Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. 5PSBK - 14.06.2023 Hodruša

Informácia z rokovania 5.PSBK zo dňa 14. 06. 2023.

.

Na rokovaní bolo prítomných 6 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory a 5 hostí. Pani p.Čičmanec, p. Gažúr,p. Pekarčíková sa pre neodkladné povinností vyjadrili formou „ per rollam „,. Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Kukelčík, p. Erik Sombathy, p. Roob, p. Weiss a p. prof.Sisol, ospravedlnil p. Petrovič,p. Cirjak, p. Širila a p. Vešelényi
Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky. Predložený program bol jednomyseľne schválený.


K bodu 1. -Kontrola plnenia uznesení, materiál bol predložený písomne (bod č. 1.), riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť, k predloženému materiálu pripomienky neboli
K bodu 2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.
Správa bola podaná formou prezentácie.
V roku 2022 spoločnosť Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša – Hámre pokračovala v realizácii banskej činnosti v štyroch dobývacích priestoroch, a to v DP Banská Hodruša, osobitný DP Banská Štiavnica VII, DP Banská Štiavnica a DP Žarnovica. V prvých troch dobývacích priestoroch sa realizovala banská činnosť v podzemí pri otvárke a príprave a dobývaní polymetalických rúd,
V roku 2022 spoločnosť Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša – Hámre pokračovala v realizácii banskej činnosti v podzemí pri otvárke, príprave a dobývaní polymetalických rúd.

Spoločnosť v uplynulom kalendárnom dosiahla nasledovné výrobné výsledky :


Rok 2021 Rok 2022 % Rozdiel


- ťažba polymetalických rúd : 51.379 t 51.057 t - 0,62 %
- ťažba jaloviny : 30.730 t 32.330 t 5,20 %
- razenie banských diel : 3.066 m 2.819 m -8,05 %
- výroba kolektívneho koncentrátu : 682,5 t 847,7 t 24,20 %
- expedícia kovov Zlato : 0,392 t 0,399 t 1,78 %
Striebro : 0,328 t 0,354t 7,92 %
Olovo : 101,18 t 126,48t 25,00 %
Meď : 25,205 t 29,70t 17,83 %
Zinok : 75,642 t 94,62t 25,09%
Pri cenových reláciách kovov za rok 2022 spoločnosť dosiahla spoločnosť nárast výkonov o 2,5 mil. €, čo umožnilo zrealizovať v roku 2022 mzdový nárast +10 %.
SB zostáva vo finančne stabilnej úrovni, plní si včas všetky mzdové a daňovo odvodové povinnosti, vytvára zdroje pre ďalší rozvoj a modernizáciu bez nutnosti čerpania externých úverových zdrojov.
Zámery a plány spoločnosti na nasledujúce obdobie.
Realizáciou banskej činnosti v podzemí bane Rozália zabezpečiť ťažbu rudy v dostatočnom množstve a kvalite tak, aby jej spracovaním vo flotačnej úpravni bola zabezpečená výroba kovov na úrovni minulých období. Predajom koncentrátu chcú dosiahnuť tržby ktoré by mali pokryť nárast energetických a materiálových nákladov a na plánovaný 10 % -ný nárast mzdových prostriedkov, na zabezpečenie dostatočných zdrojov pre realizáciu otvárkových banských diel a geologického prieskumu. Komplikácie pri realizácii zámerov v DP Banská Štiavnica predstavujú hlavne problémy s dĺžkou koľajových tratí, dĺžkou energetických sietí a kvalitou vetrania.
Ukončili sme inštaláciu technológie do nového chemického laboratória. Vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo odkaliska, ktoré sa blíži k svojim kapacitným limitom realizuje sa projekt ukladania flotačných kalov do podzemných priestorov bane Rozália. Z celkovej plánovanej dĺžky 16 km je aktuálne dokončená prvá fáza projektu v dĺžke 13 km. Pri realizácii vyššie uvedeného projektu bolo aktuálne preinvestovaných cca 1,5 mil. €.
Neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti je aj historická baňa Starovšechsvätých, ktorá vytvára pre širokú verejnosť vhodnú príležitosť oboznámiť sa s podzemnými priestormi vytvorenými banskou činnosťou pri dobývaní nerastov, historickými banskými artefaktmi a unikátnou mineralogickou zbierkou.
P. Kaňa priblížil expozíciú na bani Všechsvätých.
Na otázky odpovedal p. Bača.


K bodu 3. Informácia k VZ SBK a ku dňu baníkov 2023 a ostatné aktivity v Banskej Štiavnici.

XXVI. VZ SBK
Deň konania: 08. september 2023
Miesto: Banská Štiavnica, – Gymnázium. A. Kmeťa Kolpašská 1738
Ďalej :
I. Kostol sv. Kataríny od 12.00 – 13.00 hod.
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva ku Dňu baníkov, hutníkov,
geológov a naftárov


II Kostol sv. Kataríny od 14.00 – 15.00 hod. Odovzdávanie vyznamenaní k DB

III. Od 19,00hod Salamandrový sprievod mestom
Na otázky odpovedal p. Sombathy a Hrabovský

Ďalej bola prerokovaná
-Informácia – k Duálnemu vzdelávaniu za r.2022-2023

-Informácia o činnosti Slovenskej ban. spoločnosti (SBS) , písomnú infomáciu doplnil p.Hrabovský

-Informácia o postupe realizácie dokumentu “Moderné a úspešné Slovensko –
národný integrovaný reformný plán”. Oblasť nerastných surovín a obnoviteľných zdrojov energie, renomovaných priemyselných podnikov Slovenska, primárne a sekundárne zdroje pre priemysel a zelenú energetiku.
MH zaslalo EK do Bruselu postup SR , nakoľko nie je známa žiadna spätná väzba ( MH,
MF ani Vlada SR) , prekladá sa tento program predbežne na rok 2024.
FBERG predložila informáciu o materiáli pre MH

-Odborné stanovisko k problematike Kritických nerastných surovinách SR predložené MH doplnil p. Cehlár , reaguje sa na požiadavky EU .
Zo strany EU sa pripravujú sa nové legislatívne kroky , je potreba vykonávať geologický prieskum.

-Informácia o činnosti Kremnického baníckého spolku doplnil p. Roob – predseda spolku.
Na početné otázky odpovedal p. Roob
Predseda PSBK poďakoval za prácu a poprial veľa úspechov.

V bode Rôzne, bolo prerokované
-Legislatíva písomnú informáciu za máj doplnil p. Kukelčík.
V legislatíve treba zmeniť označenie – haldy, odvaly ...na napr. úložisko stavebného materiálu, keď sa takto v reále koná, hovorilo sa k úhradám za DP a VN, cestovné, nové CHÚ.

-Informácia z prerokovania vyznamenaní udelených MH v r. 2023. Návrhy sú na podpise u ministra SR, odovzdávanie vyznamenaní bude 08.09.2023 v kostole sv. Kataríny.
- Kniha Kvety bane II.–minerály Východosl. ban. oblasti , pre možnosť poskytnutia knihy delegátom XXVI VZ SBK, bude k dispozícií nová kniha v cene 30€.
Potrebné je zabezpečiť cca 60 ks t.j., SBK môže zabezpečí nákup 25 ks ( 750€ ) kníh a 35ks je potrebné získať ako sponz. dar.
- Pozvánka Woorkshop Kritické suroviny SR ŠGÚDŠ 21.06.2023, Informáciu o konaní akcie ŠGÚDŠ doplnil p. Slaninka - bolo zrealizované
- Info. Zastúpenie SBK v kom. MŽP, MH a Rade vlády SR pre vzdelávanie
PSBK schvalilo zástupcov SBK v uvedených inštitúciach, na úrad SBK už bola doručená akceptácia návrhu SBK.
Diskusia - vystúpili :
p. Sombathy, kde upozornil na riziko Solivaru v Prešove, pripravý list na MH
p.Paulík, ktorý podal informáciu k mimoriadnej udalosti v HBP a.s. ( vyhorenie metanu ) a informoval o postupe zabezpečenia činnosti HBZS po ukončení ťažby v HBP a.s.
Riešenie záchranného systému ktorého HBZS je nie je t.č. doriešené.
-Uznesenie a ukončenie rokovania.
Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, ktorý bol doplnený o prijaté závery.
Bolo odsúhlasené, že overovateľom zápisnice a uznesenia bude p. Ivan Bača. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa schválilo.
Riaditeľ úradu SBK informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva a DR bude 25. 08 2023
-piatok o 10.00 hod. v Jelšave - Hrádok.
Od 09.00 hod. bude rokovanie DR SBK.

Na záver predseda predstavenstva poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, osobitne poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia rokovania predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.


Prievidza : 28.06.2023 Hrabovský
Úrad SBK