Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia o činnosti Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce (SSTVP) za r. 2020

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce Banská Bystrica zamerala v roku 2020 svoju činnosť na odborné vzdelávanie pracovníkov v oblasti vŕtacích a trhacích prác. V odbornej výchovno - vzdelávacej a školiacej činnosti Katedra výučby SSTVP zrealizovala jeden kurz strelmajstrov a jeden kurz technických vedúcich odstrelov. Členovia spoločnosti vykonali školenia predavačov pyrotechnických výrobkov a kurzy na získanie odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami.
Na základe pandemických opatrení bola komunikácia presmerovaná na elektronickú a telefonickú komunikáciu. Boli zorganizované tri rokovania prezídia spoločnosti a dve zasadnutia kontrolnej rady.
V roku 2020 uplynulo 30 rokov od založenia našej odbornej spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje odborníkov a priaznivcov z oblasti teórie a výkonu činnosti vŕtacích a trhacích prác a prepojených odvetví. Význam tejto udalosti sme si chceli pripomenúť na jubilejnom slávnostnom 30. valnom zhromaždení členov našej spoločnosti, ktoré bolo zrealizované v obmedzenom režime.
Pravidelne organizovaná medzinárodná odborná konferencia “TRHACIA TECHNIKA“ si získala podporu a záujem odborníkov z teórie a praxe zo Slovenska, zvýšený záujem prednášateľov a delegátov zahraničných spoločností, firiem a organizácií. V roku 2020 musela byť konferencia v dňoch 19. – 21. máj 2020 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách oficiálne zrušená. Veľmi si vážime podporu a úprimný záujem o toto podujatie.
Činnosť našich členov v regionálnych kluboch bola rovnako obmedzená, ale aj napriek nepriaznivej situácii sa podarilo zorganizovať odborné dni s prezentáciou činnosti našich členov.
Pripravované konferencie, semináre a odborné podujatia našich zahraničných partnerov POEX Ustroň Poľsko, STTP Valeč Česká republika, MARE Velence Maďarsko, ako aj tematická exkurzia SITG Kielce Poľsko boli taktiež zrušené.
Aj napriek problémom boli odborné práce v zahraničných médiách: EGRSE CZ, DETONICA Portugalsko a iné uverejnené. Úspešná prezentácia vedecko – výskumnej práce našich členov SSTVP bola veľmi významne odborne ohodnotená na jubilejnej 10. svetovej konferencii „Explosives and Blasting“, zverejnenej v európskom časopise EFEE Newsletter s celosvetovým dosahom. Reprezentovali nás naši členovia, vedeckí pracovníci Fakulty BERG TUKE a zástupcovia partnerských firiem.
Naši delegáti nás zastupovali na pravidelných zasadnutiach ZSVTS a EFEE. V EFEE je náš zástupca dlhodobo členom vedenia a medzinárodných odborných komisií.

Informácia je spracovaná podľa správy prezidenta SSTVP p. Beňovského.


Informácia o činnosti Slovenskej baníckej spoločnosti (SBS).

SBS svoju činnosť realizuje v súlade s prijatým uznesením na 31. valnom zhromaždení, ktoré sa vzhľadom na epidémiu vyvolanú koronavírusom COVID – 19, konalo prvýkrát v tridsaťročnej histórii SBS formou “per rollam“.
Podľa plánu činnosti prezídia v hodnotenom období roku 2020 boli štyri rokovania, ktoré sa uskutočnili:

PSBS 13. februára v Banskej Bystrici, v zasadacej miestnosti Domu techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o.
Na rokovaní sa zhodnotilo plnenie Programu činnosti za rok 2019, ktorý bol splnený vo všetkých oblastiach činnosti. V organizačnej oblasti oceňujeme najmä kolektívne členstvo banských spoločností v SBS a potrebu stabilizácie individuálnych členov. Odborné akcie v roku 2019 sa uskutočnili podľa plánu. Plánované akcie na rok 2020 boli zverejnené v Bulletine SBS č. 31.
Hlavným bodom zasadnutia bola príprava 31. Valného zhromaždenia, ktoré sa malo konať 26.03.2020 v tradičnom baníckom prostredí na činnej bani v Hodruši-Hámroch, ako aj príprava medzinárodnej konferencie „História, súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“, ktorú každoročne organizuje SBS.
Bol schválený programu na rok 2020, v ktorom mala SBS organizovať alebo spoluorganizovať štyri medzinárodné konferencie a jedno medzinárodné sympózium.
V rámci odborného dňa mal Ing. Širila prednášku “Razenie železničných tunelov na trati Banská Bystrica – Dolná Štubňa“. Trať je dlhá 40,956 km a je na nej 22 tunelov o celkovej dĺžke 12,211 km, čo je takmer 30%.
Všetky tunely boli vyrazené tzv. “rakúskou tunelovacou sústavou (metódou)“. Najdlhším tunelom na trati Banská Bystrica – Dolná Štubňa je Čremošniansky tunel 4698 m, najdlhší v Československu. Tunel bol vyrazený v rekordnom čase 20 mesiacov.

PSBS 15. júla v Kremnici v zasadacej miestnosti spoločnosti ORTAC, s.r.o.
Správa o činnosti SBS za rok 2019 bola pripomienkovaná členmi prezídia. Po doplnení bola pripravená na predloženie na 31. valné zhromaždenie SBS. Prezídium SBS sa uznieslo, že o termíne konania 31. Valného zhromaždenia rozhodne na 10. zasadnutí Prezídia SBS v Poráčskej doline dňa 24.09.2020.
Bol odsúhlasený návrh rozpočtu na rok 2020. Vzhľadom na vývoj zdravotnej situácie Prezídium SBS sa uznieslo, že 31. medzinárodná konferencia “História, súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“ sa v roku 2020 neuskutoční.
Prezident SBS Ing. Hrabovský, PhD. informoval o zmene pôsobnosti a personálnych zmenách v orgánoch štátnej banskej správy, na SGÚDŠ, MH SR a v banských podnikoch.
Predseda kontrolnej rady SBS Ing. Jozef Frankovský informoval o záveroch z rokovania rady (rokovali paralelne s prezídiom) s tým, že účtovná dokumentácia je vedená prehľadne a náležite a neboli zistené žiadne nedostatky.
V rámci odborného dňa bola prednáška “Možnosti ťažby a spracovania Au-Ag rudy v Kremnici“. Prezentovali ju spoločne, konateľ spoločnosti ORTAC, s.r.o., RNDr. Juraj Tözsér, CSc., PhD., a riaditeľ spoločnosti ORTAC, s.r.o. Ing. Dušan Roob. Odzneli informácie o práve vykonávanom geologickom prieskume, o POPD, povolenej banskej činnosti, samotnej ťažbe Au-Ag rudy a možnostiach spracovania tejto rudy.

PSBS 24. septembra na Bani Poráč a v Poráčskej doline.
Zasadnutie Prezídia SBS začalo o 9,00 hod. “odborným dňom“, a to prehliadkou Bane Poráč. Po zahájení a privítaní členov Prezídia a hostí prezidentom SBS Ing. Hrabovským, PhD., informáciu podal starosta obce Poráč, Ing. Peter Volčko a Ing. Františka Pramuka, ktorý bol dlhoročným vedúcim Bane Poráč. Ťažba na Bani Poráč skončila v roku 2019. Odborný deň pokračoval prehliadkou vonkajšej banskej expozície a banského múzea v Poráčskej doline, ktoré je oficiálnym sídlom baníckeho spolku “Tovarišstvo Poráčskeho baníctva“. Účastníci boli nadšení z toho čo sa na Slovensku podarilo zachrániť a vybudovať po ukončení banskej činnosti.
Vzhľadom na druhú vlnu pandémie koronavirusu Covid – 19,bolo rozhodnuté, že 31. valné zhromaždenie SBS sa uskutočni “per rollam“.

PSBS 07. decembra uskutočnené formou “per rollam“.
Očakávané výsledky hospodárenia za rok 2020 sú nepriaznivé, strata vyše dve tisíc EUR bola spôsobená tým, že v roku 2020 nemohli organizovať konferenciu a ZSVTS nám nedoplatil zadržané finančné prostriedky.
V návrhu programu činnosti SBS na rok 2021 predpokladáme, že konferenciu pripravíme.

Kontrolná rada SBS zasadala v roku 2020 z dôvodu COVIDU – 19 len raz, a to spoločne s Prezídiom 15. júla v Kremnici. Kontrolná rada prekontrolovala hospodárske výsledky za rok 2019, vykonala kontrolu účtovnej dokumentácie ako aj plnenie prijatých uznesení, Programu činnosti a úloh prijatých na 30-tom VZ SBS. Kontrolná rada odporučila pripravené materiály predložiť k schváleniu na 31. VZ.

Odbornú činnosť v rámci SBS zabezpečujú odborné skupiny kde funkcionári a členovia SBS sú garantmi akcií. V rámci SBS je ustanovených 7 odborných skupín.

Vnútroštátna spolupráca pokračovala s príslušnými sekciami Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, ďalej so Slovenskou banskou komorou, Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Hlavným a obvodnými banskými úradmi, Fakultou BERG Technickej univerzity Košice, Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, Ústavom geotechniky SAV Košice, Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce, Slovenským združením výrobcov kameniva a s ďalšími subjektmi.

Medzinárodná spolupráca pokračuje so Spoločnosťou inžinierov a technikov baníctva (SITG) v Poľsku, Banícko-hutníckou akadémiou (AGH) v Krakove, Banícko-hutníckou spoločnosťou Maďarska (OMBKE), Maďarskou banícko-geologickou službou, Euromines-om a Moravsko-sliezskou baníckou spoločnosťou.
SBS je aj naďalej členom európskej organizácie „The Council of European Geodetic Surveyors“.

Pri príležitosti 30 rokov od vzniku SBS je pripravená na vydanie kniha o jej činnosti.
Aj touto cestou chcem poďakovať p. Beránkovi a ďalším, ako aj sponzorom, ktorí sa pričinili o jej vznik a vydanie.Prievidza 20.05.2021                                                                               Hrabovský

                                                                                                             Úrad SBK