Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z 25. medzinárodnej konferencie „Trhacia technika 2013“

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtaciepráce (ďalej len SSTVP) organizuje každoročne medzinárodnú konferenciu k problematike trhacej a súvisiacej techniky. Tohoročná, jubilejná 25. konferencia sa uskutočnila tak ako všetky predchádzajúce od roku 1996 v Kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej  v dňoch 22. -24. mája 2013. V objektoch „ACADEMIE“ sú vytvorené priaznivé podmienky pre rokovanie s modernou kongresovou halou, projektovou technikou, ako aj ubytovacími priestormi.

Organizátori konferencie dodržujú zásadu jej konania vždy v 3. dekáde mája čo považujeme za optimálny termín vyhovujúci pre domácich ako aj zahraničných hostí.

Tematické zameranie konferencie nedoznáva zásadných zmien a doplňuje sa aktuálnymi informáciami, akou toho roka je „Identifikácia a sledovanie výbušnín“ čo vyplýva zo Smernice  2008/43/ES a Nariadenia vlády  SR č.298/2012 Z.z.

Ďalšie témy boli: trhacie práce pri razení, ťažbe, deštrukciách a stavebných prácach v civilnom sektore, nové prostriedky trhacej a vŕtacej techniky, seizmické účinky pri trhacích prácach, bezpečnosť práce, ochrana zdravia, mimoriadne udalosti, životné prostredie a iné.

Spolu bolo prihlásených 38 prednášok, z toho zo Slovenska osem. Prednášky boli rozdelené do 4 blokov:

-         Predpisy a odstrely  (10 prednášok)

-         Seizmika (11 prednášok)

-         Iné technológie (7 prednášok)

-         Trhaviny a rozbušky (10)

 

Všetky prednášky sú publikované v tlačenom zborníku, ako aj na CD nosiči.

Odborná úroveň prednášok prekonala všetky očakávania a bola prínosom aj pre najnáročnejších účastníkov, ktorí zotrvali v kongresovej hale až do záveru rokovania. Oceňujeme prednášky z praktickej realizácie trhacích prác v rôznych podmienkach spojených aj so seizmickými účinkami vyvolanými odstrelmi. Ďalej boli praktické ukážky označovania príjmu a výdaja výbušnín  v súlade s požiadavkami uvádzanými v Smernici ES a NV SR.

Na konferencii sa prezentovalo 173 účastníkov, z toho 73 zo zahraničia, najviac z Česka, Maďarska a Poľska. Ďalej to boli odborníci z Nemecka, Rakúska, Rumunska a Bosny-Hercegoviny.

V priebehu konferencie, ktorá bola venovaná životnému jubileu výkonného tajomníka SSTVP Ing. Beráneka, boli odovzdané ocenenia Za zásluhy o SSTVP zaslúžilým domácim a zahraničným účastníkom. Predseda Rakúskej trhacej spoločnosti dipl. Ing. Heinz Berger odovzdal vyznamenanie prezidentovi SSTVP Ing. Eduardovi Müncnerovi.

Na záver konferencie si účastníci povedali dovidenia na budúcej konferencii 21. až 23. mája 2014.