Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Dňa 30. 6. 2012 bol v SMZ, a. s. Jelšava na ložisku Dúbravský masív uskutočnený v podzemí odstrel  veľkého rozsahu za účelom likvidácie medzikomorového a stropného piliera otvorených komôr 3930 a 3931 na horizonte 390 m. n. m.

V histórii závodu to bol druhý najväčší odstrel a trhacie práce v takom rozsahu sa už v budúcnosti pravdepodobne nebudú realizovať. V deň odstrelu sa uskutočnila prezentácia o príprave a realizácii odstrelu, ktorej sa zúčastnili odborníci z oblasti trhacích prác, orgánov štátnej banskej správy a členovia Spoločnosti pre vrtno-trhacie práce. Pre odstrel bolo navŕtaných 1 314 vývrtov o celkovej dĺžke 24 460 m. Do vývrtov bolo spotrebovaných 38 998 kg trhavín, z toho 35 950 kg sypkej trhaviny DAP a 3 048 kg plastickej trhaviny. Pri odstrele bolo použitých 1 371 ks milisekundových rozbušiek.

Situácia po odstrele bola skontrolovaná členmi závodnej banskej záchrannej stanice a technickým vedúcim odstrelu. Kontrolou bolo zistené, že efektivita trhacích prác bola vysoká a došlo k rozpojeniu predmetných pilierov v plnom rozsahu. Počas odstrelu boli taktiež merané seizmické účinky trhacích prác. Výsledky meraní neprekročili povolené hodnoty, čo v zmysle STN 730036 nepredstavuje žiadne ohrozenie pre akékoľvek stavebné objekty.