Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovania predstavenstva SBK dňa 20. 06. 2018 v Hodruši-Hámroch

Na úvod člen predstavenstva a riaditeľ Slovenska banská s.r.o  privítal všetkých členov a hostí prítomných na rokovaní predstavenstva SBK a zaželal úspešné  a vecné rokovanie.  

Následne predseda predstavenstva SBK  privítal všetkých prítomných, poďakoval hostiteľovi p. Bačovi z Slovenská banská s.r.o.   za vytvorenie dobrých pracovných podmienok  a otvoril rokovanie,

Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky. Predložený  program bol jednomyseľne schválený.

Program rokovania :

1.     Otvorenie,  privítanie hostí,  kontrola úloh.

2.     Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.

3.     Informácia o príprave 11. stretnutia  ban. miest a obcí SR v Pezinku.

4.     TOO na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici.

5.     Stav v realizácii Slovenskej banskej cesty. 

6.     Informácia o práci  OZ LIBETHA – Ľubietovský  banícky a hutnícky spolok

7.     Informácia Duálne vzdelávanie na r.2018-2019.  

8.     Rôzne:

a)     Legislatíva.

b)     Vyznamenaní na deň baníkov v r. 2018.

c)     Informácia - prostriedky – financovanie  DUAL-neho vzdelávania. 

d)     Ocenenie najlepšej záverečnej práce absolventa F-BERG.

e)     Informácie  na VZ SBK  2018 – správy členov SBK – do 20.07.2018.

f)       Prihláška za člena SBK: Slovenské štrkopiesky s.r.o, 05991 Veľký Slavkov.

g)     List na MDaV SR ( štátny tajomník- stavebný zákon) 

h)     Žiadosť o prispevok Malokartpatského baníckeho spolku na XI. stretnutie  baníckych miest a obcí SR - Pezinok - september 2018.

9.     Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

 

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili : za MŽP SR   GR odboru,  za MH SR    predseda HBÚ, generálny sekretár ZHŤPG , predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska   riaditeľ  úradu SBK ,  poradca SBK  predseda OZ – LIBETHA - Banícko hutnícky spolok a  starosta obce  Ľubietová.

Všetky materiály k rokovaniu  ( mimo bod č.6) boli dané písomne , informácia o činnosti OZ – LIBETHA bola podaná formou prezentácie. 

K vyhodnoteniu  plnenia uznesení,  neboli pripomienky.   

V prezentácii bola daná informácia o stave a ďalších zámeroch spoločnosti Slovenská banská s.r.o.

Spoločnosť v uplynulom kalendárnom roku dosiahla nasledovné výrobné výsledky : 

                       

- ťažba polymetalických rúd :             44.214 ton      

- ťažba jaloviny:                                  26.970 ton     

- razenie banských diel:                       3.032 m       

- výlomy:                                               7.555 m3      

- prieskumné vrty:                                 5.300 m       

- spracovanie rudy:                            48.359 ton      

- priemerná kvalita:                             10,4 g/t Au      

 - výroba koncentrátu:                      942 ton        

- priemerná výťažnosť:                       90%           

- predaj kovov :

              zlato:                                   446 kg          

              striebro:                              413 kg          

              olovo:                                 150 ton         

              meď:                                     31 ton          

              zinok:                                  165 ton         

 

Zámery a plány spoločnosti na nasledujúce obdobie.

Cieľom spoločnosti aj pre budúce obdobie je zabezpečiť objem prieskumných prác formou ražby nových otvárkových banských diel v predpokladanom ročnom objeme cca 2 500 m, dosiahnuť ťažbu rudy na úrovni cca 40.000 ton o plánovanej priemernej kvalite 10 g/t. Naďalej sa v podzemí chceme zameriavať na zlepšovanie pracovných podmienok k čomu nemalou mierou prispieva aj rozširovanie antivibračného programu pre všetky horizontálne razené banské diela.

V priebehu roku 2018 bude nevyhnutné začať realizovať zámery, ktoré nám umožnia vykonať otvárkové práce  pre dobývanie zrudnenia na úrovni nových hlbinných obzorov, modernizovať VN trafostanicu na bani Rozáli, v úprave pri spracovaní polymetalických rúd sa zamerať na skvalitnenie drvenia, triedenia a mletia.

V oblasti trhacích prác aj v tomto roku pokračujeme v spolupráci so zástupcami fy. AUSTIN Powder International, na úlohe používania emulzných čerpateľných a emulzných náložkovaných trhavín pri razení banských diel.

Naďalej pokračujeme v prácach na projekte zvýšenia kapacity odkaliska s perspektívou predĺženia jeho životnosti o cca 12 rokov a na projekte prípravy nového odvalového hospodárstva.

V spolupráci s Rudnými baňami š. p. Banská Bystrica, došlo k prevodu dobývacieho priestoru Banská Štiavnica na spoločnosť Slovenská banská.

Začiatkom roka 2018 sme začali práce na budovaní infraštruktúry pre IBV, ktorá je primárne určená pre stabilizáciu našich zamestnancov, predpokladá sa realizovať IBV v počte 10 rodinných domov.

Na otázky bolo odpovedané.  

K informácii o príprave 11. stretnutia  baníckych miest a obcí Slovenska v Pezinku 21.-23.9.2018. bolo konštatované, že k 6.6.2018 je prihlásených cez 900 účastníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska. Z týchto krajín je to spolu 52 spolkov, cechov a bratstiev, ďalej sú prihlásení účastnící z Ukrajiny a Azerbajdžanu.

 

Informáciu o TOO, príloha č. 4, na zabezpečenie  VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici, podal riaditeľ úradu komory. Porada k salamandrovým dňom za účasti primátorky  bola v mesiaci máj, Salamandrové dni budú  06-08.09.2018. Bola daná  informácia, že záštitu prijali všetci hlavní ústavní činitelia.   

Boli dané listy k priprave volieb do predstavenstva a DR na VZ, postup podľa volebného poriadku, subjektom  SBK budú emailom odoslané listy.

 

V informácii o realizácii Slovenskej banskej cesty bol konštatovaný následovný stav. 

Plánované práce podľa plánu Združenia na spoločných aktivitách spolkov, cechov a bratstiev (prezentácia, obnova bansko-technických pamiatok a budovanie baníckych chodníkov) pre rok 2017 s realizáciou až do 31.3.2018 prebehli v nasledovných výstupoch:

1. Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska na základe dohôd o spolupráci s banskými miestami a obcami rozposiela infomateriály – sprievodcov, kalendárium a info o pripravovaných podujatiach.

2. V roku 2017 sme s partnermi s Poľska a Česka rozpracovali materiál pod pracovným názvom „Montánne dedičstvo“ pre prezentáciu vybratých stredoeurópskych montánnych lokalít.

3. Obnova bansko-technických pamiatok a budovanie, rekonštrukcia baníckych náučných chodníkov:

Tieto aktivity sa v spoločnom pláne združenia a jeho členov realizujú posledné roky ako pomoc spolkom v zmysle Zákona č.71/2013, podľa ktorého združenie žiada podporu cez Ministerstvo hospodárstva SR. Od roku 2015 MH SR vyhovelo v žiadostiach v celkovej výške 30.000 € na rok. Pre rok 2017 bola dotácia schválená v decembri 2017, na základe čoho boli aj obmedzené aktivity v obnove bansko-technických objektov a sústredenie dotácie bolo na vydanie odbornej literatúry

4.V obnove boli podporené a realizované:

-         sprístupnenie štôlne Salvátor vo Vyšnej Boci,

-         sprístupnenie štôlne Strieborná v Kvetnici,

-         dobudovanie Turistického náučného banského chodníka „Uhoľná stopa“ zastávka

  „kaplnka“- Nováky

-         rekonštrukcia lokality „Dielňa pred Antimónovou štôlňou“ Pezinok.

 

Informácia o práci  OZ LIBETHA – Ľubietovský  banícky a hutnícky spolok bola podaná formou prezentácie.

OZ LIBETHA  vzniklo z iniciatívy starostu v r 2010, hoci ťažobné práce a ukončenie baníctva v obci bolo už v r. 1908. Pri zakladaní  baníckeho  a hutníckeho  spolku našli nadšencov pre udržanie starých tradícií obce, poriadajú  už tradičný ľubietovský banícko – hutnický deň.

Poriadajú banícky a hutnický workshop, keramická dielňa, liatinové sympózium, ryžovanie zlata, tradičný debnársky tanec, archeológia mestského hradu, naučný banícky chodník atď.

Na otázky odpovedal p. starosta.

Za odvedenú prácu bolo vyslovené poďakovanie.   

Stav v Duálnom vzdelávaní pre školský rok 2018/2019 je stav nasledovný:

HBP, a.s. má podpísané  zmluvy o duálnom vzdelávaní  s dvomi školami:

 

SOŠ Lipová 8, Handlová  pre učebný odbor  2683 H 11 Elektromechanik na 5 žiakov a pre učebný odbor 2671 H mechanik banských prevádzok na 10 žiakov.

SOŠ Vansovej 32, Prievidza pre učebný odbor  2683 H 11 Elektromechanik na 5 žiakov.

 

Ešte stále nie sú uzatvorené prijímacie konania na školy a stav po 1. kole je nasledovný:

SOŠ Prievidza – 4 žiaci odboru elektromechanik,

SOŠ Handlová – 2 žiaci odboru elektromechanik,

do učebného odboru 2176 H mechanik banských prevádzok sa neprihlásil ani jeden žiak.

 

So žiakmi bude, po potvrdení o prijatí na strednú odbornú školu, podpísaná učebná zmluva najneskôr do 31.8.2018. Prax v 1. ročníku budú vykonávať na školách, od 2. ročníku na pracoviskách HBP, a.s.

Konečný stav bude známy až po nástupe do školy  v septembri 2018.

 

SMZ a.s. Jelšava pre rok 2018/2019 nebude zabezpečovať duálne vzdelávanie, pre strednú školu v Revúcej poskytuje možnosť praktického výcviku vo svojich prevádzkach.

 

V bode rôzne sa hovorilo k zák. č. 58/2004 Z.z. o výbušninách, kde ide o zmeny okolo predaja, využívania a povoľovaní pyrotechniky,

 k vyznamenaným za r. 2018, SBK má na DUAL-ne vzdelávanie  vyčlenené  4491 € vo forme dotácie z MŠ SR,

F-BERG listom požiadala o ocenenie najlepšej  záverečnej práce pre prax absolventa fakulty. PSBK schválilo  čiastku 150€.  

Bola prejedaná prihláška za člena SBK od  Slovenské štrkopiesky s.r.o, 05991 Veľký Slavkov PSBK odsúhlasilo prijatie Slovenských  štrkopieskov s.r.o, 05991 Veľký Slavkov za člena SBK

 List na MDaV SR ( štátny tajomník- stavebný zákon), PSBK bolo oboznámené s listom, aj s opakovanou požiadavkou  SBK na účasť ( žiadosti nebolo vyhovené )pri príprave zmeny stavebného zákona. 

Žiadosť o prispevok Malokarpatského baníckeho spolku na XI.  stretnutie  Baníckych miest a obcí SR- Pezinok (september), PSBK  žiadosť prerokovalo a odsúhlasilo finančný  príspevok vo výške 300€

Riaditeľ úradu SBK  informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva a DR bude 22. 08 2018 o 10.00 hod. v Jelšave - Hrádok.

Od 09,00 hod bude rokovanie DR SBK.

 

Na záver podpredseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval riaditeľovi    zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia rokovanie predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

 

Prievidza : 06.07.2018                                                              riad úradu SBK