Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z 26. Valného zhromaždenia Slovenskej baníckej spoločnosti(SBS)  

V júni toho roka uplynie 25. rokov, ako bola ustanovená Slovenská banícka spoločnosť(SBS), ako samostatný právny subjekt, keď do toho obdobia vyvíjala svoje aktivity v rámci iných inštitúcií. Jej vznik sa viaže na r. 1892, keď v Banskej Štiavnici bol založený Štátny uhorský banícko-hutnícky spolok.

Delegáti Valného zhromaždenia (VZ) rokovali 26. marca t.r. v „Baníckej  krčme“ v starobylej baníckej obci Špania Dolina. Privítali nás majster baníckeho bratstva Herregrund MUDr. Andrej Sitár a majiteľ zariadenia Ing. Piško.

Správa prednesená prezidentom SBS Ing. Hrabovským, PhD. zhodnotila uplynulé obdobie a orientovala sa aj na aktuálne úlohy v roku 2015.

Za úspech činnosti SBS považujeme ustanovenie Slovenskej banskej komory a dobrú spoluprácu od jej ustanovenia pri zabezpečovaní plnenia nášho „Programu“, ako aj to, že sme dokázali každoročne organizovať medzinárodné konferencie spojené so stretnutím bansko-geologických odborníkov nielen Slovenska, ale aj krajín Vyšehradskej štvorky a že sme operatívne  reagovali na rôzne problémy, ktoré priniesla doba po roku 1990.

Ku tomuto bola živá diskusia, na ktorú odpovedali bývalí riaditelia odboru baníctva na Ministerstve hospodárstva, ako aj v bývalých národných podnikoch.

Napriek rôznym názorom bola zhoda v tom, že likvidácia produkcie soli v Prešove a nevyužívanie soľného ložiska Zbudza ide na vrub manažmentov. Rovnako možno diskutovať aj o závode Nižná Slaná.

V diskusii vystúpil aj dekan Fakulty BERG TU Košice Prof. Michal Cehlár, ktorý prezentoval zameranie aktivít Fakulty aj v oblasti vedy a výskumu.

SBS usiluje o vypracovanie takej surovinovej politiky, ktorá by vytvorila priaznivejšie legislatívne podmienky pre využívanie nerastných surovín Slovenska. Realita je ale opačná, skutočnosťou je fakt, že surovinová politika sa rieši pomaly a nepatrí medzi priority Vlády SR. Naopak, boli prijaté také legislatívne zmeny, ktorých prekonanie je veľmi ťažké a bez politickej podpory nemožné. Vieme, že Slovensko dnes disponuje bilančnými zásobami dôležitých surovín, ale ich využívanie naráža na negatívne stanoviská ochranárskych združení a samospráv, ktoré proklamujú obavy z ohrozenia životného prostredia. Žijeme už ale v 21.storočí, kedy veda a technika posunula hranice bezpečnej práce na vyššiu úroveň. Príkladom necitlivého prístupu štátnych orgánov je zamietnutie žiadosti Ludovika- Energy, s.r.o.  o predĺženie platnosti prieskumného územia „Čermeľ, Jahodná Au, U, Mo a Cu rúd“ odborom štátnej geologickej správy   Ministerstva životného prostredia SR.

V programe na rok 2015 pripravujeme medzinárodnú konferenciu „Súčasnosť a budúcnosť baníctva (geológie)“ s týmto tematickým zameraním:

1) Súčasný stav baníctva na Slovensku a v Európe – analýzy, príčiny úpadku, možnosti oživenia, legislatíva, verejná    mienka, konkrétne príklady problémov, aktuálny stav na banských prevádzkach 

2) Aktuálna politika Európskej únie v oblasti nerastných surovín a jej implementácia na slovenské pomerya v členských štátoch

3) Ložiská nerastných surovín na Slovensku a v Európe – potenciál a možnosti využívania

4) Výskum, vývojové a aplikačné trendy v oblasti  geológie, ťažby a spracovania nerastných surovín

5) Bansko-stavebné práce a sanácia opustených banských prevádzok, banské dedičstvo

Na záver VZ  účastníci rokovania prijali uznesenie a zúčastnili sa prehliadky baníckeho múzea v obci, ktoré ročne navštevuje do 2000 ľudí najmä zo zahraničia.

 

Spracované zo správy, diskusie a uznesenia.