Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

                                     SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA

  

                                                               Uznesenie

                              z rokovania predstavenstva SBK 12. októbra  2016 v Malej Tŕni  

                                                               

Predstavenstvo

 

 1. konštatuje, že na rokovaní je prítomných 7 členov predstavenstva, predseda  DR, riaditeľ úradu komory a 5 hostí. Ospravedlnili sa páni Žec a  Letavaj.  Predstavenstvo SBK  je  uznášaniaschopné, príloha č. 1

   

 2. odsúhlasilo nasledovný program rokovania: 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

  2. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG. (p. Kovač)

  3. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov (p. Hrabovský).

  4. Informácia o práci Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce.(p. Beňovský)

  5. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, IX. Stret. Ban. spolkov a cechov v Gelnici  – Hodnotenie časopisu  MONTANREVUE (p. Szombathy).

  6. Informácia o stave po 1. roku budovania duálneho vzdelávania.(p. Hrabovský)

  7. Rôzne:

        a. legislatíva  (písomne )

        b. informácia o nábehu duálneho vzdelávania subjektov SBK,

         c. žiadosť o príspevok na konferenciu  poriadanej SBS   

         d. CAB minerals, s.r.o. BRNO, oznámenie o výstupe z SBK, 

         e. žiadosť F-BERG o príspevok na 65-ty skok cez kožu.

         f. prejednanie diskúznych príspevkov z VZ SBK 2016

   8.   Uznesenie a ukončenie rokovania. 

 3.berie na vedomie  

 

   • vyhodnotenie plnenia uznesení, ktoré bolo doplnené o pripomienky,

   • informáciu o SZVK, EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG,

   • vyhodnotenie osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici v r. 2016,

   • informáciu o práci Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce,

   • informáciu o činnosti Združenia baníckych spolkov a cechov, IX. stretnutie        baníckych spolkov a cechov v Gelnici  – Hodnotenie časopisu  MONTANREVUE,

   • informáciu o stave po 1. roku budovania duálneho vzdelávania.

     

    4..schvaľuje 

   • plnenie úloh z predchádzajúcich uznesení  PSBK,

   • pána Ľudovíta Kováča za tretieho podpredsedu P- SBK,

   • žiadosť o príspevok v čiastke 300€ na konferenciu „ Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“  poriadanej SBS na Repiskách

   • žiadosť CAB minerals BRNO o vystúpenie zo SBK k 30.09.2016

   • žiadosť F-BERG o príspevok vo výške 330€ na 65-ty skok cez kožu,

   • miesto rokovania predstavenstva SBK v  mesiaci december (02.12.2016) v Košiciach  na F-BERG, TU – Košice,

   • za overovateľa zápisnice a uznesenia z predstavenstva pána Ľudovíta Kovača

    5. Ukladá         

 

  1. Informáciu o ďalšom postupe prác NTP VVIS podať na PSBK v mesiaci december 2016.

   T: 02.12.2016                                                         Z: riaditeľ úradu SBK

     

  2. Priebežne sledovať aktivity pri novelizácii stavebného zákona a operatívne a aktívne v spolupráci s MH SR a ďalšími subjektmi konať.

   T: 02.12.2016                                                         Z: riaditeľ úradu SBK

    

  3. Na porade u štátneho tajomníka MH SR k SP predložiť pripomienky SBK k aktuálnej legislatíve. 

                      T: 19.10. 2016                                                        Z: riaditeľ úradu SBK                        

                      Zapísal: Ing. Ján  Hrabovský, PhD. 

                           riaditeľ úradu komory 

                        Overil:   Ing. Ľudovít Kováč  

                         podpredseda predstavenstva   

                                                                                                                            Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

                                                                                                                                    predseda predstavenstva