Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

Rokovanie predstavenstva SBK, ktoré sa uskutočnilo

 

 

 

dňa 23. 08. 2017 v Jelšave - Hrádok

 

 

 

 

 

Prítomní:       6 členov predstavenstva, členovia DR, poradca SBK, riaditeľ úradu SBK a 6 hostí , členovia DR.    

 

 

 

K bodu 1.)

 

Na úvod podpredseda predstavenstva p. Švejkovský privítal všetkých prítomných v rokovacej  miestnosti zariadenia Jelšava SMZ a.s. na Hrádku a zaželal PSBK vecné a úspešné  rokovanie.

 

Následne predseda predstavenstva SBK p. Peter Čičmanec taktiež privítal všetkých prítomných, poďakoval hostiteľom zo SMZ  a.s Jelšava za vytvorenie dobrých pracovných podmienok  a otvoril rokovanie.

 

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Maťová, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, členovia dozornej rady, poradca SBK p. Hijj, predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Sombathy, riaditeľ  úradu SBK p. Ján Hrabovský a pán Dušan Oravec za banícky spolok Bratstvo.  Pán  Kuzma zo spolku Štítnicka Concordia sa ospravedlnil. 

 

  Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 členov predstavenstva (p. Levoča, p. Cehlár a p. Žec boli  ospravedlnení) predstavenstvo bolo  uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky,  program bol jednomyseľne schválený:

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

  2. Informácia o ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a ich pôsobenie  v EUROMINES.

  3. Prerokovávanie a schválenie materiálov na VZ SBK.

 

1.     Správa o práci a aktivitách SBK na VZ.

 

2.     Správa o práci DR za r.2016.

 

3.     Správa o hospodárení v  r.2016.

 

4.     Členské príspevky na r. 2018.

 

5.     Rozpočet na r. 2017.

 

6.     Návrh na uznesenie VZ.

 

7.     Tlačová správa.

     4.Informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

     4.1 Program VZ.

     5.Informácia o práci občianskeho združenia  Štítnicka CONCORDIA

 

     6.Informácia o práci Gemerského baníckeho spolku „BRATSTVO“

 

 1. (p. Oravec).

   

  7. Rôzne            a) legislatíva,

                            b) oznámenie - p. Földes Andrej vystúpenie z komory –   ukončenie podnikania 

                             c) list – ponuka na odkúpenie kníh Technické pamiatky – Gemer.

                            

   8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

   

  Pred zasadnutím predstavenstva SBK sa konalo zasadnutie Dozornej rady ktorá prerokovala správu ktorá bolo predložená na XX. Valnom zhromaždení SBK.

   

  Prievidza 21.09.2017                                                                        Hrabovský úrad SBK