Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. 1PSBK r. 2023-24 V. Trňa

Informácia z rokovania PSBK dňa 25. 10. 2023 Veľká Tŕňa

 

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal 9 členov PSBK, pred. DR, riad. úr. SBK, 6 hostí a následne predseda PSBK p. Michal Cehlár otvoril rokovanie.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Sombathy, predseda ZBSS, p. Kukelčík, a p. Vešelenyi, p. Kyseľ a p. Kratochvíľ za Ban. Cech horný Spiš ospravedlnili sa p. Petrovič a p. Cirjak.
Predseda predstavenstva predložil program rokovania ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bol aktuálne doplnený o bod 7g. Program rokovania bol schválený.
Predseda PSBK informoval o vymenovaní vlády SR, ministerkou MH je menovaná p. Saková, št. tajomníci sú p. Kamil Šaško a p.Vladimír Šimoňák, informoval o poslancovi NR p. Ing. Igorovi Šimkovi PhD ( absolvent F- BERG ) je poslancom NR, ktorý bude nápomocný pri riešení našej banícko- hutníckej problematiky.

Program: 1.Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.

2.Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.

3.Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov r.2023.

4.Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu
MONTANREVUE, zhodnotenie 15. Strernutia baníckych spolkov v Jelšave-
Revúcej - august 2023.

5. Inf. o práci Banícky cech horného Spiša – p. Kyseľa

6. Informácia o plnení Integrovaného národného energetického
a klimatického plánu

7. Rôzne: a) Legislatíva.
b) Informácia z RZSDV.
c). List – p. Nemeth – odstúpenie zo zastúpenia SBK – vzdelávanie
d) Návrh riešenia – zastúpenie SBK
e) Žiadosť SBS o podporu koferencie – Repiská 05.-06.09. 2023.
f) Inf. vstup do SBK Dem. Constst.
g) Mail – RNDr Otto Halas CsC
8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

K bodu 1.) Kontrola plnenia uznesení z 6.PSBK bola predložená písomne, pripomienky neboli a vyhodnotenie bolo schválené.

K bodu 2.) EUROVIA Kameňolomy, s.r.o. Košice v r.2022

Spoločnosť EUROVIA Kameňolomy s.r.o. Košice v roku 2022 zaznamenala nárast predaja stavebného kameniva o 4, % a v 10 výrobných strediskách vyrobila 2,338 mil. ton kameniva, čo súviselo najmä s výstavbou železničného koridoru Poprad – Lučivná, výstavbou železničného uzla Žilina ako aj rozsiahlou rekonštrukciou ciest I. triedy. Priemerná predajná cena výrobkov vzrástla na 6,96 €/tona. Spoločnosť zaznamenala nárast celkových výkonov na hodnotu 16,987 mil. €, čo predstavuje 8,8 % nárast oproti roku 2021. Hospodársky výsledok po zdanení vo výške 429 728 € . Pokles HV bol zapríčinený hlavne extrémnym nárastom ceny elektrickej energie, kde sme pri tej istej výrobe zaplatili o 1 mil. € viac ako v minulom roku.
Mimoriadna pozornosť je venovaná v spoločnosti bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov a v roku 2022 sme mali na všetkých pracoviskách jeden registrovaný pracovný úraz s dĺžkou PN 32 dní.

Vývoj a ciele spoločnosti na rok 2023 :
Schválený plán na rok 2023, ktorý očakáva tržby z predaja kameniva a ostatných služieb vo výške cca 16 562 tis. € , čo je predpokladaný mierny pokles tržieb o 426 tis. € oproti r. 2022, keď tržby boli vo výške 16 988 tis. €. Plánujeme predať 1 996 560 ton, čo predstavuje predpokladaný pokles predaja kameniva v tonách oproti r. 2022 o cca 323 tis. ton. Budeme pokračovať v dodávkach na železničný koridor Poprad – Lučivná, na rekonštrukciu železničnej stanice Žilina, pre obaľovačky v rámci opráv ciest I. triedy ako aj v dodávkach na Poľský trh. Zámerom spoločnosti pre r. 2023 je dosiahnuť čistý zisk pred zdanením + 861 tis. €.
V prezentácii uviedol príklady práce jednotlivých stredísk, k novým stavbám, niektorých úprav, riešenie prostredia, k lomu Malužiná ktorého plošina je na koóte +1100m.n.m., problémom sú ľudia, potreba robiť aj nadčasovú prácu, informoval 25-ročnej práci SZVK, novým predsedom je p. Ruska.
K bodu 3.) Vyhodnotenie valného zhromaždenia SBK a osláv dňa baníkov r.2023.
VZ SBK sa z pozvaných 55 delegátov zúčastnilo 40 delegátov, čo bola 73 % - tná účasť a delegáti zastupovali 29 členov komory, čo je 66,0 % zo 44 členov komory.
Účastníkom VZ a hosťom bola bezplatne venovaná publikácia KVETY Bane II a Biela kniha baníctva vydanej F- BERG TU KE.

Správu o činnosti predstavenstva a plnení úloh z XXV. VZ SBK predniesol predseda predstavenstva SBK Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. Správy členov SBK sú v elektronickej forme na úrade komory.

Správu o činnosti dozornej rady predniesol jej predseda DR Ing. Peter Čorej, PhD.
Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022 a návrh rozpočtu komory pre rok 2023 predložil riaditeľ úradu komory pán Ing. Ján Hrabovský PhD. Obidva dokumenty boli schválená s počtom 40 hlasov.


Bol odsúhlasený návrh členského príspevku v SBK na rok 2024
-pre právnické osoby 6,00 € na zamestnanca ( HBP, Nafta, SMZ), 800€,
-pre občianske združenia s právnou subjektivitou 400€,
-pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, výskumné ústavy a Slov. banské múzeum Banská Štiavnica 200 €,
-pre fyzické osoby 120 €,
-Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.
V rámci diskusie vystúpil :
p. Cehlár, p. Werner a p. Paulik .
Na 1PSBK boli disk. Príspevky prerokované
P. Cehlár: Vzhľadom na menovanie novej vlády SR a tým aj nového ministra a tajomníkov MH, je potrebné začať spoluprácu a nadviazať na už zrealizované aktivity pre oblasť legislatívy, SP, kritických surovín, ťažby, prieskumu, nových technológií, ochrany a environmentalistiky.
K tomu bude zorganizované stretnutie v BŠ, následne so zástupcami z MH, do vládneho vyhlásenia vlády SR navrhnúť len zjednodušené formulovanie záujmu potreby ťažby a využitia domácich podzemných a povrchových zdrojov surovín.

p. Werner: myšlienka určitej koncentrácie subjektov ktoré pracujú v odvetví baníctva bude predmetom neskoršej diskusie
k otázke organizácie baníckeho plesu bude vykonaný prieskum záujmu a možností realizácie ( počet, miesto, efektívnosť )
k otázke možnosti prístupu k výsledkom TZV v Markušovciach sa bude konať

p. Paulík : Na stretnutí s MH sa bude rokovať aj o činnosti HBZS nakoľko ukončením likvidácie Bane Nováky už nebudú prostriedky na činnosť HBZS. Potreba záchranných prác nezanikne a iné záchranné zložky nie sú vybavené technicky ani legislatívne riešené na výkon takýchto prác.

K bodu 4.) Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu MONTANREVUE, zhodnotenie 15. Strernutia baníckych spolkov v Jelšave- Revúcej - august 2023.

V r.2023, boli zo strany ZBSS organizované tieto hlavné udalosti, a to 15. stretnutia banských miest a obcí Slovenska Revúca/Jelšava 25.-26. august 2023, Salamander 2023 – Oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 7.-8.9.2023, 27. setkání hornických měst a obcí ČR v Ostrave 8.-10.9.2023.

Činnosť členov, partnerov a samotného ZBSCS v roku 2023:
Významným podujatím prvého polroka boli „Turíčne sviatky Dobšiná s výročím 340 rokov nepretržitého pôsobenia Baníckeho bratstva Brüderschaft Dobšiná“, konané 28.5.2023 s tradičným sprievodom, omšami v katolíckom a evanjelickom kostole (sprievod sa pred kostolmi podľa pôvodnej tradície rozdvojíl), potom na námestí spoločná slávnosť, prijatie u primátora.
Najvýznamnejším podujatím roka bolo 15.stretnutie banských miest a obcí Slovenska konané v mestách Revúca a Jelšava. Stretnutie bolo otvorené príhovormi a konferenciou v piatok 25.8. v Revúcej, hlavný program sa konal v Jelšave v sobotu 26.8. sprievodom do kostola, odovzdaním vyznamenaní a popoludňajším programom až do 20.00 hod. v Coburgovskom kaštieli. Organizátormi boli mestá Jelšava a Revúca, obec Lubeník, za ťažobné spoločnosti Slovmag,a.s. ,Lubeník a hlavným organizátorom príprav bolo vedenie SMZ, a.s., Jelšava so Spolkom MAGNEZITÁR Jelšava. Podujatie bolo vedené s mottom „100 rokov výroby magnezitu v SMZ Jelšava“.
Salamander 2023 – Oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 7.-8.9.2023 a 27. setkání hornických měst a obcí ČR v Ostrave 8.-10.9.2023.
Na oslavách DB čestné odznaky ministra hospodárstva SR odovzdal št.taj. Ing. Peter Švec, slávnostný akt viedol predseda SBK dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. a gen. sekr. ZHŤPG Ing. Slávka Štefancová. V sprievode bola účasť cca 1200 pochodujúcich (700 predvoj, 500 historický sprievod), 11 spolkov a cechov sa zúčastnilo 27.stretnutia ČR v Ostrave, kde bolo cca 110 účastníkov zo Slovenska.

K bodu č.5.)Inf. o práci Baníckého Cechu Horného Spiša predložil p. Kyseľa – predseda spolku.

Predmetom správy o činnosti OZ Baníckeho cechu horného Spiša so sídlom v Poprade - Kvetnici bolo :
1. Rozšírenie Slovenskej banskej cesty o horný Spiš.
2. Prezentácia práce s deťmi a mládežou.
3. Banské práce na zabezpečení starých banských diel na hornom Spiši.
4. Príprava projektu Interreg v rámci Malopoľského vojvodstva, banským mestom Olkusz, Fakultou stavebníctva a manažmentu prírodných zdrojov (starý názov Fakulta baníctva a geoinžinierstva), mestami a obcami na hornom Spiši, O. Z. Baníckeho cechu horného Spiša a VÚC PSK.
V prezentácií formou bohatej fotodokumentácie demonštroval záslužnú činnosť spolku
pri objave, úprave a sprístupnenia niektorých banských diel.
Spolok je treba oceniť aj za ich organizovanú činnosť so školami čo sa stalo už tradíciou a vedia zaujať a postarať sa aj o 250 žiakov škôl.
Je to o to cenejšie, že baníctvo na Hornom Spiši sa ukončilo v 70-tich rokoch vo Švábovciach, ale ich činnosť je hlavne v oblasti Kvetnice, kde banská činnosť bola ukončená už oveľa skôr a členovia spolku nie sú profesne baníkmi.

Na otázky odpovedal p. Kyseľa, požiadalo finančnú pomoc pri realizácií zámerov cechu.

K bodu 6.)Informácia o plnení Integrovaného národného energetického a klimatického plánu

Integrovaný národný, energetický a klimatický plán obnovy bol spracovaný podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy.
-Stanovisko MH k mat. bolo odoslané na EU v Júni
-Nový materiál z EU ( priložený v rozsahu 363 str. ) už má nové údaje (ciele ) ktoré ale bude treba znovu podrobne preskúmať


Ďalej bola prerokovaná: legislatíva, diskusia k listu ( 6PSBK – p. Sombathy) ktorý sa má zaslať na MH k Solivaru a N. Slanej, Informácia z rokovania RZSDV dňa 13.09.2023.
V súčasnosti začali rokovania Krajských rád pre OVP, kde hlavným bodom rokovania je schválenie krajských stratégií OVP. Tieto stratégie by mali potom zástupcovia VUC prezentovať na rokovaní Rady vlády pre OVP. V súčasnosti prebieha aktivita zameraná na redukciu počtu stredných škôl. Z cca 460 stredných odborných škôl by malo zostať cca 100. Cieľom je zabezpečenie kvalitnej výučby. Ekonomická efektívnosť je u stredných škôl pri počte žiakov nad 250. Pripravuje sa konferencia Absolvent ktorá sa má uskutoční 07.12.2023.
List p Nemetha – odstúpenie zo zastúpenia SBK , návrh riešenia – zastúpenie SBK

Ide o nasledovné inštitúcie Rada vlády pre odborné vzdelávanie ( OVP člen pracovnej komisie Rady vlády pre odborné vzdelávanie pre skupinu št. odborov č. 21 ( banské odbory ) Člen Rady zamestnávateľov pre OVP Tu sa odporúča, aby SBK zastupoval p. Kuzma ktorý je tajomníkom Rady, do Krajskej rady pre OVP BBSK sa odporúča p. Košinárová z SMZ Jelšava

Ďalej bola prerokovaná - žiadosť SBS o podporu koferencie – Repiská 04.- 05. 10.2023,
-Inf. vstup do SBK Demetrios C Constantinides. prihlášku spoločnosti Slovenská spoločnosť Stredné Slovensko s.r.o. ktorú predložila spoločnosť BULGOLD Inc. a ktorá získala prieskumné územie Lutila, kde chce vykonávať prieskum na zlato a striebro.
- žiadosť pána RNDr Otto Halas CsC aby sa zmiernila požiadavka pri pravidelnom overovaní odbornej spôsobilosti jednotlivcov.
PSBK sa stotožnilo so stanoviskom ktoré ste obdržali z HBÚ BŠ a vzhľadom na niektoré negatívne skúsenosti nebude v tejto záležitosti konať.

Na záver bolo schválené uznesenie z 1. PSBK doplnené o pripomienky,
Následné rokovanie predstavenstva sa predpokladá 01.12.2023 na F- BERG v Košiciach.
Na záver predstavenstva p. Cehlár poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a hosťom za aktívny a vecný prístup a rokovanie PSBK ukončil.

Hrabovský – úrad SBK