Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania 4PSBK - apríl 2024

Na úvod zaznela banícka hymna a člen predstavenstva p. Igor Slaninka  privítal všetkých prítomných   a zaželal úspešné  rokovanie.

Predseda predstavenstva SBK p. Cehlár  poďakoval GR ŠGÚDŠ za vytvorenie dobrých pracovných podmienok  a otvoril rokovanie.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili:, p.Maťová z MŽP, páni Petrovič a Novák

 z MH, p. Kušík z ŠGÚDŠ, p. Veššelenyi z HBÚ, p Sombathy, p. Kukelčík a p. Macko.

Pán predseda konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 9 členov predstavenstva, takže predstavenstvo je uznášania schopné a  predložil  program rokovania, ktorý bol doplnený o aktuálnu agendu. Po takomto spresnení bol program jednomyseľne schválený.

 

Program rokovania :

 1. Otvorenie, program a kontrola úloh.
 2. Informácia o práci SGÚDŠ
 3. Informácia o programe MŽP SR na r. 2024.
 4. Informácia o plnení  integrovaného národného energetického a

   klimatického plánu na  roky 2021 – 2030.

 1. ročná účtovná závierka za r. 2023.
 2. 6. SBK r. 2024 – aktualizácia rozpočtu pre r. 2024

 

 1. Inf. z rokovania – Hodruša 20.03.2024 – pozvánka
 2. Inf. o práci Bratisl.  ban. cechu
 3. Rôzne:
 1. Legislatíva.
 2. Žiadosť na dotáciu DUAL
 3. Kalendárium - r. 2024
 4. Halas – list odb. spôsobilosť
 5. e) Stanovisko SZVK k monitoringu pôdy
 6. Uznesenie a ukončenie rokovania.

                                                                                 

K bodu 1- k kontrole plnenia uznesení,  materiál bol predložený písomne, bod č. 1., riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť.

K predloženému materiálu pripomienky neboli a bol schválený.  

 

K bodu 2- Informácia bola spracovaná formou prezentácie ktorú uviedol  p. Slaninka.  

Informoval o výsledkoch r. 2023, o programe ŠGÚDŠ na r. 2024.

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) je príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva štátnu geologickú službu v zmysle § 36 ods. 1, písm. x) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)

Organizácia mala v roku 2023 celkový stav zamestnancov k 31. 12. 2023 bol 223. Z tohto počtu malo 144 zamestnancov vysokoškolské vzdelanie a úplné stredné vzdelanie
66 zamestnancov. Z celkového počtu vysokoškolských zamestnancov viac ako 42 % malo ukončené vzdelanie 3.stupňa. Z pohľadu vekovej štruktúry je  približne 57 % z celkového počtu zamestnancov starších ako 50 rokov.

 

Náklady ŠGÚDŠ v roku 2023 boli v celkovej výške 10 778 tis. €. Výnosy ŠGÚDŠ boli za rok 2023 v celkovej výške 10 712 tis. €. V roku 2023 ŠGÚDŠ ukončil rok s negatívnym  účtovným hospodárskym výsledkom  - 76 tis. Eur. Daný výsledok ovplyvnilo oneskorenie platby.

V roku 2022 bolo zo štátneho rozpočtu riešených 16 úloh základného a aplikovaného výskumu, bol zostavený súbor metodík, boli vypracované štúdie a metodiky:

Monitoring, informatika a dokumentácia

V roku 2023 boli zostavené a odovzdané objednávateľovi podrobné ročné správy za rok 2022 za všetky podsystémy Čiastkového monitorovacieho systém – Geologické faktory.

ŠGÚDŠ ku koncu roka 2023 sa ukončilo riešenie 11 úloh financovaných nenávratným finančným príspevkom z fondov EÚ prostredníctvom OPKŽP...

Ďalej to bola Edičná, propagačná a vydavateľská činnosť, výchova a vzdelávanie, propagácia,  medzinárodná spolupráca čo predstavujú spoločné výstupy riešenia problémov ako : Program EÚ Horizon CL5-2021-D3-02 – GSEU − Geological Service for Europe, je pokračovaním GeoERA. ŠGÚDŠ je zapojený do riešenia projektu v siedmych pracovných balíkoch. (WP):

V roku 2023 ŠGÚDŠ riešil viacero významnejších komerčných zákaziek a viac ako 100 objednávok v celkovej sume viac ako 250 000 €.

Na otázky odpovedal p. Slaninka a pan Kušík 

Pán predseda poďakoval za prácu a poprial veľa úspechov.

 

K bodu 3  Informáciu o práci Sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR podala pani RNDr Maťová.

 

V rámci výkonu štátnej správy bude v roku 2024 SGaPZ zabezpečovať najmä:

 • systematický geologický výskum a prieskum územia SR v oblasti ložiskovej geológie, hydrogeológie, geotermálnej energie, inžinierskej geológie, geopotenciálov a geobariér životného prostredia, environmentálnych záťaží a monitoringu, ako aj inžiniersko-geologický prieskum, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia a sanáciu geologického prostredia na odvrátenie, zmiernenie alebo odstránenie následkov živelnej pohromy,
 • posudzovanie a schvaľovanie výpočtov zásob nerastov,
 • plnenie Koncepcie geoparkov, koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR a Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží,
 • vydávanie geologických oprávnení na vykonávanie geologických prác a vedenie
  ich registra;
 • k 1.3. 2024  bolo geologické práce oprávnené vykonávať 259 právnických osôb a 58 fyzických osôb- podnikateľov,
 • overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác a vedenia registra;
 • k 1.3. 2024 bolo registrovaných 360 odborne spôsobilých osôb, z toho 59 osôb malo odbornú spôsobilosť na ložiskový geologický prieskum,
 • evidenciu stavu a zmien zásob výhradných ložísk a ložísk nevyhradených nerastov,
 • k 1.1. 2024 bolo na vykonávanie vybraných geologických prác platných 55 prieskumných území, z toho je na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov  určených 34 prieskumných území, z toho 4 prieskumné územia na ropu a horľavý zemný plyn, 23 prieskumných území na rudy a 7 prieskumných území na nerudy),

 

          V roku 2024 sa očakáva prijatie Smernice EP a R o monitorovaní a odolnosti pôdy (smernica o monitorovaní pôdy),  Nariadenia  EP a R o kritických nerastných surovinách (CRM act).            SGaPZ bude v roku 2024 pokračovať  v rámci Programu Slovensko v riešení problematiky týkajúcej sa environmentálnych záťaží (geologický prieskum životného prostredia, sanácia environmentálnych záťaží) a v oblasti riešenia problematiky svahových deformácií (geologický prieskum svahových deformácií a sanácie zosuvov). 

          V rámci  Plánu  obnovy  a odolnosti SR  SG a PZ sa bude podieľať na  

 • zlepšení využívania geotermálnej energie, a to podpora tepelných čerpadiel, ktoré je smerované na odstraňovanie bariér pri využívaní tepelných čerpadiel voda – voda, legislatívnej úpravy vodného zákona, ktorej výsledkom bude oslobodenie odberu podzemných vôd na účely energetického využívania tepelnými čerpadlami systémom voda-voda spod poplatkov navrhla využiť priestor na prípravu podkladov legislatívneho charakteru, ktorých cieľom má byť posilnenie úlohy štátnej správy v procese kontroly využívania geotermálnych zdrojov a zabezpečenie ochrany geotermálnych zdrojov a ich udržateľného využívania.                     

Na početné otázky k prieskumu a geotermálny vodám odpovedala p. Maťova.   

 

K bodu 4 Informácia o plnení  integrovaného národného energetického a klimatického

plánu(NECP)  na  roky  2021 – 30 bola formou prezentácie ktorú prezentoval p. Novák z MH

Ide o : dekarbonizáciu

           energetickú efektívnosť

           energetickú bezpečnosť

           vnútornýtrh s elektrikou

           výskum, inovácie, konkurencie- schpnosť

Plán odovzdaný – august 2023

Odporúčanie EU – december 2023

 

                  K bodu 5 Informácia o výsledku hospodárenia SBK v roku 2023

 

Po dohode s preds. DR – DR prerokuje výsledky hospodárenia 10.04.2024 , k schváleniu budú predložené na 5PSBK v júni. 

 

Bola predložená správa o výsledkoch hospodárenia za r. 2023. Materiály závierky budú prerokované v DR do konca Apríla a k schváleniu PSBK predložené na jej 5. zasadnutieí v Júni.

Výsledky sú v súlade s plánom, príjmy za členské splnené neboli – členské nezaplatili Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Zlaté Moravce.

                 

K bodu 6 Návrh rozpočtu SBK na r. 2024

Vzhľadom na ukončenie ťažby uhlia v HBP a.s. sa zmenili podmienky jej hospodárenia

( z podnikateľského na rozpočtové ) a znížením počtu členov SBK o 2 (1000€ ) došlo k zásadnej zmene v členského  za r. 2024 ( -10000€) .   K zmene došlo  aj v nákladoch.  

Bola prerokovaná zmena rozpočtu na r. 2024, ktorý bude predložený k schváleniu na  XXXVI VZ . zmeny sa týkajú v príjmovej časti – zmena členského a v nákladovej časti – služby, výdaje, poplatky

 Zmena členského

 • platba za člena sa upravujú zo 6 na 10€
 • spoločnosť Slov. banská Hodruša – za člena 10€
 • HBP a.s. členské 800€
 • F BERG členské 800€

Ostatné platby za členské sa nemenia.

Zmena v nákladovej časti :

 • ukončenie zmluvy o právnej pomoci SBK k 31.03.2024 ( p. Kukelčík)
 • úprava cien za služby ( priestory, účtovníctvo, poplatky )

zmeny boli zrealizované podpísaním zmlúv.

Úprava rozpočtu bola všetkými členmi odsúhlasená hlasovaním.      

 

 

K bodu  7

Inf. z rokovania – Hodruša 20.03.2024

Rokovanie so zástupcami z MH a MŽP bolo hodnotené kladne, stretnutia budú pokračovať, niektoré otázky  boli ozrejmené, bolo dohodnuté pokračovanie jednaní,  zo stretnutia bude vyhotovený zápis. Následné jednanie v BA bolo 10. 04. 2024- účasť za SBK Cehlár, Levoča, Bača, Sisol. Predmetom jednania bola diskusia k nariadeniu z EU, hlavne Kritické suroviny a Geotermálna energia – legislatíva. 

 

K bodu  8

Inf. o práci Bratislavského baníckeho cechu v zastúpení predsedu podal p. St. Macko

T.r. uplynie 50 rokov od založenia BBC, prvým predsedom bol p. Karabely a mal 55 členov. P. Macko stručne informoval o činnosti, bude slávnostné stretnutie členov ktorých je t.č. 11.

Na otázky odpovedal p. Macko, p. Čičmanec poďakoval za prácu a zaželal veľa úspechov.

 

9.a) Legislatíva. Písomne informácie o legislatíve za január a február boli predložené písomne,  ktoré doplnil p. Kukelčík   Pozor na zmeny v zákone č. 125/2006 o inšpekcii práce. 

 

9-b) Informácia k Žiadosť na dotáciu DUAL

Žiadosť na  DUAL   sa kompletizuje, potvrdená je suma 10993€, predpoklad podpisu je Máj.

 

9-c) Kalendárium  - r. 2024

Materiál predložený písomne ktorý doplnil p. Sombathy.

Informácia  sa berie na vedomie.

 

9-d )  Halas – odb. spôsobilosť

Predstavenstvo SBK požiadavku na zmenu vyhlášky prerokovalo už v októbri r. 2023 a nepodporilo požiadavku p. Halasa, ale sa priklonilo k stanoviskám z MH a HBÚ.

V praxi sa zisťuje, že potreba vzdelávania, opakovanie si pravidiel a sledovanie zmien je potrebné. 

9-e) Stanovisko SZVK

Žiadosť o podporu stanoviska k zákonu EU o monitoringu pôdy SBK podporí,  ale je potrebné poznať definitívne a platné rozhodnutie z EU.

So SZVK  sme v úzkom spojení a  budeme spolupracovať aby právna úprava SR nezhoršilo podnikateľské prostredie.  

O postupe podať informáciu na 5PSBK.

 

V diskusii vystúpil p. Sombathy, ktorý mal otázku k možnosti výstavby MVO ( malé vodné elektrárne ) na vodných tokoch s využitím derivačných kanálov. Išlo by o možnosť zabezpečia elektrickej energie pre menšie prevádzky v okolí ktorých taká možnosť reálne existuje, za dodržania všetkých podmienok ochrany prírody. Bolo odporúčené podať informáciu na MH.  

  

Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Igor  Slaninka. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa schválilo. Ďalej informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva SBK  bude 18. júna 2024 o 10.00 hod. v Hodruši - Hámroch.

 

Na záver prvý podpredseda SBK zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval p. Slaninkovi z ŠGÚDŠ
v Bratislave za vytvorenie príjemného prostredia na rokovaní predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

 

Prievidza  08.05.2024                                                 Ing. Ján  Hrabovský, PhD.

                                                                                             riaditeľ úradu komory