Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

Informácia z PSBK

                                                  ktoré sa konalo o 09,00hod.  dňa 18. 10. 2017 vo Veľkej  Tŕni

 

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK a prizvaných  hostí a  následne predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec  otvoril rokovanie PSBK.

 Na rokovaní bolo  prítomných 7 členov predstavenstva ( p. Žec a p. Cehlár sa ospravedlnili),  

 Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili:  p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, podpredseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Ľuboš Kováč, riaditeľ úradu SBK  p.  Hrabovský, za banícky spolok SPIŠ p. Klaučo a p. Tomko , za Slovenské technické múzeum  Košice GR pán E. Labanič.  Ospravedlnila sa p. Vlasta Jánova z MŽP SR a p. Petrovič z MH SR.

 Predseda predstavenstva predložil  nasledovný program rokovania, ktorý bol  bez pripomienok  schválený:

  Program :

                1.Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

                 2.Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.

                 3.Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov 

                 4.Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu  MONTANREVUE.

                  5.Informácia o práci a aktivitách baníckeho spolku SPIŠ, Slovenské technické múzeum Košice.

                  6.Rôzne:  a. legislatíva,  

  1.             b. žiadosť o príspevok na konferenciu  poriadanej SBS,  

               c.TKBČ Prievidza , oznámenie o ukončení činnosti a výstupnie z SBK, 

               d.diskusne príspevky na VZ,

               e. žiadosť F-BERG o príspevok na BARBORU 2017,

               f.  informácia k DUALU – spravy z rokovaní Rady ZSDV,

               g.  príprava plánu zasadnutí predstavenstva na r. 2018 – len pripomienka.

           7.Uznesenie a ukončenie rokovania.  

       K bodu 1. kontrola uznesenia z 23.08.2017

       K vyhodnoteniu neboli pripomienky  

       K bodu 2.Informácia bola spracovaná písomne, príloha č. 2., p Kováč  informoval o práci

        SZVK, EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.

        Výsledky za r. 2016 boli slabšie ako v r. 2015, predpoklad na rok 2017 sú dobré       

        a nepriaznivá prognóza  sa nenaplnila. V závere roka je potrebné pre                                  zabezpečenie požiadaviek zvýšiť zmennosť, ekonomické predpoklady pre r. 2017 sú priaznivé. Problém začína byť s kvalifikovanou pracovnou  silou  ( chýbajú strojníci bežných a špeciálnychvozidiel), kde sa siaha po zahraničných pracovníkoch. Pôsobenie v ÚEPG  je hodnotené ako nie celkom uspokojivé, zostáva na úrovni zabezpečovania štatistických údajov a výmeny informácií. Zastúpenia zostáva na úrovni pridruženého člena.

 1. Diskutovali :

  - p. Kukelčík   otázke k zahraničných pracovníkov z pohľadu štátnej   banskej správy ,

  - p. Čičmanec k otázke environmentalistiky a ako s limitmi emisií pre stroje. 

  Bolo poukázané na nepriaznivý postoj k spaľovaniu uhlia, aj keď limity dusičnanov, síry aj tuhých častíc sú pod úrovňou stanovených limitov. Ide o politický tlak.

  - p. Bača – k ponuke zahraničných pracovníkov z UA.

  Na otázky odpovedal p. Kováč.

   K bodu 3.  

  Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov, správa predložená písomne, doplnená ďalšími postrehmi účastníkov.

  Správu doplnil riaditeľ úradu komory, organizačné zabezpečenie z (HBÚ a ZBSC) bolo prínosom a k spokojnosti, kladne boli hodnotené prezentácie, účasť na oslavách DB bola dobrá, nedostatkom bolo   časové  oneskorenie začiatku  o cca 20 min. – predlžený program v  kostole.

   K bodu 4.

  Správa o činnosti  Združenia baníckych spolkov a cechov a k práci časopisu  MONTANREVUE, bola predložená písomne, doplnil ju  podpredseda ZBSCS p.Kováč.  

  Konštatuje sa zvýšený záujem o banícku históriu, budujú sa nové naučné chodníky, pribúda návštevníkov a aktivistov.

  Diskusia bola k niektorým aktivitám poriadaných formou konferencií k baníctvu za účasti aktivistou a poslancov ktorí sledujú svoje osobné ciele cez populistické vyhlásenia, bez odborného dialógu.

  Časopis  MONTANREVUE je vydávaný už 9-tý rok, celkom bolo už 35 vydaní, časopis je odborne a technicky dobre vedený, získal aj ocenenie v celoslovenskej súťaží. V roku 2018 uplynie už 10 rokov od jeho založenia. Bolo vyslovené ocenenie za vykonanú prácu.

    K bodu č. 5:

  Písomnú informáciu o práci a aktivitách Baníckeho spolku SPIŠ a Slovenské technické múzeum  Košice doplnil p. Klaučo a formou prezentácie p. Labanič. Informácie boli doplnené o prípravu dotvorenia námestia pri multifunkčnom objekte SBM, o rozšírení vonkajšej expozície o závesnú dopravu, k spolupráci s STM ktorá existuje už od r. 2012.

  Pán Klaučo požiadal SBK  o finančnú pomoc pre druhé knižne vydanie fotografií  „História baníctva na Spiši“ .

  V diskusii vystúpili p. Kukelčík  a Letavaj , ktorí ocenili prácu  spolku a k pripravovanej expozícií, kde sa ponúkla prípadná odborná pomoc.

   

  Predseda predstavenstva SBK poďakoval za prácu, ktorú odvádzajú pri uchovávaní bansko – technických pamiatok na území s tak bohatou baníckou históriou.

  Predseda predstavenstva   pri  príležitosti 70 rokov  činnosti, ocenil riaditeľa Slovenského technického múzea p. Labaniča  „Ďakovným listom predsedu predstavenstva SBK„ a poprial mnoho úspechov do ďalšej práce a pri rozšírení múzea aj o uhoľnú expozíciu.

  Pre spolok SPIŠ bola schválená finančná pomoc vo výške 300,-€.

           K bodu 6.  Rôzne

           a. Legislatíva 

               Bola predložená písomne, pripomenutie problému minimálnej mzdy str.4, vysielanie pracovníkov do zahraničia str.5  a k emisiám str.22.

 K legislatíve sa vyslovil pán Kukelčík k zákonu č.211/2000 Z.z. (prístup k informáciám), kde poukázal na skutočnosť, že je často zneužívaný, vybavovanie požiadaviek je vysoká záťaž pre pracovníkov ústredných orgánov a často zmetočné. Odporúča to riešiť tak, ako napr. v ČR, kde každé podanie podnetu – otázky je spoplatnené.

 b. Žiadosť SBS o príspevok na konferenciu  poriadanú  na Repiskách na tému Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie, predložil p. Hrabovský, ktorý podal aj informáciu o priebehu konferencie, bolo 56 účastníkov, 17 zo zahraničia, odznelo 26 prednášok. Konferencia bola účastníkmi hodnotená kladne .

  c. Žiadosť o zrušenie členstva v SBK TKBČ, s.r.o. Prievidza bola predložené písomne.  Žiadosť podal konateľ p. Šimurka, dôvod je ukončenie podnikania v OKD. PSBK žiadosť akceptuje, členstvo bude ukončené v zmysle platných pravidiel k 31.12.2017,  

  d. Diskusne príspevky, ktoré odzneli na VZ boli prerokované v bode č.1

  e. Žiadosť F-BERG o príspevok na 66-ty „ Skok cez kožený flek“ bola  predložená písomne,

 f.  Informácia k DUALU – spravy z rokovaní RZSDV boli predložené písomne ( p. Nemeth).

 Úrad SBK obdržal objednávku  od p. Ing. Fečíka z Republikovej únie zamestnávateľov úhradu aktivít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

 Na jednaní PSBK bola predložena požiadavka na úhradu akcií poriadanej RZSDV a zainteresovanými členmi SBK  (zasadnutie v Jelšave, naučné video a propagačný materiál). Po predložení faktúry budú tieto vysporiadané z pridelených účelovo viazaných prostriedkov.

 g. Plán zasadnutí PSBK na  rok 2018.

 Pre potrebu vypracovania plánu zasadnutí na budúci rok bola dohodnuté, že do 27.11.2017 členovia PSBK zašlú na úrad SBK  informáciu o svojom časovom rozpise pracovného programu.

 Po naplnení programu v diskusii  vystúpili :

 - páni Kukelčík a  Čorej, ktorí informovali PSBK o výsledku – rozhodnutí  jednania arbitráže

 (Gemerska Poloma)  medzi SR a firmou EUROGAZ a Belmont v Paríži, ktorého sa zúčastnili.

 Výsledok  jednania  senátu bol  3:0 v prospech SR.  

 - p.  Kukelčík ďalej informoval o Europskom stretnutí štátnych bánských správ, ktoré bolo  poriadané SR v Bratislave už ako 23 stretnutie.

  - p. Kukelčík poďakoval za pomoc ( HBP, SMZ, Nafta ) pri technickom zabezpečení podujatia.

 Poukázal na nedostatočnú prípravu a nekomtentnosť zástupcov z európskych orgánov.

  K bodu  7. Uznesenie a ukončenie rokovania.

              Riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Ľudovít Kováč. Predstavenstvo návrh uznesenia, ktoré bude na základe diskusie  doplnené, schválilo.

 Ďalej bola daná informácia, že ďalšie rokovanie predstavenstva SBK bude 01. decembra 2017    o 14.00 hod. na F–BERG v Košiciach. Program (dopoludňajší – návšteva Slovenského technického múzea ) bude upresnený v pozvánke.     

  Na záver predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a hosťom za účasť, ocenil aktívny prístup pri rokovaní a osobitne poďakoval p. Kováčovi z EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia na rokovanie predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

 

 Prievidza  08.11.2017                                                        Hrabovský za úrad SBK