Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovanie šiesteho predstavenstva SBK spolu s dozornou radou SBK sa konalo v zmysle plánu práce. Na úvod podpredseda predstavenstva p. Jaroslav Švejkovský privítal všetkých prítomných a zaželal predstavenstvu SBK vecné a úspešné rokovanie, následne predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec otvoril rokovanie a privítal všetkých prítomných.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MŽP SR generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov p. Vlasta Jánova a p. Viera Maťová, riaditeľka odboru štátnej geológickej správy, členovia dozornej rady, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy, riaditeľ úradu SBK p. Ján Hrabovský, p. Alexander Szollos, za Občianske združenie Rozgagng Čučma.


Z hostí sa ospravedlnili p. Ján Petrovič, p. Peter Kukelčík a p. Ján Hijj. Predseda predstavenstva predložil program rokovania:

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.
2. Informácia o ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a ich pôsobenie v EUROMINES.
3. Prerokovávanie a schválenie materiálov na VZ SBK.
3-1) Správa o práci SBK na VZ.
3-1-1) Správa o činnosti predstavenstva SBK.
3-1-2) Úlohy na rok 2019-2020.
3-2) Správa o práci DR za r.2018.
3-3) Správa o hospodárení v r.2018.
3-4) Návrh zmeny členského príspevku na r. 2019.
3-5) Návrh členského príspevku na r. 2020.
3-6) Rozpočet na r. 2019.
3-7) Návrh na uznesenie VZ.
3-8) Tlačová správa.
4. Informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.
4.1 Program VZ.
4.2 Program Salamandrových dní 2019 v Banskej Štiavnici.
5. Informácia o práci Občianskeho združenia ROZGANG Čučma.
6. Rôzne
a) Legislatíva.
b) Informácia k DUAL-nemu vzdelávaniu (dotácia z MŠVVaŠ SR).
c) Informácia o členskom za r. 2019 (k 12.08. 2019).
d) Žiadosť SBS o podporu 30. konferencie na Repiskách v X./2019.

7. Uznesenie a ukončenie rokovania.
1. Ku kontrole plnenia uznesení, materiál bol predložený písomne, bod č. 1, riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť. K predloženému materiálu neboli pripomienky.

2. Informácia o výsledkoch bola spracovaná písomne, za r.2018 SMZ a.s. Jelšava dosiahla vo všetkých ukazovateľoch nárast s indexom od 1,07 (produktivita) do 1,18 (odbyt sypkých hmôt), ktorú pán Švejkovský doplnil o rekultiváciu odkaliska, riešenie odvodnenia kalov, k odbytu výrobkov, investíciám, k problému zmeny cien za výrobky, poukázal na pokles výroby ocele.
Pán Švejkovský odpovedal na otázky k stavom zamestnancov, k problému chýbajúcich profesií ako elektro a zámočníci, do závodu nastúpili 3 noví absolventi Fakulty BERG, Ø vek zamestnancov je 45 rokov, ďalej k technológii zakladania vydobytých priestorov a k otázkam činnosti v EUROMNES – problém emisií, ovzdušie , NOx .

3. Ďalej boli prerokované všetky materiály programu na XXII. VZ SBK:
◦ návrh (správa predsedu) bol dodaný písomne,
◦ návrh správy (riaditeľ úradu) o činnosti predstavenstva SBK, bude doplnený o 6. PSBK,
◦ návrh úloh na roky 2019-2020,
◦ správu o práci DR za r. 2018 podal p. Čorej,
◦ správa za r.2018 bola schválená a prerokovaná už na 4.rokovaní (apríl) v Bratislave,
◦ návrh zmeny členských príspevkov pre r. 2019 bol prijatý a bude predložený k schváleniu na VZ, ( zmena sa dotýka HBP a.s., SMZ a.s. a Nafta a.s.),
◦ návrh zmeny členských príspevkov pre r. 2020,
◦ návrh na rozpočet r. 2018 bol PSBK schválený s odporučením predložiť k schváleniu,
◦ návrh uznesenia VZ bol PSBK schválený s odporučením po doplnení predložiť ho VZ,
◦ návrh tlačovej správy bol PSBK prijatý.

4. Bola podaná informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov a Salamandra v Banskej Štiavnici, doplnil pán Szombathy.
Štvrtok : 10,00 hod. Konferencia – Europska banská cesta.
16,00 hod. Otvorenie Dní európského kultúrneho dedičstva 2019.
19,00 hod. Šachtág.
Piatok : Postupne VZ SBK, Kostol sv. Kataríny, slávnostná schôdza k DB od
15,00hod.

5. Informáciu o práci OZ ROZGANG v Čučme doplnil a o fotografie obohatil predseda spolku pán Alexander Sollos. Zdôraznil 500. výročie namaľovania unikátneho tabuľového obrazu Svätej Anny Samotretej – Metercie od neznámeho autora s iniciálami LA. K významným udalostiam patrila oprava historickej zvonice, pôvodnej banskej klopačky v Hornej obci a postavenie repliky banského gápľa.
16. augusta 2019, pri príležitosti Dní obce a 680. výročiu prvej písomnej zmienky o obci (1339), bola pri tomto objekte slávnostne odhalená pamätná tabuľa, venovaná obetiam banskej práce.

6. Ďalej bola podaná informácia z medzirezortného konaia na MŽP k zákonu o EIA,informácia k DUAL-nemu vzdelávaniu (dotácia z MŠVVaŠ SR), informácia o členskom za r. 2019, žiadosť SBS o podporu 30. konferencie na Repiskách v X./2019.

7. Návrh uznesenia zo 6. PSBK bol predložený písomne, ktorý bude doplnený o pripomienky, overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Jaroslav Švejkovský.
Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval za účasť a ocenil aktívny prístup.


Prievidza : 24.09.2019 Ing. Ján Hrabovský PhD.
riaditeľ úradu komory