Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Slovenská banícka spoločnosť mala svoje valné zhromaždenie 27.3.2014 v Banskej bystrici. Zvolila nové orgány spoločnosti, prezidentom sa stal opakovane Ing. Ján Hrabovský, PhD. Účastníci k situácii v slovenskom baníctve prijali nasledovnú výzvu:

 

Situácia v slovenskom baníctve je kritická .

31. marca 2014, Banská Bystrica.

 

 25.  Valné zhromaždenie Slovenskej Baníckej Spoločnosti (SBS) sa konalo  27.3.  2014 v Banskej Bystrici. SBS si v  roku 2015 pripomenie 25. rokov od svojho vzniku. SBS združuje 400 kolektívnych a individuálnych členov, ktorí reprezentujú  5000   pracovných miest v baníctve, geológii a pridružených činnostiach.

 

Zástupcovia zamestnávateľov konštatovali, že na Slovensku pretrváva stagnácia vo využívaní nerastných surovín a to aj napriek tomu, že máme overené zásoby viacerých energetických, rudných ako aj nerudných surovín. V minulosti bola ťažba na rudných ložiskách zlikvidovaná z ekonomických dôvodov a  neuvážených politických rozhodnutí. Pokusy o riešenie tejto situácie už niekoľko rokov nepriniesli zlepšenie a ani v minulosti prijaté vládne uznesenia sa nesplnili  čoho dôsledkom je znižovanie zamestnanosti v odbore ako aj možností sprístupnenia ložísk nerastných surovín potrebných pre rôzne odvetvia priemyslu.

 

 Pre hospodárstvo každej krajiny je mimoriadne dôležité zabezpečenie dostatku surovín a energií. Samotné členstvo Slovenska v EÚ ešte neznamená garanciu surovinovej a energetickej bezpečnosti, nakoľko samotná EÚ je deficitná v potrebe surovín. Je prirodzené, že najbezpečnejšími zdrojmi nerastných surovín  sú zdroje na vlastnom území. Deficit nerastných surovín a zvyšovanie svetových cien bolo spôsobené ekonomickým rastom  a zastavením vývozu z krajín, ktoré boli v minulosti významnými exportérmi surovín. Iniciatíva komisára EÚ Verhuegena z r. 2008 k využívaniu nerastných surovín zatiaľ na Slovensku nenašla primeranú odozvu. Skôr naopak. Stále viac sa ozývajú hlasy verejných predstaviteľov, ktorí podľahli nátlakovým skupinám a považujú využívanie nerastných surovín za záťaž pre krajinu. Toto sa opakuje vždy pred voľbami. Neuvedomujú si pritom, že ohrozujú dodávky surovín pre  naše každodenné potreby a tým vytvárajú nielen ďalších nezamestnaných ale nepriamo zvyšujú ceny  v dôsledku dovozov surovín zo zahraničia.

 

Vyzývame  preto najvyšších politických predstaviteľov  Slovenska, aby nepodľahli tlaku  spolitizovať využívanie nerastných surovín, ale aby sa  hľadal  racionálny a odborný dialóg.  Vyjadrujeme presvedčenie, že  naše spoločné úsilie  vytvorí priaznivejšie podmienky pre  ľudí zamestnaných v geologickom prieskume a baníctve v Slovenskej republike.

 

Prezídium SBS.