Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Dňa 08. 09. 2017 o 15.00 hod.sa konalo v Banskej Štiavnici slávnostne zhromaždenie ku Dňu baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 

 

Na stretnutí sa zúčastnili :

 

 1. Jozef Škrobák,  OZ PBGN SR

 2. Jozef Kollár,  KOZ SR

 3. Nadežda Babiaková, Mesto Banská Štiavnica

 4. Peter Žiga,  MH SR 

 5. Peter Čičmanec, SBK

 6. László  Sólymos  MŽP SR

 7. Branislav Ondruš, MPSVR SR

 8. Vladimír Jacko, ZHŤPG SR

   

   

  Otvárací  príhovor predsedu SBK:

Ctení hostia, vážené slávnostné zhromaždenie,

dovoľte mi srdečne vás pozdraviť v mene Slovenskej banskej komory na dnešnom slávnostnom zhromaždení.

Prvá septembrová dekáda znamená pre baníkov, geológov, hutníkov a  naftárov určitú symboliku. Hoci 9. september nie je v kalendári Slovenskej republiky pamätným ani významným dňom, pre nás, bez ohľadu na spoločenskú klímu, je symbolom uvedomenia si profesionálnej a ľudskej spolupatričnosti a úcty k povolaniu. 

Pôvod dátumu siaha do obdobia 13. storočia, keď český kráľ Václav I., vydal privilégium na ťažbu strieborných rúd. Do dejín sa zapísalo ako Jihlavské banské právo a stalo sa základom banského zákonodarstva v strednej Európe.

        Baníctvo bolo vždy povestné stavovskou hrdosťou, stáročnými tradíciami a zvykmi, na ktorých si banícka pospolitosť zakladala. Navyše bolo a  aj v súčasnosti je jedným z rozhodujúcich pilierov národného hospodárstva.

Keď sa po zmene politického smerovania štátu v roku 1949 hľadal spôsob ako spoločensky vyzdvihnúť jeho význam, bol aj po siedmich storočiach za Deň baníkov vybratý                9. september, údajný deň vydania Jihlavského banského práva.

V novodobých dejinách Slovenskej republiky už po jubilejný 20-ty krát prichádzame osláviť sviatok baníkov, geológov, hutníkov a naftárov do Banskej Štiavnice. 

Dovoľte mi pri tejto príležitosti srdečne vám zablahoželať k sviatku.  Vám a vašim blízkym prajem pevné zdravie, úspechy v pracovnom a osobnom živote a spokojnosť v rodinách.

 

Zvlášť chcem pozdraviť našich dlhoročných zamestnancov. Dnes zavítali medzi nás, niektorí so svojimi životnými partnermi, aby si prevzali morálne ocenenie za pracovné a ľudské kvality a za svoj prínos pre organizácie, v ktorých pracujú.

Už dve desaťročia prichádzame do  Banskej Štiavnice, ktorá si  tomto roku pripomína významné jubileá -

800  rokov od  prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici  a 780. výročie udelenia mestských výsad.

Práve tu nachádzame kontinuitu súčasnej ťažby surovín so slávnou minulosťou. Ťažba a spracovanie drahých kovov boli zdrojom bohatstva, ktoré sa odrazilo na dobovej architektúre a niekdajších technických výdobytkoch. Nielen bane a štôlne sú pozostatkom ťažby kovov. Aj tajchy, umelé vodné nádrže v okolí mesta, ktoré sa dnes využívajú a rekreáciu a rozvoj turizmu, boli v minulosti vybudované  na banícke účely.

        Fenoménom doby  svetového významu bola prvá vysoká banícka škola vo svete – Banícka akadémia, ktorá ovplyvňovala rozvoj vzdelanosti, vedy a techniky v celej monarchii. Práve v tomto roku si pripomíname 255. výročie jej založenia.

Pre nás je Banská Štiavnica nielen dedičkou slávnej histórie, ale aj v súčasnosti  sídlom ústredných banských orgánov - Hlavného banského úradu, banského múzea a ústredného banského archívu.

V období stredoveku sme boli veľmocou v rudných surovinách a  patrili sme medzi hlavných európskych producentov. Dnes  je Baňa Rozália v Hodruši-Hámroch už poslednou činnou baňou na zlato.  Slovensko však disponuje aj ďalšími zaujímavými ložiskami nerastných surovín, ktoré majú svoj potenciál.

V minulom roku sme z nich vyťažili viac ako 39 miliónov ton surovín, z toho 3 milióny v podzemí.

Naše organizácie, zamestnávajúce 5 500 zamestnancov,  boli nielen pokračovateľmi baníckej tradície, ale predovšetkým  dôležitými prvkami hospodárstva, zamestnanosti a sociálnej stability v regiónoch svojho pôsobenia.

Do štátneho rozpočtu a verejných financií sme prispievali  plnením si daňových a odvodových povinností voči štátu, sociálnej a zdravotným poisťovniam. Len v rámci úhrad            za dobývacie priestory, za vydobyté nerasty a uskladnenie plynov a kvapalín sme uhradili takmer 4 milióny eur.

Dovoľte mi poďakovať predstaviteľom vlády Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcom štátnej správy a samosprávy za spoluprácu v uplynulom období, za snahu o pochopenie problémov súvisiacich s ťažbou a spracovaním surovín a za vytváranie podmienok pre naše podnikateľské aktivity.

 

 

Vážené slávnostné zhromaždenie,

 

       rovnako ako pre mesto Banská Štiavnica, aj pre slovenských baníkov sa tohoročné oslavy nesú v znamení vzácneho okrúhleho jubilea. Pripomíname si 100 rokov od vzniku organizovanej banskej záchrannej služby, ktorej kolískou je od  2. septembra 1917 baňa Handlová. Stala sa vzorom pre jej budovanie aj v ostatných uhoľných a rudných baniach Slovenska.

       Banské záchranárstvo je výnimočné tým, že ako jedna        z  mála záchranných zložiek, stavia na báze dobrovoľnosti. Je dôkazom  morálnej hĺbky, svedectvom o  spolupatričnosti všetkých, ktorí spájajú svoje sily pri likvidácii havárií, pri záchrane ľudských životov a  majetku v  boji s prírodou.

            Nositeľkou tradícií banského záchranárstva je v súčasnosti Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi. Od roku 1957 zabezpečuje školenie a výcvik banských záchranárov, ako aj organizáciu stálej pohotovostnej služby. V uhoľných baniach významne prispieva k prevencii a bezpečnosti prevádzok. Bez špeciálnych prác banských záchranárov, vo výškach, v hĺbkach, pod vodnou hladinou, v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí, sa dnes nezaobídu ani rôzne organizácie mimo banskej sféry.

Hlavnú banskú záchrannú stanicu prevádzkuje aj akciová spoločnosť Nafta. Koordinuje a riadi záchrannú službu pri činnostiach spojených s  ťažbou a uskladňovaním uhľovodíkových nerastov.  

Ctení hostia, milé dámy, vážení páni,          

mnohí z nás patríme ku generácii, ktorá si pamätá významné obdobia baníctva, ale aj éru likvidácie ťažobných kapacít. Na svoje povolanie sme však nikdy nezanevreli. Zostali sme verní našim prevádzkam, položili sme základy udržiavania baníckych tradícií, zachovávania historických pamiatok, ale aj vytvárania priaznivejšieho spoločenského povedomia o baníckej práci.

       Veríme, že sú to dostatočne pevné korene pre to, aby  baníctvo žilo, malo svoje miesto a bolo aj naďalej prínosom pre hospodárstvo Slovenska.  

 

         Týmto otváram naše slávnostné zhromaždenie.

Dovoľte mi, aby som na našom zhromaždení privítal:

  ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Petra Žigu,

  ministra životného prostredia Slovenskej republiky pána Lásló

    Šójmoša 

  štátnych tajomníkov:

      - pána Vojtecha Ferencza z ministerstva hospodárstva,

            - pána Norberta Kurillu a 

            - pána Borisa Susku z ministerstva životného prostredia,

            - pána Branislava Ondruša z ministerstva práce, sociálnych vecí   

           a rodiny

pani  Ľubomíru Kubišovú vedúcu služobného úradu  z ministerstva životného prostredia,

zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

   pani Nadeždu Babiakovú, primátorku mesta Banská Štiavnica,

   predstaviteľov významných štátnych inštitúcií:

   - pána Petra Kúkelčíka, predsedu Hlavného banského úradu

     a predsedov obvodných banských úradov,

   - pána Branislava Žeca,  generálneho riaditeľa Štátneho

 geologického ústavu Dionýza Štúra,

● pána Vladimíra Jacka, prezidenta Zväzu hutníctva, ťažobného

    priemyslu a geológie Slovenskej republiky,

  zástupcov odborových združení:

      - pána Jozefa Kollára,  prezidenta Konfederácie odborových zväzov

        Slovenskej republiky,

      - pána Jozefa Škrobáka, predsedu Odborového zväzu pracovníkov

        baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky,

  ● zástupcov akademickej a vedeckej obce:

- dekanku pani docentku Ivetu Vaskovú  z Fakulty materiálov,

   metalurgie a recyklácie Technickej univerzity Košice,

 dekana pána profesora Michala Cehlára z Fakulty baníctva,

  ekológie a riadenia geotechnológií Technickej univerzity Košice,

● reprezentantov priemyselných zväzov

 

delegácie zamestnancov ťažobných, spracovateľských

   a hutníckych spoločností na čele s vedením a štatutármi:

 • pána Skota Bakajso (Scotta Buckiso),  prezidenta U. S. Steel Košice a jeho viceprezidentov,

 • pána Stanislava Gurského, podpredsedupredstavenstva  Hornonitrianskych baní Prievidza,

   

 • pána Jaroslava Švejkovského, predsedu predstavenstva  Slovenských magnezitových závodov Jelšava,

 • pána Martina Bartošoviča, generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti NAFTA,

   

  Srdečne vítam aj:

   

     všetkých zamestnancov, ktorým bude dnes za dlhoročnú prácu

       udelené rezortné vyznamenanie a ich životné partnerky a partnerov,

     účastníkov valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,

     a  Vás všetkých, ktorí ste prijali pozvanie na dnešné slávnostné

       podujatie.

   

  S príhovormi hostí   vystúpili pán  minister  hospodárstva pán Peter Žiga, pán minister životného prostredia pán LáslóSólymos , primátorka mesta Banská Štiavnica, pán Jozef Kollár, prezident  Konfederácie odborových zväzov SR a prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie pán Ivan Jacko.

   

  AKT VYZNAMENANIA:

   

  Dnes máme tú česť privítať medzi nami a odovzdať morálne ocenenie tým najlepším - odborne zdatným a obetavým  zamestnancom  našich  organizácií a prevádzok, ktorí sú už dlhé roky pilierom ich prosperity, rozvoja a úspechov. 

   

   Pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v roku 2017, na návrh zamestnávateľov a odborových orgánov minister hospodárstva Slovenskej republiky sa rozhodol udeliť čestný odznak ministra

„Za pracovnú vernosť“

za vzornú a dlhoročnú prácu týmto zamestnancom:

 

Ocenenie prevzali  

 

Ing. Erich Veselényi

vedúci kancelárie predsedu Hlavného banského úradu

pán Jozef Hudák

majster úseku útlmu na Slovinkách

pán Ľubomír Čičmanec

pásmajster na údržbe pásov HBP, a.s.

pán Peter Kočka

zmenový predák na doprave HBP, a. s.

pán Ľubomír Talášek

zmenový predák na rúbaní HBP, a.s.

pán Igor Králik

elektrikár signalizácie závesnej drážky HBP, a.s.

Ing. Július Rédler

technológ špecialista pre baňu HBP, a.s.

pán Juraj Kurtulík

inžinier riadenia údržby – senior Nafta, a.s.

pán Ondrej Medve

predák prevádzkový zámočník SMZ, a.s.

Ing. Vladimír Sulovec

výrobnotechnický námestník Eurovia Kameňolomy, s.r.o.

pán Rastislav Zbell

zmenový majster a prevádzkový technik Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.

pán Milan Komada

vedúci lomu a zodpovedný zamestnanec za riadenie banskej činnosti Dobývanie, s.r.o. Lom Polom

Ing. Jozef Frankovský

Dlhoročný pracovník BS Prievidza, na MH , člen a aktívny predseda kontrolnej rady Slovenskej baníckej spoločnosti

pán Jozef Ruska

zakladajúci člen Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce a vedúci výroby Lomu Včeláre a Gombasek

pán Filip Gordiak

predák úseku údržby a mechanik meracej a regulačnej techniky riadenia U.S. Steel Košice, s. r. o.

pán Milan Hlavna

predák narážacích pecí U.S.Steel Košice, s.r.o.

pán Jozef Kostišče

zmenový majster na dopravnom úseku vysokých pecí U.S. Steel Košice, s. r. o.

pán Milan Pituch

vedúci prevádzky Údržba aglomerácie a centrálneho prekladiska rúd U.S. Steel Košice, s. r.  o.

pán Jozef Kucko

majster na baliarni hutníckych výrobkov Obal – servis, a.s.

pán Miroslav Dudjak

majster na opravách žiaruvzdorných výmuroviek RMS, a.s. Košice

pán Frankovič Peter

hlavný povrchový predák elektrickej údržby SABAR, s.r.o. Markušovce

Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

Ďalej minister hospodárstva Slovenskej republiky sa ďalej rozhodol udeliť čestný odznak ministra

„Za pracovnú obetavosť“

za vzornú prácu týmto zamestnancom:

 

pán Jaroslav Antal

zástupca prvého predáka razičského kolektívu HBP, a.s.

pán Róbert Gatial

prvý predák pre razenie a rekonštrukciu banských diel HBP, a.s.

pán Peter Chudý

zmenový predák pre vedenie banských diel a banskú údržbu HBP, a.s.

pán Igor Boldiš

majster divízie bane SMZ, a.s.

pán Albín Kočiš

vedúci prevádzky Kyslíkové konvertory oceliarne 1. U.S.Steel Košice,

s. r. o.

pán Radovan Vida

majster PozinkovneU.S.Steel Košice, s.r.o.

Ing. Darina Szalayová

vedúca laboratória Koksovne U.S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.

 

Ďalej Minister hospodárstva  Slovenskej republiky sa rozhodol udeliť čestný odznak ministra

„Vzorný záchranár “

za vzornú a dlhoročnú prácu v záchrannom zbore

 

Ocenenie si prevzal :

pán Peter Mrtvik

predák asanačných prác a banský záchranár HPB, a.s.

Pri príležitosti storočnice zriadenia Banskej záchrannej služby, bolo takéto ocenenie udelené na regionálnych oslavách v Handlovej ďalším    8 záchranárom. 

 

 

Ďalej minister hospodárstva  Slovenskej republiky sa ďalej rozhodol udeliť za aktívnu spolkovú činnosť a osobný prínos pre rozvoj baníctva rezortné vyznamenanie

„Za zachovanie tradícií“

 

Ocenenie si prevzal :

pán Vladimír Nemčok

člen riadiaceho výboru Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku.

 

Vyznamenania odovzdali páni Petra Žigu MH SR a  predseda odb. zväzu prac.v baníctve , geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky pána Jozef Škrobák.

 

 

 

Pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v roku 2017, na návrh zamestnávateľov a odborových orgánov sa minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol udeliť

 „Čestné uznanie ministra životného prostredia“

za rozvoj slovenskej geológie týmto zamestnancom:

 

Ocenenie si prevzali :

RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR

 

RNDr. Kamil Vrana, PhD.

podnikateľ -  HYDEKO-KV

doc. RNDr. Igor Modlitba, PhD.

v súčasnosti dôchodca, zakladajúci člen Slovenskej asociácie inžinierskych geológov

RNDr. Dušan Wunder, CSc.

vedúci oddelenia zahraničných vzťahov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Bratislava

RNDr. Silvester Pramuka

vedúci výskumný a vývojový zamestnanec – geológ, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, regionálne centrum Spišská Nová Ves

Doc. Ing. Marián Košuth, PhD.

samostatný výskumný zamestnanec, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, regionálne centrum Spišská Nová Ves

Ing. Richard Kaňa

bývalý riaditeľ a konateľ Slovenskej banskej, s.r.o., v súčasnosti aktívny dôchodca

RNDr. Vladimír Hrubý

konateľ spoločnosti BHF Environmental Bratislava

Minister životného prostredia Slovenskej republikysa ďalej rozhodol udeliť

 

„Ďakovný list“

za rozvoj slovenskej geológie

 

Ocenenie si prevzali :

RNDr. Klára Kohútová

samostatný výskumný a vývojový zamestnanec, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra gr. Pavol Šesták

samostatný výskumný a technický zamestnanec – informatik,  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, regionálne centrum Spišská Nová Ves.

 

Vyznamenania odovzdali páni László Solýmos MŽP SR a  predseda odb. zväzu prac.v baníctve , geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky pána Jozef Škrobák.

 

Za vyznamenaných sa o slovo prihlásil  pán Erich Veselenyi

z  Hlavného banského úradu.

Na záver boli účastníci osláv pozvaní na malé občerstvenie a pozvaní do tradičného Salamandrového sprievodu ktorí je  výnimočný, živý duchovný odkaz histórie, za čo si v roku 2013 vyslúžil zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 

Prievidza 21.09.2017                                                 Hrabovský úrad SBK