Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

Informácia z rokovania predstavenstva SBK.

Predstavenstvo SBK v zmysle svojho plánu práce malo dňa 20.04.2016 na ŠGÚDŠ v Bratislave svoje druhé pracovné zasadnutie.

Na PSBK bol prerokovaný nasledovný program    :

Otvorenie a kontrola úloh.

Informácia o ŠGÚDŠ.

Informácia o programe MŽP SR (geologická sekcia) r. 2016.

Informácia o zasadnutí DR.

Účtovná závierka r. 2015.

Informácia o práci spolku PERMON z Mariánky.

V bode rôzne boli prerokované otázky:

legislatíva, aktualizácia plánu zasadnutí PSBK, zrušenie členstva Gemer-Can, s.r.o, informácia o aktivite MANA - Banícka univerzita, informácia o práci RZSDV ( duálne vzdelávanie ), návrh programového vyhlásenia Vlády SR.

Rokovanie predstavenstva sa okrem členov zúčastnili :

p. Petrovič z MH SR, p. Jánová z MŽP SR, p. Hijj, p. Szombathy, p. doc. Sand , p. Klukanová a p. Wunder z ŠGÚDŠ.

K všetkým predneseným témam programu bola živá diskusia a objasňovanie si stanovísk.

Na záver predseda predstavenstva poďakoval GR p. Žecovi za prácu ktorú vykonáva ŠGÚDŠ pod jeho vedením a za umožnenie rokovania v týchto priestoroch, následne rokovanie ukončil .

Do pozornosti :

- 12.-13. mája 2016 F-BERG - Košice a ďalší organizátori konferencie k surovinovej politike a k ťažbe a spracovaniu nerastných surovín na Slovensku,

- je potrebné sa oboznámiť s programovým vyhlásením Vlády SR,

- spolok PERMON usporiada v Mariánke medzinárodný seminár k 120. výročiu ukončenia ťažby bridlíc,

- v máji sa koná v Ľubietovej Banícky a hutnícky deň.

 

Ing. Ján Hrabovský PhD

riaditeľ úradu komory