Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/8/2/8256df13-015f-4c07-8adb-0739671112fd/banskakomora.sk/web/images/db

×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/db

Uznesenie

z  valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,

 konaného dňa 09.  09. 2016 v Banskej Štiavnici

  

 

Valné zhromaždenie:

 

 

I.               Berie na vedomie:

 

Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje že valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď  z pozvaných 60 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 43 delegátov, čo je 71,66% - tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 32 členov komory, čo je 65,30% zo 49 členov komory.

 

II.             Schvaľuje:

 

1.    Program rokovania valného zhromaždenia.

2.    Predsedu   valného zhromaždenia: Ing. Jaroslav Švejkovský.

3.    Skrutátorov: Ing. Tatiana Mellová, Anna Krpelanová.

4.    Zapisovateľa: Ing.  Gurský Stanislav, overovateľ zápisu Ing. Žec Branislav, CSc.

5.    Mandátovú  komisiu v zložení: JUDr. Milan Minárik, Ing. Ján Gatial, Ing. Arpád Lorincz, PhD.

6.    Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Levoča, MBA, Ing. Slavomír Hredzák, PhD, Ing. Marián Beňovský, PhD.

7.    Správu o činnosti predstavenstva  komory za uplynulé obdobie.

8.    Správu o činnosti dozornej rady komory za uplynulé obdobie.

9.    Ročnú účtovnú závierku za rok 2015.

10. Finančný rozpočet komory na rok 2016.

11. Výšku členského príspevku na rok 2017:

-        pre právnické osoby3,00 € na zamestnanca najmenej 664 €,

-        pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €,

-        pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, Banské múzeum    

         a výskumné ústavy 166 €,

-        pre fyzické osoby 100 €,

-        Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.

        Termín splatnosti je do 30.6.2017. Pre členov platiacich príspevok vyšší          

        ako 664 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2017 a k 31.12. 2017.

 

III.           Uznieslo sa, že voľby Ing. Ľudovíta Kováča do predstavenstva  SBK za odstupujúceho pána 

                Ing, Petra Gajdzicu  v zmysle stanov budú aklamačné.

          

          VZ aklamačnou voľbou zvolilo p. Ľudovíta Kováča   za riadneho  člena  predstavenstva.

 IV.           Ukladá:

 

IV.1 V spolupráci s ministerstvom hospodárstva, aktívne sa zapojiť do práce komisie menovanou MH SR a sledovať vývoj pri tvorbe strategických  cieľov  a koncových dokumentov pri tvorbe Surovinovej politiky.

 

IV.2 Pravidelne sledovať prípravu zmien zákonov v legislatívnom procese, analyzovať zámery a hľadať všetky dostupné spôsoby, aby ich konečné znenia boli pre naše prostredie prijateľné. Spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, regionálnymi orgánmi, poslancami miestnych, krajských zastupiteľstiev i poslancami NR SR.

 

IV. 3 Sledovať a spolupracovať na programe EÚ Horizont  2020, ktorý je hlavným nástrojom pre realizáciu inovácií v banskom priemysle. Intenzívne pracovať na programe MINATURA 2020 ktorí je súčasťou programu Horizont 2020.

 

IV. 4 Pri tvorbe európskej legislatívy presadzovať naše záujmy prostredníctvom nášho členstva v EUROMINES, EURACOAL a ÚEPG a prostredníctvom našich poslancov v Európskom parlamente.

 

     IV. 5 Pri práci s médiami je potrebné vytrvalo a argumentačne komunikovať. Na   

     Webovom sídle SBK publikovať informáciu o práci SBK.

 

     IV. 6 Aj keď došlo k útlmu v nahlasovaní  čiernych ťažieb, tieto stále existujú, na  

     ich riešení  je potrebné spolupracovať s príslušným OBÚ.

 

     IV.7 Na rok 2017 prijať opatrenia na zníženie nákladov a zabezpečiť vyrovnaný          

     rozpočet SBK.

 

     IV.8 Naďalej  aktívne pracovať v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie           

     a prípravu.

 

     IV.9 Aktívne pracovať na realizácii projektov vyhlásených Ministerstvom školstva,   

     vedy, výskumu a športu  SR zameraných na rozvoj stredného odborného         

     vzdelávania. V podnikoch ktoré využijú zmenu v príprave formou duálneho       

     vzdelávania toto zabezpečiť tak, aby výuka začala od 01.09.2017.

 

     IV. 10 Podporovať vydávanie baníckej literatúry, odborných baníckych,      

     geologických a historických publikácií, časopisu MONTANREVUE, činnosť               

     Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a na baníctvo a prieskum

     zameraných spoločností, podporovať konanie  odborných  konferencií.

 

     IV.11Na októbrovom predstavenstve SBK prerokovať diskusne príspevky a prijaté         

      uznesenie rozpracovať do programu činnosti predstavenstva na rok 2016 - 2017.

 

V Banskej Štiavnici 09. 09. 2016

  

                                                                                  

predseda valného zhromaždenia                 predseda návrhovej komisie

 {gallery}db{/gallery}