Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Do Banskej Štiavnice sa zišlo v dňoch 21.-24.6. 2012 vyše 600 účastníkov 5. stretnutia banských miest a obcí Slovenska. Okrem zástupcov slovenských banských miest a obci sa ho zúčastnili aj zahraniční hostia z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka, Ruska a Rakúska.

Podujatie začalo dňa 21.6. stretnutím organizátorov so zahraničnými účastníkmi v Pivovare ERB. Druhý deň stretnutia začal slávnostným odhalením pamätnej tabule na budove Kammerhofu, hlavného objektu Slovenského banského múzea. Tabuľu spoločne odhalili PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ múzea a Ing. Jaroslav Malchárek, CSc., predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Potom nasledovali od separátne zasadnutia banských inštitúcií, predstavenstva Slovenskej banskej komory, ktoré viedol jeho podpredseda Ing. Ján Foltýn,  prezídia Slovenskej baníckej spoločnosti, ktoré viedol jeho tajomník Ing. Mikuláš Beránek a prezídia Združenia európskych baníckych a hutníckych spolkov pod vedením  jeho prezidenta Arno Jägera z Nemecka. Popoludňajší program začal v Štátnom ústrednom banskom archíve vernisážou výstavy „Stopy baníckej minulosti miest a obcí Slovenska“, ktorú otvorila Mgr. Elena Kašiarová, riaditeľka archívu.  Odpoludňajší program potom pokračoval seminárom „Banská Štiavnica – história a súčasnosť“ pod gesciou SBM.  Večerný program vyplnil slávnostný šachtág, ktorého hlavnými funkcionármi boli Ing. Urbánek – prezídium, Ing. Rada – kontrárium, Mgr. Kružlic – kantor, M.Šesták – fuchsmajor, A. Greguss – pivný dispečer, Ing. Durbák – adlát, J. Osvald a Ľ. Kaník – držitelia ošliadra, nechýbal ani „skok cez kožu“, ktorý absolvovali JUDr. Dušan Lukačko, viceprimátor Banskej Štiavnice a A. Jäger. Program druhého dňa stretnutia bol ukončený veľkolepým ohňostrojom z parkoviska pri Novom zámku. Tretí deň podujatia začal ekumenickou bohoslužbou v kostole sv. Kataríny a pokračoval prijatím zástupcov baníckych spolkov a hostí primátorkou B. Štiavnice na Radnici. Nasledoval veľkolepý sprievod účastníkov stretnutia, ktorý sformovala Ing. Dalma Štepáneková, v ktorom nechýbal ani pán Dušan Čaplovič, minister školstva SR, ďalší čestní hostia a plejáda zástupcov 44 baníckych a hutníckych spolkov a cechov zo Slovenska a zahraničia. Sprievod prešiel historickým jadrom mesta a bol ukončený v Amfiteátri pod Novým zámkom, kde sa následne uskutočnilo slávnostné otvorenie podujatia, ktoré moderoval Mgr. Peter Danáš. Po štátnej a baníckej hymne „Banícky stav“ v podaní spevokolu Štiavničan a príhovore primátorky Banskej Štiavnice sa účastníkom prihovoril pán minister školstva SR, po ňom nasledovalo odovzdanie putovnej zástavy Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktorú odovzdal viceprimátor Rožňavy, mesta, v ktorom sa v roku 2011 uskutočnilo 4. stretnutie, predsedovi združenia, ktorý ju následne odovzdal primátorke Banskej Štiavnice do ročnej opatery. Potom nasledovalo odovzdávanie čestných odznakov ministra hospodárstva SR „Za zachovanie tradícií“, vyznamenania odovzdal Ing. Petrovič, medzi 25 domácimi a zahraničnými ocenenými boli aj traja Štiavničania, Ing. Erik Sombathy, Milan Šesták a Ján Novotný, ocenenia boli udelené aj Mestu Banská Štiavnica a spevokolu Štiavničan.  Oceňovali aj zahraničné subjekty, Nadácia Georgia Agricolu ocenila striebornou pamätnou plaketou aj tri osoby z Banskej Štiavnice, Ing. Kaňu, Dr. Augustína a Ing. Ladislava Sombathyho  a Hornicko-historický spolek v Stříbre ocenil pamätnou medailou „Františka Jareše“ Ing. Kaňu, Ing. Durbáka a Ing. Jozefa Karabellyho. Ďalším bodom programu bol slávnostný krst svetoznámej vysokoškolskej učebnice Krištofa Traugotta Deliusa „Úvod do baníckeho umenia“ z roku 1773 v českom preklade RNDr. Jaroslava Hlávku. Krst 8 exemplárov knihy vykonali pán minister školstva za Slovenskú republiku a Ing. Jaroslav Jiskra za Českú republiku poklepom každého výtlačku baníckym fokošom. Potom už nasledovalo slávnostné dekorovanie 44 zástav pamätnými stuhami stretnutia, ktoré vykonal JUDr. Dušan Lukačko, viceprimátor Banskej Štiavnice. V závere pozval Ing. Ján Jakubov, námestník primátora Košíc všetkých na 6. stretnutie, ktoré sa uskutoční v roku 2013 v Košiciach v rámci 15. Európskeho baníckeho a hutníckeho dňa. Za vydarené podujatie patrí osobitné poďakovanie Mestu Banská Štiavnica, baníckemu spolku, Slovenskému banskému múzeu, Štátnemu ústrednému banskému archívu, Slovenskej banskej, s.r.o. Hodruša – Hámre, Múzeu vo Sv. Antone, spoločnosti PYRA, s.r.o. Bratislava, Pivovaru ERB, KAMI – Ing. Karabelly, ELGEO-TRADING, s.r.o. Pezinok, ako aj ďalším nemenovaným subjektom a jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho zdarnému priebehu. Za finančnú podporu patrí poďakovanie Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskej banskej komore a Mestu Banská Štiavnica.  

Milan Durbák