Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania 3PSBK, ktoré sa konalo dňa 14. 02. 2024

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo v zariadením HBP a.s. na Repiskách. Na úvod prvý podpredseda predstavenstva p. Peter Čičmanec  privítal všetkých prítomných a poprial veľa zdravia v r. 2024.  Následne predseda PSBK p. Cehlár poďakoval za vytvorenie  podmienok pre rokovanie a otvoril zasadnutie .

Na rokovaní bolo prítomných 9 členov predstavenstva, predseda DR a riad. úradu SBK. 

PROGRAM :

 1. Otvorenie, schválenie programu,  kontrola uznesenia.

       2.Informácia o výsledkoch r.2023 a zámeroch r.2024 spoločnosti HBP. a.s.

       3.Informácia o práci v EURACOAL za r. 2023 a program na 2024.

       4.Informácia k aktivitám v SP ( komisia MH SR).

       5.Zápis z pracovného rokovania MŽP SR 31. 01. 2024.

       6.Rôzne:

  1. Legislatíva .
  2. Program baníckych aktivít – Kalendárium 2024.
  3. Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2024.
  4. Informácia o plnení rozpočtu SBK za 2023.   
  5. Stav členov a členské SBK k 31.12.2023.
  6. Vývoj členskej základne a členských príspevkov od r. 2015-2023.
  7. Rozprava k rozpočtu SBK po zmene podmienok – r. 2024.
  8. Informácia o práci Ústav geotechniky SAV, v.v.i. za  2023.  
  9. Zmena zastúpenia SBK v RZSDV.
  10. EXPO
  11. Doplnenie členov DR.

                        

 1. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

K bodu 1

Program a  kontrola uznesenia z PSBK,  konaného dňa  01.12.2023  

Ku kontrole plnenia uznesení bol  materiál predložený písomne ktorý  uviedol riaditeľ úradu a odporučil vyhodnotenie schváliť.

             

K bodu 2

Informáciu o výsledkoch a zámeroch spoločnosti  HBP a.s.

 

V akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza bolo v roku 2023 z podzemia  posledného ťažobného úseku Nováky vyťažených celkovo 762 000 uhlia. Posledná tona bola vyťažená dňa 20.12.2023.

            V dobývacom priestore Cígeľ pokračovala likvidácia hlavných banských diel a banských stavieb na povrchu v  podľa príslušných rozhodnutí. Okrem toho tu bola vykonávaná iná banská činnosť Združením pre záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n. o. ( skanzen).

V dobývacom priestore Handlová pokračovala likvidácia hlavných banských diel a banských diel na povrchu v 8. poli ( Východná šachta ) a 12.poli v zmysle povolení štátnej banskej správy. Po uzavretí 12. poľa je čerpanie podzemných vôd zabezpečované čerpaním spoza hrádzí na odvodnenie hlavnej banskej štôlne. Celkove bolo v roku 2023 z podzemia Bane Handlová vyčerpané 5 184 527 m3 vody (priemerný prítok 164,64 l.s-1 ).

Dňa 20. októbra 2022 došlo k prerušeniu ťažobnej činnosti v dobývacom poli Bane Čáry. V bývalom ťažobnom úseku Čáry  v DP  Gbely III. bolo vetranie vypnuté a hlavné  banské diela ústiace na povrch uzatvorené.

V roku 2023 bolo v ťažobnom úseku Nováky vyrazených 3 000 metrov banských diel. Celkovo bolo v roku 2023 zo spoločnosti HBP, a.s. Prievidza expedovaných 854 770 ton uhlia, z toho bolo 19 798  energetické uhlie mimo Elektráreň Nováky. Obchodnému partnerovi Slovenským elektrárňam, a. s. Bratislava bolo do Elektrárne Nováky dodaných 834 972 ton energetického uhlia s výhrevnosťou 9,84 MJkg-1.

HBZS Prievidza riadi a kontroluje činnosť všetkých funkčných ZBZS na území Slovenska, ktoré sú zriadené v organizáciách vykonávajúcich ťažbu nerastných surovín, prevažne uhlia a magnezitu. V roku 2023 HBZS, o. z. Prievidza dozorovala, dve  závodné banské záchranné stanice:

ZBZS    -  HBP Prievidza so strediskom – Nováky

ZBZS    -  SMZ Jelšava

Po vypnutí vetrania boli  hlavné  banské diela ústiace na povrch uzatvorené.

V tejto súvislosti bol na OBÚ Bratislava a OBÚ Banská Bystrica podaný návrh na zmenu služobného poriadku SZBZS HBP.

Po schválením nového služobného poriadku ZBZS HBP,  ukončila na začiatku roka 2023 činnosť závodnej banskej záchrannej stanice - stredisko Čáry.

HBZS Prievidza v roku 2023 zabezpečovala banskú záchrannú službu pre ďalších 17 organizácií, ktoré vykonávali banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom na území SR.. K 31.12. 2023 bolo v banskom záchrannom zbore HBZS Prievidza, v jednotlivých závodných banských záchranných staniciach  bolo 109 aktívnych banských záchranárov, 12 záchranárov sprievodcov a 13 ostatných pracovníkov pracujúcich v banskom záchrannom zbore na povrchu.

V súvislosti s útlmom a ukončení ťažby uhlia na hornej Nitre do konca roku 2023, bolo potrebné vyriešiť otázku transformácie banskej záchrannej služby po roku 2023.

Z dôvodu postupného prepúšťania zamestnancov HBP, a.s. a tým pádom aj dobrovoľných banských záchranárov, bola podaná na príslušný OBÚ žiadosť o ukončenie činnosti ZBZS HBP, a.s. k 31.01.2024, nakoľko by nebolo možné naplniť ustanovenia Vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe z dôvodu personálneho obsadenie.

Z radov dobrovoľných banských záchranárov bolo vybraných 19 záchranárov, z ktorých boli vytvorené profesionálne jednotky banských záchranárov zabezpečujúce pohotovostnú službu na HBZS, o.z. Prievidza. Pre ďalšie fungovanie BZS je nevyhnutné v spolupráci s MV SR a MH SR nájsť najvhodnejšie riešenie pre financovanie a zachovanie funkčnosti BZS aj po roku 2024.

Dňa 30.11.2023 bol ukončený projekt podpory zamestnanosti v regióne horná Nitra I., ktorého sa zúčastnilo 367 zamestnancov. Pokračovať bude projektom Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra II, ktorá po schválení – notifikáciou štátnej pomoci Európskou komisiou v Bruseli od 01.12.2023 umožní rekvalifikáciu zamestnancov spoločnosti HBP, a.s a ENO Nováky až do 31.01.2025. O účasť v druhej etape projektu požiadalo 352 zamestnancov, ku ktorým pribudne od 01.02.2024 ďalších 658 zamestnancov. 

 Cieľom národného projektu je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov a vytvoriť im podmienky pre ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne.

Ministerstvo hospodárstva ako poskytovateľ, uzatvorilo zmluvu o poskytnutí dotácie so spoločnosťou Hornonitrianske bane. V roku 2023 dotácia na zatvorenie uhoľných baní predstavovala 14 686211 €.  Finančný príspevok bol určený na pokrytie mimoriadnych nákladov na uzatváranie uhoľných jednotiek v dobývacom priestore Nováky, konkrétne na  6.,7. a 11. ťažobného poľa. Týka sa taktiež povrchových objektov centrálneho závodu baňa Handlová a centrálneho závodu baňa Nováky II.

Pôvodné ciele sa neplnia, nové pracovné miesta sa nepripravujú, problémy sa riešia aj na výjazdovom zasadnutí Vlády SR v Januári a opakované sa plánuje v Máji t.r.

 

Zámery spoločnosti pre budúce obdobia:

V roku 2023  bola na konci ukončená priemyselná ťažba domáceho hnedého uhlia na Slovensku po 114 rokoch. V tejto súvislosti bude vytvorená nová organizačná štruktúra , ktorá bude vyžadovať radikálne zníženie stavu zamestnancov. Budú prijaté ďalšie racionalizačné opatrenia pre zabezpečenie efektívneho fungovania a hospodárenia v roku 2024 a ďalších rokoch.

Skupina Hornonitrianske bane bude pokračovať v doterajšom podnikaní mimo ťažby uhlia, v energetike, strojárstve, agro-potravinárstve, doprave a cestovnom ruchu. Uchádzať sa bude o prostriedky z Fondu na spravodlivú transformáciu, s cieľom využitia potenciálu existujúcich hnedých parkov, rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a rozšírenia podnikania v strojárstve. 

Cieľom je vytváranie nových pracovných príležitostí na zmiernenie negatívneho dopadu ukončenia ťažby uhlia na zamestnanosť. Zameria sa pritom prioritne na tvorbu a zachovanie existujúcich pracovných príležitostí mimo ťažby uhlia.

Na otázky odpovedali p. Čičmanec a p. Paulik.

 

K bodu 3

Informácia o práci v EURACOAL za r. 2023.

 

Trh s uhlím vo svete

Výroba a spotreba uhlia na svete stále rastie, medziročný nárast 2023 o cca. +4%, celosvetová ťažba za uplynulý rok 8,42 miliardy ton, z čoho polovica len v Čine a rast v Ázii, pokles ťažby bol v EU a USA kde sa medziročne ťažba uhlia znížila o 20%.

V Indii medziročný nárast o 5% na takmer miliardu ton, v Indonézii nárast o +8% . V Číne sa v tomto roku očakáva pokles ťažby a následne stagnácia na úrovni okolo 4,5 mld. ton ročne.

Celosvetovo sa v roku 2024 očakáva rast o cca. 120 miliónov ton , na hodnotu 8,54 mld. ton, t.j. +1,4 % a potom ustálenie na tejto hodnote. Indonézia vyviezla v roku 2023 500 miliónov ton uhlia.

Cenový vývoj za rok 2023:

Ceny uhlia sú prepojené so svetovými cenami zemného plynu. Keď zdražie plyn, zdražie aj uhlie.

Ceny energetického uhlia dosahovali na konci leta 187 USD za tonu , do začiatku zimy klesli na 95 USD/tona (Cena v prístavoch ARA), momentálne sa pohybujú okolo 100 USD/tona  .

Ceny zemného plynu tiež vrcholili v lete (júl) a začiatkom jesene na 339 USD/ MW, a v decembri boli na úrovni 39 – 36 USD za MW (ceny TTF)

Koksovateľné uhlie dosahovalo v Júli cenu 489 USD/ tona, koncom decembra je hodnota okolo 160 USD/tona

Cena lodnej prepravy je cca. 18 USD za tonu, cena povoleniek ETS okolo 70 €/tona CO2

Hlavné témy riešené v organizácii EURACOAL v roku 2023:

 • Vstúpenie do platnosti predpisu Electricity Market Design sa očakáva najskôr v roku 2028
 • Metánová regulácia: Spaľovanie uhoľného metánu s účinnosťou pod 99% bude od nasledujúceho roku zakázané, aj jeho vypúšťanie, produkcia metánu z vetrania musí byť znížená na 5 – 3 tonu CH4 na kilotonu uhlia, s výnimkou koksovateľného uhlia. Zavedie sa monitorovanie uzavretých a opustených baní
 • Problému spôsobujú aj premrštené požiadavky zelených na práve revidované hodnoty Direktívy o priemyselných exhalátoch
 • Pripravovaný Predpis o monitoringu pôdy hlása, že do roku 2050 musia byť všetky pôdy EÚ „v dobrom stave“ Nikto však nevie zadefinovať odkiaľ pokiaľ je pôda, a odkiaľ podložné horniny

Kritické materiály EÚ – koksovateľné uhlie zostáva v zozname kritických surovín EÚ , ale už nie je na zozname „strategických kritických surovín“ EÚ

 

 

Ťažby uhlia   členov EURACOAL  r. 2023:

Česko:

Čierne uhlie – vyťažili 1,4 milióna ton, ťažbu predpokladajú do roku 2025 – 2026

Hnedé uhlie – vyťažili 28,7 mil, ton, medziročne o 5 mil. ton menej, výroba elektriny z uhlia sa medziročne znížila o 20% . Vyradenie hnedého uhlia z energetiky očakávajú okolo roku 2033

Bulharsko

Ťažba v povrchových lomoch Mini Maritza Iztok  sa medziročne znížila z 34,3 mil ton na 19 miliónov ton, 1 milión ton vyviezli do susedného Srbska. Tri okresy sa zapojili minulý rok do Transformácie. Polovičku elektriny vyrábajú z uhlia, polovičku z jadra a OZE

Nemecko

Hnedé uhlie (DEBRIV) ťažba sa medziročne znížila o 4,3 mil. ton na 102 mil. ton.  Štruktúra energetiky: vyradili jadro, 17% hnedé uhlie, 9% importované čierne uhlie, 11% zemný plyn a zvyšok 63% OZE

Grécko

Dva hlavné revíry: Megalopolis pri Severnom Macedónsku a Ptolemaios na Peloponéze.

 medziročný pokles ťažby o 4 mil. ton, vyťažené 9,38 milióna ton.

Štruktúra energetiky 9% lignit, 30% zemný plyn, 42% OZE 

Poľsko

Čierne uhlie: Vyťažili 39,7 mil. ton, z čoho bolo 29,7 mil. ton koksovateľného uhlia, medziročný pokles 10%  Zamestnanosť 76,2 tisíc ľudí. Import 15,6 mil. ton energetického uhlia a 3 mil. ton koksovateľného uhlia z Kolumbie, Kazachstanu, Austrálie . Vyviezli 3,4 mil. ton koksu

Hnedé uhlie vyťažili 38,9 mil. ton lignitu, medziročne o 30% menej. Viac ako 50% energie vyrobili zo zemného plynu

Ukrajina

Vplyvom vojny klesla výroba elektriny na polovicu, ťažbu čierneho uhlia držia na 26 miliónoch ton, z čoho DTEK 17,1 mil ( súkr. Firma )

Slovinsko, Rumunsko neprezentovali svoje výkony

 

EURACOAL sa v roku 2024 bude venovať nasledovným hlavným témam, ktoré sa nás budú priamo dotýkať:  

Sledovanie procesov hlasovania a prijímania :

Metánovej Regulácie

Kapacitný mechanizmus jednotného trhu s elektrinou

Direktívy o zdravej pôde

Direktívy o dobrej kvalite ovzdušia EÚ

Direktívy o priemyselných exhaláciách

 

Zastúpenie SBK v EUROCCOAL sa zmení na status pozorovateľa.

 

 

K bodu 4

Informácia  k aktivitám v SP ( komisia MH SR ).

V programovom vyhlásení Vlády SR je otázka SP uvedená len obecne.

01.12,.2023 sa konala v Košiciach na  TU – FBERG konferencia za účasti zástupcov EU a MH SR a MŽP SR. Na 20.03.2024 sa pripravuje stretnutie v Hodruši Hamroch   za účasti MH SR, MŽP SR, SBK a ostatných zástupcov.  Stretnutie koordinuje p. Bača.

 

K bodu 5

Zápis z pracovného rokovania na MŽP SR 31. 1. 2024

            Pracovné rokovanie sa uskutočnilo dňa 31.1.2024 na Ministerstve životného prostredia SR, v kancelárií  II. štátneho.

            Stretnutie otvoril štátny tajomník II Ministerstva životného prostredia SR PhDr. Štefan Kuffa, ktorý v krátkom úvode informoval o dôvodoch pracovného stretnutia a oboznámil prítomných o jednotlivých témach pracovného rokovania.

Témy rokovania:

 1. Mimoriadna situácia na rieke Slaná.
 2. DP Prešov – Solivar, geologická úloha.
 3. Kritické nerastné suroviny v kontexte Critical Raw Materials Act.
 4. Posudzovanie navrhovanej činnosti „LEGIO Stará Kremnička – Jastrabá“.

 

Boli prerokované všetky predložené témy, zhodlo sa na potrebe ich riešenia, najväčším problémom pre  1. a 2. tému sú financie.

Ku kritickým surovinám je potrebné Iniciovať legislatívnu zmenu v zákone č. 44/1988 Zb. (banský zákon), zjednodušiť proces určovania chránených ložiskových území a dobývacích priestorov. Povolenie na ťažbu vydávať na základe použitej technológie.

K lomu  „LEGIO Stará Kremnička – Jastrabá“ je potrebné vypracovať nový zámer navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

 

K bodu 6

Ďalej bolo prerokovaná :

Legislatíva za november, december 2023  a január 2024  kde poukázal na  zmeny v ochrane  prameňov v Dudinciach, v Národnom  parku Veľká Fatra, odstránenie nedostatkov – pripomienky EU, úprava  kompenzačného príspevku pre baníkov, skládkovanie ortuti.

 

Kalendárium 2024.

Program prezentovalo ZBSS, okrem regionálnych a spolkových osláv sa pripravuje aj

24.-26.5. Bad Ischl – 18.EKHT (18.Európsky banícky a hutnícky deň),

28.-30.6. GELNICA - 16. stretnutie banských miest a obcí Slovenska,

5.-7.9.    Salamandrové dni,

5.9. Slávnostný šachtág,    

6.9. Deň baníkov, geológov, hutníkov a naftárov,

14.9.  28. setkání hornických měst a obcí České republiky, Město Jílové u Prahy, Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky

 

Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2024. 

Informácia o plnení rozpočtu SBK za  r. 2023.   

 

Stav členov a členské SBK k 31.12.2023.

V informácii je uvedený skutočný stav členov – 44 a členského za r. 2023

Vývoj členskej  základne a členských  príspevkov od r. 2015-2023.

 

Rozprava  k rozpočtu a členského pri zmene podmienok.

Vzhľadom na ukončenie ťažby uhlia v HBP a.s. sa podstatne menia podmienky financovania v SBK.

Boli  prerokované zmeny,  ktoré bude potrebné prijať v príjmovej a výdavkovej časti.

Vo veci bude konať  predseda predstavenstva SBK a riaditeľ  úradu.

                        

Informácia o práci Ústav geotechniky SAV, v.v.i. za  r. 2023 

Správa bola predložená, po konzultácií s riad. ústavu bolom dohodnuté,že  sa to prerokuje  aj bez ich osobného zastúpenia.

 

Zmena zastúpenia SBK v RZSDV.

PSBK  súhlasí aby SBK v RZSDV namiesto p. Kuzmu  ( ŠIOV – t.č. tajomník komisie),        zastupoval pán LASZ

Otázka bola s menovanými prerokovaná a súhlasia s menovaním.

 

 

EXPO  OSAKA.

Informáciu o rokovaní p. Cehlára so zástupcom MH o spolupráci na príprave výstavy v OSAKE – možná spolupráca v oblasti kritických surovín a  nových technológií , ktoré môže SBK cez TU – FBERG ponúknuť.

                 

    

Doplnenie člena DR. 

             

Vzhľadom na zmeny členov DR po odstúpení p. Bauera a p. Turčana  je potrebné do     DR kooptovať  náhradníkov. P. Wernera   za p. Turčana  a  p. Sisola  za p. Bauera.

                  PSBK tento návrh schválilo a budú prizvaní na rokovanie DR v mesiaci apríl.  

                 Súlad s čl. 11 par. 7 a 8. stanov SBK:

                 S pánom Wernerom a p. Sisolom bolo hovorené.

                 Vec bude ukončená na VZ SBK

        

                  

                  Po prerokovaní  programu 3.PSBK bol prerokovaný, pán predseda PSBK vyzval prítomných, či má  niekto príspevok  do diskusie, v ktorej vystúpil :

 1. Bača odporučil pokračovať v rozhovoroch a nadviazať na stretnutie s MH SR a MŽP  SR v r. 2023 . Veci pripraviť na stretnutie v Hodruši Hamroch na 20.03.2024.

15.02.2024 bolo stretnutie na MŽP SR u štátneho tajomníka  P. Kuffu st.     

                  Viac príspevkov nebolo a diskusia bola ukončená. 

 

7 Uznesenie

Riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, za overovateľa zápisnice a uznesenia navrhol  p. Ľudovíta Kováča. Predstavenstvo návrh uznesenia a overovateľa schválilo s tým, že bude doplnené o skutočnosti prijaté na rokovaní.

Ďalej bolo dohodnuté, že najbližšie rokovanie predstavenstva SBK bude 03. apríla  2024. Miesto a čas rokovania bude spresnený  v pozvánke po dohode s pánom Slaninkom z ŠGÚDŠ Bratislava.  

 

Na záver predseda predstavenstva poďakoval členom a hosťom na jednaní PSBK  za účasť a aktivný pristup, nasledne rokovanie ukončil.   

 

 

REPISKÁ 14.02.2024

 

 

                                                                                               Ing. Ján  Hrabovský, PhD.

                                                                                               riaditeľ úradu komory