Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovalo predstavenstvo v Kremnici

V zmysle plánu práce konalo sa 22. augusta 2014 v Kremnici štvrté tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK).

   Rokovanie viedol prvý predseda predstavenstva Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.  a malo nasledovný program:

 

1.      Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia

2.      Informácia o spoločnosti Ortac, s.r.o.

3.      Prerokovávanie a schválenie materiálov na VZ SBK

4.      Informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

5.      Hodnotenie podpory baníckej literatúry

6.      Informácia o  práci  Kremnického baníckeho spolku

7.      Rôzne

a)      legislatíva

b)      surovinová politika

c)      Memorandum národných baníckych a hutníckych združení Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska

d)      7. stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska v Kremnici

e)      požiadavka prezidenta SBS

f)       informácie z úradu komory

8.      Uznesenie a ukončenie rokovania

Na rokovaní boli prítomní hostia, ktorých predseda privítal: generálnu riaditeľku sekcie geológie a prírodných zdrojov MŹP SR RNDR. Vlastu Jánovú, CSc,  generálneho riaditeľa sekcie energetiky MH SR Ing. Jána Petroviča, PhD., predsedu Hlavného banského úradu JUDr. Ing. Petra Kúkelčíka, prezidenta Slovenskej baníckej spoločnosti Ing. Jána Hrabovského, poradcu SBK JUDr. Ing. Jána Hijja, PhD., predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Ing. Sombathyho, predsedu  Kremnického baníckeho spolku Ing. Dušana Rooba, Mgr. Jána Štepigu, zástupcu spoločnosti ORTAC, s.r..o. a členov predstavenstva i dozornej rady.

Rokovanie bolo v Kremnici v rámci 7. stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska na akciách ktorého sa viacerí členovia zúčastnili.