Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Slovenská banská komora mala dňa 02 decembra 2016 o 14.00 hod. svoje 2. riadne zasadnutie v roku 2016-2017, ktoré sa konalo v Košiciach na F-BERG. 

 

 

 

Rokovanie sa konalo v zmysle plánu práce s nasledovným programom.

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

  2. Informácia o výchovne  vzdelávacom procese v F-BERG Košice.

  3. Informácia o Ústave Geotechniky SAV Košice.

  4. Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2016.

  5. Návrh predbežného rozpočtu na rok 2017, členské r. 2017.

  6. Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2017.

  7. Informácia o uhradení členských príspevkov za r. 2016.

  8. Informácia o práci Košického banícko-hutníckeho cechu.

  9. Rôzne

   1. Legislatíva.

   2.  List od Art Spektrum, podpora Letná banská univerzita.

   3.  Správa o práci RZSDV.

   4.  Návrh na schválenie zmluvy p. Hrabovskému na výkon funkcie riaditeľa úradu komory od  01.01.2017 - 31.12.2017.

   5. Žiadosť Strednej odbornej školy Gen. VIESTA č. 6 z Revúcej o stanovisko k experimentálnej výučbe a  overovaniu študijného odboru 21  TECHNIK MINERALURG. 

  10. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

Na rokovaní PSBK sa zúčastnilo 9 členov predstavenstva,  predseda DR, riaditeľ úradu komory a  5 hostia.  Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Jánova z MŽP SR, p. Kukelčík z HBÚ, p. Sombathy zo ZBSC Slovenska, za Ústav geotechniky  p. Hredzák, za Košický banícky a hutnícky cech  cechmajster  p. Boroška, ospravedlnil sa p. Petrovič a p. Hijj.

      Zo zasadnutia bol vyhotovený zápis a prijaté uznesenie.

    

 

Od 19.00 hodine sa v Dome umenia (bužňa) konal už jubilejný 65-ty skok cez kožu, na ktorom sa zúčastnili aj niektorí členovia a hostia PSBK, prítomný bol aj  štátny tajomník MH SR p. Ferencz a ďalší hostia akademickej obce, zástupca  TU z mesta  Miskolc   a z Ostravy.

 

Všetkým členom SBK a širokej baníckej verejnosti pripomínam, že v Grand  hoteli Matej  sa 10. februára 2017 bude konať už  jubilejný 25 – ty celoslovenský banícky ples, na ktorý Vás organizátori srdečne pozývajú.

 

V roku 2017 si taktiež pripomenieme už 20-te výročie založenia Slovenskej banskej komory. 

Pripravuje sa vydanie „ kalendária „na rok 2017. Aby to čo najlepšie, prosím o oznámenie všetkých akcií ktoré máte v programe, aby bolo možné to ešte koordinovať a vyhnúť sa disproporciám.

Nahláste to na úrad  komory (p.  Hrabovský), alebo na ZBSC Slovenska (p.  Szombathy).

 

 Do nového roku 2017 Vám úrad komory želá veľa pracovných a osobných úspechov, veľa dobrých rozhodnutí, zdravie a veľa šťastia v práci a rodinách.  

 

          ZDAR BOH!                                                       Hrabovský za úrad komory