Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

Posledné obdobie vo vývoji svetového hospodárstva je výrazne negatívne ovplyvňované v krátkom slede sa opakujúcimi krízami, v mnohých prípadoch so závažnými následkami na ekonomiku výrobných firiem, regiónov, krajín a v konečnom dôsledku na pokles životnej úrovne obyvateľstva.

 

Jedným z dôležitých nástrojov na elimináciu a zmierňovanie týchto nepriaznivých javov sú inovácie   vedúce k zavádzaniu nových výrobkov, upevňovaniu trhovej pozície firiem a vyššej produktivite, čo umožňuje ľahšie prekonanie krízových období a vytvorenie výhodnej štartovacej pozície pre obdobie konjuktúry.

 

Napĺňanie týchto cieľov je dlhodobo podporované a oceňované aj zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý v spolupráci s regionálnymi obchodnými komorami vyhlásil súťaž o cenu produktovej inovácie „Krištáľový Merkúr 2011“.

 

Do súťaže sa prihlásila aj naša firma s kaustickým magnezitom. Výrobok je učený hlavne pre poľnohospodárstvo, kde sa v čoraz väčšej miere uplatňuje ako dôležitá minerálna prísada do krmív hospodárskych zvierat a priemyselných hnojív. Okrem toho má široké využitie v chemickom priemysle a stavebníctve.

 

Vzhľadom na dôležitosť produktu v potravinovom reťazci, zdravotnú nezávadnosť, výhradné využitie domácich surovinových zdrojov pri výrobe, vysokú konkurencieschopnosť, pozitívny vplyv na zamestnanosť a priaznivé perspektívy na ďalšie zvyšovanie predaja hlavne na zahraničných trhoch bol tento výrobok  odbornou porotou jednoznačne hodnotený ako najprogresívnejší produkt v rámci kraja a zároveň mu bolo udelené ocenenie „Krištáľový Merkúr 2011“.

 

Získané ocenenie prispelo nielen k propagácii  SMZ, a. s. Jelšava,  ale je aj dôkazom životaschopnosti firmy a vysokej odbornosti jej zamestnancov, ktorí dokážu aj v zložitých ekonomických  podmienkach pružne reagovať na požiadavky trhu a vytvárať predpoklady na prekonanie nepriaznivých vonkajších vplyvov. 

 

Taktiež toto ocenenie je dôkazom, že z domácej magnezitovej surovinovej základne sa dá ťažobnou a úpravárenskou činnosťou vyrobiť ekologický a zdravotne nezávadný produkt.