Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,

ktoré sa konalo dňa 08. 09. 2017 v Banskej Štiavnici 

 

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Predložil návrh,  aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:

Ing. Jaroslav Švejkovský, Ing. Ján Petrovič PhD, RNDr. Vlasta Jánová, Mgr. Nadežda Babiaková, Jozef Škrobák a Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

Delegáti valného zhromaždenia návrh jednomyseľne schválili a predsedníctvo pracovalo  v navrhnutom zložení.

Predseda predstavenstva SBK predložil návrh programu valného zhromaždenia tak, ako bol uvedený na pozvánkach pre delegátov s hlasovacím právom. Návrh bol hlasovaním prijatý bez doplnkov. 

 

 1. Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.

 2. Predloženie a schválenie programu VZ.

 3. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa,  overovateľa zápisu, skrutátorov.

 4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 5. Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.

 6. Správa mandátovej komisie.

 7. Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie.

 8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2016 a stanovisko DR k účtovnej závierke.

 9. Finančný rozpočet komory na rok 2017.

  10.) Výška členského príspevku na rok 2018.

        11.) Diskusia.

        12.) Návrh uznesenie a jeho schválenie.

        13.) Záver VZ.

        14.) Prezentácie členov.                              

 

 

Správu o činnosti predstavenstva SBK predniesol predseda predstavenstva SBK Dr.h.c. Ing. Peter  Čičmanec, PhD.

Správy o činnosti členov SBK boli dané delegátom v písomnej forme a predložené v prezentácií ( HBP a.s., SMZ, a.s., Nafta, a.s., Slovenská banská, s.r.o. a ŠGÚDŠ). 

 

Správu mandátovej komisie predložil jej predseda JUDr. Milan Minárik. Konštatoval, že z pozvaných 59 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 40 delegátov, čo je 67,79 %-tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 30 členov komory, čo je 63,8 % z 47 členov komory.

 

Správu o činnosti dozornej rady predniesol podpredseda DR prof. Ing. Víťazoslav Krúpa Dr.Sc.   Zároveň predložil stanovisko DR k účtovnej závierke, ktorú DR odporúča VZ schváliť bez výhrad .  

 

Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 predložil riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD.

Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2016 schváliť bez výhrad. Správa dozornej rady je priložená k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

 

Ročná účtovná závierka (doložená v listinnej podobe v materiáloch delegátov), po prerokovaní v pléne a po odporučení dozornou radou, bola schválená jednomyseľne počtom 40 hlasov.

 

Riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD.  predložil návrh na schválenie rozpočtu komory na rok 2017. Návrh rozpočtu je priložený k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

Návrh rozpočtu na rok 2017 bol  schválený s počtom 40 hlasov (všetci prítomní).

 

 

Výšku členského príspevku na rok 2018.

Po prerokovaní dokumentov v predstavenstve, ktoré budú prerokované na VZ, PSBK odporúča  výšku členského príspevku na rok 2018 ponechať na úrovni roku 2017.

Táto  znamená,  

  • pre právnické osoby 3,00€, na zamestnanca najmenej 664 €,

  • pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €,

  • pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, výskumné ústavy a Slovenské banské múzeum  166 €,

  • pre fyzické osoby 100 €,

  • Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku,

   Termín splatnosti je do 30.6.2018. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 664 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2018 a 31.12. 2018.

    

V rámci diskusie vystúpil:

Ing. Ján Petrovič, PhD.  z MH SR, ktorý oboznámil delegátov so stavom rozpracovania SP, vyslovil spokojnosť so spoluprácou so SBK a  k výsledkom SBK.

Delegáti VZ obdržali písomný materiál k výsledkom SBK od jej založenia, k  legislatíve, k zámerom r. 2018, k plneniu rozpočtu a k výsledkom subjektov - členov SBK.

 

Správu návrhovej komisie -  návrh uznesenia z valného zhromaždenia predniesol jej predseda Ing. Jozef Levoča, MBA. Návrh uznesenia delegáti valného zhromaždenia schválili jednomyseľne. Text návrhu uznesenia z valného zhromaždenia je priložený k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

 

Valné zhromaždenie ukončil predseda valného zhromaždenia Ing. Jaroslav Švejkovský.

 

O výsledkoch členov SBK, formou prezentácie informovali HBP a.s., Prievidza, SMZ a.s. Jelšava, Nafta a.s. Bratislava, Slovenská banská, s.r.o Hodruša - Hamre  a  ŠGÚDŠ Bratislava.  

 

 

Prievidza 21.09.2017                                                                Hrabovský úrad SBK