúcie, vysoké školy). Opätovné zvolenie do orgánov je možné. Počas platného mandátu došlo k nasledovnej  zmene členov a funkcií predstavenstva (predseda PSBK – Cehlár, predtým Čičmanec, prvý podpredseda Čičmanec, predtým Švejkovský, člen Gažúr, predtým Švejkovský, člen Paulik , predtým Letavaj, v DR člen Gallo, predtým Paulik).

Napriek výzve, na úrad SBK neboli doručené žiadne nové návrhy na členov PSBK, PSBK postupovalo podľa článku č. 3 volebného poriadku pri návrhu kandidátky.

 

Na základe článku č.5 , odst. 5 môže VZ na základe hlasovania ( 50% za) vykonať voľby do orgánov SBK aj aklamačným spôsobom – teda priamou voľbou.

Predstavenstvo na základe toho odporúča VZ vykonať voľby priamou voľbou hlasovaním.

 

Na základe vyššie uvedeného znenia a odporučenia PSBK pristúpime k hlasovaniu vykonať voľby do orgánov SBK aklamačným spôsobom – teda priamou voľbou, čo bolo aj prijaté.

 

Do PSBK boli zvolení nasledovní kandidáti :

 

 1. Ing. Ivan Bača – riaditeľ, Slovenská banská, s.r.o., za oblasť rudného baníctva.

 2. prof. Ing. Michal Cehlár M.Sc. PhD., Ing.- Paed IGIP za projekčné, akademické a spoločenské organizácie.

 3. Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., generálny riaditeľ a predseda predstavenstva HBP, .s. Prievidza, za oblasť uhlia.

 4. Ing. Ľudovít Kováč – riaditeľ EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Košice, za oblasť stavebných hmôt.

 5. Ing. Jozef Levoča – riaditeľ divízie prieskumu a ťažby Nafta Gbely, a.s., za oblasť ropy a zemného plynu.

 6. Ing. Stanislav Paulik - riaditeľ o.z. Hlavná banská záchranná stanica a poverený výkonom funkcie riaditeľa úseku technicko-výrobného HBP, a.s. Prievidza, za oblasť uhlia.

 7. Ing. Jozefína Pekarčíková – riaditeľka Agrostav, stavebno-obchodné družstvo, Poprad, za oblasť stavebných hmôt.

 8. Ing. Roman Gažúr – generálny riaditeľ SMZ, a.s. Jelšava, za oblasť magnezitu a nerudného baníctva.

 9. RNDr. Igor Slaninka PhD., riaditeľ ŠGÚDŠ Bratislava, za oblasť geológie a výskumu.

 

Náhradníci:

 1. Ing. Andej Dráb – Dobývanie , s.r.o., Stráňavy

 2. Ing Arpád Lorincz – Danucem Slovakia, a.s.

 

Návrh predsedu predstavenstva bol schválený počtom hlasov 41, jeden sa zdržal hlasovania.

Návrh troch podpredsedov predstavenstva, piatich členov predstavenstva a dvoch náhradníkov bol schválený počtom hlasov 42 prítomných delegátov.

 

Do dozornej rady boli zvolený nasledovní kandidáti:

 

 1. prof. Ing. Viliam Bauer, PhD., fakulta BERG za projekčné, akademické a spoločenské organizácie.

 2. Ing. Peter Čorej, PhD., individuálny člen.

 3. Ing. Eduard Hudy, za SZVK.

 4. Ing. Tibor Turčan, Banská agentúra Košice.

5. Ing. Gallo Vladimír – Slovmag a.s., Lubeník.

 

Náhradník – Ing. Norbert Werner, individuálny člen.

 

Návrh piatich členov DR a jedného náhradníka bola schválený počtom hlasov 42 prítomných delegátov.

 

-Správu návrhovej komisie -  návrh uznesenia z valného zhromaždenia predniesol jej predseda Ing. Ľudovít Kováč Návrh uznesenia delegáti valného zhromaždenia schválili jednomyseľne. Text uznesenia z valného zhromaždenia je priložený k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

Valné zhromaždenie ukončil predseda valného zhromaždenia Ing. Jozef Levoča.

Po skončení XXV. VZ SBK pokračovala záverečná časť konferencie k Plánu obnovy – suroviny a energetické zdroje s hlavným cieľom zvýšenia surovinovej a energetickej bezpečnosti a sebestačnosti Slovenska, pod patronátom MH. Počas konferencie bolo realizované aj vídeo – spojenie s EU komisárom  p. Marošom Šefčovičom.

 

O 15,00hod. bolo v kostole slávnostné odovzdávanie vyznamenaní ocenených pracovníkov pri príležitosti Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov.

 

Po otvorení 17. EKHT / 14. SBMOS 7. – 11. sept. 2022 Banská Štiavnica sa konal tradičný Salamander.

 

 

-Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu MONTANREVUE, zhodnotenie 17. ES baníckych spolkov a 14. stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Banskej Štiavnici 7.-11. september 2022

 

1. Činnosť: Po dvoch kovidových rokoch sa v každom regióne roztrhlo vrece s podujatiami a túžba vrátiť sa do predošlých cyklov - tradičných podujatí úcty k baníckemu a hutníckemu stavu, dedičstvu, pamiatkam a histórii regiónov, ale aj zabehnutých pôžitkov spoločenských stretnutí.

 • Novým úspešným podujatím bol „Banícky deň na Telepe“ 16.7.2022, t.r. vyhlásený Združením ako „Banícky deň na Gemeri“, organizovalo OZ Rákošská cächa (člen ZBSCS od r.2021) v Rákošskej Bani, obec Rákoš a OOCR Gemer, šachtág v réžii Gemerského baníckeho spoku „Bratstvo“ Rožňava.

 • 9.7. Banícky deň a deň obce v Helcmanovciach spojený s otvorením náučného chodníka

 • Tradičné podujatia: jún - Vyhniansky trnád, Uhoľná stopa Nováky (opäť viac ako 170 účastníkov pochodu), júl - podujatia na sv. Annu v Kremnici a Novej Bani (otvorenie zrekonštruovanej kaplnky k 200.výročiu jej postavenia), august - Špania Dolina, Rudňany, Banícky deň a deň obce Nižná Slaná, september – Regionálny banícky deň Handlová, Smolník, Pezinok, Dúbrava, Slovinky.

 • Rok 2022 bol v Novej Bani viacerými podujatiami venovaný 300.výročiu postavenia 1.parného čerpacieho stroja na kontinente v roku 1722, slávnosť so sprievodom a vydaním 2 € mince sa uskutočnila 13.10.2022.

 1. MONTANREVUE:

 • vychádza neustále 4x ročne v 1000 ks náklade, v priebehu roka sa 2x zvýšila cena tlače cca o 300,-€. Uvažované zníženie nákladu o cca 200 ks podľa vyjadrenia tlačiarne by prinieslo zníženie cca o 100,-€, čo nerieši úsporu.

 • Zaujímavé články v roku 2022 boli venované európskym lokalitám – Grécko, cesty Ing. Kaňu a Dr.Labudu po európskych baniach a skanzenoch. Ing. Kaňa vydal v spolupráci s Ing. Turčanom aj elektronickú verziu knihy – je k dispozícii.

 • Z domácich príspevkov je zaujímavý seriál o hutníctve na Horehroní – história Coburgových podnikov, číslo 32022, ktoré vyšlo v predstihu pred konaním 17.EKHT, je venované Banskej Štiavnici a akademickým tradíciám – Salamandru.

 1. Zhodnotenie 17.EKHT, 14.SBMOS, Salamandrové dni a Oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Pracovnou časťou podujatia bola konferencia 7.-9.9. a VZ SBK 9.9., na konferencii teleprepojenie s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom, účasť a vystúpenie poslanca EP Róberta Hajšela. V historickej sekcii účasť zástupcov 11 krajín. !!!nie sú závery z konferencie, potrebné pre ďalšie uplatňovanie racionálnych požiadaviek pre sektor!!! Oficiálnymi slávnostným programom bolo odovzdávanie ocenení v kostole sv.Kataríny, Salamandrový sprievod, v sobotu 10.9. 17.EKHT a 14.SBMOS s účasťou cca 900 hostí a sprievodom účastníkov.

 

-Prihláška nové člena - TRATEC s.r.o Prešov.

 

Krátku prezentáciu spoločnosti o činnosti nového člena SBK TRATEC s.r.o Prešov, predložil konateľ pán Ing. Peter Varga PhD

 

- Informácia o práci SBS za r 2021-2022

 

Písomnú správu doplnil p. Ing. Širila , kde informoval o aktivitách SBS

Pán podpredseda činnosť ocenil a poďakoval za prácu SBS.


- Ďalej bola prerokovaná „

-Legislatíva. k materiálom legislatívy za august – september neboli ani otázky pripomienky,

-Informácia z práce RZSDV

Dňa 08.09.2022 sa uskutočnilo 62. Rokovanie RZ OVP, dňa 13.10.2022 sa uskutočnilo 63. rokovanie RZ OVP. Bola daná informácia, že v štátnom rozpočte je v pláne zahrnutá na dotáciu SaPO čiastka 2,66 mil.€.

Ďalšie rokovanie Rady bude 10.11.2022.

-Prihláška nové člena - TRATEC s.r.o Prešov

- Žiadosť SBS o podporu koferencie – repiská 29.- 30. 09.2022.

PSBS schválili čiastku 100 €

-Informácia o voľbe predsedu DR bola PSBK prijatá a súhlasí aby predsedu DR vykonával p. Ing. Peter Čorej PhD

- Výstup z SBK – oznam Eurovia SK PSBK berie na vedomie rozhodnutie organizácie o vystúpení z SBK

- Autorizácia školy pre DUAL ne vzdelávanie v Revúcej, SBK má túto povinnosť k všetkým organizáciám ktoré zabezpečujú činnosť výchovy žiakov v rámci DUALU spadajuce pod SBK.

- Uznesenie a ukončenie rokovania.

Návrh uznesenia z 1. PSBK bol predložený písomne a bol doplnený o pripomienky. V diskusii neboli podané žiadne ďalšie podnety, návrh bol prijatý. PSBK schválilo, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Ľudovít Kováč. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa zápisu schválilo. Následné rokovanie predstavenstva sa predpokladá 02.12.2022 na F- BERG v Košiciach.

Na záver predstavenstva p. Ľ. Kováč (v zastúpení p. Cehlára) poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a hosťom za aktívny a vecný prístup k rokovaniu a PSBK ukončil.

 

Prievidza : 28..10.2022 Hrabovský

Úrad SBK